Styrelse

Marie Ehrling 

Född 1955. Styrelsens ordförande. Invaldes i styrelsen 2013. Marie Ehrling var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet mellan 2002 och 2006. Mellan 1982-2002 arbetade hon för SAS-koncernen och innehade ett antal ledande befattningar inklusive vice VD och chef för SAS Airlines. Marie Ehrling är ordförande i Securitas AB, vice ordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International. Hon är styrelseledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien samt ordförande i Advisory Board på Handelshögskolan i Stockholm. Marie Ehrling är civilekonom och hedersdoktor vid SSE.

Antal aktier i Telia Company: 20 000

Olli-Pekka Kallasvuo

Född 1953. Styrelsens vice ordförande. Invaldes i styrelsen 2012. Olli-Pekka Kallasvuo var VD och styrelseledamot för Nokia Oyj under åren 2006-2010. Dessförinnan innehade han era ledande befattningar inom Nokia, bland annat som Chief Operating Of cer, Ekonomi- och finansdirektör, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för Nokia Americas. Olli-Pekka Kallasvuo är idag ordförande i Veikkaus Oy, ordförande i Zenterio AB och vice ordförande i SRV Group Plc. Han är även styrelseledamot i Entrada Oy och i Limestone Platform AS. Olli-Pekka Kallasvuo är jur. kand och hederdoktor.

Antal aktier i Telia Company: 35 896

Susanna Campbell

Född 1973. Invaldes i styrelsen 2016. Susanna Campbell var tidigare VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Hon är styrelseordförande i Röhnisch Sportswear AB, Ljung & Sjöberg AB och i investeringskommittén Norrsken Foundation samt styrleseledamot i Indutrade AB och Nalka Invest AB. Susanna Campbell är civilekonom.

Antal aktier i Telia Company: 10 000

Mikko Kosonen

Född 1957. Invaldes i styrelsen 2013. Mikko Kosonen är sedan 2008 VD för Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Dessförinnan innehade han en rad olika ledande roller inom Nokia mellan 1984 och 2007, där hans senaste uppdrag var som Senior Vice President, Strategy and Business Infrastructure. Mikko Kosonen är idag styrelseledamot i Technology Academy Finland och vice ordförande i Aalto University Board. Mikko Kosonen har en doktorsgrad i ekonomi/International business.

Antal aktier i Telia Company: 2 000

Nina Linander

Född 1959. Invaldes i styrelsen 2013. Nina Linander var partner på Stanton Chase International mellan 2006 och 2012 och dessförinnan SVP och treasurychef på Electrolux AB 2001-2005. Nina Linander är idag styrelseordförande i Awa Holding AB samt styrelsemedlem i AB Industrivärden, Skanska AB, Castellum AB och OneMed AB. Nina Linander är civilekonom och innehar en MBA (IMD).

Antal aktier i Telia Company: 5 700

Martin Lorentzon

Född 1969. Invaldes i styrelsen 2013. Martin Lorentzon är grundare av och vice styrelseordförande i Spotify AB. Han startade även TradeDoubler AB där han också var styrelseledamot. Martin Lorentzon är civilingenjör.

Antal aktier i Telia Company: 1 100 000

Anna Settman

Född 1970. Invaldes i styrelsen 2016. Anna Settman är grundare av investmentbolaget The Spring eld Project och har dessförinnan stor erfarenhet av media, främst från Aftonbladet där hon var VD. Anna är styrelseledamot i Anticimex Topholding AB, Collector Bank AB, We Mind AB och Dreams Nordic AB. Anna har studerat strategisk kommunikation och ekonomi vid Berghs School of Communication och har en examen från IFL-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Antal aktier i Telia Company: 0

Olaf Swantee

Född 1966. Invaldes i styrelsen 2016. Olaf Swantee är VD för Sunrise och var dessförinnan VD för det brittiska telekombolaget EE. Innan han började på EE hade han ett ertal befattningar på koncernledningsnivå inom Orange Group och chefsbefattningar inom Hewlett Packard, Compaq och Digital Equipment Corporation i Europa och USA. Olaf Swantee innehar en MBA.

Antal aktier i Telia Company: 0

Agneta Ahlström

Född 1960. Arbetstagarrepresentant som utnämndes till styrelseledamot 2007. Agneta är ordförande i Unionen-Tele.

Antal aktier i Telia Company: 200

Stefan Carlsson

Född 1956. Arbetstagarrepresentant som utnämndes till styrelseledamot 2009. Han är vice ordförande i Unionen-Tele och ledamot i Unionens förbundsstyrelse. Tidigare har han varit andre vice ordförande i fackförbundet SIF och Unionen.

Antal aktier i Telia Company: 650

Peter Wiklund

Född 1968. Arbetstagarrepresentant som utnämndes till styrelseledamot 2014. Peter Wiklund är ordförande i SEKO klubb Telia.

Antal aktier i Telia Company: 0

Suppleanter för arbetstagarrepresentanter

Hans Gustavsson (född 1954), SEKO klubb Telia Company. Antal aktier i Telia Company: 110

Arja Kovin (född 1964), Unionen-Tele. Antal aktier i Telia Company: 0

Finsk arbetstagarrepresentant utan rösträtt

Kari Kaukonen (född 1957), Trade Union Pro. Antal aktier i Telia Company: 0

 

Ersättningar under 2017, närvaro och aktieinnehav

     

Mötesnärvaro

   

Namn

Invald
år

Befattning

Styrelse

Ersättnings-
utskott

Revisions- och
Responsible
Business-
utskott1

Summa ersättningar (kSEK)2

Antal aktier
i Telia
Company3

Marie Ehrling

2013

Styrelsens ordförande och ordförande i Ersättningsutskottet

14/14

5/5

8/8

1 870

20 000

Olli-Pekka Kallasvuo

2012

Vice styrelseordförande

14/14

5/5

 

840

35 896

Susanna Campbell

2016

Ledamot

13/14

5/5

 

606

10 000

Mikko Kosonen

2013

Ledamot

14/14

   

575

2 000

Nina Linander

2013

Ledamot och ordförande i Revisions- och Responsible Businessutskottet

14/14

 

8/8

793

5 700

Martin Lorentzon

2013

Ledamot

13/14

   

556

1 100 000

Anna Settman

2016

Ledamot

14/14

 

5/6

680

0

Olaf Swantee

2016

Ledamot

13/14

 

7/8

706

0

Agneta Ahlström

2007

Arbetstagarrepresentant

12/14

   

200

Stefan Carlsson

2009

Arbetstagarrepresentant

13/14

   

650

Peter Wiklund

2014

Arbetstagarrepresentant

14/14

   

0

Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter betraktas som oberoende i relation till bolaget, dess förvaltning samt större aktieägare.

1) Från Årsstämman 2017 har Hållbarhets- och etikutskottet gått samman med Revisionsutskottet.

2) Se även not K31 i koncernredovisningen.

3) Aktier i Telia Company inkluderar i förekommande fall aktieinnehav av make/maka och/eller närstående personer. M. Lorentzons aktier ägs via bolag. Aktieinnehav per datum för fastställande av denna års- och hållbarhetsredovisning