2017 i korthet

Översikt av finansiella mått och marknadsdata 2017

Operationellt fritt kassaflöde

Utsikt: Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelning från intressebolag, förväntas bli högre än 7,5 GSEK.

Utfall: 9,7 GSEK

Justerad EBITDA

Utsikt: Justerad EBITDA från kvarvarande verksamhet, i lokal valuta, exklusive förvärv och avyttringar, förväntas uppgå till omkring 2016 års nivå.

Utfall: -0,2%

Utdelning

Utsikt: Minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser.

Utfall: 81%

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

Kvarvarande och avvecklad verksamhet

 

Fördelning av nettoomsättning

per land

 

per tjänst

 

per segment