Finansiell översikt

MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter

per aktie och förändringar (Δ)

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Δ (%)

Nettoomsättning

79 867

84 178

-5,1

Förändring (%) lokal organisk1

0,4

   

varav tjänsteintäkter (externa)

67 794

71 516

-5,2

förändring (%) lokal organisk

-0,6

   

Justerad² EBITDA1

25 438

25 836

-1,5

Förändring (%) lokal organisk

-0,2

   

Marginal (%)

31,9

30,7

 

Justerat² rörelseresultat1

15 069

17 123

-12,0

Rörelseresultat

13 690

21 090

-35,1

Resultat efter finansiella poster

9 457

19 249

-50,9

Nettoresultat från kvarvarande verksamhet

8 416

16 433

-48,8

Nettoresultat från avvecklad verksamhet3

1 729

-9 937

 

Totalt nettoresultat

10 146

6 496

56,2

varav hänförligt till moderbolagets ägare

9 608

3 732

 

Totalt resultat per aktie (SEK)

2,22

0,86

 

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet (SEK)

1,90

3,76

-49,6

Fritt kassaflöde1

7 164

7 267

-1,4

varav operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet1

9 687

5 497

76,2

CAPEX1 exklusive licenser och frekvenser

15 215

15 016

1,3

1) Se definitioner.
2) Se avsnittet Justeringsposter.
3) För Avvecklad verksamhet, se Not K34.