Framsteg inom ansvarsfullt företagande

 

FOKUSOMRÅDE

VAD VI UPPNÅDDE 2017

Anti-korruption

 • Riktlinjer för tredjepartsutvärdering togs fram
 • Casebaserad utbildning i riktlinjer för tredjepartsutvärdering inom anti-korruption för etik- och efterlevnadsansvariga i region Eurasien
 • Sju etik- och efterlevnadsansvariga på koncernnivå, sex lokala ansvariga och två experter på tredjepartsutvärdering certifierade
 • Cirka 2 500 medarbetare genomförde e-utbildning i anti-korruption

Yttrandefrihet och
övervakningsintegritet

 • Publicering av den åttonde Law Enforcement Disclosure Report, LEDR, som omfattar åtta länder
 • Fyra länder omfattas av redovisning av lokal lagstiftning gällande övervakning
 • Information om lokal lagstiftning gällande direkt tillgång som omfattar alla större marknader
 • Över hälften stängda icke-konventionella förfrågningar utmanade på något sätt, ofta genom transparens
 • Bidrog till samgåendet i mars mellan Telecommunications Industry Dialogue (ID) och Global Network Initiative (GNI)

Kundintegritet

 • Införde koncernövergripande program för efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) och genomförde lokala projekt på relevanta marknader
 • Genomförde detaljerad datakartläggning baserat på kraven i GDPR på hemmamarknader
 • Utvecklade detaljerade juridiska tolkningar kopplat till samtliga viktiga GDPR-områden för att säkerställa en harmoniserad implementering av legala skyldigheter på hemmamarknader

Barns rättigheter

 • Workshop kring barns rättigheter med 200 nyckelmedarbetare
 • Blockering av webbsajter som innehåller material som skildrar sexuella övergrepp på barn (CSAM) på samtliga hemmamarknader
 • Upptäckt och rapportering av CSAM i interna it-system på samtliga hemmamarknader
 • Delade information om upptäckt av CSAM med andra stora företag
 • Lansering av den första barnpanelen med 700 deltagande barn
 • Bidrog aktivt till lanseringen av en allians inom EU för skydd av minderåriga på nätet

Ansvarsfulla inköp

 • Förstärkte den lokala kapaciteten inom leverantörsutvärderingar och revisioner på plats i region Eurasien
 • Leverantörsutvärderingsprocessen infördes i Estland och Litauen
 • Manual för utvärderingar uppdaterades och implementerades
 • Påbörjade implementering av den uppdaterade etiska kompassen
 • Över 2 900 leverantörsutvärderingar
 • 96 revisioner genomförda på plats

Miljöansvar

 • ISO 14001-certifiering av verksamheterna i Sverige, Finland, Estland och Litauen
 • Återköpsprogram införda på alla hemmamarknader
 • 99 000 enheter insamlade genom återköpsprogram
 • 29,9 kWh per abonnemangsekvivalent1 (28,8)
 • 1,8 kg CO2e-utsläpp per abonnemangsekvivalent (1,9)
 • Utvärdering enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv genomfördes på fem hemmamarknader

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

 • Olycksfallsfrekvens2 0,30 (0,36)
 • Sjukfrånvaro3 2,4 procent (2,4)
 • Inga dödsolyckor
 • OHSAS 18001-certifiering av verksamheterna i Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Kazakstan, Litauen, Norge och Uzbekistan
 • Index för medarbetarengagemang4 81 procent (80)

1) Abonnemangsekvivalent baseras på energiförbrukning hos olika abonnemang. Målen baseras på total energiförbrukning och scope 1+2-utsläpp. Utgångspunkt 2015. Siffrorna omfattar ej energiförbrukning och hänförliga utsläpp från region Eurasien och Telia Carrier.
2) Det totala antalet olyckor per miljon arbetstimmar.
3) Det totala antalet frånvarotimmar på grund av sjukdom per arbetstimmar, årsmedelvärde.
4) Index för medarbetarengagemang från den årliga medarbetarundersökningen Purple Voice.