Start / GRI-index / Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

IDENTIFIERADE
VÄSENTLIGA
ASPEKTER OCH AV­GRÄNSNINGAR

G4-17

Enheter som ingår i koncernredovisningen, samt ifall någon del inte omfattas av redovisningen

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma” samt not K4 i koncernredovisningen.

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar samt hur redovisningsprinciperna för att avgöra innehåll har implementerats

Redovisningens innehåll och avgränsningar definieras genom löpande eller årsvis dialog med interna och externa intressenter, inklusive diskussioner inom koncernledningen och styrelsen kring Telia Company:s hållbarhetsarbete, samt i processen att ta fram Års-och hållbarhetsredovisningen. Se även Vårt företag, avsnittet ”Trender och intressenter” och ”Strategi”.

G4-19

Väsentliga aspekter identifierade i processen att identifiera redovisningens innehåll

Se Vårt företag, avsnittet ”Trender och intressenter” för att förstå vilka väsentliga frågor som styr vårt hållbarhetsarbete och vad vi redovisar och ”Strategi” för information om våra fokusområden inom delat värdeskapande och ansvarsfullt företagande. I redovisningssyfte anses följande aspekter väsentliga och redovisas i detta GRI-index: Ekonomisk utveckling, Indirekt ekonomisk påverkan, Energi, Utsläpp, Avfall, Leverantörsbedömning, Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet, Utbildning och kompetensutveckling, Klagomålsförfaranden, Investeringar, Icke-diskriminering, Föreningsfrihet och kollektivavtal, Barnarbete, Tvångsarbete, Lokalsamhällen, Anti-korruption, Konkurrenshämmande aktiviteter, Efterlevnad, Märkning av produkter och tjänster, Kundintegritet, Hälsa och säkerhet rörande elektromagnetiska fält, Tillgång till telekommunikation, Tillgång till innehåll.

G4-20

Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för hela organisationen.

G4-21

Avgränsning utanför organisationen för väsentliga aspekter

Väsentliga aspekter ses som väsentliga för samtliga externa intressentgrupper.

G4-22

Effekt av, och anledning till, omräknad information från tidigare redovisningar

Inga väsentliga omräkningar.

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar avseende omfattning och aspekternas avgränsningar

Redovisad data i detta GRI-index har omstrukturerats för att spegla övrig redovisning, och presenteras generellt som Kvarvarande verksamhet och Avvecklad verksamhet (tidigare region Eurasien). Hänvisningar till hemmamarknader i detta GRI-index och i Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ansvarsfullt företagande” avser verksamheten i Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge och Sverige. Verksamheter som ingår i upplysningarna i detta GRI-index definieras i Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”, tabellen Ägarandel - dotterbolag. Samägda bolag ingår utifrån ägarandel. Följande undantag rörande omfattningen gäller:

  • Information rörande Yoigo i Spanien och Ncell i Nepal som avyttrades 2016 ingår enbart i information för 2015
  • Information rörande Tcell i Tadzjikistan som avyttrades 2017 ingår enbart i information för energi, växthusgasutsläpp och olycksfall och sjukfrånvaro för 2015 och 2016