Stabil utveckling trots en utmanande marknad

Nettoomsättningen i rapporterad valuta steg 1,1 procent till 5 945 MSEK (5 880). Tjänsteintäkter sjönk 0,3 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar. Mobila tjänsteintäkter ökade 0,9 procent drivet av en ökad genomsnittlig intäkt per användare, vilket motverkade nedgången i abonnemangsbasen, främst till följd av att man upphört med förbetalda erbjudanden. Fasta tjänsteintäkter sjönk 4,7 procent på grund av pressen på intäkter från fast telefoni och bredband, något motverkat av positiv utveckling i tv-intäkter.

Antalet mobilabonnemang sjönk med 127 000 under året främst på grund av att man upphört med förbetalda erbjudanden. Fasttelefoni-abonnemangen sjönk med 11 000 och bredbandsabonnemangen med 14 000 medan tv-abonnemangen ökade med 3 000.

Justerade externa rörelsekostnader i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk under året med 1,4 procent. Detta motverkade dock inte fullt ut för pressen på intäkter men justerad EBITDA var i princip oförändrad om 691 MSEK (692). Justerad EBITDA-marginal sjönk något till 11,6 procent (11,8).

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

5 945

5 880

1,1

Förändring (%) lokal organisk

-0,7

   

varav tjänsteintäkter (externa)

4 335

4 270

1,5

förändring (%) lokal organisk

-0,3

   

Justerad EBITDA

691

692

-0,2

Marginal (%)

11,6

11,8

 

förändring (%) lokal organisk

-2,0

   

Justerat rörelseresultat

-65

-58

 

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

428

437

-2,1

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

1 479

1 606

-7,9

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

49

42

18,2

Fast telefoni

90

101

-10,9

Bredband

114

128

-10,9

Tv

31

28

10,7

Anställda

1 026

1 070

-4,1