FÖRÄNDRINGAR AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

MSEK

Not

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fond för
aktiverade
utvecklings-
utgifter

Fond för
verkligt
värde

Balanse-
rade vinst-
medel

Summa
eget kapital

Utgående balans 31 december 2015

 

13 856

1 855

586

66 604

82 901

Utdelning

M13

-12 990

-12 990

Aktierelaterade ersättningar

M25

8

8

Egna aktier

 

-5

-5

Aktiverade utvecklingsutgifter

M8

1

-1

Summa totalresultat för året

 

5

10 367

10 372

Utgående balans 31 december 2016

 

13 856

1 855

1

591

63 983

80 286

Utdelning

M13

-8 660

-8 660

Aktierelaterade ersättningar

M25

10

10

Egna aktier

 

-4

-4

Aktiverade utvecklingsutgifter

M8

1

-1

0

Summa totalresultat för året

 

615

14 153

14 769

Utgående balans 31 december 2017

 

13 856

1 855

2

1 207

69 480

86 400