KONCERNCHEFENS KOMMENTAR:

Nu fortsätter vi resan. Häng med!

Under året som gått tog vi stora kliv på vår resa från det gamla Telia till det nya, från fragmenterat till fokuserat, från osäkerhet till ökad säkerhet och från en svag balansräkning till en stark. Men framför allt gick vi från frågetecken kring vår strategi till ett genomförande med utropstecken.

På Telia Company känner vi en oerhörd stolthet över våra tjänster, och vi är glada över det erkännande som vi får av andra. Under året som gått har vi fått bekräftat att våra nät håller högre standard än konkurrenternas i fem av sju länder. Att hålla högsta kvalitet i allt vi gör blir allt viktigare.

Allt eftersom digitaliseringen stöper om vårt samhälle blir våra kunder mer och mer beroende av att uppkopplingen har hög tillgänglighet utan avbrott. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, och vi har en viktig roll och ansvar i den.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar, och tack vare dem står vi idag väl rustade. Tillsammans med vår nya och mer effektiva investeringsmodell innebär det att vi kan se fram emot en lägre investeringstakt framöver. Det betyder inte att vi kommer att försumma teknikutvecklingen, tvärtom. Telia Company ska alltid sträva efter att erbjuda de bästa näten och de modernaste tjänsterna.

Lättare och smidigare

Lika viktigt som att erbjuda den bästa produkten, är att göra det på ett kundvänligt och effektivt sätt. I en bransch med låg tillväxt är effektiviteten avgörande för hur väl vi kan möta förväntningarna från kunder och aktieägare. På samma sätt som vi digitaliserar våra kunder digitaliserar vi nu också oss själva. I Sverige, till exempel, genomför vi en omfattande transformation för att framtidssäkra bolaget. Gamla produkter och it-system kan tas bort när vi skapar nya plattformar som gör att vi kan erbjuda kunderna något bättre, samtidigt som vi sänker våra strukturella kostnader. Innan vi får full effekt av dessa investeringar så jobbar vi vidare med andra besparingar. Under 2017 initierades ett stort arbete för att sänka våra rörelsekostnader och under 2018 kommer vi att fortsätta vända på varje sten för att höja vår långsiktiga konkurrenskraft, med målet att sänka koncernens kostnader med 1,1 miljarder kronor netto.

Vi fortsätter också med att avyttra verksamheter utanför vår kärnverksamhet. Under året har vi sålt Sergel, Tcell, MegaFon och minskat vårt ägande i Turkcell för motsvarande 22,5 GSEK. I linje med vår strategi fortsätter vi att förvärva bolag och kompetens i Norden och Baltikum. Under året gjorde vi förvärv för 4,5 GSEK. Vi välkomnade Fältcom, Humany, Nebula, Phonero och Propentus till Telia Company-familjen.

Den nya teknikens möjligheter

Nu pågår ett globalt race för att lansera nästa generations mobil teknik, 5G, och vi på Telia Company har för avsikt att vara tidiga med den nya tekniken. Tillsammans med de kunder som har idéer och som har nytta av den nya tekniken kommer vi att utforska nya affärsmöjligheter, skapa jobb och stärka regionens möjlighet att leda digitaliseringen även i nästa utvecklingssprång. Men vi kommer att se till att vi rullar ut den nya tekniken i takt med att de affärsmässiga förutsättningarna kommer på plats. Utbyggnad av ny teknik kommer vara beroende av kundernas efterfrågan och möjligheten att skapa en lönsam affär samt att få tillgång till de så nödvändiga mobila frekvensbanden. Här har regeringar och myndigheter i våra länder en avgörande roll.

En strategi i tiden

Den strategi som vi arbetar efter syftar till att skapa den nya generationens telekombolag där vi använder styrkan i näten till att utveckla den befintliga verksamheten, samtidigt som vi förstärker kundlojalitet och betalningsvilja genom nyskapande tjänster. När vi utvecklar vårt kunderbjudande möter vi branschens stenhårda prispress med mervärden och smidiga helhetslösningar som gör det allt lättare att vara kund. Denna strategi ger oss också möjlighet att fortsätta den nödvändiga utvecklingen av digital infrastruktur på våra marknader. Det vore oerhört olyckligt om den trend av begränsande regelverk som vi ser i EU och på många av våra marknader fortsätter. Telekombranschen har varit en starkt bidragande anledning till att Norden och Baltikum kommit att ligga så högt i olika digitaliseringsindex. Politiska initiativ och myndigheters regelverk måste, enligt min mening, ha som syfte att förenkla och möjliggöra för investeringar i den digitala infrastrukturen. På så sätt kan regionen fortsätta att ligga i världstoppen.

Hållbart företagande - en förutsättning

Vi har nu fått en juridisk uppgörelse som avslutar de processer som kommit till följd av företagets felaktiga agerande i Uzbekistan. Det blev en dyr läxa, som visar att det kostar att göra fel. Men erfarenheterna har också gjort oss bättre. De senaste åren har vi lagt betydande belopp och stor ansträngning på att rätta till historiska fel och säkerställa att vi har vad som krävs för att driva företaget vidare på ett ansvarsfullt sätt. Men låt mig upprepa det jag sagt, vi kommer aldrig kunna eliminera risken att göra fel, vi kan bara med övertygelse säga att vi har minskat den och att vi kommer att fortsätta minska den.

Vi tog ytterligare steg för att anpassa vår strategi med vårt engagemang i FN:s globala hållbarhetsmål. Vi tror verkligen att bidra till samhället också skapar aktieägarvärde. Innovation och partnerskap inom olika områden från fjärrgruvdrift till hälsovård ger oss möjlighet att finna nya affärsmöjligheter samtidigt som det skapar en positiv påverkan på samhället. Som en del av åtagandet lanserade vi volontärprogrammet Younite för våra medarbetare, där de får en chans att bidra också på ett personligt plan genom att lägga en arbetsdag på aktiviteter som att lära barn om säkerhet på nätet, bistå äldre i sina första nervösa tryck på en surfplatta, och liknande aktiviteter. Genom att göra det minskar vi den digitala klyftan samtidigt som det skapar stolthet hos våra medarbetare.

Frukten av arbetet

Vetskapen om att vår verksamhet bidrar till lösa problem för såväl enskilda människor som för hela mänskligheten är oerhört tillfredställande. Att det dessutom går att göra samtidigt som vi kan bedriva ett lönsamt och finansiellt stabilt företag, gör vårt bidrag långsiktigt och hållbart i alla bemärkelser. Det finns ingen motsättning mellan ägarens, den anställdes, kundens eller samhällets intressen. I längden tjänar alla på en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Det är med stolthet och ödmjukhet som jag sammanfattar ett år då vi återigen levt upp till vår ambition om upprätthållet EBITDA-resultat och redovisat ett väsentligt bättre kassaflöde än förväntat på 9,7 GSEK. Det gör att vi kan föreslå en utdelning på 2,30 kronor per aktie, vilket är en ökning med 15 procent. Jag är mer övertygad än någonsin om att Telia Company ska kunna nå en bättre totalavkastning för våra ägare framöver än vad vi lyckats med under de senaste åren.

I år ökar vi takten och fortsätter vår resa. Vi skulle bli glada om du hängde med!

 

Stockholm 7 mars 2018

Johan Dennelind

VD och Koncernchef