Barns rättigheter

image description

Ambition:

 • Respektera och stödja barns rättigheter
2017
utfall
 • Workshop kring barns rättigheter med 200 nyckelmedarbetare
 • Blockering av webbsajter som innehåller material som skildrar sexuella övergrepp på barn (CSAM) på samtliga hemmamarknader
 • Upptäckt och rapportering av CSAM i interna it-system på samtliga hemmamarknader
 • Delade information om upptäckt av CSAM med andra stora företag
 • Lansering av den första barnpanelen med 700 deltagande barn
 • Bidrog aktivt till lanseringen av en allians inom EU för skydd av minderåriga på nätet
2018
mål
 • Förstå påverkan på barns rättigheter inom relevant affärsverksamhet
 • Blockera CSAM på våra hemmamarknader
 • Upptäcka och rapportera CSAM i interna it-system på hemmamarknader
 • Inrätta en barnpanel (Children’s Advisory Panel)
2018 planerade aktiviteter
 • Genomföra en andra runda av barnpanelen med fokus på barns integritet på nätet
 • Utveckla och publicera riktlinjer för telekombolag gällande barns rättigheter
 • Implementera handlingsplanen för Barnrättsprinciperna för företag, inklusive åtagandena gentemot EU-alliansen
 • Utveckla och lansera verktyg för anställda att engagera sig i barns rättigheter på nätet

 

Vårt arbetssätt

Vårt arbete vägleds av koncernpolicyer med koppling till barns rättigheter, av Barnrättsprinciperna för företag (Children’s Rights and Business Principles) samt av vad vi anser är viktiga samhällsutmaningar kopplade till våra tjänster, exempelvis nätmobbning och integritet på nätet. Den praktiska implementeringen av våra åtaganden sker främst i de lokala bolagen, med översyn och samordning på koncernnivå. I början av 2017 blev barns rättigheter ett fokusområde inom Ansvarsfullt företagande.

Vi har undertecknat ett flertal självreglerande bransch-initiativ som omfattar barnsäkerhetstjänster, övergreppsmaterial, utbildning och medvetenhet. I början av 2017 gick vi tillsammans med andra teknik- eller telekombolag, mediebolag, frivilligorganisationer och UNICEF med i en sammanslutning för skydd av minderåriga på nätet (”Alliance to better protect minors online”), ett omfattande initiativ för självreglering av Europeiska kommissionen.

Arbetet under året

Ökad intern medvetenhet

I början av året slutförde vi utvärderingen av hur vi påverkar, och påverkas av, Barnrättsprinciperna för företag. En handlingsplan togs fram och implementeringen av planen inleddes. Den viktigaste åtgärden är att öka medvetenheten internt kring hur barn påverkas av vår verksamhet. Ett flertal seminarier genomfördes med medarbetare på nyckelfunktioner i företaget, såsom privat- och företagskundansvariga, inköpare samt tv- och mediaansvariga.

Fortsatt bekämpning av övergreppsmaterial

Vi deltar aktivt i kampen mot spridning av material som skildrar sexuella övergrepp på barn (CSAM) på nätet. Under året fortsatte vi att blockera webbsajter på våra hemmamarknader som av brottsbekämpande myndigheter klassats som illegala för att de innehåller CSAM. Eftersom vi står bakom och vill främja ett öppet internet är detta det enda område där vi tar aktiv ställning för att frivilligt blockera innehåll.

På våra hemmamarknader fortsatte vi att använda en teknisk lösning som varnar vid upptäckt av CSAM i våra egna it-system. Om sådant innehåll upptäcks görs en polisanmälan och en brottsutredning genomförs. Under året gjordes ett antal upptäckter som ledde till polisanmälan och avsked.

