Etik och integritet

G4-56

Värderingar, principer, standarder och normer för uppförande såsom uppförandekoder

Se Bolagsstyrningsrapporten, avsnitten ”Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter” och ”Koncernövergripande styrningsmodell”, Sätta ramarna för hur vi agerar.

G4-58

Interna och externa mekanismer för att rapportera oetiskt eller olagligt handlande

Se Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”, Whistle-blowingprocess.