Stärker företagserbjudanden

Nettoomsättningen i rapporterad valuta steg 11,8 procent till 10 128 MSEK
(9 057). Serviceintäkter ökade 2,5 procent i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, främst tack vare högre grossistintäkter. Genomsnittlig mobilintäkt per användare steg till följd av en förbättrad kundmix och erbjudandeportfölj. Totalt steg antalet mobilabonnemang med 134 000 drivet av förvärvet av Phonero.

Phonero förvärvades under året och konsoliderades från det andra kvartalet, för att ytterligare stärka Telias position i företagssegmentet. Påverkan på nettoomsättningen och EBITDA från Phonero uppgick till 752 MSEK respektive 103 MSEK. Förvärvet förväntas generera årliga synergier på cirka 400 MSEK, främst från flytt av trafik till vårt eget nät, om än med begränsad effekt under 2017.

Justerad EBITDA i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, växte med 6,7 procent tack vare en förändring i intäktsmix mer mot grossistintäkter samt god kostnadskontroll.

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

10 128

9 057

11,8

Förändring (%) lokal organisk

2,4

   

varav tjänsteintäkter (externa)

8 511

7 516

13,3

förändring (%) lokal organisk

2,5

   

Justerad EBITDA

3 520

3 125

12,6

Marginal (%)

34,8

34,5

 

förändring (%) lokal organisk

6,7

   

Justerat rörelseresultat

1 991

1 611

23,6

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

1 074

1 334

-19,5

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

2 345

2 211

6,1

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

65

45

43,9

Anställda

1 201

1 033

16,3