Stark intäkts- och resultatutveckling

Nettoomsättningen i rapporterad valuta steg 8,9 procent till 3 557 MSEK (3 268). Tjänsteintäkter ökade 5,6 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, drivet av både mobila och fasta tjänsteintäkter. Nedgången i fast telefoni mer än kompenserades av främst tillväxt i fasta transitintäkter med låg marginal.

Justerad EBITDA ökade 5,8 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, tack vare både tillväxt i tjänsteintäkter och effektiviseringsförbättringar som sänkte kostnaderna. Justerad EBITDA-marginal sjönk något till 34,5 procent (34,9).

Antalet mobilabonnemang ökade med 34 000, bredbandsabonnemangen ökade med 8 000 and tv-abonnemangen ökade med 13 000.

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

3 557

3 268

8,9

Förändring (%) lokal organisk

7,0

   

varav tjänsteintäkter (externa)

2 861

2 662

7,5

förändring (%) lokal organisk

5,6

   

Justerad EBITDA

1 227

1 139

7,7

Marginal (%)

34,5

34,9

 

förändring (%) lokal organisk

5,8

   

Justerat rörelseresultat

664

583

13,9

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

552

495

11,5

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

1 352

1 318

2,6

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

141

89

58,2

Fast telefoni

371

417

-11,0

Bredband

410

402

2,0

Tv

242

229

5,7

Anställda

2 891

3 081

-6,2