Revisorer

Antal revisorer och uppdrag

Enligt bolagsordningen ska Telia Company AB ha minst två men inte fler än tre revisorer och inte fler än samma antal revisorssuppleanter. Årsstämman kan även besluta om endast en revisor, om stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag. Revisorerna rapporterar till aktieägarna på årsstämman.

I revisorernas uppdrag ingår att:

  • Presentera för revisions- och responsible business-utskottet planering, omfattning och innehåll i den årliga revisionen
  • Granska finansiella rapporter, vilket bl a inkluderar att bedöma riktigheten, fullständigheten i räkenskaperna och efterlevnaden av tillämpliga redovisningsstandarder samt genomgång av intern kontroll över finansiell rapportering
  • Granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget
  • Utföra en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten
  • Presentera för revisions- och responsible business-utskottet genomförda övriga revisionstjänster, utbetalda arvoden och övriga frågor som avgör revisorernas oberoende

Förutom revisionsberättelsen som presenteras för aktie­ägarna på varje årsstämma avger revisorerna också en rapport över granskningen av andra kvartalets koncernredovisning. Vidare rapporterar revisorerna varje kvartal till revisions- och responsible businessutskottet och koncernledningen om hur man genomfört granskningen av Telia Company:s bokslut och i november varje år rapporteras om internkontrollen över finansiell rapportering och it. Ytter­ligare information avseende kontakter mellan styrelsen och revisorerna återfinns i avsnitten ”Styrelse” och ”Intern kontroll över finansiell rapportering”.

Därutöver utför revisorerna årligen en översiktlig granskning av den information som presenteras i Ansvarsfullt företagande och GRI-index.

Nuvarande revisorer och arvoden

Vid årsstämman 2017 valdes Deloitte AB som revisorer till utgången av årsstämman 2018. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Jan Nilsson (född 1962) att vara huvudansvarig revisor. Deloitte AB är ofta anlitad av Telia Company:s största ägare, svenska staten, för såväl revisions- som rådgivningsuppdrag. Jan Nilsson äger inga aktier i Telia Company AB.

Information om arvoden för revisionstjänster och övriga tjänster återfinns i not K32 i koncernredovisningen.