Stärker konvergerade erbjudanden till företag

Nettoomsättningen i rapporterad valuta ökade 5,4 procent till 13 742 MSEK (13 042). I lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, var ökningen 2,1 procent, främst tack vare en stark utveckling i konsumentsegmentet. Tjänsteintäkter växte med 1,5 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, då tillväxten i fakturerade mobilintäkter mer än kompenserade för en fortsatt press på traditionella intäkter.

Tillväxten i fakturerade mobilintäkter drevs av högre genomsnittlig intäkt per användare till följd av nya prisplaner samt en bra merförsäljning samt hantering av erbjudandeportföljen.

För att ytterligare stärka konvergerade erbjudanden inom företagssegmentet förvärvades ICT-företaget Nebula och specialistföretaget inom identitet och nyttjanderätt Propentus. Tillsammans kommer företagen med det datacenter som nu byggs i Helsingfors att ytterligare stärka Telias ledande position inom det finska företagssegmentet och hjälpa kunderna på sin digitala resa. På konsumentsidan investerades i innehåll när tv-rättigheterna till den finska ishockeyligan (Liiga) förvärvades, avtalet sträcker sig över sex år och kassaflödeseffekten börjar under andra halvåret 2018. Rättigheterna är giltiga från andra halvåret 2018 och kommer att stärka Telias redan starka tv-erbjudande och öka kundlojaliteten.

Justerad EBITDA i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,7 procent. Den positiva intäktsutvecklingen motverkades delvis av högre marknadsföringskostnader där varumärkesändringen ökade kostnaderna de två första kvartalen. Justerad EBITDA-marginal sjönk till 30,8 procent (31,1).

CAPEX ökade till 3 116 MSEK (1 832) påverkat av förvärvet av tv-rättigheterna för den finska ishockeyligan (Liiga).

Under året sjönk tv-abonnemangen med 8 000. Mobil­abonnemang, abonnemang för fast telefoni och bredband sjönk med 32 000, 15 000 respektive 33 000. Den senare på grund av att kunderna säger upp fast bredband till förmån för mobila tjänster.

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

13 742

13 042

5,4

Förändring (%) lokal organisk

2,1

   

varav tjänsteintäkter (externa)

11 748

11 197

4,9

förändring (%) lokal organisk

1,5

   

Justerad EBITDA

4 232

4 059

4,3

Marginal (%)

30,8

31,1

 

förändring (%) lokal organisk

0,7

   

Justerat rörelseresultat

2 087

2 086

0,1

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

3 116

1 832

70,1

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

3 221

3 253

-1,0

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

186

180

3,4

Fast telefoni

50

65

-23,1

Bredband

464

497

-6,6

Tv

481

489

-1,6

Anställda

3 107

3 066

1,3