Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Telia Company finansiella nyckeltal som inte definieras enligt IFRS, till exempel EBITDA, Justerad EBITDA, Justerat rörelseresultat, kvarvarande verksamhet, CAPEX, CAPEX exklusive licenser och frekvenser, Betald CAPEX, Fritt kassaflöde, Operationellt fritt kassaflöde, Nettolåneskuld, Nettolåneskuld/justerad EBITDA-multipel och Justerad EBITDA-marginal. (Justeringsposter benämndes tidigare engångsposter). Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat- och prestationsindikationer för investerare och andra användare av årsredovisningen. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Telia Company:s definitioner av dessa mått som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not och i Definitionerna. Dessa termer kan definieras på annat sätt av andra företag och är därför inte alltid jämförbara med liknande mått som används av andra företag.

EBITDA och Justerad EBITDA
Telia Company anser att EBITDA är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå resultatgenerering före investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. För att underlätta förståelsen av Telia Company:s underliggande resultat anser vi att det också är relevant att analysera Justerad EBITDA. Justeringsposter inom EBITDA specificeras i Förvaltningsberättelsen, avsnitt "Justeringsposter".

Kvarvarande verksamhet

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Rörelseresultat

13 690

21 090

Resultat från intressebolag och joint ventures

-778

-2 810

Avskrivningar och nedskrivningar

12 893

11 534

EBITDA

25 806

29 813

Justeringsposter inom EBITDA

-368

-3 977

Justerad EBITDA

25 438

25 836

Avvecklad verksamhet

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Rörelseresultat

8 418

-7 048

Resultat från intressebolag och joint ventures

-8

-7

Avskrivningar och nedskrivningar

-52

Realisationsvinst/realisationsförlust vid avyttring

-193

1 035

EBITDA

8 217

-6 071

Justeringsposter inom EBITDA

-3 971

11 952

Justerad EBITDA

4 246

5 880

 

Justerat rörelseresultat, kvarvarande verksamhet

Telia Company anser att Justerat rörelseresultat, kvarvarande verksamhet, är ett relevant mått för att kunna förstå resultatgenereringen hos Telia Company. Justeringsposter inom rörelseresultat, kvarvarande verksamhet specificeras i Förvaltningsberättelsen, avsnitt "Justeringsposter".

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Rörelseresultat

13 690

21 090

Justeringsposter inom rörelseresultat

1 378

-3 967

Justerat rörelseresultat, kvarvarande verksamhet

15 069

17 123

CAPEX, CAPEX exklusive licenser och frekvenser och Betald CAPEX

Telia Company anser att CAPEX, CAPEX exklusive licenser och frekvenser och Betald CAPEX är relevanta mått för att förstå koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar (exklusive goodwill, tillgångar förvärvade genom rörelseförvärv och åtaganden för återställande).

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Kvarvarande verksamhet

   

Immateriella tillgångar

4 147

2 787

Materiella tillgångar

11 525

12 838

CAPEX

15 672

15 625

Netto av ej betalda investeringar och tilläggsbetalningar från tidigare perioder

-1 162

-267

Betald CAPEX

14 509

15 358

     

CAPEX

15 672

15 625

Licenser och frekvenser

-457

-609

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

15 215

15 016

     

Avvecklad verksamhet

   

Immateriella tillgångar

178

3 657

Materiella tillgångar

1 609

2 156

CAPEX

1 787

5 813

Netto av ej betalda investeringar och tilläggsbetalningar från tidigare perioder

109

-2 469

Betald CAPEX

1 896

3 345

Fritt kassaflöde

Telia Company anser att Fritt kassaflöde är ett relevant mått för investerare för att kunna förstå koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten och efter CAPEX.

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 569

25 970

Betald CAPEX (betalda immateriella och materiella anläggningstillgångar)

-16 405

-18 703

Fritt kassaflöde, kvarvarande och avvecklad verksamhet

7 164

7 267

Operationellt fritt kassaflöde

Telia Company anser Operationellt fritt kassaflöde vara ett relevant mått för att kunna förstå kassaflödena som Telia Company kontrollerar. Från rapporterat fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet avgår utdelningar från intressebolag då dessa är beroende av godkännande av styrelser och årsstämmor i dessa intressebolag. Betalningar för licenser och frekvenser är exkluderade då de vanligtvis hänförs till en längre period än ett år.

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet

26 313

22 510

Avgår: betald CAPEX från kvarvarande verksamhet

-14 509

-15 358

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet

11 804

7 152

Återläggning: betald CAPEX för licenser från kvarvarande verksamhet

561

376

Avgår: utdelningar från intressebolag från kvarvarande verksamhet

-2 851

-2 122

Återläggning: betald skatt på utdelningar från intressebolag från kvarvarande verksamhet

173

91

Operationellt fritt kassaflöde

9 687

5 497

Nettolåneskuld

Telia Company anser att Nettolåneskuld är ett relevant mått för att kunna förstå koncernens skuldsättning. Nedan presenterad nettolåneskuld är baserad på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvar­varande och avvecklad verksamhet.

MSEK

31 dec 2017

31 dec 2016

Långfristig upplåning

88 108

83 516

Avgår 50 procent av hybridkapital1

-7 670

Kortfristig upplåning

5 102

12 919

Avgår derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar och säkrar lång- och kortfristig upplåning och
därtill kopplade CSA-avtal (Credit Support Annex)

-3 032

-5 455

Avgår långfristiga obligationer som kan säljas

-12 084

-10 185

Avgår kortfristiga placeringar

-15 616

-7 132

Avgår likvida medel

-20 984

-22 907

Nettolåneskuld, kvarvarande och avvecklad verksamhet

33 823

50 756

1) 50 procent av hybridkapital betraktas, enligt marknadspraxis för denna typ av intrument, som eget kapital och minskar nettolåneskuld.

Nettolåneskuld/Justerad EBITDA (multipel)

Telia Company anser att nettolåneskuld i relation till justerad EBITDA är ett relevant mått för att förstå koncernens finansiella ställning.

MSEK, förutom multipel

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Nettolåneskuld

33 823

50 756

Justerad EBITDA, kvarvarande verksamhet

25 438

25 836

Justerad EBITDA, avvecklad verksamhet

4 246

5 880

Avgår avyttrade verksamheter

-109

-1 600

Justerad EBITDA rullande 12 månader exklusive avyttrade verksamheter

29 575

30 116

Nettolåneskuld/justerad EBITDA (multipel)

1,14

1,69

Justerad EBITDA-marginal

Telia Company anser att Justerad EBITDA i relation till nettoomsättning som ett relevant mått för att förstå koncernens vinstgenerering samt att användas i benchmark-syfte.

MSEK

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Nettoomsättning

79 867

84 178

Justerad EBITDA

25 438

25 836

Justerad EBITDA-marginal (%), kvarvarande verksamhet

31,9

30,7