Koncernchefen och koncernledningen

Koncernchefen ansvarar för bolagets affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen.

Koncernledningen leds av koncernchefen och består för närvarande av: koncernchefen, ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, personaldirektören, kommunikationsdirektören, chefen för Global Services and Operations, chefen för CEO Office; Strategy and Combined Assurance, chefen för Telia Sverige, chefen för Telia Norge, chefen för Telia Finland samt chefen för Cluster (LED – Litauen, Estland, Danmark). Koncernledningen sammanträder månadsvis. Mötena ägnas åt uppföljning av strategisk och verksamhetsmässig utveckling, större förändringsprogram, risker samt andra frågor av strategisk art och av betydelse för koncernen i sin helhet.

I september 2015 utsågs en särskild styrgrupp, som under ledning av koncernchefen, har det övergripande strategiska ansvaret för region Eurasien. Chefen för region Eurasien redogör för regionens verksamhet i styrgruppen. Modellen säkerställer fortsatt stark styrning och koordinering inom koncernen, samtidigt som koncernledningen kan fokusera på den strategiska kärnverksamheten i Norden och Baltikum.

En mer detaljerad presentation av koncernledningen, inklusive ersättningar och innehav av Telia Company-aktier, återfinns i slutet av denna rapport.