Mänskliga rättigheter

Vårt ansvar

Vi har ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter såsom det beskrivs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och andra internationella riktlinjer. Vi har undertecknat FN:s Global Compact och har därmed åtagit oss att respektera och främja mänskliga rättigheter och säkerställa att företaget inte medverkar till kränkningar. Vårt mål är att förstå och visa (”know and show”) vår påverkan, risker och möjligheter rörande mänskliga rättigheter, och använda denna förståelse för att hantera vår påverkan. Ambitionen är att förbättra oss över tid och betraktas som branschledande inom mänskliga rättigheter genom strategiska prioriteringar, transparens och intressentsamverkan.

Vårt arbetssätt

Uttalandet rörande väsentlighet hänvisar till ett antal internationella riktlinjer om mänskliga rättigheter och fastställer att vi ska samarbeta med intressenter för att säkerställa högsta möjliga nivå vad gäller etiska affärsmetoder och förhållningssätt.

Våra åtaganden är införlivade i den affärsetiska uppförandekoden och i koncernspecifika policyer som rör exempelvis kundintegritet, yttrandefrihet och övervakningsintegritet samt medarbetare. Våra krav på leverantörer gällande mänskliga rättigheter täcks av leverantörsuppförandekoden.

Dessa policyåtaganden gäller för Telia Company AB, dotterbolagen och samägda verksamheter såsom egna bindande åtaganden. Telia Company strävar efter att fullt ut efterleva dessa policyåtaganden i all verksamhet där vi har styrningskontroll. Vi använder också vårt inflytande för att främja dessa åtaganden i bolag där vi har ägarintresse.

På koncernnivå koordineras arbetet av en tvärfunktionell grupp som bland annat ansvarar för samordning av policyer, delat lärande, analys, samt integration och anpassning i verksamheten. Som del av rapporteringen av arbetet rörande Ansvarsfulla affärer rapporterar gruppens medlemmar regelbundet till forumet för styrning, risk, etik och efterlevnad samt till styrelsens revisions- och responsible businessutskott.

Att förstå vår påverkan

Vi genomför utvärderingar (due diligence) och djupgående konsekvensbedömningar rörande mänskliga rättigheter (human rights impact assessments, HRIA) för att bättre förstå lokal och koncernövergripande påverkan, risker och möjligheter.

För att informera om dessa har vi publicerat HRIA-rapporter baserade på bedömningar av vår verksamhet, genomförda av den oberoende frivilligorganisationen BSR, på åtta av våra marknader. Rapporterna innehåller slutsatser och rekommendationer och finns tillgängliga här. Mer information finns i 2016 Års- och hållbarhetsredovisning, "Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter.

Baserat på dessa rapporter har vi tagit fram interna koncernövergripande åtgärder samt lokala handlingsplaner för verksamheten i region Eurasien och i Litauen. En handlingsplan för verksamheten i Sverige avses tas fram under 2018. Utifrån erfarenheterna från de HRIA som genomförts ser vi på möjligheten att genomföra fler HRIA.

Risker

Telia Company strävar efter att undvika medverkan till kränkningar av mänskliga rättigheter samt bidra till, eller samverka rörande, hur dessa kan lindras. Vi arbetar för att främja och säkerställa kanaler för transparent och öppen kommunikation där alla interna och externa intressenter kan lyfta problem utan rädsla för repressalier. Se Bolagsstyrning, avsnittet ”Koncernövergripande styrningsmodell”, Whistle-blowingprocess. Vi strävar också efter att erbjuda rättvisa mekanismer för utredningar och klagomål.

För att förstå hur vi hanterar risker kopplade till mänskliga rättigheter där vi har störst påverkan, se ”Risker och osäkerhetsfaktorer”.

Även om samtliga våra fokusområden inom ansvarsfulla affärer har en koppling till mänskliga rättigheter, har vissa en tydligare koppling till vårt arbete. För en sammanfattning av våra viktigaste frågor inom mänskliga rättigheter inom dessa fokusområden, se nedan.

