Samverkan med våra intressenter

Att samverka med viktiga intressenter som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av vår verksamhet är av yttersta vikt för att få insikt i hur vi långsiktigt ska styra vår verksamhet.

 

Konsumenter

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Kundtjänstkanaler (L)
 • Sociala medier (L)
 • Lokala webbplatser och nyhetsbrev (L)
 • Net Promoter Score (NPS) och varumärkesundersökningar (L)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Valuta för pengarna – prissättning och dataerbjudanden
 • ”Tillgänglighet” och lätt att ha göra med
 • Att hålla våra löften avseende tjänster och leverans
 • Integritet och säkerhet av personlig data
 • Säkerställa access med hög hastighet på landsbygden
 • Agera socialt ansvarsfullt

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av snabba nät
 • Säkerställa teknikskiftet på landsbygden på ett ansvarsfullt sätt genom mobilnätstäckning och fiber
 • Förenkla erbjudanden och minska antalet prisplaner
 • Nya tjänster såsom förpackade tjänster, tv och media, familjeerbjudanden och roaming
 • Fortsatt fokus på kundupplevelse
 • Aktivitetsplaner för att identifiera och åtgärda där vi misslyckas uppnå kundlöfte
 • Utvärdera hur kunderna kan få en bättre förståelse och kontroll över sin personliga data

 

Företagskunder

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Kundtjänstkanaler (L)
 • Dialog med kundansvarig (R)
 • Seminarier och evenemang (R)
 • Net Promoter Score (NPS) och varumärkesundersökningar (L)
 • Lokala webbplatser (L)
 • Sociala medier (L)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Stärka vårt erbjudande inom strategiska områden som uppkopplade saker (Internet of Things) och molnlösningar
 • Telia Company som en etisk, hållbar leverantör och partner
 • Förenkla kunders verksamhet genom att tillhandahålla anpassade och kompletta lösningar

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av snabba nät och molntjänster
 • Förvärvade ett flertal bolag, som Fältcom i Sverige och Nebula i Finland
 • Certifieringar i ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö och OHSAS 18001 arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 • Fortsatt arbete med att göra kunddialogen mer personlig

 

Medarbetare

Hur vi möts

 • Purple Voice medarbetarundersökning (Å)
 • YouFirst – ledare/medarbetardialog (L)
 • Younite volontärprogram (L)
 • Lokala och koncern-intranät (L)
 • Arbetsgivar-/tagardialog (L)

Huvudfrågor

 • Ökat fokus på hållbarhet (medarbetarengagemang, kännedom och uppförandekoden)
 • Stärka kundfokus och tvärfunktionellt samarbete
 • Resultat och handlingsplaner kopplat till Purple Voice-utfall
 • En gemensam plattform för volontärarbete
 • Effekterna av omfattande organisatoriska förändringar
 • Säkerställa balans mellan arbete och privatliv
 • Skiftande fokus från säkerhet till välbefinnande

Vårt bemötande

 • Fortsatt arbete för att öka samarbetet
 • Lanserade Younite-programmet där anställda bidrar till digitaliseringen genom att genomföra uppdrag
 • OHSAS 18001 arbetsmiljöledningssystem för att stärka arbetet med hälsa, säkerhet och välbefinnande

 

Investerare

Hur vi möts

 • Bolagsstämma (Å)
 • Kvartalsrapportskonferenser (R)
 • Investerarmöten- och dialog (R)

Huvudfrågor

 • Finansiell utveckling, kassaflöden och belåningsgrad
 • Framtida CAPEX-nivåer
 • Nya intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter på kärnmarknaderna
 • Marknadskonsolidering
 • Tidsuppskattning för avyttring av region Eurasien
 • Förlikning med amerikanska och
  nederländska myndigheter

Vårt bemötande

 • Avyttrade Tcell i Tadzjikistan samt Sergel
 • Förvärvade Phonero i Norge och Nebula i Finland
 • Nådde förlikning med amerikanska och nederländska myndigheter

 

Leverantörer

Hur vi möts

 • Avtalsdialoger (L)
 • Möten med strategiska leverantörer (L)
 • Utvärdering och revision av leverantörer (L)

Huvudfrågor

 • Utveckla en ny modell för leverantörssamverkan med fokus på strategiska och kritiska leverantörer
 • Konsolidering av leverantörsbasen
 • Utveckla gemensamma arbetssätt inom inköpsorganisationen
 • Anpassa inköpsprocesser till den
  övergripande affärsstrukturen

Vårt bemötande

 • Omstrukturerad inköpsorganisation
 • Definierat en ny modell för leverantörssamverkan och -utvärdering
 • Fortsatt implementering av plattformen för leverantörsutvärdering
 • Gemensam databas med leverantörsdata implementerad

 

Samhälle

Hur vi möts

 • Organisationer inom ICT- sektorn (L)
 • Seminarier och konferenser (R)
 • Offentliga presentationer och lokala möten (R)
 • Bilaterala möten med beslutsfattare (R)

Huvudfrågor

 • Digital säkerhet för att säkerställa kritiska samhällsfunktioner och nationell säkerhet
 • Stärka integritet och it-säkerhet
 • Digitaliseringens påverkan på samhällsutveckling och på FN:s hållbarhetsmål
 • Framtidssäkrade nätverk med ambitionen att skapa ”gigabit-samhällen”
 • Avveckling av roamingavgifter inom och utanför EU
 • Spektrumallokering för att säkerställa framtida nätverkskapacitet
 • Barn och unga som medborgare på nätet

Vårt bemötande

 • Medverkan i offentlig debatt rörande affärsetik och vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål
 • Redovisning av myndighetsförfrågningar och lokal lagstiftning
 • Nya tjänster som möter allt striktare säkerhetskrav
 • Partnerskap och initiativ såsom barnpaneler för att stärka vår och branschens förståelse och arbete för att skapa en säker upplevelse på nätet
 • Test av 5G i skarpa affärsfall

Frekvens

(Å) = Årligen
(R) = Regelbunden
(L) = Löpande

Purple Voice

Purple Voice är vår årliga medarbetarundersökning och skickas ut till samtliga anställda på hemmamarknaderna. Resultaten sammanställs i en övergripande siffra – Purple Voice-index som indikerar hur anställda upplever verksamheten utifrån fyra områden:

 • Medarbetarengagemang
 • Organisationens effektivitet, kapacitet och innovation
 • Förståelse för, och arbete mot, mål och strategi
 • Strategins framsteg

Purple Voice mäter också vårt ledarskap och används som verktyg för organisatorisk- och ledarutveckling.

Årets resultat var bättre än förra årets på nästan alla områden, med störst förbättring inom hur vi gör hållbarhet och ansvarsfulla affärer till en naturlig del av arbetet. Resultaten visar att, jämfört med branschen i stort, är våra starkaste områden innovation och att ge medarbetare rätt förutsättningar, men att vi måste utvecklas mer inom samarbete funktioner emellan.

 

 

Index – uppfattning om vårt hållbarhetsarbete

Indexet för uppfattning om vårt hållbarhetsarbete används för att förstå nyckelintressenters syn på vårt bidrag till samhället och vilka hållbarhetsområden vi ska prioritera.

Resultaten för året visar att i likhet med 2016 års resultat är externa intressenter generellt sett positiva, men många saknar kunskap om hur vi bidrar till hållbar utveckling.

 

 

Undersökning rörande ansvarsfulla affärer

Undersökningen rörande ansvarsfulla affärer genomfördes i juni i syfte att bättre förstå anställdas förståelse för våra etiska riktlinjer och benägenhet att agera vid potentiella eller faktiska överträdelser.