Anti-korruption

image description

Ambitioner:

 • Driva ett ledande anti-korruptionsprogram
 • Nolltolerans mot oetiska affärsmetoder
2017
utfall
 • Riktlinjer för tredjepartsutvärdering togs fram
 • Casebaserad utbildning i riktlinjer för tredjepartsutvärdering inom anti-korruption för etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien
 • Sju koncern- och sex lokala etik- och efterlevnadsansvariga samt två experter på tredjepartsutvärdering certifierade
 • Cirka 2 500 medarbetare genomförde e-utbildning i anti-korruption
2018
mål
 • Samtliga medarbetare är medvetna om våra anti-korruptionskrav
 • Samtliga medarbetare känner till rapporteringskanalerna för potentiella eller faktiska överträdelser
 • Certifierade etik- och efterlevnadsansvariga i samtliga bolag i region Eurasien
2018 planerade aktiviteter
 • Test av anti-korruptionsprogrammets utformning, implementering och effektivitet
 • Revidera metoden för periodiska självutvärderingar av korruptionsrisk
 • Utbilda lokala etik- och efterlevnadsansvariga för att öka förmågan att genomföra självutvärderingar av risk
 • Utveckla handlingsplaner för anti-korruptionsarbetet på hemmamarknader
 • Uppdatera ramverk och innehåll i anti-korruptionsutbildning

 

Vårt arbetssätt

För mer information om förlikningen med amerikanska och nederländska myndigheter rörande historiska transaktioner i Uzbekistan, se ”Risker och osäkerhetsfaktorer” samt not K34.

Detta fokusområde styrs av koncernens anti-korruptionspolicy.

Vårt anti-korruptionsprogram

Anti-korruptionsprogrammet är ett systematiskt sätt att implementera koncernens anti-korruptionspolicy med tillhörande instruktioner. Programmet bygger på vårt ramverk för efterlevnad och omfattar huvudprinciperna i ett effektivt efterlevnadsprogram (effective compliance program) samt lämpliga förfaranden (adequate procedures) såsom dessa är beskrivna i US Sentencing Guidelines och UK Bribery Act Adequate Procedures. Telia Company:s styrelse, koncernledning och chef för etik och efterlevnad är ansvariga för den styrning och det arbete som krävs för att implementera anti-korruptionsprogrammet. Vi har sedan programmets lansering 2013 arbetat hårt för att bättre förstå och stärka kontrollen av risker och kontextuella utmaningar genom att öka medvetenheten kring korruptionsrisker, införa kontroller, förbättra tredjepartshantering och andra processer, samt genomföra omfattande utbildnings­insatser. Anti-korruptionsprogrammet stöds av koncernens visselblåsarprocess.

Programmet har implementerats utifrån en riskbaserad ansats, och fokus har under 2017 legat på region Eurasien. Hemmamarknaderna följer samma ramverk för implementering men justerat utifrån risknivå.

Etik- och efterlevnadsnätverket

Anti-korruptionsprogrammet förvaltas av koncernenheten för etik och efterlevnad, som ansvarar för programmets utformning och årlig planering samt uppföljning och 
rapportering till koncernens GREC-möten och till styrelsens revisions- och responsible businessutskott.

Lokala linjeorganisationer och koncernfunktioner är ansvariga för implementering av programmet, med stöd från nätverket för etik och efterlevnad. Detta nätverk omfattar etik- och efterlevnadsansvariga på koncern- och regional nivå, lokala samordnare som även ansvarar för annat efterlevnadsarbete såsom GREC-möten, experter inom tredjepartsutvärdering på högriskmarknader samt koncernens enhet för särskilda utredningar som hanterar intern-utredningar rörande potentiell korruption eller bedrägeri.

Samtliga lokala etik- och efterlevnadsansvariga ska genomgå en extern anti-korruptions- eller efterlevnadscertifiering, vilket även experter på tredjepartsutvärdering uppmuntras till. Vid utgången av 2017 var totalt sju etik- och efterlevnadsansvariga på koncernnivå, sex lokala ansvariga och två experter på tredjepartsutvärdering certifierade.

Dessutom fullföljde 2 500 medarbetare inom definierade målgrupper en särskild e-utbildning inom anti-korruption.

Arbetet under året

Utvärdering av korruptionsrisker

Bolagen i region Eurasien fortsatte att följa upp implementeringen av handlingsplanerna för anti-korruption baserat på de självutvärderingar av korruptionsrisker som genomfördes under 2016. Framstegen följs upp varje kvartal och rapporteras till region Eurasiens GREC-möten.

Bolagen på hemmamarknaderna genomförde självutvärderingar av korruptionsrisker under det fjärde kvartalet. Handlingsplaner kommer att tas fram och ses över under 2018.

Tredjepartsutvärdering

Sedan 2014 har vi arbetat med tredjepartsutvärdering av befintliga leverantörer och tredjepartsrelationer i region Eurasien, med syftet är att förstå och förhindra korruptionsrisker i vår leverantörskedja och i högriskrelationer med tredje part som ingåtts innan implementeringen av en lämplig process för utvärdering och tillbörlig aktsamhet (due care).

Geocell i Georgien och Moldcell i Moldavien inledde arbetet under året, och projekten som genomförts inom Azercell i Azerbajdzjan, Kcell i Kazakstan och Ucell i Uzbekistan avslutades. Resultaten sammanfattades i rapporter som är tillgängliga för den lokala ledningen samt för etik- och efterlevnadsansvariga och ansvariga för tredjepartsutvärdering. Ärenden med potentiella korruptionsproblem hänvisades till enheten för särskilda utredningar.

Rapporten för Tcell i Tadzjikistan slutfördes innan avyttringen och resultaten överlämnades till den nya ägaren. 

 

HIGHLIGHT

Nya riktlinjer för tredjepartshantering

Anti-korruptionsprogrammet stärktes av införandet av riktlinjer för tredjepartshantering (third party due care guidelines). Riktlinjerna fastställer principer och beskriver de kontroller som ska göras för att möta anti-korruptionskraven vid tredjepartshantering. Det huvudsakliga målet är att bättre förstå affärspartners och att på rimligt sätt fastställa att befintliga och potentiella tredjeparter inte använder sig av, eller kommer använda sig av, korrupta affärsmetoder.

I samband med införandet av riktlinjerna togs en fallstudiebaserad utbildning fram. Först ut att utbildas var etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien. Utbildningen omfattar bland annat:

 • En fallstudie av ett noterat bolags misslyckande att uppfylla lokal korruptionslagstiftning
 • Metodologi för att identifiera och fastställa högrisktredjeparter
 • Omfattningen av kontroller (due diligence) att genomföra utifrån fastställd korruptionsrisk
 • Exempel på potentiella korruptions-”rödflaggor”

Utbildningen omfattar också bästa praxis utifrån erfarenhet och kunskap från vår egen verksamhet och våra utredningar, rekommendationer rörande mitigeringsåtgärder samt rekommendationer för de olika stegen i tredjepartshanteringsprocessen såsom kontroller innan och efter affärsrelation, val av tredjepart, förhandlingar, kontraktering, godkännande av betalningar och leverans av tjänster.