Revisionsberättelse

Till årsstämman i Telia Company AB (publ) 
Organisationsnummer 556103-4249

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Telia Company AB (publ) för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74 – 91 och hållbarhetsrapporten på sidorna 13 – 14, 17 – 18, 49 – 65 och 203 – 210. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 25 – 202 och 211 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74 – 91 eller hållbarhetsrapporten på sidorna 13 – 14, 17 – 18, 49 – 65 och 203 – 210. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Intäktsredovisning

Beskrivning av risk

Telia Companys intäkter består av ett antal olika intäktsströmmar såsom trafikavgifter, abonnemangs-, anslutnings- och installationsavgifter, övriga serviceintäkter samt försäljning av kundutrustning. Telia Company kan paketera produkter och tjänster till ett kunderbjudande vilket kan omfatta tillhandahållande eller leverans av flera tjänster, produkter eller rättigheter att använda tillgångar.

Vi fokuserade på detta område då intäktsredovisningen är komplex och innefattar ett antal kritiska uppskattningar och bedömningar. Utöver detta finns en inneboende risk i riktigheten i de redovisade intäkterna givet komplexiteten i IT-system och applikationer.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • utvärdering och testning av väsentliga rutiner och nyckelkontroller, inklusive relevanta IT-system och applikationer som används för fakturering och uppföljning av intäktsredovisning;
 • granskning av redovisningsprinciper hänförliga till väsentliga tjänsteerbjudanden, produkter och priser för att fastställa ändamålsenlig intäktsredovisning;
 • analytisk och detaljerad granskning för ett urval av redovisade intäkter;
 • utvärdering av lämnade upplysningar avseende intäkter i de finansiella rapporterna; och
 • utvärdering av effekter och lämnade upplysningar avseende den nya standarden för intäktsredovisning IFRS 15 som gäller från 1 januari 2018.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 104 – 113, företagsledningens väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sidorna 100 – 103 samt upplysningar avseende nettoomsättning i not K6 på sidan 117 och upplysning om nettoomsättning i avvecklade verksamheter i not K34 på sidan 168. För information om effekten som den intiala tillämpningen av IFRS 15 kommer att ha på koncernens finansiella rapporter, se not K1 på sidan 97.

Redovisat värde på goodwill och övriga
immateriella tillgångar

Beskrivning av risk

Telia Company redovisar goodwill och övriga immateriella tillgångar vilka utgör en väsentlig del av Telia Companys totala tillgångar. Telia Company ska pröva dessa tillgångar för nedskrivningsbehov årligen eller när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att redovisat värde för tillgången kan understiga återvinningsvärdet. Bedömning av återvinningsvärde, definierat som det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet, involverar bedömningar från företagsledningen vad gäller att identifiera och sedermera värdera kassagenererande enheter. Återvinningsvärden baseras på företagsledningens bedömning i områden så som framtida genomsnittliga intäkter per användare, genomsnittligt antal användare och kundomsättningshastighet, tidpunkt för och godkännande av framtida investeringar inklusive frekvenser, rörelsekostnader och ändamålsenlig diskonteringsränta. Processen för prövning av nedskrivningsbehov inkluderar även företagsledningens och styrelsens godkännande av relevanta affärsplaner och värderingar.

Vi fokuserade på nedskrivningsprövningen av goodwill och övriga immateriella tillgångar då det redovisade värdet på tillgångarna är väsentligt och testerna är känsliga för ändrade antaganden.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • utvärdering av ändamålsenligheten i företagsledningens identifierade kassagenererande enheter samt test av kontroller rörande nedskrivningsprövningen inklusive indikatorer på nedskrivningsbehov;
 • självständig beräkning av lämplig diskonteringsränta före skatt tillsammans med interna specialister baserat på marknadsdata samt verifiering av företagsledningens långsiktiga tillväxtprognos genom jämförelse av observerbar marknadsdata såväl som att pröva övriga väsentliga antaganden i företagsledningens värderingsmodell för att bedöma återvinningsvärde, inklusive antaganden om prognostiserad EBITDA, investeringar samt licens- och frekvensavgifter; och
 • granskning av lämnade upplysningar främst avseende de antaganden för vilka resultaten av nedskrivningsprövning är mest känsliga.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 104 – 113, företagsledningens väsentliga uppskattningar och bedömningar i not K2 på sidorna 100 – 103 samt upplysningar avseende goodwill och övriga immateriella tillgångar i not K12.

