Förvaltnings­berättelse

Telia Company:s verksamhetsmodell är baserad på geografiska områden och organisationsstrukturen förändrades den 1 januari 2017. Koncernens verksamhet styrs och rapporteras utifrån sex rörelsesegment: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Estland. Organisationen är landsbaserad. Gemensamt redovisade som Övrig verksamhet är verksamheten inom Telia Carrier, verksamheten i Lettland och Telia Company:s ägande i turkiska Turkcell (24 procent) samt koncernfunktionerna. Koncernfunktionerna omfattar CEO Office, Strategy & Combined Assurance, kommunikation, Corporate affairs (inklusive fusioner och förvärv), Division X, ekonomi och finans (inklusive inköp och fastigheter), Global Services och Operations samt People and Brand.

Sedan den 31 december 2015 klassificeras det tidigare affärssegmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet. För ytterligare information om innehav för försäljning och avvecklad verksamhet, se not K34.

Om inte annat sägs anges jämförelsevärden i denna rapport inom parentes efter operativa och finansiella utfall och hänvisar till motsvarande post för helåret 2016.