Aktieägare

Telia Company är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, den svenska koden för bolagsstyrning och företagets bolagsordning. Bolagsstämman är företagets högsta beslutande organ där ägarna utövar sitt inflytande.

Ytterligare information: Aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), värdepappersmarknadslagen (2007:528): www.riksdagen.se,
www.regeringen.se
Nasdaq Stockholm (regler för emittenter samt övervakning):
www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm
Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler för bolags­styrning:
www.bolagsstyrning.se

Telia Company har en typ av aktier där varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämman. Per den 31 december 2017 hade Telia Company 496 434 aktieägare.

Svenska staten är den störste aktieägaren, med en ägarandel om 37,3 procent vid årsskiftet. För bolag med svenskt statligt ägande har den svenska regeringen utfärdat en ägarpolicy, som uppställer krav med avseende på bland annat ersättning, hållbart företagande, mångfald och jämställdhet. I bolag där staten inte har ett majoritetsägande verkar staten i dialog med övriga ägare för att främja tillämpning av ägarpolicyn.

Telia Company-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Ytterligare information om Telia Company-aktien och ägarstrukturen återfinns i förvaltningsberättelsen.

Årsstämman 2017

Årsstämman 2017 hölls den 5 april 2017 i Stockholm och fattade bland annat beslut om följande:

  • Fastställande av resultat- och balansräkningen
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
  • Styrelsens sammansättning
  • Val av revisorer
  • Valberedningens sammansättning
  • Vinstdisposition
  • Ersättningspolicy för ledande befattningshavare
  • Långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier inom vissa gränser samt överlåtelse av dessa

Telia Company:s bolagsordning finns tillgänglig på: 
www.teliacompany.com/sv/om-foretaget/bolagsstyrning/bolagsordning/ samt årsstämmoprotokoll och tillhörande dokument på: www.teliacompany.com/sv/investerare/bolagsstamma/oversikt/ (Information på Telia Company:s webbplats utgör inte del av denna rapport)