Produktansvar

Märkning av produkter och tjänster

G4-PR5

Rutiner rörande kundnöjdhet

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Våra kunder”, Net Promoter Score.

Utelämnad information: På grund av ändringar i utformningen av NPS kan vi ej redovisa jämförbara siffror.

Kundintegritet

G4-PR8

Totalt antal substantierade klagomål rörande kundintegritetsintrång och förlust av kunddata

Under 2017 förbättrade vi väsentligt strukturen hur vi arbetar med dataintrång och förlust av kunddata, och utbildning av relevanta medarbetare. Vi kunde bekräfta 105 fall på våra hemmamarknader under året. Detta är en ökning jämfört med 2016 med vi anser att antalet orapporterade fall minskade avsevärt. De flesta fall rörde medarbetar- eller systemfel som gjorde kunddata tillgänglig för andra kunder eller på nätet, eller att kunddata skickades till fel kund. I samtliga rapporterade fall samarbetade de lokala bolagen med relevanta nationella myndigheter för att korrigera felen.

Läs mer om vårt arbete med kundintegritet i Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Kundintegritet”.

Utelämnad information: Vi kan ej redovisa tillförlitlig statistik rörande Avvecklad verksamhet.