Nästa steg

Eftersom vårt mål är att förstå och visa vår påverkan, risker och möjligheter rörande mänskliga rättigheter och hur vi hanterar vår påverkan fortsätter vi att prioritera och implementera åtgärder från HRIA-handlingsplanerna, inklusive utbildning av anställda inom mänskliga rättigheter och ansvarsfulla affärer. Vi fortsätter att samverka med externa intressenter med samma mål som vi rörande delat lärande, och har också identifierat möjligheter att bli bättre på gottgörelse (remedy).

 

OMRÅDE

VIKTIGA FRÅGOR

VÅRT SVAR OCH SAMARBETE 

Anti-korruption

 • Riskhantering och gottgörelse avseende korruption och oetiska affärsmetoder
 • Korruptionsrisker kopplade till landrättigheter
 • Robust anti-korruptionsprogram
 • Genomgång av riktlinjer, kontroller och korruptions­risker rörande förvärv av mark för basstationer

Barns rättigheter

 • Förstå hur barns rättigheter påverkas av vår verksamhet
 • Bekämpa övergreppsmaterial som skildrar barn som finns tillgängligt online

Kundintegritet

 • Möta kommande krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
 • Koncern- och lokala GDPR-projekt
 • Implementering av it-direktiv för leverantörer, för att säkerställa deras efterlevnad av våra och GDPR:s krav

Yttrandefrihet
och övervaknings­integritet

 • Samhällsbehov att bekämpa t ex terrorism, dataintrång, näthat
 • Transparens rörande myndighetsförfrågningar
 • Myndigheters direkttillgång till våra nätverk och system
 • Koncerngemensamma processer för att eskalera och utmana, samt transparens kring, icke-konventionella förfrågningar
 • Rapportering rörande myndighetsförfrågningar
 • Global Network Initiative

Ansvarsfulla inköp

 • Leverantörers efterlevnad av grundläggande leverantörskodskrav, särskilt inom hälsa och säkerhet
 • Säker tredjepartshantering av kunddata
 • Leverantörskod och särskilda it-direktiv för leverantörer
 • Granskningar på plats samt utbildning av leverantörer
 • Joint Audit Cooperation

Arbetsgivaransvar

 • Motverka diskriminering och trakasserier
 • Mångfald och jämställdhet
 • Hälsa och säkerhet
 • Tydliga riktlinjer rörande anställdas förväntade beteende
 • Medarbetarundersökningar med uppföljning och handlingsplaner utifrån resultaten
 • Samarbete med arbetstagarrepresentanter och -organisationer
 • Global Deal

 


HIGHLIGHT

Svenska kyrkan ser fundamental förbättring

2013 sålde Svenska kyrkan sina innehav i Telia Company efter rapporter om oegentligheter i samband med företagets inträde i Uzbekistan. I november, efter att deras analys visat att företaget nu lever upp till hållbarhetskraven, valde Svenska kyrkan att öppna upp för investering i Telia Company.

”Telia Company har på relativt kort tid byggt upp hög intern kapacitet att hantera hållbarhetsfrågor. Den nya ledningen och styrelsen har arbetat för att motverka problem och hantera de utmaningar man mötts av i Centralasien. Den nya ledningen har visat på utmärkt ledarskap inom många svåra områden”, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Svenska kyrkan.

”Vi arbetar proaktivt med våra intressenter för att förstå vår verksamhets påverkan på mänskliga rättigheter och hitta sätt att bidra. Ett exempel är vårt och Svenska kyrkans aktiva medverkande i Global Network Initiative, där människorättsorganisationer, akademia, investerare och företag gemensamt adresserar frågor rörande yttrandefrihet och integritet”, säger Patrik Hiselius, senior rådgivare, digitala rättigheter på Telia Company.

 

Vårt mål är att förstå och visa vår påverkan, risker och möjligheter rörande mänskliga rättigheter, och använda denna förståelse för att hantera vår påverkan.