Moderbolaget

Moderbolaget TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249), med säte i Stockholm, innefattar koncernledningsfunktioner inklusive koncernens internbanksverksamhet. Moderbolaget har inga utländska filialer.

Nettoomsättningen var oförändrat 4 MSEK (4) varav 3 MSEK (3) fakturerades till dotterbolag. Resultat före skatt steg till 12 879 MSEK (10 243) huvudsakligen drivet av ett förbättrat finansiellt netto. Årets resultat uppgick till 11 685 MSEK (10 012).

Totala investeringar uppgick till 8 013 MSEK (4 314), merparten avsåg förvärvet av Tele2:s norska mobilverksamhet samt aktier i Spotify Technology S.A. Likvida medel uppgick till 13 558 MSEK (20 379) vid årets slut. Balansomslutningen var stabil vid 223 213 MSEK (221 300). Eget kapital uppgick till 82 901 MSEK (83 732), varav fritt eget kapital 67 190 MSEK (68 021). Soliditeten var 35,7 procent (36,0). Nettolåneskulden steg till 92 429 MSEK (90 401).

Den 31 december 2015 var antalet anställda 298 (264).

© TeliaSonera 2015
I händelse av skillnader mellan denna online version av Års- och hållbarhetsredovisningen och den tryckta versionen, har den tryckta versionen företräde.