Branschtillägg för telekommunikation

Hälsa och säkerhet rörande elektromagnetiska fält

IO4-6

Efterlevnad av ICNIRP:s riktlinjer rörande RF-exponering och SAR för mobilbas­stationer och mobilenheter

Vår position rörande elektromagnetiska fält (EMF) återfinns i koncernpolicyn för EMF på www.teliacompany.com/en/about-the-company/public-policy.

Tillgång till telekommunikation

PA1-2

Policyer och affärsmetoder för att underlätta tillgång till och användning av tele­kommunikationstjänster

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Medarbetare” för mer information om vårt volontärprogram Younite.

PA6

Program för att tillhandahålla tele­kommunikation vid nödsituationer eller katastrofhjälp

Vi har inga program, men är redo att hjälpa till vid räddningsinsatser och krissituationer som följer av katastrofer eller andra händelser.

Tillgång till innehåll

PA7

Policyer och affärsmetoder rörande frågor om mänskliga rättigheter som rör tillgång och användning av telekommunikation

Se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Yttrandefrihet och övervakningsintegritet” och ”Mänskliga rättigheter”.