Definitioner

Begrepp och nyckeltal

ARPU

Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang.

Betald CAPEX

CAPEX med tillägg/avdrag för nettot av betalda investeringar och tilläggsbetalningar från tidigare perioder.

CAPEX

En förkortning av ”Capital Expenditure”. Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar förvärvade genom rörelseförvärv samt åtaganden för återställning.

CAPEX exklusive licenser och frekvenser

CAPEX avdraget för licenser och frekvenser.

Churn totalt

Antal förlorade abonnemang (avtalsabonnemang och förbetalda abonnemang) uttryckt i procent av genomsnittligt antal abonnemang (avtalsabonnemang och förbetalda abonnemang).

EBITDA

En förkortning av ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt före resultat från intressebolag och joint ventures.

EBITDA-marginal

EBITDA uttryckt i procent av nettoomsättning.

Fritt kassaflöde

Summan av kassaflöde från löpande verksamhet och betald CAPEX.

Förvärv och övriga investeringar

Investeringar i goodwill, immateriella och materiella anläggningstillgångar förvärvade genom rörelseförvärv och andra övervärden, aktier och andelar samt åtaganden för återställning.

Förändring lokal organisk (%)

Förändringen i nettoförsäljning/externa tjänsteintäkter/Justerad EBITDA, exklusive effekter från förändringar i valutakurser jämfört med koncernens rapporteringsvaluta (SEK) och förvärv/avyttringar, jämfört med samma period föregående år.

Justeringsposter

Justeringsposter omfattar realisationsvinster och reali-sationsförluster, nedskrivningar, omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet och för övertalig personal) eller andra kostnader som till sin natur inte är del av normal daglig verksamhet.

Justerad EBITDA

EBITDA justerat med justeringsposter inom EBITDA.

Justerad EBITDA-marginal

Justerad EBITDA i relation till nettoomsättning.

Justerat eget kapital

Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare minskat med (föreslagen) utdelning. För moderbolaget även inklusive obeskattade reserver netto efter skatt.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat justerat med justeringsposter inom rörelseresultat.

Mobila fakturerade intäkter

Röst, meddelande, data och innehåll.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minskade med derivat vilka redovisas som finansiella tillgångar (och säkrar lång- och kortfristiga lån) samt därtill kopplade Credit Support Annex (CSA), minskade med 50 procent av hybridkapital (som, enligt marknadspraxis för typen av instrument, betraktas som eget kapital), minskade med kortfristiga placeringar, långfristiga obligationer som kan säljas och likvida medel.

Nettolåneskuld/justerad EBITDA (multipel)

Nettolåneskuld dividerad med justerad EBITDA rullande 12 månader och exklusive avyttrade verksamheter.

Nettolåneskuld/tillgångar

Nettolåneskuld uttryckt i procent av summa tillgångar.

Operationellt fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive betald CAPEX för licenser och utdelningar från intressebolag netto efter skatter.

Operativt kapital

Ej räntebärande tillgångar minskade med ej räntebärande skulder, inklusive (föreslagen) utdelning, och ej räntebärande avsättningar.

Resultat och eget kapital per aktie

Resultat per aktie avser vägt genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning med potentiella stamaktier, medan eget kapital per aktie avser antal aktier vid periodens slut. Med resultat avses årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare och eget kapital utgörs av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Rörelseresultat, inklusive nedskrivningar och vinster/förluster vid avyttringar, plus finansiella intäkter exklusive kursvinster uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter uttryckt i procent av genomsnittlig summa tillgångar.

Räntebärande nettolåneskuld

Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag och joint ventures återlagda.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Segmenttillgångar och segmentskulder
(Operativt segmentkapital)

Som Operativt kapital, men tillgångar respektive skulder exkluderar poster avseende valutaderivat och upplupna räntor samt uppskjuten och aktuell skatt, vartill skulder även exkluderar (föreslagen) utdelning.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från löpande verksamhet dividerat med brutto-investeringar.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld dividerad med justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet

Justerat eget kapital och eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande uttryckt i procent av summa tillgångar.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning.

Sysselsatt kapitals omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Tjänsteintäkter (externa)

Extern nettoomsättning exklusive hårdvaruförsäljning.

Totalkapitalets omsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig summa tillgångar.

Utdelningsandel

För 2013 – 2015 utdelning per aktie dividerad med totalt resultat per aktie (före utspädning). För 2016 och 2017 föreslagen utdelning dividerat med fritt kassaflöde exklusive licenser.

Vinstmarginal

Årets resultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

valutabeteckningar

I enlighet med internationell standard används följande beteckningar:

SEK

Svenska kronor

GBP

Brittiska pund

TRY

Turkiska lira

AZN

Azerbajdzjanska manat

JPY

Japanska yen

USD

US-dollar

DKK

Danska kronor

USD

Norska kronor

UZS

Uzbekiska som

EUR

Europeiska euro

RUB

Ryska rubler