Digitalt avtryck - hur vi arbetar med hållbarhet

Digitaliseringen har en fundamental påverkan på de flesta delar av våra liv, och är en avgörande faktor i att uppnå positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt finns risker och berättigad oro rörande digitaliseringens negativa effekter.

Vi ser det som vårt ansvar gentemot våra intressenter att både förstå och hantera denna påverkan. Detta ansvar sträcker sig genom hela vår värdekedja. Vår avsikt är att vara fullt transparenta med, och ta ansvar för, både våra framgångar och när vi inte möter de förväntningar som finns på oss.

Vår ansats till hållbarhet går att sammanfatta i ramverket vi kallar Digitalt avtryck (Digital impact). Ramverket utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals) med syftet att säkerställa att affärsstrategi och processer som innovation bidrar till hållbarhetsmålen. Med Digitalt avtryck vill vi:

 • Förstå och aktivt kommunicera vår miljö- och samhällspåverkan
 • Agera på möjligheterna att skapa positiv påverkan och minska negativ påverkan
 • Möjliggöra för våra kunder att agera på sin påverkan
 • Engagera medarbetare genom möjligheter att direkt bidra

Digitalt avtryck vilar på två grunder

 

Delat värdeskapande är integrerat i affärsstrategin genom att vi adresserar samhälls- och miljöutmaningar på ett sätt som skapar affärsnytta. I denna redovisning lyfter vi fram exempel på, och tydliggör, vårt bidrag till hållbarhetsmålen.

Ansvarsfulla affärer fokuserar på att minska negativ påverkan och ansvarsfullt agerande. Läs mer om vårt arbete inom respektive fokusområde i Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Ansvarsfulla affärer”.

VÅR ANSATS TILL HÅLLBARHET

STYRELSENS OCH LEDNINGENS ÅTAGANDE

DELAT VÄRDESKAPANDE

 • Positiv miljöpåverkan
 • Innovation och tillväxt
 • Livskvalitet

ANSVARSFULLA AFFÄRER

 • Yttrandefrihet och övervakningsintegritet
 • Anti-korruption
 • Kundintegritet
 • Barns rättigheter
 • Ansvarsfulla inköp
 • Miljöansvar
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

MEDARBETARENGAGEMANG

STYRNING, RISK, ETIK OCH EFTERLEVNAD

 

Tre kritiska framgångsfaktorer

Styrelsens och ledningens aktiva engagemang i att styra hållbarhetsarbetet för att skapa långsiktigt hållbart värde för samtliga intressentgrupper. Se Bolagsstyrningsrapporten, ”Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter”.

Medarbetarengagemang genom att möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt bidra till positiv digital påverkan. Under 2017 lanserade vi volontärprogrammet Younite. Läs mer om Younite i Förvaltningsberättelsen, avsnittet ”Medarbetare”.

Styrning, risk, etik och efterlevnad är fundament i att säkerställa ansvarsfulla affärer. Vårt arbete bygger på tydliga förväntningar och krav samt robusta processer. Läs mer i Bolagsstyrningsrapporten, avsnittet ”Koncernöver­gripande styrningsmodell”. Vi har åtagit oss att följa ett antal internationella ramverk och principer. Läs mer i Bolagsstyrningsrapporten, ”Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter”.