Koncernenheten för internrevision

Koncernenheten för internrevision granskar koncernens verksamheter och lämnar förslag i syfte att förbättra såväl den interna kontrollmiljön som effektiviteten i processer och system. Genom operativt inriktade granskningar tillämpas ett systematiskt och disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i styrningen av koncernen.

Inriktningen för arbetet inom koncernens internrevision anges i den årliga revisionsplanen, vilken för att ta hänsyn till övergripande affärsmål och risker också är avstämd mot koncernens affärsplan och strategi. Revisionsplanen fastställer prioriteringar och resursallokering. Den godkänns av styrelsens revisions- och responsible businessutskott och presenteras för de externa revisorerna på årsbasis. Inom ramen för revisionsplanen bestäms de detaljerade internrevisionsuppdragen på kvartalsbasis. De kvartalsvisa revisionsuppdragen diskuteras med externrevisorerna för att identifiera områden för att dela riskbedömningar och rön från revisionsarbetet.

Under 2017 utfördes revisioner i koncernfunktioner och samtliga länder. Viktiga fokusområden var:

  • Omvandlingen till New Generation Telco
  • Informationssäkerhet
  • Kundintegritet
  • Distributionskedja och outsourcade verksamheter
  • Talent management
  • Ansvarsfullt företagande

Chefen för koncernens internrevisionsenhet rapporterar administrativt till chefen för CEO Office; Strategy & Combined Assurance och funktionellt till revisions- och responsible businessutskottet. Resultatet av varje enskilt revisionsuppdrag rapporteras till ansvarig linjechef för reviderat område eller reviderad enhet samt dessutom till chefen för berört funktionsområde och till de externa revisorerna. En sammanfattning av resultaten av revisionsuppdragen rapporteras kvartalsvis till revisions- och responsible businessutskottet.