Avyttringar av verksamheter i Eurasien

Beskrivning av risk

Under september 2015 meddelade Telia Company sin avsikt att avyttra verksamheterna i Eurasien. Verksamheterna som ska avyttras klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter per den 31 december 2017. Enligt IFRS 5 ska anläggningstillgångar och avyttringsgrupper klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom fortlöpande användning. En förutsättning för en sådan klassificering är att det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske inom ett år. Vidare ska en anläggningstillgång eller avyttringsgrupp som klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. För avyttrade verksamheter kan beräkningar av realisationsresultat vara komplexa och inkludera betydande uppskattningar och bedömningar av företagsledningen till exempel avseende avsättningar för åtaganden.

Vi fokuserade på området då klassificering och värdering av tillgångar som innehas för försäljning erfordrar väsentliga bedömningar och uppskattningar från företagsledningen och beloppen har en väsentlig påverkan på Telia Compays finansiella ställning.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • genomgång av Telia Companys åtgärder för att sälja verksamheter och tillgångar i region Eurasien;
 • utmana företagsledningen avseende huruvida kraven enligt IFRS 5 för att klassificera det tidigare segmentet region Eurasien som tillgångar som innehas för försäljning och avvecklad verksamhet är uppfyllda;
 • granskning och utvärdering av styrelsens och företagsledningens process för att fastställa verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader; och
 • granskning av företagsledningens beräkning av nedskrivningsbehov samt lämnade upplysningar.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 104 – 113, de centrala delarna i företagsledningens bedömningar avseende klassificering och värdering av tillgångar som innehas för försäljning i not K2 på sidan 100 – 103 samt information om anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter i not K34 på sidorna 168 – 173.

Uppgörelse med de amerikanska och
nederländska myndigheterna

Beskrivning av risk

Som beskrivs på sidorna 72 – 73 i årsredovisningen har de amerikanska och nederländska myndigheterna granskat historiska transaktioner relaterade till Telia Companys etablering i Uzbekistan 2007. Som meddelades den 15 september 2016 erhöll Telia Company ett förslag om uppgörelse från myndigheterna i USA och Nederländerna som innebar finansiella sanktioner uppgående till cirka 1,45 miljarder USD (motsvarande 12,5 miljarder SEK vid det tillfället). Utan säkerhet vad gällde tidpunkt för reglering eller belopp i en slutlig uppgörelse, redovisade Telia Company en avsättning om 1,45 miljarder USD (motsvarande 13,2 miljarder SEK per den 31 december 2016). Per den 31 mars 2017 hade en slutlig lösning ännu inte uppnåtts, men i ljuset av den senaste utvecklingen dittills i dessa diskussioner, ändrades bedömningen av det mest sannolika utfallet och avsättningen justerades till 1,0 miljarder USD (8,9 miljarder SEK vid den tidpunkten). Per 30 juni 2017 kvarstod avsättningen oförändrad på 1,0 miljarder USD vilket motsvarade 8,5 miljarder SEK (förändringen var hänförlig till förändrade valutakurser). Den 21 september 2017, meddelade Telia Company att man nått en global uppgörelse med de amerikanska och nederländska myndigheterna avseende undersökningarna om de historiska transaktionerna i Uzbekistan. Som en del av uppgörelserna, har Telia Company åtagit sig att betala böter och förverkande om totalt 965 miljoner USD, varav 757 miljoner USD (6 129 miljoner SEK) betalades under det tredje kvartalet. Den återstående delen om 208 miljoner USD (1 698 miljoner SEK) kommer att avräknas mot ett eventuellt framtida förverkande från den svenska åklagarmyndigheten eller de nederländska myndigheterna. Detta belopp är diskonterat till nuvärde och redovisas som en långfristig avsättning i koncernens rapport över finansiell ställning.

