Organisations­profil

G4-3

Organisationens namn

Telia Company AB (publ).

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter
och tjänster

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

G4-5

Organisationens huvudkontor

Solna, Sverige.

G4-6

Länder där organisationen har verksamhet

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Telia Company-aktien”.

G4-8

Marknader där organisationen erbjuder sina tjänster

Se Vårt företag, avsnittet ”Här är vi verksamma”.

G4-9

Organisationens storlek

Se Vårt företag, avsnitten ”2017 i korthet” och ”Här är vi verksamma”.

G4-10

Antal anställda per anställningstyp, kontrakt och region

Se not K31 i koncernredovisningen.

Utelämnad information: Vi rapporterar inte procent­andel av anställda med heltids- respektive deltidsavtal, eller avseende tillsvidare- respektive tillfälliga anställningsavtal.

G4-11

Procentandel anställda med kollektivavtal

76 (79) procent av medarbetarna omfattades av kollektivavtal. I följande länder är procentandelen noll: Azerbajdzjan, Georgien, Hongkong, Kazakstan, Nederländerna, Polen, Ryssland, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och USA.

Telia Company:s medarbetare har rätt att välja om de vill representeras av facket i kollektivavtalssyfte eller inte. Ingen anställd skall utsättas för diskriminering om denne utövar denna rättighet. Alla anställda skall vara medvetna om sina grundläggande arbetsvillkor. Telia Company samarbetar respektfullt med legitima arbetstagarrepresentanter och nationella fackföreningar.

G4-12

Beskrivning av leverantörskedjan

Telia Company köper varor och tjänster från både lokala och internationella leverantörer. Dessa inkluderar konsumentelektronik såsom mobiltelefoner, nätverksutrustning, konstruktions- och underhållstjänster samt diverse konsulttjänster. Våra produkter och tjänster säljs och distribueras genom våra egna säljkanaler, distributörer, återförsäljare och partners. Se även Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Ansvarsfulla inköp” och ”Risker och osäkerhetsfaktorer”, Ansvarsfulla inköp för mer information om regionala och specifika utmaningar.

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisnings­perioden avseende storlek, struktur, ägande eller leverantörskedja

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Koncernutveckling”, Förvärv och avyttringar.

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen

För Telia Company rör försiktighetsprincipen främst produktsäkerhet och elektro­magnetiska fält. Vårt allmänna förhållningssätt rörande försiktighetsprincipen beskrivs i vår affärsetiska uppförandekod, leverantörskoden, andra policyer samt ramverket för efterlevnad.

G4-15

Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som organisationen stödjer

Se Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter”.

G4-16

Medlemskap i organisationer

Se www.teliacompany.com/en/about-the-company/public-policy/.