Vi samarbetar med kollegor i branschen, brottsbekämpande organ och frivilligorganisationer såsom ECPAT för att ytterligare utveckla detta arbete. Under året var vi delaktiga i ECPAT Sveriges initiativ att etablera ett telekomsamarbete mot sexuellt utnyttjande av barn online i Sverige, och varit rådgivande för ett antal stora bolag kring hur de kan införa metoder för att upptäcka CSAM i sina it-system.

Barnens röst – barnpanel (Children’s Advisory Panel, CAP)

De viktigaste insikterna från barnpanelen, när vi tillsammans med lokala barnrättsorganisationer frågade unga användare om deras tillvaro på nätet, presenterades i en rapport och vid olika evenemang. Se nedan för ytterligare information.

Dessa insikter hjälper oss att bättre förstå hur vi som företag kan utveckla vårt arbetssätt kring barn som användare av vår teknik, och de utgör nu en grund för våra aktiviteter som rör barn på nätet på våra nyckelmarknader.

Baserat på resultaten från barnpanelen 2017 och med beaktande av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 2018, kommer fokus för barnpanelen under 2018 att fokusera på integritet. Med utgångspunkt i resultaten planerar vi att stödja barn i att utveckla egna rekommendationer för hur man skyddar sin integritet på nätet.

Tjänster för att skydda barn

På våra hemmamarknader erbjuder vi tjänster som skyddar barn och som gör det möjligt för vårdnadshavare att sätta tidsgränser för nätsurfande och blockera webbsajfer med olämpligt innehåll. Vi erbjuder också verktyg som möjliggör begränsning av exponering för olämpligt tv-innehåll.

Onlinesäkerhet och information

På många av våra marknader utbildar vi barn och deras föräldrar i onlinesäkerhet, inklusive hur man hanterar nätmobbning och respektlöst beteende. Arbetet omfattar information i våra butiker, utbildningar i skolor och på sommarläger för barn, samt marknadsföringskampanjer som Telias i Estland kampanj Suurim Julgus (“Det största modet”). Vi uppskattar att vi diskuterade onlinesäkerhet ansikte-mot-ansikte med 75 000 barn på våra hemmamarknader under året.

Hjälplinjer för barn

Vi fortsatte att stödja nationella hjälplinjer som erbjuder anonyma och kostnadsfria telefontjänster för barn på våra hemmamarknader.

Partnerskap

Telia Company är medgrundare till World Childhood Foundation. Samarbetet är inriktat på att skydda barn och säkerställa att de har kontroll på nätet. Vi har också inlett lokala samarbeten med frivilligorganisationer såsom Rädda barnen kring frågor om barns säkerhet.

 

HIGHLIGHT

RESULTAT FRÅN BARNPANELEN

I mars publicerade vi rapporten Barnens röster (Children’s Voices), som sammanfattar våra workshops med barnpanelen. De viktigaste resultaten var:

 • Barnen i panelen tillvaratar möjligheterna med sin tillvaro på nätet. Det är den kanal de väljer när de ska söka information, umgås och kommunicera, samt för underhållning och tidsfördriv. Barnen uppvisar en hög mognadsgrad och motståndskraft när de befinner sig online. De är medvetna om att de bör vara vaksamma när det handlar om sanningshalten och tillförlitligheten till innehåll på nätet och de använder sig av olika strategier för att hantera dessa frågor.
 • Barnen bryr sig om sina egna och andras identiteter på nätet. De är noggranna när det gäller hur deras identiteter framställs, samtidigt som de är medvetna om att andras identiteter inte alltid är sanningsenliga. När det gäller nätbeteende hänvisar barnen till en oskriven uppförandekod som är gemensam för alla nordiska och baltiska länder, och som i stor utsträckning är okänd för vuxna.
 • Barnen i panelen behöver bra uppkoppling för sitt sociala umgänge och de förväntar sig närvaro och vägledning från vuxna, men att detta sker på distans. De vuxnas roll är att hantera infrastruktur och administration – att erbjuda en organiserad och trygg nätmiljö – men att stå tillbaka när det gäller deltagandet i övrigt och att de ska förbli osynliga.