Upplysningar
avseende
hållbarhets­styrning

Se Vårt företag, avsnittet ”Trender och intressenter” för mer information om hur väsentliga frågor har identifierats.

För mer information om hållbarhetsstyrning, se G4-34-39 samt respektive fokusområde i Förvaltningsberättelsen, ”Ansvarsfullt företagande”. Den affärsetiska uppförandekoden och andra policyer finns på www.teliacompany.com/en/about-the-company/public-policy.

Ägarna eller funktionerna ansvariga för väsentliga aspekter ansvarar för att utvärdera hållbarhetsstyrningen av dessa aspekter, vilket sker främst genom internrapportering och utvärdering, inklusive till koncernledningen och styrelsen. För att förstå hur styrningen av väsentliga aspekter kopplat till fokusområdena inom Ansvarsfullt företagande utvärderades och reviderades under 2017, se respektive avsnitt. Styrningen av övriga väsentliga frågor förändrades ej väsentligt.