Risker och osäkerhetsfaktorer

Telia Company verkar på en rad olika geografiska produktoch tjänstemarknader i den starkt konkurrensutsatta och reglerade telekombranschen. Telia Company har definierat risk som någonting som skulle kunna ha en väsentlig ogynnsam effekt på uppfyllnad av Telia Company:s mål. Risker kan vara hot, osäkerheter eller förlorade möjligheter som rör Telia Company:s nuvarande eller framtida verksamheter eller aktiviteter.

Telia Company har ett etablerat ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och bedöma samt rapportera affärs- och finansiella risker såväl som etik- och hållbarhetsrisker och osäkerheter, och hantera dessa när så är lämpligt. Telia Company:s riskuniversum bestående av fyra kategorier och över trettio riskområden används för att aggregera och kategorisera risker identifierade i hela organisationen inom ramen för riskhantering.

Riskhantering är en integrerad del av Telia Company:s affärsplaneringsprocess och uppföljning av affärsprestationer. Risker och osäkerhetsfaktorer som specifikt kan påverkas av Telia Company:s verksamhet inkluderar, men kan inte begränsas till, följande: