Intressent­samverkan

G4-24–27

Intressentsamverkan

Se Vårt företag, avsnittet ”Trender och intressenter” och Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter”. Vi väljer och samverkar med intressenter från väsentliga intressentgrupper på ett sätt som vi anser ger oss nödvändig information för att utveckla vår strategi och hur vi verkar i samhället. Vi samverkar både kvantitativt och kvalitativt. Intressenter väljs generellt sett utifrån att vi anser att de representerar åsikter för en intressentgrupp i stort (t.ex. respondenter i kundnöjdhetsundersökningar) eller för att vi anser att de är inflytelserika eller viktiga för att förstå vår påverkan (t.ex. branschorganisationer).