Samhälle

Lokalsamhällen

G4-SO1

Samhällsengagemang

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Medarbetare” för mer information om vårt volontärprogram Younite.

Utelämnad information: vi genomför inte konsekvensbedömningar rörande påverkan på lokalsamhällen. Vi avser att utveckla en mer omfattande ansats kring att bedöma positiv och negativ påverkan av vår verksamhet.

Anti-korruption

G4-SO3

Delar av verksamheten som utvärderats utifrån korruptionsrisk, och identifierade risker

Se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Anti-korruption” och ”Risker och osäkerhetsfaktorer”, Korruption och oetiska affärsmetoder.

G4-SO4

Kommunikation och utbildning rörande anti-korruptionspolicy och -rutiner

Se Förvaltningsberättelsen, avsnitten ”Anti-korruption” och ”Ansvarsfulla inköp”.

Utelämnad information: Vi kan ej ge mer detaljerad statistik än den som presenteras i de nämnda avsnitten.

G4-SO5

Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

Se Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Anti-korruption”, Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Ramverk för hantering av verksamhetsrisker (ERM)”, Whistle-blowingprocess samt G4-SO8.

Konkurrenshämmande aktiviteter

G4-SO7

Rättsfall rörande konkurrenshämmande aktiviteter

Se not K29 i koncernredovisningen.

Efterlevnad

G4-SO8

Väsentliga böter och icke-monetära ­sanktioner för icke-efterlevnad av lagar
och regler

Se not K29 i koncernredovisningen.