Vi fokuserade på detta område då utvärderingen av den redovisade avsättningen under 2017 har inneburit väsentliga bedömningar och uppskattningar av företagsledningen och den globala uppgörelsen med myndigheterna har haft en väsentlig påverkan på Telia Companys finansiella ställning.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • tagit del av de tecknade avtalen med myndigheterna för att erhålla en förståelse av förlikningen inklusive eventuella efterföljande åtaganden;
 • förfrågningar och diskussioner med Telia Companys chefsjurist och koncernenheten för etik och efterlevnad samt externa juridiska ombud avseende de omständigheter och överväganden som beaktats för att bedöma uppgörelsen; och
 • utvärdering av såväl klassificering och värdering av betalda böter och redovisad avsättning som lämnade upplysningar.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet om risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen på sidorna 72-73 och informationen i not K34 på sidan 173.

IT-system för finansiell rapportering

Beskrivning av risk

Utöver intäkter, genereras och bearbetas väsentliga mängder data i Telia Companys IT-miljö som en del av den dagliga verksamheten. IT-miljön i koncernen är komplex och omfattar ett stort antal system och applikationer. Dessutom används datalagringslösningar för att identifiera och bearbeta information på ett korrekt vis. Den komplexa IT-miljön kräver goda rutiner för att säkerställa att viktiga IT-system och kontroller stödjer effektivitet och kontroll i affärsprocesser.

Vi fokuserade på detta område då det finns risk att alla transaktioner och all data som används för den finansiella rapporteringen inte fångas i tid och eller inte är fullständig.

Våra granskningsåtgärder

Tillsammans med våra specialister inom IT-revision omfattade vår revision följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • utvärdering av intern styrning och kontroll avseende IT och IT-kontroller inom Telia Company;
 • identifiering, utvärdering och testning av generella IT-kontroller hänförliga till system och applikationer som är betydelsefulla för den finansiella rapporteringen;
 • identifiering, utvärdering och testning av automatiska IT-kontroller i ett urval av applikationer samt att genom dataanalys granska periodisering och fullständighet av information i system och applikationer som är betydelsefulla för den finansiella rapporteringen; och
 • identifiering, utvärdering och testning av kontroller kopplade till data kritisk för den finansiella rapporteringen.

Redovisning av investeringar

Beskrivning av risk

Telia Company investerar betydande belopp i sin verksamhet och det finns ett antal områden där företagsledningens bedömningar påverkar det redovisade värdet av materiella och immateriella anläggningstillgångar och deras respektive avskrivningsplaner. Dessa innefattar bland annat huruvida en utgift ska aktiveras eller kostnadsföras, samt bedömning av tillgångars ekonomiska livslängd och eventuell påverkan av förändringar i koncernens strategi.

Vi fokuserade på detta område då beloppen har en väsentlig påverkan på Telia Companys finansiella ställning och då det kräver bedömningar från företagsledningen som får en väsentlig påverkan på Telia Companys finansiella rapportering.

Våra granskningsåtgärder

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:

 • testning av interna kontroller över redovisning av anläggningstillgångar inklusive kontroller rörande redovisningsmässig hantering av interna utvecklingsprojekt;
 • utvärdering av ändamålsenligheten i rådande policys avseende aktiveringar och avskrivningstider;
 • detaljerad granskning av aktiverade utgifter; och
 • granskning av företagsledningens beräkning av nedskrivningsbehov avseende IT och nätverkstillgångar.

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper i not K3 på sidorna 104 – 113, principer avseende nyttjandeperioder i not K2 på sidan 101 och information om anläggningstillgångar i not K13 på sidan 129.

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 4 – 24, 203–210 och 219 – 229. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • värderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt

lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Telia Company AB (publ) för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74–91 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 13–14, 17–18, 49–65 och 203 – 210 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Deloitte AB, utsågs till Telia Company ABs revisor av bolagsstämman 2017-04-05 och har varit bolagets revisor sedan 2014-04-02.

 

 

Stockholm den 7 mars 2018
Deloitte AB

 

Jan Nilsson
Auktoriserad revisor