Ekonomisk
påverkan

Ekonomisk utveckling

G4-EC1

Skapat och fördelat direkt ekonomiskt värde

Telia Company tillhandahåller tillgång till nätuppkoppling, telekommunikationstjänster och övriga tjänster till våra kunder, köper utrustning som rör utbyggnad, utveckling och underhåll av våra fasta och mobila nät, it-system och tjänster, samt köper in mobilenheter och annan konsumentelektronik från våra leverantörer. Vi betalar löner, utdelning och skatter som gynnar våra medarbetare, samhället och nationella ekonomier. Allt detta skapar monetära flöden som påverkar Telia Company:s intressenter. För mer information se Vårt företag, avsnittet ”Skapat värde”.

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga, med höga förväntningar från intressenterna. Telia Company är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. Vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Tabellen nedan visar betald bolagsskatt per land.

Betald bolagsskatt, MSEK

2017

2016

2015

Danmark

-2

0

0

Estland

123

91

Finland

31

0

0

Lettland

30

27

23

Litauen

28

38

37

Norge

27

12

264

Ryssland

41

90

82

Sverige

421

1 773

220

Turkiet

138

4

438

Övriga länder

-4

11

68

Kvarvarande verksamhet, totalt

710

2 078

1 223

Azerbajdzjan

515

416

410

Georgien

0

-10

0

Kazakstan

114

268

685

Moldavien

Nepal1

453

661

Tadzjikistan2

25

73

136

Uzbekistan

0

6

Övriga länder

60

97

45

Avvecklad verksamhet, totalt

714

1 297

1 943

Totalt

1 424

3 375

3 166

1) Verksamheten i Nepal avyttrades 2016.
2) Verksamheten i Tadzjikistan avyttrades 2017.

Utöver bolagsskatt genererar Telia Company:s verksamhet miljarder SEK i andra skatter. Det totala skattebidraget (total tax contribution) omfattande både egna och uppburna skatter uppgick 2017 till 18 GSEK. Detta omfattar både kvarvarande och avvecklad verksamhet, där den tidigare stod för 85 procent av totala skattebidraget. Diagrammet nedan visar totalt skattebidrag per skattekategori.

Totalt skattebidrag

. Betalda bolagsskatter, 8%

. Betalda arbetsgivarskatter, 13%

. Betalda övriga skatter1, 5%

. Betald nettomervärdesskatt2, 56%

. Betalda arbetstagarskatter, 18%

1) Övriga skatter inkluderar skatter avseende miljö, egendom och telekommunikation. Betalda övriga skatter, samt totalt skattebidrag som sådant, inkluderar inte tull eller licenser.
2) Om ett av Telia Company:s bolag varit i en återbetalningssituation avseende mervärdesskatt har detta reducerat den totala nettomervärdesskatten. Den betalda nettomervärdesskatten, samt totalt skattebidrag som sådant, fångar inte vår ej avdragna mervärdesskatt.

G4-EC2

Finansiell påverkan, risker och möjligheter relaterade till klimatförändringar

Se vår Carbon Disclosure Project Climate Change Response på www.cdp.net.

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC8

Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan

Se G4-EC1 och Vårt företag, avsnittet ”Skapat värde”.

Utelämnad information: vi kan ej fullständigt mäta eller redovisa vår indirekta ekonomiska påverkan.