Miljöpåverkan

Energi

Se G4-23 avseende rapporteringens omfattning. All scope 1-energi förutom solenergi anses icke förnybar. Delar av scope 2-energin är förnybar, se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Miljöansvar” för mer information. Leasade tillgångar räknas generellt sett som scope 1 och scope 2.

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

Direkt energiförbrukning, GWh

2017

2016

2015

Kvarvarande verksamhet

29

30

31

Avvecklad verksamhet

79

104

161

Direkt energiförbrukning, totalt

108

134

192

Avvecklad verksamhet inkluderar 1 GWh solenergi från basstationer i Ucell i Uzbekistan. Direkt energiförbrukning består huvudsakligen av diesel och bensin som används i reservgeneratorer och företagsfordon. Den relativt höga siffran för Avvecklad verksamhet speglar behovet av reservgeneratorer i områden eller under perioder där tillgång till ett fungerande elnät är begränsad eller obefintlig.

Indirekt energiförbrukning, GWh

2017

2016

2015

Kvarvarande verksamhet

1 063

1 037

1 114

Avvecklad verksamhet

375

401

419

Indirekt energiförbrukning, totalt

1 438

1 438

1 533

Huvuddelen av den indirekta energin (elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla) används för att driva basstationer och datacenter. Sifforna inkluderar även energiförbrukning från kontor, butiker och andra lokaler som lager.

Utelämnad information: Vi kan ej specificera energiförbrukning för kylning eller uppvärmning av nätverksutrustning.

G4-EN5

Energiintensitet

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Miljöansvar”.

G4-EN6

Energibesparingar

Energibesparingsinitiativ, främst relaterade till ersättande av äldre teknisk utrustning vid basstationer och datacenter, nedstängning av teknik­siter och initiativ på diverse kontor ledde till rapporterade besparingar om 40 GWh i kvarvarande verksamhet.

Utsläpp

Se G4-23 och Energi avseende rapporteringens omfattning. Utsläppsfaktorer från IEA, Defra och Nord Pool (residualmix) har använts för att beräkna växthusgasutsläpp. För scope 2-utsläpp gäller följande:

  • Utsläpp från elförbrukning i Norden och Baltikum har beräknats utifrån marknadsbaserade (market based) utsläppsfaktorer
  • Övriga utsläpp har beräknats utifrån platsbaserade (location based) utsläppsfaktorer

Utsläpp är angivna som CO²e då vi bedömer att skillnaden mellan CO²e och CO² är försumbar.

G4-EN15-16

Direkta och indirekta växthusgas­utsläpp (scope 1 och scope 2)

Växthusgasutsläpp, kton CO²e

2017

2016

2015

Direkta utsläpp (scope 1)

     

Kvarvarande verksamhet

7

8

8

Avvecklad verksamhet

19

25

40

Direkta utsläpp, totalt

26

33

48

       

Indirekta utsläpp (scope 2)

     

Kvarvarande verksamhet

75

78

122

Avvecklad verksamhet

168

176

167

Indirekta utsläpp, totalt

243

254

289

Direkta och indirekta utsläpp, totalt

269

287

337

 

G4-EN17

Övriga indirekta växthusgasutsläpp (scope 3)

Växthusgasutsläpp, kton CO²e

2017

2016

2015

Kvarvarande verksamhet

6

7

9

Avvecklad verksamhet

3

2

3

Övriga indirekta utsläpp från tjänsteresor, totalt

9

9

12

En väsentlig del av de totala utsläppen som genereras i vår värdekedja genereras hos leverantörer. Att korrekt beräkna dessa utsläpp från samtliga marknader är utmanande då data från leverantörer ofta saknas eller är av bristfällig kvalitet. Vi rapporterar därför enbart utsläpp från tjänsteresor.

G4-EN18

Växthusgasintensitet

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Miljöansvar”.

G4-EN19

Utsläppsminskningar av växthusgaser

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Miljöansvar”.

Utsläpp och avfall

G4-EN23

Total vikt avfall per typ och hanteringsmetod

Nedmonterade telefonstolpar, kton

2017

2016

2015

Sverige

7

5

6

Finland

1

1

4

Totalt

8

6

10

Avfallsrapportering täcker endast verksamheterna i Sverige och Finland, där vi får tillförlitlig data från företagen som hanterar avfall. För att kunna göra en relevant jämförelse mellan omfattningar och år, begränsar vi rapporteringen till att enbart omfatta nedmonterade telefonstolpar. Dessa stolpar betraktas som farligt avfall och monteras ner främst på grund av teknikskiftet från fasta till mobila nät.

Dessutom rapporterades cirka 600 ton elektroniskt avfall. Noggrannheten på denna siffra är osäker då mycket av detta avfall, främst från utrensning eller nedstängning av teknikstationer, hanteras av entreprenörer. För mer information, se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Miljöansvar”.

Utelämnad information: vi är medvetna om bristerna i vår rapportering och ser ständigt över hur vi kan förbättra avfallsrapporteringen.

Leverantörsbedömning – miljö

G4-EN32

Procentandel av nya leverantörer som genomgick screening rörande miljökrav

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: vi kan ej redovisa separat rörande andelen nya leverantörer. Denna data kan komma att bli tillgänglig i takt med att vi utvecklar våra processer för leverantörsutvärdering.