Miljöansvar

image description

 Ambition:

 • Minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan genom värdekedjan
2017
utfall
 • ISO 14001-certifiering av verksamheterna i Estland, Finland, Litauen och Sverige
 • Återköpsprogram införda på alla hemmamarknader
 • 99 000 enheter insamlade genom återköpsprogram
 • 29,9 kWh per abonnemangs­ekvivalent (28,8)
 • 1,8 kg CO²e-utsläpp per abonnemangsekvivalent (1,9)
 • Utvärdering enligt EU:s energi­effektiviseringsdirektiv genom­fördes på fem hemmamarknader
2018
mål
 • Samtliga större verksamheter på hemmamarknader ska vara redo för ISO 14001-certifiering
 • Återköpsprogram för mobil­enheter ska vara införda på hemma­marknader
 • Tio procent lägre energiförbrukning per abonnemangsekvivalent1
 • 33 procent lägre CO²e-utsläpp per abonnemangsekvivalent
2018 planerade
aktiviteter
 • ISO 14001-certifiering av Telia i Danmark och Norge, Telia i Sverige och Estland arbetar för att utöka omfattningen av befintliga certifikat
 • Införa avfallsrapportering i samtliga hemmamarknader
 • Öka andelen förnybar elektricitet som används

1) Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning för olika abonnemang. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1 + 2-utsläpp. Utgångspunkt 2015. Siffrorna omfattar ej energiförbrukning och hänförliga utsläpp från region Eurasien och Telia Carrier.

Vårt arbetssätt

Detta fokusområde styrs av koncernens miljöpolicy.

Energi, utsläpp av växthusgaser och avfall, främst elektroniskt avfall, är de betydande miljöaspekterna vi har att hantera i verksamheten. Den huvudsakliga delen av vår totala miljöpåverkan återfinns i värdekedjan för att leverera våra tjänster, främst kopplat till produktion och användning av konsumentelektronik.

Vårt arbete präglas av betydande regionala skillnader. De största utmaningarna finns i region Eurasien, främst beroende på en bristande infrastruktur för avfallshantering. På våra hemmamarknader förväntar sig kunderna att vi är proaktiva i vårt arbete och med de tjänster vi erbjuder, och på så sätt visar hur vi tar ansvar och hjälper dem att förstå hur de kan minska sin egen miljöpåverkan genom våra tjänster.

Samtliga hemmamarknader ska införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Samordningen av implementeringen leds av koncernens miljöchef. Lokala samordnare av miljöledningssystemen träffas regelbundet för att dela med sig av bästa praxis. På grund av de regionala utmaningarna är bolagen i region Eurasien undantagna från kravet om att införa ISO 14001.

Arbetet under året

ISO 14001-certifiering i Litauen

I oktober mottog Telia i Litauen sin ISO 14001-certifiering. Miljöledningssystemet omfattar hela Telia Litauens verksamhet och fokuserar på de två betydande miljöaspekterna energi och utsläpp. Den största förbättringspotentialen identifierades inom ökad energieffektivitet och förbättringar inom fordonsparken. Telia i Sverige och i Finland har ISO 14001-certifiering sedan tidigare. Telia i Norge är certifierat enligt det norska miljöledningssystemet ”Miljøfyrtårn”.

Återköpsprogram

Återköps- eller återtagsprogram förlänger användningstiden på mobilenheter som ofta är i gott, fullt fungerande skick. I oktober lanserade Telia i Finland sitt återköpsprogram. Det innebär att vi nu har återköpsprogram på plats på samtliga hemmamarknader. Under året återtogs 61 000 mobilenheter genom olika kundkanaler. Dessutom tog Telia Finance genom sina leasingavtal in 38 000 mobilenheter, datorer och annan hårdvara.

Enheterna säljs till lokala partners där de antingen rensas på data och säljs vidare, eller skickas till återvinning. Återvinningspartners på samtliga hemmamarknader utom Danmark är ISO 14001-certifierade.

Användning av förnybar el

Som en del av upphandlingsriktlinjerna för el ska våra hemmamarknader köpa el från förnybara källor, antingen genom förnybara kontrakt eller genom att köpa ursprungsgarantier. I de fall vi hyr lokaler eller utrymme, försöker vi påverka hyresvärden att välja förnybar el. Vi köpte sammanlagt 822 GWh förnybar el under året, 87 procent (85) av den totala elförbrukningen på våra hemmamarknader. Detta motsvarar en minskning på 148 kton CO2e-utsläpp (scope 2).

Telia Company i Sverige bedriver ingen verksamhet som berörs av miljötillstånd från myndigheter i enlighet med miljöbalken, kapitel 9.

 

HIGHLIGHT

KONSOLIDERING OCH VIRTUALISERING AV IT-KAPACITET

Från 2011 till 2017 lyckades Telia Company att fullständigt omvandla den nordiska infastrukturen av datacenter. När projektet inleddes skulle antalet datacenter i Norden minskas från 44 till bara fyra. Minskningen skulle möjliggöra kostnadsbesparingar kopplade till högre effektivitet, användning och automatisering av it-resurser. Transformationen utgick ifrån konsolidering och virtualisering.

Vid projektets start var stora mängder av Telia Company:s it-resurser utplacerade i mindre tekniksiter. Detta innebar inte bara ineffektiv användning av infrastruktur som reservkraft och kylsystem utan även onödiga underhållskostnader. Dessa it-resurser konsoliderades till Telia Company:s större datacenter, såsom det i Haninge utanför Stockholm med världsledande kylningseffektivitet.

Genom konsolidering och virtualisering, där fysiska servrar ersätts med molnbaserade, har Telia Company nu både ökad it-kapacitet och markant högre energieffektivitet. Under perioden har datavolymen i nätet liksom lagringsutrymmet ökat sjufaldigt och antalet servrar ökat med 30 procent. Trots det uppskattar vi att den årliga elförbrukningen för de aktuella datacentren minskat med 7 GWh, motsvarande 7 MSEK i kostnadsbesparingar.