Arbetsvillkor

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

G4-LA6

Olycksfall, sjukfrånvaro och dödsolyckor

Se även Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.

Olycksfallsfrekvens (LTIF) och sjukfrånvaro (SAR)

2017

2016

LTIF1

SAR2 (%)

LTIF

SAR (%)

Kvarvarande verksamhet

0,36

2,5

0,42

2,6

Avvecklad verksamhet

0,00

1,5

0,10

1,5

Totalt

0,30

2,4

0,36

2,4

1) Totalt antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon teoretiska arbetstimmar.
2) Totalt antal timmar sjukfrånvaro per teoriska arbetstimmar (helårs­genomsnitt).

Totalt rapporterades 16 olyckor som ledde till sjukfrånvaro. De flesta av dessa olyckor skedde i det normala arbetet (t. ex. på kontor eller i butik) eller i trafiken.

Under 2015–2017 har inga dödsolyckor som berör Telia Company-anställda rapporterats.

Utelämnad information: vi redovisar ej statistik per kön då det inte förekommer skillnader i arbetsuppgifter mellan kön. Vi arbetar på att utveckla leverantörers rapportering, se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Ansvarsfulla inköp” och ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.

Utbildning och kompetensutveckling

G4-LA11

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av prestation och karriär-utveckling

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Medarbetare”, YouFirst.

Leverantörsbedömning – arbetsvillkor

G4-LA14

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande arbetsvillkor

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat rörande andelen nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.

Klagomålsförfaranden – arbetsvillkor

G4-LA16

Antal klagomålsärenden rörande arbetsvillkor som registrerats, hanterats och avslutats genom formella mekanismer för klagomålsförfarande

Se Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”, Whistle-blowingprocess.