Koncernens totalresultatrapporter

MSEK, förutom uppgifter per aktie

Not

 

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Kvarvarande verksamhet

       

Nettoomsättning

K5, K6

 

79 867

84 178

Kostnader för sålda tjänster och varor

K7

 

-49 166

-50 691

Bruttoresultat

   

30 701

33 487

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

K7

 

-12 726

-13 507

Administrationskostnader

K7

 

-5 477

-5 620

Forsknings- och utvecklingskostnader

K7

 

-286

-173

Övriga rörelseintäkter

K8

 

1 984

5 490

Övriga rörelsekostnader

K8

 

-1 284

-1 397

Resultat från intressebolag och joint ventures

K14

 

778

2 810

Rörelseresultat

K5

 

13 690

21 090

Finansiella intäkter

K9

 

496

803

Finansiella kostnader

K9

 

-4 730

-2 644

Resultat efter finansiella poster

   

9 457

19 249

Skatter

K10

 

-1 041

-2 816

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

   

8 416

16 433

Avvecklad verksamhet

       

Årets resultat från avvecklad verksamhet

K34

 

1 729

-9 937

Summa årets resultat

   

10 146

6 496

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat:

       

Valutakursdifferenser från kvarvarande verksamhet

K11

 

10 831

1 303

Valutakursdifferenser från avvecklad verksamhet

K11K34

 

-1 754

868

Resultat från intressebolag

K11K14

 

138

-340

Kassaflödessäkringar

K11

 

-147

-128

Finansiella instrument som kan säljas

K11

 

729

134

Skatter avseende poster som kan komma att omklassificeras

K10K11

 

267

668

Poster som inte kommer att omklassificeras till årets resultat:

       

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K21

 

-406

-1 297

Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras

K10

 

92

276

Intressebolags omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

K14

 

-25

-20

Övrigt totalresultat

   

9 725

1 463

Summa totalresultat

   

19 870

7 959

         

Årets resultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

9 608

3 732

Innehav utan bestämmande inflytande

K19

 

537

2 764

Summa totalresultat hänförligt till:

       

Moderbolagets ägare

   

19 715

4 833

Innehav utan bestämmande inflytande

   

155

3 125

         

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, totalt

K19

 

2,22

0,86

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, kvarvarande verksamhet

   

1,90

3,76

Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning, avvecklad verksamhet

   

0,32

-2,90