Koncernens kassaflödesrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Årets resultat

   

10 146

6 496

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

18 432

13 662

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar och verksamheter

   

375

-6 275

Resultat från intressebolag och joint ventures med avdrag för utdelningar

K14

 

2 548

-701

Pensioner och övriga avsättningar

   

-4 793

11 981

Finansiella poster

   

1 513

147

Skatter

   

165

649

Övrigt icke likviditetspåverkande

   

-152

4

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

28 234

25 964

Ökning (-)/Minskning (+), rörelsefordringar

   

501

-1 943

Ökning (-)/Minskning (+), varulager

   

287

61

Ökning (+)/Minskning (-), rörelseskulder1

   

-5 452

1 888

Förändring av rörelsekapital1

   

-4 665

6

Kassaflöde från löpande verksamhet

K30

 

23 569

25 970

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-2 744

3 460

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

-16 405

-18 703

Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

101

173

Rörelseförvärv och förvärv av andra egetkapitalinstrument

K30, K33

 

-4 419

-94

Avyttring av verksamheter och övriga egetkapitalinstrument

K30

 

23 114

12 084

Lämnade lån och andra liknande investeringar

   

-5 424

-6 198

Återbetalning av lämnade lån och andra liknande investeringar

   

3 167

3 272

Gottgörelse från pensionsstiftelse

   

500

Nettoförändring kortfristiga placeringar

   

-10 249

1 538

Kassaflöde från investeringsverksamhet

   

-10 115

-7 428

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-3 602

-1 508

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

   

13 454

18 542

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-4

-5

Utdelning betald till moderbolagets ägare

   

-8 660

-12 990

Utdelning betald till ägare av innehav utan bestämmande inflytande

K30

 

-861

-2 376

Upptagna lån

   

16 393

1 523

Amorterade lån

   

-19 126

-6 898

Nettoförändring av lån med kort löptid

   

176

-3 484

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar och CSA

   

-1 927

1 180

Erhållna likvida medel avseende återköpsavtal

   

1 812

6 975

Betalda likvida medel avseende återköpsavtal

   

-1 707

-6 416

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-13 905

-22 491

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-589

-1 976

Årets kassaflöde

   

-451

-3 949

varav hänförligt till avvecklad verksamhet

   

-6 935

-24

Likvida medel vid årets början

   

22 907

25 334

Årets kassaflöde

   

-451

-3 949

Kursdifferens i likvida medel

   

-1 472

1 523

Likvida medel vid årets slut

K18

 

20 984

22 907

varav hänförliga till kvarvarande verksamhet (inklusive Sergel för jämförbarhet)

   

15 616

14 605

varav hänförliga till avvecklad verksamhet (Eurasien)

K34

 

5 368

8 302

1) Kassaflödeseffekten från den globala uppgörelsen med myndigheterna om utredningarna avseende Uzbekistan uppgick till 6 129 MSEK i det tredje kvartalet 2017 och är klassificerad som kassaflöde från avvecklad verksamhet. Den utestående avsättningen, uppgående till 1 650 MSEK efter diskontering, är redovisad som en långfristig avsättning i koncernens balansrapporter i sammandrag.