Start / Övrigt / Uttalande rörande UK Modern Slavery Act

Uttalande rörande
UK Modern Slavery Act

TELIA COMPANY:S UTTALANDE

Detta uttalande omfattas ej av översiktlig granskning.

 

Enligt UK Modern Slavery Act (UKMSA) anmodas bolag med verksamhet i Storbritannien (UK) att rapportera hur de arbetar för att förstå och motverka alla sorters människohandel, tvångs- eller slavarbete i sin egen verksamhet och i leverantörskedjan. Telia Company är verksamt i UK genom dotterbolaget Telia Carrier UK Ltd. Dessutom är Kcell JSC, där Telia Company är majoritetsägare, noterade på London Stock Exchange. Kcell har ingen verksamhet i UK.

Telia Company har åtagit sig att följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner. Vi strävar efter att respektera mänskliga rättig­heter utifrån FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Vi efterlever lokal lagstiftning rörande mänskliga rättigheter och arbetsrätt i alla länder där vi är verksamma. Dessa och andra åtaganden utgör grunden i vår Affärsetiska uppförandekod, som omfattar samtliga anställda och dotterbolag. Samma åtaganden återfinns i vår Leverantörsuppförandekod, som beskriver de förväntningar och krav vi ställer på våra leverantörer och underleverantörer.

Telia Company anser att de områden och hänförliga risker som omfattas av UKMSA är väl förstådda och hanterade, och bör vara närmast icke-befintliga i den egna verksamheten. Vi vet att riskerna är betydligt större i leverantörskedjan, och har genom arbetet med Ansvarsfulla inköp processer på plats för att utvärdera leverantörer. Dessa processer innefattar riskutvärderingar och revisioner på plats, för att identifiera och tillsammans med leverantörerna minska eventuell förekomst och riskerna för, bland annat, de områden som omfattas av UKMSA. Dessa processer revideras regelbundet, och anställda med relevanta befattningar utbildas fortlöpande, för att säkerställa att vi arbetar enligt våra åtaganden. Om en anställd eller leverantör identifierar potentiell eller faktisk överträdelse av dessa åtaganden eller krav kan denne anonymt rapportera detta till vår Speak-Up Line.

 

Telia Company har åtagit sig att motverka alla sorters människohandel, tvångsarbete och slavarbete i sin egen verksamhet och i leverantörskedjan.«