Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital

MSEK

Not

Aktie-kapital

Övrigt
till-
skjutet kapital

Säk-rings-reserv

Reserv för verkligt värde

Valuta-kurs­reserv

Om-värde-rings-reserv

Reserv för infla-tionsju-steringar

Eget kapi­taltrans-aktioner i intressebolag

Balan­serade vinst-medel

Summa moder-bolagets ägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

Utgående balans 31 december 2015

 

13 856

21 640

582

10

-26 827

266

4 909

-2 922

86 370

97 884

4 318

102 202

Utdelningar

K19

-12 990

-12 990

-2 365

-15 355

Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande

 

42

42

-43

0

Aktierelaterade
ersättningar

K31

28

28

28

Övriga transaktioner med ägare

K19

-5

-5

-5

Summa transaktioner med ägare

 

24

-12 948

-12 924

-2 408

-15 331

Årets resultat

K19

3 732

3 732

2 764

6 496

Övrigt totalresultat

K11K19

-100

105

2 137

-1 042

1 101

362

1 463

Summa totalresultat

 

-100

105

2 137

2 691

4 833

3 125

7 959

Effekt av Turkcells förvärv av egna aktier

K14

39

39

39

Utgående balans 31 december 2016

 

13 856

21 664

482

115

-24 690

266

4 909

-2 883

76 114

89 833

5 036

94 869

Utdelningar

K19

-8 660

-8 660

-835

-9 495

Förändringar av
innehav utan
bestämmande
inflytande1

 

-903

-903

903

Aktierelaterade ersättningar

K31

33

33

33

Omklassificering av reserv för inflationsjusteringar2

 

-1 810

1 810

Övriga transaktioner med ägare

K19

-4

-4

-4

Summa transaktioner med ägare

 

29

-1 810

-7 754

-9 534

69

-9 466

Årets resultat

K19

9 608

9 608

537

10 146

Övrigt totalresultat

K11K19

-115

731

9 830

-340

10 107

-382

9 725

Summa totalresultat

 

-115

731

9 830

9 269

19 715

155

19 870

Effekt av Turkcells förvärv av egna aktier

K14

-43

-43

-43

Utgående balans 31 december 2017

 

13 856

21 693

367

846

-14 860

266

3 099

-2 926

77 629

99 970

5 260

105 230

1) Innehav utan bestämmande inflytande i Fintur ökade med 766 MSEK till följd av minskat ägande i Turkcell. Kapitalisering av Ucell (Cosom) och Uzbek Telecom Holding B.V. resulterade i en ökning av innehav utan bestämmande inflytande med 138 MSEK.
2) Omklassificering av reserv för inflationsjusteringar till följd av minskat ägande i Turkcell.