Långsammare fiberutbyggnad påverkade lönsamheten

I Sverige fortsatte utvecklingen mot mer uppkoppling och konvergerade erbjudanden med lanseringen av Telia Life. Inom konsumentsegmentet fortsatte den goda utvecklingen med ökande mobilintäkter trots en något negativ påverkan från den av EU nya införda roamingregleringen. Å andra sidan sjönk fiberinstallationsintäkterna markant med 41,1 procent till 727 MSEK (1 240). Den främsta orsaken var lägre utbyggnadstakt på grund av problem med att få grävningstillstånd samt fler inblandade parter i utbyggnaden.

Företagssegmentet var fortsatt utmanande på grund av prispress bland stora företag. Erbjudanden till små och medelstora företag stärktes ytterligare, vilket är synligt i den positiva utvecklingen inom den segmentsdelen. Totalt sjönk intäkterna från företagssegmentet med 2,9 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen exklusive förvärv och avyttringar sjönk 1,3 procent. Nettoomsättningen i rapporterad valuta inklusive förvärv och avyttringar sjönk 1,1 procent till 36 825 MSEK (37 251). Påverkan från förvärv och avyttringar var positiv om 0,2 procent. Tjänsteintäkter, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,7 procent. Mobila tjänste­intäkter ökade 0,6 procent varav konsumentsegmentet ökade med 2,7 procent och mer än uppvägde för de sjunkande intäkterna från företag. Genomsnittlig mobilintäkt per användare ökade något. Fasta tjänsteintäkter sjönk 5,9 procent på grund av fallande intäkter från traditionell telefoni. Genomsnittlig intäkt från tv respektive bredband liksom antalet tv-abonnemang ökade.

Avseende kundnöjdhet fick Telia ånyo utmärkelser för kvalitet. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) meddelade att Telia har de nöjdaste företags- och privatkunderna (Halebop) liksom tv-kunder.

I det andra kvartalet annonserades en ambition om att sänka rörelsekostnaderna. Målet var att minska dessa med 5 procent under andra halvåret 2017 jämfört med föregående år. Utfallet blev en sänkning med 6 procent, främst drivet av färre resurser och lägre marknadsföringskostnader.

Justerad EBITDA sjönk 4,9 procent till 13 749 MSEK (14 455) och justerad EBITDA, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 5,0 procent. Fortsatt press på traditionella intäkter tillsammans med lägre fiberinstallationsintäkter och en ökad kostnadsbas för helåret var de främsta orsakerna till EBITDA-nedgången. Justerad EBITDA-marginal sjönk till 37,3 procent (38,8).

Justerat rörelseresultat sjönk 9,1 procent till 8 698 MSEK (9 569). Justeringsposter påverkade rörelseresultatet och uppgick till 500 MSEK (209) främst hänförliga till omstruktureringskostnader och nedskrivningar på it-utrustning.

CAPEX sjönk till 6 392 MSEK (7 119) påverkat av lägre fiberrelaterad CAPEX. Inga licenser förvärvades under året. Investeringar var främst hänförliga till fiber, 4G och generella effektiviseringsprogram. Telia fick utmärkelsen att ha det bästa mobilnätet vilket visar att överlägsen nätuppkoppling är nådd och stödjer kundernas resa från röst till data.

MSEK, förutom marginaler, operativ

data och förändringar (Δ)

Jan–dec
2017

Jan–dec
2016

Δ (%)

Nettoomsättning

36 825

37 251

-1,1

Förändring (%) lokal organisk

-1,3

   

varav tjänsteintäkter (externa)

31 317

32 128

-2,5

förändring (%) lokal organisk

-2,7

   

Justerad EBITDA

13 749

14 455

-4,9

Marginal (%)

37,3

38,8

 

förändring (%) lokal organisk

-5,0

   

Justerat rörelseresultat

8 698

9 569

-9,1

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

6 392

7 119

-10,2

Abonnemang, (tusental)

     

Mobil

6 118

6 071

0,8

varav maskin-till-maskin (avtalsabonnemang)

944

835

13,1

Fast telefoni

1 381

1 675

-17,6

Bredband

1 286

1 299

-1,0

Tv

787

765

2,9

Anställda

6 619

6 720

-1,5