Fem år i sammandrag

Telia Company-koncernen
Finansiell information

2017

2016

2015

2014

20137

Resultaträkning (MSEK)1

         

Nettoomsättning

79 867

84 178

86 569

81 131

101 870

Rörelseresultat

13 690

21 090

14 606

17 743

24 462

EBITDA före justeringsposter

25 438

25 836

25 281

24 364

35 584

EBITDA

25 806

29 813

23 992

23 453

33 656

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

8 416

16 433

9 532

12 219

Årets resultat från avvecklad verksamhet

1 729

-9 937

673

3 379

Årets resultat

10 146

6 496

10 205

15 599

16 767

           

Finansiell ställning (MSEK)2

         

Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar

76 652

70 947

67 933

86 161

81 522

Materiella anläggningstillgångar

60 024

58 107

55 093

69 669

64 792

Övriga anläggningstillgångar

37 828

50 421

50 824

54 592

46 681

Omsättningstillgångar

69 341

73 955

80 167

61 645

59 833

Summa tillgångar

243 845

253 430

254 017

272 066

252 828

Summa eget kapital

105 230

94 869

102 202

116 364

112 934

varav hänförligt till moderbolagets ägare

99 970

89 833

97 884

111 383

108 324

Långfristiga skulder

106 740

101 734

109 175

118 163

103 226

Kortfristiga skulder

31 875

56 826

42 641

37 539

36 668

Summa eget kapital och skulder

243 845

253 430

254 017

272 066

252 828

           

Sysselsatt kapital, kvarvarande och avvecklad verksamhet

192 465

184 900

193 486

208 365

192 134

Operativt kapital, kvarvarande och avvecklad verksamhet

135 188

136 041

144 609

155 683

143 154

Nettolåneskuld, kvarvarande och avvecklad verksamhet

33 823

50 756

55 717

59 320

55 774

           

Kassaflöden (MSEK)3

         

Kassaflöde från löpande verksamhet

23 569

25 970

35 249

29 252

31 036

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-10 115

-7 428

-28 985

-21 979

-14 644

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-13 905

-22 491

-9 628

-10 269

-15 013

Årets kassaflöde

-451

-3 949

-3 363

-2 997

1 379

           

Fritt kassaflöde

7 164

7 267

16 550

13 046

16 310

varav från avvecklad verksamhet

-4 640

116

4 030

4 905

           

Investeringar (MSEK)4

         

CAPEX

15 672

15 625

14 595

11 955

16 332

Förvärv och övriga investeringar

4 973

483

5 818

1 210

1 461

Summa investeringar

20 645

16 108

20 413

13 165

17 793

           

Nyckeltal5

         

Räntabilitet på eget kapital (%)

11,2

4,5

9,3

15,0

15,9

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%)

9,4

7,7

8,9

12,2

13,5

Soliditet (%)

39,1

34,0

35,1

38,0

39,5

Skuldsättningsgrad (%)

35,5

58,9

62,5

57,4

55,8

Nettolåneskuld/EBITDA före justeringsposter

1,14

1,69

1,53

1,68

1,57

Nettolåneskuld/tillgångar

13,9

20,0

21,9

21,8

22,1

Eget kapital per aktie, moderbolagets ägare (SEK)

23,1

20,75

22,61

25,72

25,02

           

Aktiedata

         

Antal utestående aktier (miljoner)

         

– vid periodens utgång

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

– genomsnitt, före utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

– genomsnitt, efter utspädning

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

4 330,1

Totalt resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

2,22

0,86

1,97

3,35

3,46

Kontant utdelning per aktie (SEK)6

2,30

2,00

3,00

3,00

3,00

Summa kontant utdelning (MSEK)6

9 959

8 660

12 990

12 990

12 990

Utdelningsandel (%)8

81

115

152

90

87

1) Sedan den 31 december 2015 är det före detta segmentet region Eurasien klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och redovisas därför på en rad i koncernens resultatrapport 2017 – 2014. Resultatinformationen för 2017 - 2014 ovan avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.
2) Tillgångar och skulder i före detta segmentet region Eurasien redovisas på två rader i koncernens balansrapporter per 31 december 2017 , 2016 och 2015. Sergel-bolagen (Sergel) är inkluderade i kvarvarande verksamhet till och med datum för försäljning den 30 juni 2017 men klassificerades som innehav för försäljning sedan den 30 juni 2016. I balansräkningsinformationen ovan ingår tillgångar som innehas för försäljning och skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning som omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
3) Kassaflödesinformation presenteras inklusive avvecklad verksamhet.
4) 2017 – 2014 enbart inklusive kvarvarande verksamhet.
5) Nyckeltal för 2017 – 2013 baseras på hela Telia Company-koncernen inklusive både kvarvarande och avvecklad verksamhet. Definitionen av nyckeltalet Ränta­bilitet på sysselsatt kapital förändrades under 2014 (se definitioner). 2017 – 2013 är beräknade med den nya defintionen.
6) För 2017 enligt styrelsens förslag.
7) 2013 har inte omräknats för att återspegla klassificeringen av det före detta segmentet region Eurasien som avvecklad verksamhet.
8) För 2017 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie utdelning om 2,30 SEK per aktie, eller 81 procent av fritt kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamhet exklusive licenser, till följd av detta har definitionen för utdelningsandel justerats. 2013 – 2015 har inte omräknats.

