Mänskliga
rättigheter

Investering

G4-HR1

Väsentliga investeringsavtal som inkluderar avtalspunkter rörande mänskliga rättig­heter eller som genomgått utvärdering av hur mänskliga rättigheter hanteras

Väsentliga investeringsavtal inkluderade ej avtalspunkter rörande mänskliga rättigheter.

G4-HR2

Utbildning av anställda rörande policy och arbetssätt för väsentliga mänskliga rättigheter

Utbildning rörande mänskliga rättigheter genomfördes huvudsakligen inom ramarna för arbetet med anti-korruption och barns rättigheter. Se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Anti-korruption” och ”Barns rättigheter” för mer information.

Utelämnad information: vi registrerar ej antalet utbildningstimmar.

Icke-diskriminering

G4-HR3

Totalt antal incidenter rörande diskriminering, och åtgärder tagna av organisationen

17 fall av trakasserier eller diskriminering handlades av koncernens enhet för särskilda utredningar. Ingen av dessa utredningar resulterade i avsked.

Föreningsfrihet och kollektivavtal; Barnarbete; Tvångsarbete

G4-HR4-6

Verksamhet och leverantörer som bedöms ha avsevärda risker rörande förenings­frihet, barnarbete och tvångsarbete

Se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Ansvarsfulla inköp” och ”Risker och osäkerheter”, Ansvarsfulla inköp, Uttalande rörande UK Modern Slavery Act och G4-12. Vi anser generellt att dessa risker är små i vår egen verksamhet, men större i delar av leverantörskedjan.

Leverantörsbedömning – mänskliga rättigheter

G4-HR10

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande mänskliga rättigheter

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat rörande andelen nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsbedömning.

Klagomålsförfaranden – mänskliga rättigheter

G4-HR12

Antal klagomålsärenden rörande mänskliga rättigheter som registrerats, hanterats och avslutats genom formella mekanismer för klagomålsförfarande

Se Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”, Whistle-blowingprocess.