Koncernens balansrapporter

MSEK

Not

 

31 dec 2017

31 dec 2016

Tillgångar

       

Goodwill

K12

 

60 984

57 923

Övriga immateriella anläggningstillgångar

K12

 

15 668

13 024

Materiella anläggningstillgångar

K13

 

60 024

58 107

Andelar i intressebolag och joint ventures

K14

 

9 449

22 698

Uppskjutna skattefordringar

K10

 

3 003

4 366

Tillgångar för pensionsåtaganden

K21

 

4 110

3 380

Långfristiga räntebärande fordringar

K15

 

18 674

18 120

Övriga anläggningstillgångar

K15

 

2 591

1 856

Summa anläggningstillgångar

   

174 503

179 475

Varulager

K16

 

1 521

1 792

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

K17

 

16 054

16 839

Aktuella skattefordringar

   

408

628

Räntebärande fordringar

K18

 

17 335

11 143

Likvida medel

K18

 

15 616

14 510

Tillgångar som innehas för försäljning

K34

 

18 408

29 042

Summa omsättningstillgångar

   

69 341

73 955

Summa tillgångar

   

243 845

253 430

Eget kapital och skulder

       

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

   

99 970

89 833

varav tillskjutet kapital

   

35 549

35 520

varav reserver och balanserade vinstmedel

   

64 421

54 313

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

5 260

5 036

Summa eget kapital

   

105 230

94 869

Långfristiga lån

K20

 

87 813

83 161

Uppskjutna skatteskulder

K10

 

8 766

10 567

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

K21

 

2 377

2 109

Övriga långfristiga avsättningar

K22

 

5 833

5 173

Övriga långfristiga skulder

K23

 

1 950

725

Summa långfristiga skulder

   

106 740

101 734

Kortfristiga lån

K20

 

3 674

11 307

Kortfristiga avsättningar

K22

 

470

13 673

Aktuella skatteskulder

   

361

19

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

K24

 

18 818

18 200

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K34

 

8 552

13 627

Summa kortfristiga skulder

   

31 875

56 826

Summa eget kapital och skulder

   

243 845

253 430