Telia Company-koncernen
Operativ information

2017

2016

2015

2014

2013

Mobila tjänster

         

Abonnemang totalt (1000-tal)1

16 678

16 695

20 033

19 179

19 337

varav Sverige

         

Mobil telefoni, abonnemang totalt (1000-tal)2

6 118

6 207

6 119

6 186

6 171

Mobil telefoni, churn totalt (%)

19

17

19

19

19

Mobil telefoni, ARPU (SEK)

213

209

206

200

198

varav Finland

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

3 221

3 253

3 306

3 281

3 245

Mobil telefoni, churn totalt (%)

26

23

21

21

21

Mobil telefoni, ARPU (EUR)

18

17

16

17

18

varav Norge3

         

Mobil telefoni, abonnemang (1000-tal)

2 345

2 211

2 311

1 344

1 532

Mobil telefoni, ARPU (NOK)

259

252

259

283

258

varav övriga länder

         

Mobil telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

1 479

1 606

1 644

1 581

1 522

Mobil telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

1 352

1 318

1 327

1 378

1 546

Mobil telefoni, abonnemang, Lettland (1000-tal)

1 237

1 200

1 119

1 097

1 066

Mobil telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

925

901

863

841

821

Mobil telefoni, abonnemang, Spanien (1000-tal)

3 344

3 471

3 434

Fasta tjänster

         

Bredband, abonnemang totalt (1000-tal)

2 512

2 559

2 589

2 543

2 416

varav

         

Bredband, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 286

1 299

1 306

1 275

1 208

Bredband, abonnemang, Finland (1000-tal)

464

497

527

561

532

Bredband, abonnemang, Danmark (1000-tal)

114

128

135

114

99

Bredband, abonnemang, Litauen (1000-tal)4

410

402

390

369

355

Bredband, abonnemang, Estland (1000-tal)

238

233

231

224

222

Fast telefoni, abonnemang totalt (1000-tal)5

2 182

2 565

2 838

3 034

3 247

varav

         

Fast telefoni, abonnemang, Sverige (1000-tal)

1 381

1 675

1 896

2 054

2 209

Fast telefoni, abonnemang, Finland (1000-tal)

50

65

80

99

108

Fast telefoni, abonnemang, Norge (1000-tal)

11

Fast telefoni, abonnemang, Danmark (1000-tal)

90

101

114

122

121

Fast telefoni, abonnemang, Litauen (1000-tal)

371

417

447

468

504

Fast telefoni, abonnemang, Estland (1000-tal)

279

307

301

291

305

Personal6

         

Antal anställda den 31 december

25 472

26 017

26 895

26 166

26 013

Medelantal anställda under året

24 468

24 898

25 450

24 973

25 319

varav i Sverige

7 955

8 109

8 172

7 977

8 122

varav i Finland

3 463

3 276

3 326

3 577

3 745

varav i övriga länder

13 050

13 513

13 953

13 419

13 452

varav kvinnor

9 990

10 227

10 777

10 579

10 958

varav män

14 478

14 670

14 673

14 394

14 361

Löner och ersättningar (MSEK)

9 819

9 534

9 408

9 746

9 400

Arbetsgivaravgifter (MSEK)

2 179

2 056

1 992

1 893

1 900

Löner och arbetsgivaravgifter i % av rörelsekostnader

15,9

13,2

12,6

14,4

14,0

Nettoomsättning per anställd (kSEK)

3 725

3 929

4 220

4 047

4 023

Rörelseresultat per anställd (kSEK)

663

518

639

908

966

Nettoresultat per anställd (kSEK)

415

261

401

625

662

1) Definitionen av antalet förbetalda abonnemang ändrades 2015. 2013 och 2014 har omräknats för jämförbarhet under 2015. Förbetalda abonnemang räknas om abonnenten har varit aktiv under de senaste tre månaderna.
2) Efter genomgång av vissa typer av mobilabonnemang i Sverige har operativa data för antal abonnemang för 2015 omräknats för jämförbarhet.
3) Efter genomgång av vissa typer av mobilabonnemang i Norge har operativa data för antal abonnemang för 2014 omräknats för jämförbarhet. 2014 och 2015 har också omräknats för att avspegla upptäckten av vissa klassificeringsfel mellan nettoomsättning och kostnad för sålda tjänster och varor avseende försäkringsintäkter i Norge.
4) Definitionen av antalet abonnemang för bredband i Litauen har ändrats under 2015. 2013 och 2014 har omräknats för jämförbarhet under 2015.
5) Fast telefoni abonnemang inkluderar PSTN och VoIP.
6) Personalinformation är baserad på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet.