Koncernens noter

INNEHÅLL

Not

 1. Redovisningsnorm
  Allmänt

  Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 7 mars 2018. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive totalresultatrapporten och balansrapporten för koncernen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 april 2018.

  De finansiella rapporterna för Telia Company-koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av Europeiska unionen (EU). Därutöver, avseende enbart svenska förhållanden, har Rådet för finansiell rapportering publicerat rekommendationen RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” samt andra uttalanden. Rekommendationen ska tillämpas av företag vars värdepapper vid rapportperiodens slut är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats och specificerar de regler och tillägg till IFRS upplysningskrav, som föranleds av bestämmelserna i årsredovisningslagen.

  Värderingsgrunder och redovisningsprinciper

  Koncernräkenskaperna har upprättats med i huvudsak användande av historiskt anskaffningsvärde. Närmare beskrivning av övriga tillämpade värderingsgrunder samt av tillämpade redovisningsprinciper lämnas nedan.

  Belopp och datum

  Om inget annat presenteras anges belopp i miljoner svenska kronor (MSEK) eller annan angiven valuta och avser perioden 1 janu­ari–31 december för resultat- och kassaflödes­relaterade poster respektive den 31 december för poster relaterade till finansiell ställning. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

  Segment

  Den 1 januari 2017 förändrades Telia Company:s organisationsstruktur. Baserat på den nya verksamhetsmodellen rapporterar Telia Company följande sex rörelsesegment separat från 2017: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Estland. Övrig verksamhet omfattar Lettland, Telia Carrier, Telia Company:s aktieinnehav i intressebolaget turkiska Turkcell och tidigare intressebolaget ryska MegaFon samt koncernfunktioner. Jämförelsesiffror har omräknats för att reflektera de nya rörelsesegmenten. Spanien (som avyttrades 2016) ingår i övrig verksamhet. Det före detta segmentet region Eurasien är klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet sedan den 31 december 2015 och ingår därför inte i segmentinformationen. Se not K5 ”Segmentinformation”. För information om avvecklad verksamhet, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Nyligen publicerade redovisningsstandarder

  Nya eller reviderade/ändrade standarder och tolkningar med ikraftträdande 2017

  Per den 1 januari 2017 blev följande nya eller ändrade standarder tillämpliga:

  • Ändringar av IAS 7 “Disclosure initiative”
  • Ändringar av IAS 12 ”Regocnigition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses”
  • Årliga förbättringscykler av IFRS 2014-2016

  Syftet med ändringarna i IAS 7 ”Disclosure initiative” är att förbättra informationen om finansieringsverksamheten i kassaflödesrapporterna. Ändringarna kräver upplysning om information som möjliggör för läsare av de finansiella rapporterna att utvärdera förändringar i skulder från finansieringsverksamheten, inklusive förändringar från både kassaflöden och icke kassaflödesförändringar. Telia Company har utökat upplysningarna om kassaflöden hänförliga till finansieringsverksamheten i not K30 "Kassaflödesinformation".

  De ändringar som är tillämpliga för Telia Company är i vissa fall i linje med redan tillämpade tolkningar och har i annat fall inte haft någon eller mycket begränsad påverkan på resultat och finansiell ställning.

  Nya eller reviderade/ändrade standarder och tolkningar som träder i kraft den 1 januari 2018 eller senare:

  Telia Company har inte förtidstillämpat någon av de nya eller ändrade standarder som träder i kraft den 1 januari 2018 eller senare.

  IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018. Telia Company kommer att tillämpa den nya standarden med användning av den retroaktiva övergångsmetoden (med föremål för praktiska undantag i standarden) med justeringar för alla presenterade perioder. IFRS 15 specificerar hur och när intäkterna ska redovisas samt kräver mer detaljerade upplysningar om intäkter. Standarden anger en enda, principbaserad femstegsmodell som ska tillämpas på alla avtal med kunder och ger bland annat detaljerad vägledning för redovisning av:

  Paketerade erbjudanden: Telia Company:s nuvarande intäktsredovisning för paketerade erbjudanden och fördelning av ersättningen mellan utrustning och tjänster är i linje med IFRS 15. För varje typ av kundavtal har en detaljerad analys genomförts av prestationsåtagandena och intäktsredovisningen och den nuvarande modellen har förfinats något för vissa typer av kundavtal, effekten är inte väsentlig.

  Tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal: Försäljningsprovisioner och subventioner av utrustning som ges till återförsäljare för ett specifikt kundavtal ska kapitaliseras och periodiseras över avtalstiden över vilken Telia Company förväntas tillhandahålla tjänster till kunden. Telia Company aktiverar för närvarande inte dessa kostnader. Den huvudsakliga effekten av implementeringen av IFRS 15 för Telia Company är relaterad till kapitalisering av kostnader.

  Finansiering: Om perioden mellan betalning och överföring av varor och tjänster är längre än ett år, ska hänsyn tas till pengars tidsvärde till den räntesats som råder på den aktuella marknaden. För närvarande diskonterar Telia Company till koncernens genomsnittliga låneränta och modellen kommer därför att justeras, men effekten är inte väsentlig.

  Avtalsändringar: Vägledning lämnas om huruvida ändringar ska redovisas retroaktivt eller framåtriktat. Den nya vägledningen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på intäkterna för Telia Company.

  Upplysningar: IFRS 15 ställer ett antal ökade upplysningskrav i årsredovisningar, t ex ska upplysningar lämnas om intäkter fördelade på kategorier som visar hur typ, belopp, tidpunkt och osäkerheter avseende intäkter och kassaflöde påverkas av ekonomiska faktorer.

  Tabellerna nedan visar den inverkan som den initiala tillämpningen av IFRS 15 kommer att ha på koncernens finansiella rapporter i perioden för initial tillämpning.

  IFRS 15 effekter på Koncernens balansrapporter i sammandrag

  GSEK

  Rapporterat
  31 dec 2016

  För­ändring
  IFRS 15

  Ref

  Omräknat
  1 jan
  2017

  Rapporterat
  31 dec 2017

  För­ändring
  IFRS 15

  Ref

  Omräknat
  31 dec 2017

  Tillgångar

                 

  Tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal och andra avtalstillgångar, långfristiga

  1,3

  a

  1,3

  1,4

  a

  1,4

  Övriga anläggningstillgångar

  179,5

     

  179,5

  174,5

     

  174,5

  Summa anläggningstillgångar

  179,5

  1,3

   

  180,7

  174,5

  1,4

   

  175,9

  Kundfordringar, övriga fordringar och aktuella skattefordringar

  17,5

  0,0

   

  17,5

  16,5

  -0,1

   

  16,4

  Övriga kortfristiga fordringar

  27,4

     

  27,4

  34,5

     

  34,5

  Tillgångar som innehas för försäljning

  29,0

  0,1

  f

  29,1

  18,4

  0,1

  f

  18,5

  Summa omsättningstillgångar

  74,0

  0,1

   

  74,1

  69,3

  0,1

   

  69,3

  Summa tillgångar

  253,4

  1,4

   

  254,8

  243,8

  1,4

   

  245,3

  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

  89,8

  1,2

   

  91,0

  100,0

  1,2

   

  101,2

  Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

  5,0

  0,0

   

  5,0

  5,3

  0,0

   

  5,3

  Summa eget kapital

  94,9

  1,2

  a

  96,1

  105,2

  1,2

  a

  106,4

  Uppskjutna skatteskulder

  10,6

  0,2

  e

  10,7

  8,8

  0,2

  e

  9,0

  Avsättningar och övriga långfristiga skulder

  91,2

     

  91,2

  98,0

     

  98,0

  Summa långfristiga skulder

  101,7

  0,2

   

  101,9

  106,7

  0,2

   

  106,9

  Kortfristiga lån

  11,3

     

  11,3

  3,7

     

  3,7

  Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder, aktuella skatteskulder och kortfristiga avsättningar

  31,9

  0,0

   

  31,9

  19,6

  0,0

   

  19,7

  Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  13,6

  0,0

  f

  13,6

  8,6

  0,0

  f

  8,6

  Summa kortfristiga skulder

  56,8

  0,0

   

  56,8

  31,9

  0,0

   

  31,9

  Summa eget kapital och skulder

  253,4

  1,4

   

  254,8

  243,8

  1,4

   

  245,3

  IFRS 15 effekter på Koncernens totalresultatrapporter i sammandrag

  GSEK

  Rapporterat
  Jan-dec 2017

  Förändring IFRS 15

  Ref

  Omräknat
  Jan-dec 2017

  Nettoomsättning

  79,9

  -0,1

  b

  79,8

  Kostnad för sålda tjänster och varor

  -49,2

     

  -49,2

  Bruttoresultat

  30,7

  -0,1

   

  30,6

  Försäljnings-, administrations- och FoU-kostnader

  -18,5

  0,2

  c

  -18,3

  Övriga rörelseintäkter-/kostnader, netto och resultat från intressebolag och joint ventures

  1,5

     

  1,5

  Rörelseresultat

  13,7

  0,1

   

  13,8

  Finansiella poster, netto

  -4,2

  0,0

  d

  -4,2

  Resultat efter finansiella poster

  9,5

  0,1

   

  9,6

  Skatter

  -1,0

  0,0

  e

  -1,1

  Nettoresultat från kvarvarande verksamhet

  8,4

  0,1

   

  8,5

  Nettoresultat från avvecklad verksamhet

  1,7

  0,0

  f

  1,7

  Totalt nettoresultat

  10,1

  0,1

   

  10,2

  Övrigt totalresultat

  9,7

  0,0

   

  9,7

  Summa totalresultat

  19,9

  0,1

   

  20,0

  a) Implementeringen av IFRS 15 kommer att ha en positiv effekt på eget kapital uppgående till 1,2 GSEK vid övergångstidpunkten den 1 januari 2017, och per den 31 december 2017. Ökningen är främst hänförlig till aktivering av tillkommande utgifter för att erhålla ett nytt avtal. Effekten på nettoresultatet för 2017 kommer att vara begränsad.

  b) Den begränsade effekten på intäkter är hänförlig till förfinandet av Telia Company:s nuvarande intäktsmodell av paketerade erbjudanden.

  c) Försäljnings- och administrationskostnader under 2017 kommer att minska med 1,3 GSEK på grund av aktivering av tillkommande utgifter för att erhålla ett avtal. 2017 års avskrivningar på avtalstillgångar uppgående till -1,2 GSEK är också inkluderade i posten Försäljnings-/administrations-/FoU-kostnader, vilket leder till en nettoeffekt om 0,2 GSEK.

  d) Den mindre justeringen av diskonteringsräntan och beräkningsmodellen som används för finansieringskomponenten i kundavtal, kommer ha en immateriell påverkan på nettoresultatet 2017.

  e) Uppskjuten skatt hänförlig till IFRS 15-justeringarna kommer att öka uppskjuten skatteskuld med 0,2 GSEK vid övergångstidpunkten den 1 januari 2017 och den 31 december 2017. Skatteeffekten på nettoresultatet 2017 kommer att vara oväsentlig.

  f) Implementeringen av IFRS 15 kommer ej att ha någon väsentlig effekt på avvecklad verksamhet, och tillgångar som innehas för försäljning. Effekterna vid implementeringen är huvudsakligen hänförliga till aktivering av tillkommande utgifter för att erhålla avtal.

   

  IFRS 9 ”Financial instruments” ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 och ersätter ”IAS 39” Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Standardens tre huvudprojekt har varit klassificering och värdering, nedskrivningar och säkringsredovisning. Under 2017 har Telia Company gjort en genomgång och bedömning av de potentiella effekterna på de finansiella tillgångarna och finansiella skulderna. Effekten på den finansiella rapporteringen för Telia Company avseende IFRS 9 presenteras nedan för respektive område där IFRS 9 har medfört förändringar jämfört med reglerna i IAS 39. I enlighet med IFRS 9 har Telia Company valt att inte omräkna jämförelsetalen.

  Klassificering och värdering av finansiella tillgångar och finansiella skulder: IFRS 9 kräver att finansiella tillgångar som är skuldinstrument klassificeras baserat på företagets affärsmodell för hantering av de finansiella tillgångarna såväl som egenskaperna hos de kontraktsenliga kassaflödena för de finansiella tillgångarna. Klassificeringen bestämmer i sin tur hur tillgångarna ska värderas. De finansiella tillgångarna klassificeras och värderas enligt någon av följande tre kategorier: Upplupet anskaffningsvärde; Verkligt värde via övrigt totalresultat; eller Verkligt värde via resultatet. För Telia Company innebär det inte några väsentliga förändringar av värderingen av finansiella tillgångar eftersom värderingensgrunderna idag redan är upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde. Telia Company har valt att fortsätta redovisa vinster och förluster från egetkapitalinstrument klassificerade som "finansiella tillgångar som kan säljas" under IAS 39 i övrigt totalresultat också enligt IFRS 9. För eget kapitalinstrument som är hänförliga till ”verkligt värde via övrigt totalresultat” enligt IFRS 9 redovisas endast utdelningsintäkter i resultatet, alla andra vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat utan omklassificering vid bortbokning. Detta skiljer sig från hanteringen av egetkapitalinstrument som kan säljas enligt IAS 39 där vinster och försluter som redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras vid bortbokning eller nedskrivning. Ändringarna i IFRS 9 som avser klassificering och värdering av finansiella skulder kommer inte påverka Telia Company, eftersom koncernen för närvarande inte värderar finansiella skulder till verkligt värde (med undantag för skuldderivat).

  Nedskrivning: IFRS 9 kräver att en förlustreserv för förväntade kreditförluster redovisas för fordringar och andra typer av skuldinstrument. För att kunna redovisa de förväntade kreditförlusterna och inte bara de faktiska kreditförlusterna, vilket är det nuvarande kravet enligt IAS 39, har Telia Company gjort en bedömning av nedskrivning av kundfordringar och övriga fordringar, vilket inte resulterat i någon väsentlig förändring jämfört med den nuvarande metoden för värdering av varje portfölj av sådana tillgångar. För investeringar i räntebärande tillgångar i obligations- och depositionsportföljer, kommer den allmänna nedskrivningsmodellen i IFRS 9 att tillämpas, vilket betyder att förlustreserven kommer att värderas till ett belopp motsvarande de 12 månadernas förväntade kreditförluster så länge som det inte finns en väsentlig ökning av kreditrisken. Om en väsentlig ökning av kreditrisken skulle uppstå kommer förlustreserven att vara värderad till ett belopp motsvarande den förväntade kreditförlusten under tillgångens löptid.

  Säkringsredovisning: IFRS 9 gäller för alla säkringsförhållanden, med undantag för säkringsredovisning av verkligt värde för en portföljsäkring av ränterisk ("makrosäkring"). IASB arbetar med ett projekt kring ”makrosäkring” och under tiden ger IFRS 9 en valmöjlighet för säkringsredovisning: antingen fortsätta tillämpa reglerna i IAS 39 tills "makrosäkrings-projektet" är avslutat eller tillämpa IFRS 9. Reglerna för säkringsredovisning enligt IFRS 9 behåller de tre mekanismerna inom säkringsredovisning men inför större flexibilitet i de typer av transaktioner som berättigar till säkringsredovisning, riskerna som kan säkras, och de instrument som kan användas som säkringsinstrument. Den nya säkringsredovisningsmodellen ger en möjlighet att bättre återspegla ett företags riskhanteringsaktiviteter i de finansiella rapporterna. Det nuvarande 80–125 procent effektivitetstestet är inte överfört till IFRS 9. I stället bör det finnas en ekonomisk relation mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet, men ingen kvantitativ tröskel. Telia Company kommer att tillämpa säkringsredovisning enligt IFRS 9 från det andra kvartalet 2018. Telia Company förväntar sig inga större effekter baserat på nuvarande säkringsaktiviteter. Tvärtom antas IFRS 9 göra det lättare att tillämpa säkringsredovisning. Ökade möjligheter för säkringsredovisning kräver dock utökade upplysningar om riskhanteringsstrategi, kassaflöden från säkringsaktiviteter och effekten av säkringsredovisningen på de finansiella rapporterna. Dessutom har följdändringar gjorts i IFRS 7 ”Financial Instruments: Disclosures”.

  IFRS 16 "Leases" ersätter den befintliga IAS 17 "Leases" och dess relaterade tolkningar. Den nya standarden gäller från den 1 januari 2019. IFRS 16 tillämpar en kontrollmodell vid identifieringen av ett leasingavtal där åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal görs baserat på om det finns en identiferad tillgång som kontrolleras av kunden. Den nya standarden tar bort klassificeringen av leasingavtal som operationella eller finansiella såsom krävs i IAS 17 och introducerar istället en enskild modell för redovisning. Enligt den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att leasetagaren ges rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets början och, om betalningar görs över tid, också erhålla finansiering. Leasetagaren ska redovisa a) tillgångar och skulder för alla leasingavtal med kontraktstid längre än 12 månader om inte den underliggande tillgången är av ringa värde; och b) avskrivningar på leasade tillgångar avskilt från räntekostnader på leasingskulder i resultaträkningen. Den nya standarden innehåller inte några väsentliga förändringar i redovisningskraven för leasegivare. När den nya standarden har trätt i kraft kommer Telia Company:s långfristiga operationella leasingavtal att redovisas som anläggningstillgångar och finansiella skulder i koncernens balansrapport. Istället för operationell leasingkostnad kommer Telia Company redovisa avskrivningar och räntekostnader i koncernens resultatrapport. Telia Company utvärderar effekterna av IFRS 16 och kan inte ge någon uppskattning av effekterna innan koncernen har genomfört en mer ingående genomgång.

  IFRS 17 “Insurance contracts”, en ny redovisningsstandard som täcker redovisning och värdering, presentation och upplysningar, ersätter IFRS 4 och gäller från 1 januari 2021. IFRS 17 gäller för alla typer av försäkringsavtal oavsett vilken typ av bolag som utger dem. Några undantag föreligger. IFRS 17 inför ett huvudalternativ för värdering av försäkringsavtal, kompletterat av en förenklad värderingsmodell samt specifika anpassningar. Värdet av försäkringsavtalet är summan av de framtida kassaflödena, dvs de nuvärdesberäknade, sannolikhetsviktade framtida kassaflödena samt ett explicit riskjustering för icke-finansiella risker, och en kontraktsmässig servicemarginal motsvarande ointjänad vinst på kontraktet, vilken redovisas som intäkt under perioden för åtagandet. Kassa­flödena omvärderas vid varje rapporteringstillfälle. Telia Company har för närvarande endast begränsad försäkringsverksamhet och kommer att utvärdera eventuella effekter av IFRS 17.

  Följande ändringar, vilka kommer att vara tillämpliga för Telia Company, förväntas inte ha någon eller ingen väsentlig påverkan på Telia Company:s finansiella rapporter när de tillämpas för första gången:

  • IFRIC 22 "Foreign currency transactions and advance considerations" träder i kraft den 1 januari 2018
  • Ändring av IFRS 2 "Classification and measurement of share-based payment transactions", träder i kraft den 1 januari 2018
  • Årliga förbättringscykler av IFRS standarder 2014-2016, träder i kraft den 1 januari 2018
  • Ändringar av IFRS 4 ”Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance contracts”, träder i kraft den 1 januari 2018
  • Ändringar av IAS 28 ”Long-term interests in associates and joint ventures”, träder i kraft den 1 januari 2019
  • Årliga förbättringscykler av IFRS standarder 2015-2017, träder i kraft 1 januari 2019
  • Ändring av IFRS 9 "Prepayment features with negative compensation", träder i kraft den 1 januari 2019
  • IFRIC 23 ”Uncertainty over income tax treatments”, träder i kraft den 1 januari 2019

  Övriga publicerade ändringar bedöms inte vara tillämpliga för Telia Company.

  Antagande av EU

  I början av mars 2018 hade samtliga ovannämnda standarder, ändrade standarder samt tolkningar antagits av EU, med undantag för för IFRS 17, ändringar av IFRS 2, årliga förbättringscykler av IFRS standarder 2014-2016, IFRIC 22, IFRIC 23, ändringar av IFRS 9, ändringar av IAS 28 samt årliga förbättringscykler av IFRS standarder 2015-2017.

 2. Bedömningar och osäkerhet i uppskattningar - kritiska områden

  Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt därmed sammanhängande upplysningar om eventualposter. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden skulle göras eller andra förutsättningar vara för handen, med en betydande inverkan på Telia­ Company:s resultat och finansiella ställning.

  Företagsledningen anser att följande områden inbegriper de svåraste, mest subjektiva eller mest komplicerade bedömningar ledningen måste göra vid upprättande av de finansiella rapporterna. Information om tillämpade redovis­ningsprinciper återfinns i berörda avsnitt i not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper”.

  Intäktsredovisning

  I en telekomoperatörs verksamhet krävs ledningens bedömning i ett antal fall för att bestämma om och när intäkter skall redovisas.

  Huvudman eller agent – brutto- kontra nettoredovisning

  När koncernen fungerar som en huvudman, redovisas intäkter och betalningar till leverantörer brutto som nettoomsättning respektive rörelsekostnader. Om koncernen säljer varor eller tjänster som agent (huvudsakligen för innehållstjänster) redovisas intäkter och betalningar till leverantörer netto under nettoomsättning och representerar den marginal/kommission som koncernen tjänat. Huruvida koncernen anses vara huvudman eller agent i en transaktion baseras på ledningens analys av både den juridiska formen och på innehållet i avtalet mellan koncernen och dess affärspartner, dessa bedömningar påverkar storleken på redovisad nettoomsättning och rörelsekostnader men inte årets resultat eller kassaflöden. Kriterier som indikerar att koncernen fungerar som huvudman är främst; koncernen ansvar för tillhandahållande av varor eller tjänster och koncernen kan i stor utsträckning påverka prissättning eller tillhandahålla ytterligare varor eller tjänster. Kriterier som indikerar att koncernen fungerar som agent är främst: koncernen är inte exponerad för betydande risker och förmåner som förknippas med försäljning av varor och tjänster och det koncernen tjänar är förutbestämt, antingen som en fast intäkt per transaktion eller en angiven procentandel av det belopp som faktureras till kunden.

  Paketering av produkter och tjänster

  Vid paketering av produkter och tjänster krävs ledningens bedömning för att bestämma verkliga värden och om eller när intäkter bör redovisas. Intäkter fördelas mellan varor och tjänster baserat på relativa verkliga värden. De verkliga värden som fastställs för produkter och tjänster kan påverka tidpunkten för redovisning av intäkter. Att fastställa det verkliga värdet för varje element kan kräva komplicerade beräkningar men är huvudsakligen baserat på förväntade kostnader plus en marginal.

  Inkomstskatter

  För att bestämma aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar liksom avsättningar för uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar krävs väsentliga bedömningar av ledningen, i synnerhet vid värdering av uppskjutna skattefordringar. I denna process ingår att skatte­utfallet i var och en av de jurisdiktioner i vilka Telia Company bedriver verksamhet måste bedömas. Processen omfattar bland annat att bedöma exponering för aktuell skatt samt att fastställa de temporära skillnader som uppstår genom att vissa tillgångar och skulder värderas olika i de finansiella rapporterna och i inkomstskattedeklarationerna. Ledningen måste också bedöma sannolikheten av att uppskjutna skattefordringar kan realiseras genom framtida beskattningsbara inkomster.

  Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar, bland annat till följd av framtida förändringar i affärsförutsättningar, nu okända förändringar i skattelagstiftningen eller som resultat av skattemyndigheters eller domstolars slutliga granskning av inlämnade deklarationer. Ytterligare upplysningar om uppskjutna skattefordringar och skatteskulder och deras redovisade värden vid rapport­periodens slut återfinns i not K10 ”Skatter”.

  Värdering av immateriella och andra ­anläggnings­tillgångar

  Immateriella och materiella anläggningstillgångar utgör en väsentlig del av Telia Company:s totala tillgångar.

  Nyttjandeperioder

  Fastställande av nyttjandeperioder för grupper av tillgångar innebär att den historiska utvecklingen måste beaktas och att antaganden måste göras med avseende på framtida socio­ekonomisk och teknisk utveckling liksom på förväntade förändringar i marknadsbeteende.

  Under 2017 och 2016 uppgick totala av- och nedskrivningar till 12 892 MSEK respektive 11 533 MSEK. Ytterligare upplysningar om immateriella och materiella anläggnings­tillgångar vars värde regleras genom avskrivningar samt deras redovisade värden återfinns i not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar” och not K13 ”Materiella anläggningstillgångar”.

  För närvarande tillämpas följande avskrivningssatser.

  Varumärken

  Individuell prövning, minst 10 procent

  Telekomlicenser och frekvenstillstånd, nummerrättigheter

  Återstående licensperiod, minst 5 procent

  Samtrafik- och roamingavtal

  Avtalets löptid, baserad på återstående nyttjandeperiod för tillhörande licens

  Kundkontrakt

  Individuell prövning, baserad på historisk och förväntad churn

  Aktiverade utvecklingsutgifter

  20 procent eller individuell prövning

  Övriga immateriella anläggningstillgångar

  20–33 procent eller individuell prövning

  Byggnader

  2–10 procent

  Markanläggningar

  2 procent

  Förbättringsutgifter på annans fastighet

  Hyreskontraktets återstående löptid

  Mobila nät (basstationer och övriga anläggningar)

  14,5–20 procent

  Fasta nät

   

  – Kopplings- och transmissionssystem

  10–20 procent

  – Transmissionsmedia (kabel)

  5–10 procent

  – Utrustning för specialnät

  10 procent

  – Tidsbestämda nyttjanderättsavtal

  Nyttjanderättsperioden eller tid motsvarande underliggande anläggningstillgång

  – Övriga anläggningar

  2–33 procent

  Inventarier, verktyg och installationer

  10–33 procent

  Kundplacerad utrustning enligt serviceavtal

  33 procent, eller avtalets löptid om längre

  Prövning av nedskrivningsbehov

  Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras när nyttjandevärde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader mäts baserat på de till tillgången hänförliga förväntade framtida diskonterade kassaflödena, till exempel avseende faktorer som procentuell marknadstillväxt, intäktsvolymer, marknadspriser på telekommunikationstjänster, kostnader för att underhålla och utveckla telenät samt rörelsekapitalbehov. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Antagandena framtas av ledningen och granskas av styrelsens revisionsutskott. Kassaflödesprognoserna diskonteras med en vägd genomsnittlig kapitalkostnad för den relevanta kassagenererande enheten. För Danmark avviker väsentliga antaganden avseende försäljningstillväxt och EBITDA-marginalens utveckling i prognosperioden från historisk utveckling. Telia Company har tydliga och fastställda planer avseende försäljningsinitiativ, kostnadsreduceringar och förbättringar av rörelsekapital, varav några har givit resultat under 2017. Trots genomarbetade affärsplaner finns det en risk att prognostiserade resultat skulle kunna påverkas av operationella faktorer såväl som externa faktorer såsom ökningar av WACC eller oförutsedd marknadsutvecklingar som påverkar prognostiserade intäkter, vilket skulle kunna resultera i nedskrivningar.

  Ytterligare information om goodwill och dess redovisade värde vid rapportperiodens slut återfinns i not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar”.

  Avsättningar för pensioner och anställningsavtal

  De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband med den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad årlig pensionsuppräkning och förväntad livslängd. En förändring i något av dessa grundläggande antaganden kan ge en betydande påverkan på beräknade pensionsförpliktelser, finansieringsbehov och årliga pensionskostnader.

  Ytterligare upplysningar om gjorda antaganden, känslighetsanalys avseende förändringar i antaganden samt om pensionsförpliktelserna och deras nuvärde vid rapport­periodens slut återfinns i not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal”.

  Avsättningar för omstrukturerings­åtgärder, ansvarsförbindelser och rättstvister

  Telia Company har vidtagit och kan i framtiden komma att behöva vidta omstruktureringsåtgärder, vilka kräver att ledningen gör viktiga bedömningar avseende kostnader för avgångsvederlag och andra åtgärder för att reducera personalstyrkan, uppsägning av hyres- och leasingavtal och återställning samt andra avvecklingskostnader respektive återvinningsvärden för tillgångar som blir överflödiga eller oanvändbara (se avsnittet ”Värdering av immateriella och andra anläggningstillgångar” ovan). Skulle de verkliga utgifterna avvika från de bedömda kan framtida resultatutfall avsevärt påverkas.

  Hur eventualtillgångar och eventualförpliktelser ska behandlas fastställs baserat på ledningens syn på det förväntade utfallet i respektive fall. Ledningen rådgör med juridisk expertis i frågor rörande rättstvister och med andra experter såväl inom som utanför bolaget i frågor rörande den löpande affärsverksamheten.

  Ytterligare upplysningar om omstruktureringsavsättningar inklusive deras redovisade värden vid rapportperiodens slut, samt om eventualförpliktelser och rättstvister återfinns i not K22 ”Övriga avsättningar” respektive not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

  Klassificering som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet

  Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper klassificeras som innehav för försäljning om deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion snarare än fortlöpande användning. Avgörande för om och när anlägningstillgångar och avyttringsgrupper ska klassificeras som innehas för försäljning kräver uppskattningar från företagsledningen avseende all information och alla omständigheter kopplade till transaktionen, dess parter och marknaden och företag kan komma till olika slutsatser inom ramen för IFRS.

  Ett av villkoren som måste vara uppfyllt för klassificering som innehav för försäljning är att försäljningen är mycket sannolik inom ett år. Ett krav för att försäljningen ska anses vara mycket sannolik är att en behörig del av företagsledningen har fattat beslut om en plan för att sälja tillgångarna eller avyttringsgruppen i dess nuvarande tillstånd. I telekombranschen krävs ofta myndighetstillstånd för förvärv. Om förvärvaren är en telekomoperatör på samma marknad behöver ofta ett antal eftergifter accepteras för att få godkännande. Om köparen förväntas vara en telekomoperatör på samma marknad och väsentliga eftergifter är förväntade, anses vanligen inte en försäljning vara mycket sannolik och följdaktligen klassificerar Telia Company inte tillgångarna som innehav för försäljning förrän eftergifterna är överenskomna eller accepterade av företagsledningen.

  Sedan den 31 december 2015 klassificeras det tidigare segmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet. Telia Company står fortfarande fast vid planen att avyttra de återstående delarna av Eurasien och fördröjningen i försäljningsprocesserna berodde främst på händelser och omständigheter utanför Telia Company:s kontroll. Telia Company har vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till de förändrade omständigheterna, enheterna är tillgängliga för omedelbar försäljning och marknadsförs aktivt till rimliga priser med hänsyn till de förändrade omständigheterna. Försäljningsprocesserna för samtliga enheter i Eurasien är i sina slutliga skeden, bud har erhållits och villkorsförhandlingar pågår. Försäljningar av de kvarvarande enheterna i Eurasien bedöms därför vara mycket sannolika under 2018. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” samt "Risker och osäkerhetsfaktorer" för mer information om avvecklad verksamhet och risker som kan påverka tidpunkten för försäljningen.

  Uppskattning av verkligt värde – avvecklad ­verksamhet

  Avvecklad verksamhet värderas i enlighet med IFRS 5 till det lägsta av redovisat värde och beräknat verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. Värderingen baseras på en övergripande bedömning av försäljningsprocessen och riskerna i de olika länderna. Verkligt värde är vid redovisningstillfället priset som skulle erhållas vid en försäljning av avvecklad verksamhet i en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer under rådande marknadsförhållanden. Det finns inga direkt observerbara priser för Telia Company:s avvecklade verksamheter varför verkliga värden har uppskattats genom att använda andra värderingsmetoder som kräver uppskattningar. För de eurasiska verksamheterna är verkliga värden baserade på överenskomna försäljningspriser, erhållna indikativa bud, värderingsdiskussioner med potentiella köpare och för Uzbekistan det sammantagna resultatet av olika värderingstekniker. Utöver normala affärsrisker finns det ett antal specifika risker relaterade till värderingen av de eurasiska verksamheterna såsom problem relaterade till återförande av likvida medel, valutarisker, instabil regulatorisk miljö, ägarstruktur samt att hitta rätt köpare ur ett hållbarhetsperspektiv. Givet avsaknaden av liknande transaktioner och de faktiska omständigheterna är det svårt att kvantifiera vilken påverkan dessa risker skulle kunna ha. Utöver detta kommer en eventuell rabatt i stor grad vara beroende av vilken syn en intresserad köpare har. De specifika riskerna i varje land har också inkluderats i bedömningarna av verkligt värde.

  Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” samt "Risker och osäkerhetsfaktorer" för mer information om avvecklad verksamhet och risker som kan påverka verkliga värden.

  Onoterade egetkapitalinstrument

  Onoterade egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde och verkligt värde-förändringar redovisas i övrigt totalresultat. Telia Company:s primära värderingsmetod för onoterade eget kapitalinstrument baseras på den senaste transaktionen för det specifika företaget om en sådan transaktion nyligen har skett. Justeringar av redovisat värde görs för att återspegla väsentliga förändringar i omständigheter sedan transaktionsdatumet om Telia Company bedömer att förändringen kommer att ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet. Det bedömda verkliga värdet för väsentliga onoterade egetkapitalinstrument verifieras genom att använda andra värderingstekninker såsom multipelvärdering på relevanta finansiella och operationella data för jämförbara företag. Även om Telia Company tillämpar bästa bedömning och jämför utfallet från den primära värderingsmodellen med andra modeller vid bedömningen av verkligt värde på onoterade egetkapitalinstrument har alla värderingsmodeller inneboende begränsningar. De bedömningar av verkligt värde som redovisas i de finansiella rapporterna är inte nödvändigtvis indikativa för vilket pris Telia Company skulle erhålla vid en transaktion. Framtida bekräftande händelser kommer också påverka uppskattningen av verkligt värde. Effekten på verkliga värden av sådana händelser kan vara väsentlig. Onoterade egetkapitalinstrument för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan beräknas värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. För information om onoterade egetkapitalinstrument se avsnittet ”Värdering av finansiella instrument i nivå 3 till verkligt värde” i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå”.

  Leverantörsskulder under leverantörs­finansieringsarrangemang

  Telia Company har ett arrangemang med en bank, där banken erbjuder Telia Company:s leverantörer möjligheten att erhålla tidigare betalning av Telia Company:s leverantörsskulder. Leverantörer som nyttjar finansieringsarrangemanget betalar en kreditavgift till banken. Telia Company betalar ingen kreditavgift och ställer inga ytterligare säkerheter eller garantier till banken. Baserat på Telia Company:s bedömning anses skulder under leverantörsfinansieringsarrangemang vara nära relaterade till verksamhetsinköp och finansieringsarrangemanget leder inte till någon väsentlig förändring av skuldernas natur eller funktion. Dessa skulder klassificeras därför som leverantörsskulder med separata upplysningar i noterna. Kreditperioden överstiger inte 12 månader och leverantörsskulderna diskonteras därför inte. Leverantörsskulder under leverantörsfinansieringsarrangemang uppgick per 31 december 2017 till 1 678 MSEK (684 MSEK). Se not K24 ”Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder”.

 3. Betydelsefulla redovisningsprinciper
  Koncernredovisning

  Allmänt – Dotterbolag

  Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Telia Company AB och samtliga bolag över vilka Telia Company har bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande inflytande när koncernen exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i ett bolag och kan använda sitt inflytande över bolaget till att påverka sin avkastning. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande kan utnyttjas inklusive potentiella rösträtter som innehas av ett annat bolag beaktas vid bedömning av om Telia Company har bestämmande inflytande eller inte. Telia Company antas ha bestämmande inflytande om koncernen äger majoriteten av aktierna och aktierna har lika röstträtt och ger proportionerlig andel av avkastningen från företaget och relevanta aktiviteter bestäms av majoritetsbeslut. Telia Company antas också ha bestämmande inflytande om Telia Company enligt avtal har rätt att utse majoriteten av styrelsen även om koncernen inte innehar majoriteten av aktierna, se noterna K4 ”Förändringar i koncernens sammansättning och händelser efter balansdagen” och K19 ”Eget kapital och resultat per aktie”.

  Förvärv redovisas enligt förvärvsmetoden, vilken värderar goodwill per förvärvsdatum till verkligt värde av överlämnad köpeskilling plus det värde på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade verksamhet som redovisas i transaktionen, plus i de fall förvärvet görs stegvis verkligt värde för tidigare innehav av eget kapital i den förvärvade verksamheten och minus redovisat värde netto för erhållna tillgångar och övertagna skulder. När summan är negativ redovisas ett förvärv till lågt pris i årets resultat. Kostnader i samband med förvärvet resultatredovisas löpande.

  Eventuell villkorad köpeskilling redovisas till verkligt värde per förvärvsdatum. Om den villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget kapital görs ingen omvärdering och avräkningen redovisas inom eget kapital. I annat fall redovisas efterföljande förändringar av verkligt värde för den villkorade köpeskillingen i årets resultat. Förvärv av ytterligare andelar i ett dotterbolag efter det att bestämmande inflytande uppnåtts liksom delvis avyttring av andelar i ett dotterbolag med bibehållet bestämmande inflytande redovisas som egetkapitaltransaktioner med ägarna, se avsnittet ”Innehav utan bestämmande inflytande” nedan.

  Tillgångar (inklusive eventuell goodwill och verkligt värde-justeringar) och skulder för under året förvärvade eller avyttrade bolag ingår i koncernens finansiella rapporter från det datum då bestämmande inflytande uppnås och undantas från det datum då bestämmande inflytande förloras.

  Intern försäljning och övriga mellanhavanden inom koncernen har eliminerats i koncernredovisningen. Vinster och förluster som uppstår till följd av koncerninterna transaktioner elimineras under förutsättning att en förlust inte påvisar ett nedskrivningsbehov.

  Innehav utan bestämmande inflytande

  Före 2010 behandlades transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande som transaktioner med icke närstående. Avyttringar av innehav utan bestämmande inflytande ledde till kapitalvinster eller kapitalförluster vilka redovisades i årets resultat. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande ledde till goodwill, vilken utgjordes av skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den genom transaktionen förvärvade andelen av koncernens redovisade värde på dotterbolagets nettotillgångar. Framåtriktat från och med 2010 redovisas transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande som egetkapitaltransaktioner, inklusive förekommande transaktionsrelaterade kostnader. Vinster eller förluster vid avyttring liksom eventuell positiv eller negativ skillnad mellan erlagd köpeskilling och redovisat värde för innehav utan bestämmande inflytande vid förvärv av ytterligare andelar i ett dotterbolag redovisas i balanserade vinstmedel. Betald ersättning för en köpoption eller liknande avtal som ger Telia Company rätt att förvärva ett fastställt innehav utan bestämmande inflytande i utbyte mot ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång dras av från balanserade vinstmedel.

  Åtaganden att förvärva innehav utan bestämmande inflytande som gjordes före 2010 samt säljoptioner som före 2010 tilldelats ägare till innehav utan bestämmande inflytande i samband med rörelseförvärv (med hänsyn tagen till eventuella efterföljande kapitaltillskott från eller utdelningar till sådana ägare) redovisas som en avsättning för villkorad köpeskilling. I de fall värdet av skulden överstiger värdet på innehavet utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden som goodwill. Senare förändringar av värdet på säljoptionsskulder redovisas som en justering av goodwill. Åtaganden ingångna från och med 2010 anses vara finansiella skulder med efterföljande förändringar i värde redovisat under övriga rörelseintäkter/-kostnader. För varje rörelseförvärv väljer koncernen att värdera eventuellt innehav utan bestämmande inflytande antingen till verkligt värde (goodwill redovisas för innehav utan bestämmande inflytande) eller enbart för proportionell andel av identifierade nettotillgångar (goodwill redovisas enbart för förvärvad andel). Om Telia Company har ett åtagande avseende en säljoption rörande ett minoritetsintresse och en fordran på samma motpart samt aktierna innehas som säkerhet för fordran, då redovisas fordran och skulden och kvittas i koncernens balansrapporter. Förändring i verkligt värde på optionen antas överenstämma med avkastningen på aktierna som innehas som säkerhet, se not K26 ”Finansiell riskhantering”.

  Samarbetsarrangemang

  Samarbetsarrangemang är bolag över vilka koncernen genom ingångna avtal har ett gemensamt bestämmande inflytande. Samarbetsarrangemang klassificeras antingen som gemensam verksamhet eller joint ventures. Gemensamma verksamheter är samarbetsarrangemang där Telia Company har rätt till den gemensamma verksamhetens tillgångar, åtaganden för skulder och redovisar sin andel av intäkter och kostnader post för post i koncernredovisningen. De gemensamma verksamheterna är huvudsakligen uppsatta för att tillhandahålla aktieägarna med produkter och tjänster.

  Joint ventures å andra sidan är arrangemang där Telia Company har rätt till nettotillgångarna och där investeringen redovisas enligt kapitalandelsmetoden (se avsnitt om intressebolag nedan). Tillgångar (inklusive eventuell goodwill och verkligt värdejusteringar) och skulder för under året förvärvade eller avyttrade samarbetsarrangemang ingår i koncernens finansiella rapporter från det datum då gemensamt bestämmande inflytande uppnås och undantas från det datum då gemensamt bestämmande inflytande förloras.

  Intressebolag

  Intressebolag är bolag i vilka Telia Company-koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Om koncernen direkt eller indirekt (t ex via dotterbolag) äger minst 20 procent av rösterna i investeringsobjektet anses koncernen ha betydande inflytande, såvida inte annat klart kan påvisas. Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och upptas inledningsvis till anskaff-ningsvärde, inklusive förekommande transaktionskostnader. Koncernens andel av nettoresultat i intressebolag redovisas inom rörelseresultatet, då verksamheten i dessa bolag är telekomorienterad och det ingår i koncernens strategi att kapitalisera kunnande genom satsningar i delägda verksamheter. Andelen av nettoresultatet baseras på senast tillgänglig redovisning för respektive bolag, justerad för eventuella avvikelser i redovisningsprinciper, och med bedömd justering för händelser och transaktioner fram till Telia Company:s bokslutsdag.

  I posten Resultat från intressebolag och joint ventures ingår också avskrivningar på verkligt värdejusteringar samt övriga koncernmässiga justeringar vid förvärv av intressebolag liksom kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av innehav i sådana bolag. Telia Company:s andel av eventuella vinster eller förluster till följd av transaktioner med intresse­bolag elimineras.

  Erhållen utdelning reducerar ett innehavs redovisade värde. Negativa resultatandelar i intressebolag redovisas endast i den utsträckning avtalsbundna förpliktelser att tillskjuta ytterligare kapital föreligger och klassificeras då som Övriga avsättningar.

  Koncernens andel av intressebolags egetkapitaltransaktioner som förvärv eller försäljning av egna aktier från tredje part redovisas direkt i eget kapital.

  Kassaflödesrapportering

  Kassaflöden från löpande verksamhet redovisas med tillämpning av den indirekta metoden och inkluderar erhållna utdelningar från intressebolag och andra egetkapitalinstrument, betalda eller erhållna räntor (förutom betald ränta aktiverad som del av förvärv eller uppförande av anläggningstillgångar och därför ingående i kassaflöden från investeringsverksamhet), avsättningar samt betalda eller återbetalda inkomstskatter. Förändringar i icke räntebärande fordringar och skulder redovisas i rörelsekapitalet, förutom gjorda eller erhållna IRU-relaterade (Indefeasible Rights of Use) förtidsbetalningar vilka ingår i kassaflöden från investeringsverksamhet. I förändring av rörelsekapital ingår också terminalfinansieringsfordringar.

  I kassaflöden från investeringsverksamhet ingår CAPEX, betalningar för förvärvade eller avyttrade joint ventures, intressebolag, dotterbolag (erhållande eller förlust av bestämmande inflytande), netto efter förvärvade respektive avyttrade likvida medel och övriga egetkapitalinstrument. I kassaflöden från investeringsverksamhet ingår vidare gottgörelse från och tillskott till den svenska pensionsstiftelsen, betalningar avseende leasingfordringar samt förändringar i placeringar med en löptid överstigande 3 månader.

  I kassaflöden från finansieringsverksamhet ingår betalda utdelningar till moderbolagets ägare och till ägare av innehav utan bestämmande inflytande, betalningar från förändringar i ägande av innehav utan bestämmande inflytande samt kassaflöden vid reglering av valutaderivatkontrakt som ekonomiskt säkrar koncernkontosaldon inklusive betalningar för CSA (Credit Support Annex). I upptagna och amorterade lån ingår kassaflöden från derivat som säkrar sådan upplåning.

  Likvida medel omfattar kassatillgodohavanden, bankdepositioner och mycket likvida kortfristiga placeringar (inklusive spärrade medel) med löptid på 3 månader eller mindre.

  En utländsk enhets kassaflöden omräknas till genomsnittlig valutakurs för rapportperioden, förutom vissa transaktioner såsom utdelningar från intressebolag, betalda utdelningar till ägare av innehav utan bestämmande inflytande, förvärv eller avyttringar av dotterbolag och intressebolag samt övriga väsentliga engångstransaktioner vilka omräknas till transaktionsdagens kurs.

  Segmentrapportering

  Koncernens verksamhet styrs och rapporteras utifrån de sex rörelsesegmenten: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Estland. Rörelsesegment vilka individuellt inte utgör rapportsegment, Lettland, Telia Carrier, Telia Company:s aktieinnehav i intressebolaget turkiska Turkcell och tidigare intressebolaget ryska MegaFon samt koncernfunktioner har sammanförts i Övrig verksamhet. Jämförelsesiffror har omräknats för att reflektera de nya rörelsesegmenten. Spanien (som avyttrades 2016) ingår i Övrig verksamhet. Det före detta segmentet Eurasien klassificeras som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet sedan den 31 december 2015 och ingår därför inte i segmentinformationen. För ytterligare information se not K5 ”Segmentinformation”. Segment konsolideras enligt samma principer som koncernen i dess helhet. Vid överföring av betydande verksamheter mellan segment omräknas värden för jämförelseperioder.

  Omräkning av utländsk valuta och inflationsjustering

  Valutaomräkning baseras på marknadskurser med information från stora marknadsaktörer och fixeras dagligen.

  De separata finansiella rapporterna för en koncernenhet presenteras i enhetens funktionella valuta, dvs den valuta som används i den primära ekonomiska omgivning i vilken koncernenheten bedriver sin verksamhet, vilket normalt är den lokala valutan. Vid upprättande av de finansiella rapporterna omräknas transaktioner i utländsk valuta till de valuta­kurser som gäller vid respektive transaktionstidpunkt. Vid slutet av varje rapportperiod omräknas monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till gällande slutkurser per detta datum. Kursdifferenser avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursdifferenser hänförliga till finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansieringsposter. Kursdifferenser avseende andelar i utomstående bolag som kan säljas respektive kassaflödessäkringar redovisas i övrigt totalresultat. Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilken är moderbolagets funktionella valuta. I konsolideringssyfte omräknas resultatposter i utlandsverksamheter (dotterbolag, joint ventures och intressebolag samt filialer) till periodens genomsnittskurs. Om posterna emellertid avser utdelningar, vinster eller förluster vid avyttring av verksamhet eller andra större transaktioner eller om valutakurserna varierade avsevärt under perioden används transaktionstidpunkternas valutakurser. Balansposter, inklusive goodwill samt verkligt värde-justeringar i samband med förvärv av utlandsverksamheter, omräknas till slutkurser vid rapportperiodens slut förutom komponenter i eget kapital, vilka omräknas till historiska kurser. Kursdifferenserna vid omräkning redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare eller till innehav utan bestämmande inflytande, beroende på gällande ägarförhållanden.

  När en utlandsverksamhet avyttras återvinns eventuell sammanhängande ackumulerad omräkningsdifferens till årets resultat som del av vinsten eller förlusten på avytt-ringen, förutom ackumulerade kursdifferenser avseende innehav utan bestämmande inflytande vilka tas bort men ej återvinns till årets resultat. Om Telia Company emellertid skulle avyttra ett innehav utan bestämmande inflytande i en utlandsverksamhet med bibehållet bestämmande inflytande återförs tillhörande andel av det ackumulerade värdet till innehav utan bestämmande inflytande.

  För utlandsverksamhet vars funktionella valuta är en valuta i ett höginflationsland, inflationsjusteras − innan de finansiella rapporterna valutaomräknas − icke-monetära tillgångar och skulder samt eget kapital till kursen vid rapportperiodens slut.

  Intäktsredovisning

  Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av trafikavgifter inklusive samtrafik och roaming, abonnemangs-, anslutnings- och installationsavgifter, serviceintäkter samt försäljning av kundutrustning. Försäljningsintäkter redovisas till den erhållna ersättningens verkliga värde, vilket vanligtvis är försäljningsvärdet, efter avdrag för handelsrabatter, andra rabatter och omsättningsbaserade skatter.

  Intäktsredovisning görs i den period tjänsten utförs, utifrån verklig trafik eller över avtalets löptid, beroende på vad som är tillämpligt. Tjänsteuppdrag intäktsredovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla Telia Company och när intäkten samt därtill relaterade kostnader som uppkommit eller kommer att uppkomma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från telefoni- och datatjänster redovisas när tjänsterna utnyttjas av kunden. Intäkter från samtrafik med andra teleoperatörer redovisas när trafiken passerar Telia Company:s nät. När slutkunder faktureras för innehållstjänster från tredjepartsleverantörer, intäktsredovisas ej de belopp som Telia Company uppbär för huvudmannens räkning.

  Abonnemangsavgifter intäktsförs över abonnemangsperioden. Försäljning av förutbetalda telefonkort, i huvudsak för mobiltelefoni, periodiseras och intäktsredovisas i förhållande till verkligt kortutnyttjande. För fiber med öppen access installerad i kunders lokaler redovisas icke återbetalningsbara kundavgifter samt tillhörande kostnader, inklusive planering, grävning, kabelläggning och delning, montering, anslutning, korskopplingsutrustning och mediakonverterare, när installationen är avslutad. Anslutningsavgifter intäktsredovisas separat när arbetet slutförts, under förutsättning att avgifterna inte till någon del avser efterföljande tjänster utan enbart täcker anslutningskostnaderna. Avgifter som avser senare utförda tjänster periodiseras. Intäkter från försäljning av kundutrustning redovisas när leverens har skett och de väsentliga riskerna och förmånerna har överförts till kunden, dvs vanligtvis vid leverans och efter godkännande av kunden.

  Villkoren för kundlojalitetsprogram berättigar kunderna till vissa rabatter (”belöningar”) hänförliga till tjänster och varor som tillhandahålls av Telia Company. Försäljningsbeloppen fördelas, baserat på relativa verkliga värden, mellan tillhandahållna tjänster och produkter och belöningar för framtida tjänster och produkter. För den del av belöningarna som kunderna förväntas tjäna in redovisas en förutbetald intäkt. Intäktsredovisning sker därefter när belöningarna har intjänats och åtagandena att tillhandahålla belöningar fullföljts. Beträffande redovisning av kundförvärvskostnader, se avsnittet ”Rörelsens kostnader” nedan.

  Telia Company paketerar tjänster och produkter till ett samlat kunderbjudande. Ett erbjudande kan innefatta leverans eller utförande av ett flertal produkter, tjänster eller nyttjanderätter till anläggningar (”multiple deliverables”). I vissa fall omfattar paketeringarna förstagångsinstallation och start- eller aktiveringstjänster och ersättning kan utgå som en fast avgift eller en fast avgift tillsammans med fortlöpande periodavgifter. Intäkterna fördelas på utrustning och tjänster i relation till verkligt värde för respektive enskild komponent. Tjänster som faktureras baserat på utnyttjande ingår inte i fördelningen. Skräddarsydd utrustning som bara kan användas tillsammans med tjänster eller produkter levererade av Telia Company redovisas inte separat och intäkterna periodiseras över den totala avtalsperioden.

  Telia Company erbjuder sina företagskunder långfristiga funktionsavtal för kompletta telekomtjänster, vilka kan inkludera växeltjänster, fast telefoni, mobiltelefoni, datakommunikation och andra skräddarsydda tjänster. Normalt har kunden inte valet att köpa utrustningen efter avtalets upphörande. Intäkter för funktionsavtal redovisas över avtalets löptid men en del av den fasta periodavgiften förskjuts för att möta kostnader vid slutet av avtalsperioden (underhåll och uppgraderingar).

  För tjänste- och entreprenaduppdrag tillämpas successiv vinstavräkning. Vid bedömning av färdigställandegrad används mått som baseras på avtalens karaktär och villkor. Om det konstateras att de totala uppdragskostnaderna sannolikt kommer att överstiga intäkterna för uppdraget, kostnadsförs den förväntade förlusten omedelbart.

  Försäljning av Indefeasible Rights of Use (IRU) avseende fiber och dukter inom ramen för den internationella carrier-verksamheten intäktsförs över avtalsperioden (se vidare avsnittet ”Telia Company som operationell leasegivare” nedan).

  Rörelsens kostnader

  Telia Company:s kostnadsanalys presenteras med en funktionsbaserad klassificering. I funktionen Kostnader för sålda tjänster och varor ingår samtliga kostnader för sålda tjänster och produkter samt för installation, underhåll och service. I funktionen Försäljnings- och marknadsförings-kostnader ingår samtliga kostnader för försäljning och marknadsföring av tjänster och produkter inkluderande kostnader för annonsering, PR, prislistor, återförsäljarprovisioner, kreditupplysning, inkasso m m. Konstaterade kundförluster liksom reservering för osäkra kundfordringar ingår också. Återvunna kundförluster från tidigare år redo-visas som Övriga rörelseintäkter. Funktionen Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) omfattar kostnader för att utveckla nya eller avsevärt förbättra redan existerande tjänster, produkter, processer eller system. Underhåll och smärre justeringar av redan existerande tjänster, produkter, processer eller system ingår inte i FoU. Aktiviteter knutna till specifika kunduppdrag (skräddarsydda lösningar) redovisas i funktionen Kostnader för sålda tjänster och varor. Av- och nedskrivningar ingår i respektive funktion till den del de avser immateriella eller materiella anläggningstillgångar använda i funktionen i fråga.

  Utgifter för återförsäljarprovisioner, övriga kundförvärvskostnader, annonsering och annan marknadsföring kostnadsredovisas löpande.

  Samtliga kostnader för pensionsförmåner förutom räntekomponenten redovisas som personalkostnader. Kostnader för aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapi­talinstrument som till exempel Telia Company:s Prestations­aktieprogram, utgörs av verkligt värde per tilldelningsdagen för tilldelade egetkapitalinstrument och redovisas som personalkostnader fördelade över intjä-ningsperioden samt med en motsvarande ökning av eget kapital. Kostnaden baseras på bästa möjliga bedömning av antalet egetkapitalinstrument som intjänas. Om nödvändigt revideras bedömningen under intjäningsperioden och en slutgiltig revidering görs vid intjäningsperiodens slut.

  Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

  Som övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader redo­visas vinster respektive förluster vid försäljning av aktier eller verksamhet i dotterbolag (jämför avsnittet ”Intresse­bolag” ovan) och vid försäljning och utrangering av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

  Här redovisas också nedskrivning av goodwill, statliga stöd, kursdifferenser av rörelsekaraktär, utfall av domstolsutslag i tvister med andra operatörer avseende historiska samtrafik- och roamingavgifter, omstruktureringskostnader och andra liknande poster. Statliga stöd redovisas inledningsvis till verkligt värde och intäktsförs samtidigt som de kostnader de är avsedda att täcka. Kursdifferenser på transaktioner hänförligt till rörelsen inkluderar även effekter av derivat som ekonomiskt säkrar monetära tillgångar och skulder (ekonomiska säkringar) samt värdeförändring på derivatinstrument för säkring av operativ transaktionsexponering (jämför avsnittet ”Derivat och säkringsredovisning” nedan).

  Finansieringskostnader och övriga finansiella poster

  Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i den period de uppstår, med tillämpning av effektivräntemetoden, med undantag för lånekostnader direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång, vilka aktiveras som en del av tillgångens anskaffningsvärde (se vidare avsnittet ”Immateriella och materiella anläggningstillgångar” nedan). Ökade avsättningar till följd av tidseffekter redovisas som räntekostnader.

  I ränteintäkter och räntekostnader ingår också förändringar av verkligt värde på räntekomponenten i valutaränteswappar och förändringar av verkligt värde på ränteswappar. Den initialt beräknade skillnaden mellan nominellt värde och nuvärde på upplåning med räntevillkor som avviker från marknadsräntesatsen (”dag 1-vinst”) periodiseras fram till förfallodagen och redovisas i Övriga ränteintäkter. Räntekomponenten i förändring av verkligt värde på låneskulder upptagna till verkligt värde och på derivatinstrument som säkrar låneskulder (se avsnittet ”Derivat och säkringsredovisning” nedan) ingår i Övriga ränteintäkter (vinster) respektive Räntekostnader (förluster). Kursdifferenser på finansiella transaktioner inbegriper också förändring av verkligt värde på valutakomponenten i valutaränteswappar och valuta­terminer som säkrar valuta-risken i externa låneskulder.

  Utdelning på egetkapitalinstrument intäktsförs när Telia Company:s rätt att erhålla betalning har konstaterats. Intäkter och kostnader för garantiprovisioner ingår i Övriga ränte­intäkter respektive Räntekostnader. I Räntekostnader ingår lånerelaterade bankavgifter samt avgifter till kreditvärderingsinstitut och market makers. Dessutom ingår nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången) som en del av finansieringskostnader.

  Skatter

  Med inkomstskatt avses aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i årets resultat eller i övrigt totalresultat i de fall den hänför sig till transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat. Uppskjutna inkomstskatter redovisas till sitt fulla belopp, med tillämpande av balansräkningsansatsen, för temporära skillnader mellan i koncernen bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för outnyttjade skattemässiga avdrag eller underskott. Om ett dotterbolag under senare år löpande redovisat skattemässiga underskott, redovisar Telia Company en uppskjuten skattefordran endast i den mån dotterbolaget har tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller om det finns andra övertygande belägg som talar för att framtida skattepliktiga överskott kommer att uppstå.

  Första gången tillgångar och skulder redovisas, upptas uppskjuten skatt på temporära skillnader enbart om transaktionen är ett rörelseförvärv. Uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel eller temporära skillnader hänförliga till dotterbolag, joint ventures och intressebolag redovisas ej då vinstmedlen kan erhållas som skattefri utdelning och bolagen normalt kan avyttras utan skattekonsekvenser. Vissa länder påför dock källskatt på utdelningar. I sådana fall redovisas en uppskjuten skatteskuld beräknad på ej utdelade vinstmedel utifrån den aktuella källskattesatsen. I vissa länder utgår inkomstskatt inte på redovisad vinst utan på betald eller beslutad utdelning. Då aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas till skattesatsen för ej utdelade vinstmedel, redovisas i dessa fall inga uppskjutna skatter och aktuell skatt redovisas i den period då beslut om utdelning fattats.

  Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån de skattesatser och skatteregler som är lagstiftade eller i praktiken lagstiftade vid rapportperiodens slut och som för uppskjuten skatt förväntas gälla för den period då den relaterade uppskjutna skattefordran eller skatteskulden regleras. Effekter av förändringar i gällande skattesatser redovisas i den period förändringen i praktiken har lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas då det föreligger en legal rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella skatteskulder och de uppskjutna skatterna avser samma skattesubjekt och samma skattemyndighet.

  Av skattemyndigheter beräknad ränta på tillkommande och överskjutande aktuell skatt klassificeras som Räntekostnader respektive Övriga ränteintäkter.

  Immateriella och materiella anläggningstillgångar

  Värderingsgrunder

  Goodwill värderas, efter det första redovisningstillfället, till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill skrivs inte av men nedskrivningsbehovet prövas åtminstone årligen. Nedskrivningar återförs inte. I syfte att kunna pröva nedskrivningsbehov allokeras goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv, baserat på ledningens analys, till de grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergierna i förvärvet. Varje grupp motsvarar den lägsta nivå på vilken goodwill övervakas i den interna företagsstyrningen och är aldrig större än ett rörelsesegment.

  Övriga immateriella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde, inklusive direkt hänförliga lånekostnader, med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar. Direkta externa och interna utvecklingsutgifter för nya eller avsevärt förbättrade produkter och processer aktiveras, under förutsättning att framtida ekonomiska fördelar är sannolika, att utgifterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt och att produkten och processen är tekniskt och kommersiellt genomförbar. Aktiviteter under förstudiefasen samt underhålls- och utbildningsinsatser kostnadsförs löpande.

  Immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv identifieras och redovisas skilt från goodwill om de uppfyller kriterierna för en immateriell tillgång och verkligt värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den typen av immateriella tillgångar är verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efter första redovisningstillfället värderas immateriella tillgångar som förvärvats i ett rörelseförvärv enligt samma grunder som immateriella tillgångar som förvärvats separat. Verkliga värden för immateriella tillgångar anskaffade i ett rörelseförvärv fastställs på följande sätt. Patent och varumärken värderas utifrån diskonterade uppskattade royaltybetalningar som har undvikits genom att patentet eller varumärket varit ägt. Kundrelationer värderas med hjälp av den så kallade multiperiod excess earningsmetoden. För övriga immateriella tillgångar bedöms intäkts-, marknads- och kostnadsbaserade metoder vid en omfattande värderingsanalys, där typ av immateriell tillgång, eventuella legala och kontraktsreglerade omständigheter samt tillgängligheten till information avgör vilken/vilka metoder som slutligen ska användas för att härleda respektive tillgångs verkliga värde.

  Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde, inklusive därtill direkt knutna lånekostnader, med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Programvara som används i produktions-processen ses som en integrerad del av berörd hårdvara och aktiveras som maskiner och andra tekniska anläggningar. Värdering av pågående nyanläggningar görs till nedlagda kostnader, inklusive ränta under installationstiden. I den utsträckning det finns ett legalt eller informellt åtagande gentemot utomstående, ingår i anskaffningsvärdet beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av det område där tillgången varit installerad eller uppförd. Utgifter för att ersätta delar av en materiell tillgång ingår i redovisat värde om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Telia Company till del och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga utgifter för att byta delar kostnadsförs löpande. En förändring av uppskattade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande läggs till och/eller dras ifrån redovisat värde på berörd tillgång. Till den del förändringen skulle resultera i ett negativt redovisat värde redovisas detta över årets resultat. Avskrivningsförändringen görs framåtriktat.

  Verkliga värden för materiella tillgångar anskaffade i ett rörelseförvärv fastställs på följande sätt. Kommersiella fastigheter värderas normalt med en intäkts- eller marknadsbaserad metod medan teknikbyggnader, maskiner och inventarier normalt värderas med en kostnadsbaserad metod, där verkligt värde härleds utifrån avskrivet återanskaffningsvärde på tillgången.

  Aktiverad ränta är beräknad och baseras på koncernens genomsnittliga upplåningskostnad. Om det kan fastställas individuellt aktiveras dock verkliga lånekostnader, till exempel erlagda byggnadskreditivräntor för fastigheter.

  Statliga stöd erhållna som gottgörelse för en tillgångs anskaffningsvärde tas inledningsvis upp till verkligt värde, vilket normalt utgörs av mottagen ersättning. Ett statligt stöd minskar redovisat värde för den berörda tillgången och avskrivningarna över tillgångens nyttjandeperiod.

  Avskrivningar

  Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (förutom goodwill) och på materiella anläggningstillgångar baseras på anskaffningsvärden med avdrag för restvärden med beaktande av beräknade nyttjandeperioder för olika grupper av eller enskilda tillgångar. Mark skrivs inte av. På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten. Avskrivningar görs i huvudsak linjärt.

  Licenser för att driva ett specifikt mobilt eller fast nät betraktas som integrerade med nätet och börjar skrivas av först när respektive nät är redo att användas. Avskrivning av nätoberoende licenser för utnyttjande av specifika radio-frekvenser (spektrum) påbörjas när respektive frekvensblock är tillgängligt för nyttjande. Licensavgifter som baseras på framtida tjänster, dvs är kopplade till företagets löpande prestationer aktiveras ej utan kostnadsförs löpande.

  Prövning av nedskrivningsbehov

  Nedskrivningsbehov avseende det redovisade värdet på goodwill och övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod (för närvarande inga) och immateriella
  tillgångar som ännu inte kan användas prövas årligen och i övrigt närhelst händelser indikerar att redovisat värde för en tillgång inte kan återvinnas. Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod och materiella tillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att redovisat värde överstiger återvinningsvärdet. Om det inte är möjligt att fastställa återvinningsvärdet för en enskild tillgång beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Om en sådan analys indikerar att redovisat värde är högre än återvinningsvärdet, vilket är det högsta av verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet, görs en nedskrivning med skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och återvinningsvärdet.

  Nyttjandevärde mäts som av tillgången genererade förväntade framtida diskonterade kassaflöden (DCF-modell).

  Finansiella instrument

  Kategorier

  I värderingssyfte indelas finansiella instrument i kategorier. Vilken kategori en tillgång eller skuld tillhör beror på syftet med innehavet eller av definitionerna i IAS 39 och bestäms vid första redovisningstillfället. Kategorin ”Finansiella tillgångar till verkligt värde via årets resultat” avser derivat ej betecknade som säkringsinstrument (innehas för handel) med ett positivt verkligt värde och investeringar som innehas för handel. Kategorin ”Investeringar som hålls till förfall” avser finansiella tillgångar (som inte är derivat) med fastställda eller bestämbara betalningar och fastställd löptid och som Telia Company har en positiv avsikt och förmåga att hålla till förfall. I denna kategori finns bankcertifikat, statsobligationer och statsskuldsväxlar. Kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar” avser finansiella tillgångar (som inte är derivat) med fastställda eller bestämbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. I denna kategori finns kundfordringar, upplupna intäkter avseende tjänster och varor, lånefordringar, bankdepositioner och kassatillgodohavanden. Kategorin ”Finansiella tillgångar som kan säljas” avser finansiella tillgångar (som inte är derivat) som betecknats som att de kan säljas eller inte hänförts till någon av de andra kategorierna. Kategorin omfattar för närvarande egetkapitalinstrument samt obligationer. Tillgångarna i kategorierna redovisas i balansposterna Övriga anläggningstillgångar (not K15), Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar (not K17) samt Räntebärande fordringar respektive Likvida medel (not K18).

  Kategorin ”Finansiella skulder till verkligt värde via årets resultat” avser derivat ej betecknade som säkringsinstrument (innehas för handel) med ett negativt verkligt värde. Kategorin ”Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde” avser alla andra finansiella skulder som till exempel upplåning, leverantörsskulder, upplupna kostnader för tjänster och varor samt vissa avsättningar som likvidregleras. Skulderna i kategorierna redovisas i balansposterna Långfristiga lån respektive Kortfristiga lån (not K20), Övriga avsättningar (not K22), Övriga långfristiga skulder (not K23) samt Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder (not K24).

  Transaktionskostnader, nedskrivningar och borttagande från balansrapporten

  Finansiella tillgångar och finansiella skulder upptas, vid första redovisningstillfället, till verkligt värde inklusive transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet eller emissionen av den finansiella tillgången eller skulden. Transaktionskostnader som avser tillgångar eller skulder som innehas för handel kostnadsförs emellertid direkt. En finansiell tillgång skrivs ned om det föreligger objektiva belägg för att en eller flera händelser inträffat som haft en negativ inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för denna tillgång. Nedskrivningsbehov för enskilt betydande finansiella tillgångar bedöms individuellt. För övriga finansiella tillgångar görs en samlad bedömning. Belägg för nedskrivningsbehov innefattar att gäldenärer, individuellt eller kollektivt, försummar betalningar eller andra indikationer på att de har allvarliga finansiella problem, inklusive sannolikheten att påbörja konkursförfarande eller annan finansiell rekonstruktion.

  En finansiell tillgång (eller del av en tillgång eller del av en grupp av likartade finansiella tillgångar) tas bort ifrån balansrapporten när Telia Company har överfört de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflödena från den finansiella tillgången och har överfört de väsentligaste riskerna och förmånerna som är förknippade med ägande av den finansiella tillgången eller har överfört det bestämmande inflytandet över tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansrapporten när den avtalsenliga förpliktelsen fullgörs, annulleras eller upphör. Ett byte av ett skuldinstrument, med samma långivare, till ett annat med villkor som är väsentligt annorlunda eller en väsentlig förändring av villkoren för ett befintligt skuldinstrument redovisas som en utsläckning av den gamla finansiella skulden och upptagande av en ny skuld. Skillnaden mellan de redovisade värdena redovisas i årets resultat.

  Uppskattning av verkligt värde

  Verkligt värde för finansiella instrument som handlas på aktiva marknader baseras på noterade marknadspriser vid rapportperiodens slut. För finansiella tillgångar används de aktuella köpkurserna. Verkligt värde för finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. Ledningen använder en mängd metoder och gör antaganden baserade på gällande marknadsförutsättningar vid rapportperiodens slut.

  Nivåer inom verkligt värde-hierarkin

  Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde fastställdes baserat på en trenivåers verkligt värde-hierarki enligt nedan.

  Nivå

  Bestämning av verkligt värde

  Omfattar

  1

  Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder

  Huvudsakligen noterade egetkapitalinstrument klassificerade som kan säljas eller innehas för handel

  2

  Ingångsdata som inte är noterade priser ingående i nivå 1 och som kan observeras för tillgången eller skulden, antingen direkt (priser) eller indirekt (härledda från priser)

  Derivat betecknade som säkringsinstrument eller som innehas för handel samt upplåning i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  3

  Ingångsdata om tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (icke observerbara ingångsdata)

  Onoterade egetkapitalinstrument klassificerade som kan säljas eller som innehas för handel

  För beräkning av verkligt värde i upplysningssyfte för de tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde används ingångsdata som hänförs till verkligt värde nivå 2.

   

  För långfristiga skulder används noterade marknads-priser eller handlarkurser för likartade instrument. Andra tekniker, som uppskattade diskonterade kassaflöden (DCF-analyser), används för att fastställa verkligt värde för återstående finansiella instrument. I DCF-analyserna används för derivat utan optionalitet den tillämpliga avkastningskurvan under instrumentens räntebindningstid respektive optionsprissättningsmodeller för derivat med optionalitet. Valutaterminer värderas med hjälp av noterade valutakurser och avkastningskurvor härledda från noterade räntesatser som matchar kontraktets förfallotidpunkt. Ränteswappar värderas till nuvärdet av framtida kassa-flöden, uppskattade och diskonterade utifrån tillämpliga avkastningskurvor härledda från noterade räntesatser.

  För kundfordringar och leverantörsskulder anses redovisat värde efter avdrag för värderingsreserver i upplysningssyfte motsvara verkligt värde. I upplysningssyfte använda verkliga värden för finansiella skulder uppskattas genom diskontering av framtida avtalsenliga kassaflöden till tillgänglig aktuell marknadsränta för likartade finansiella instrument med justering för kreditrisk baserat på kända kreditspreadar från börshandlade Telia Company-obligationer. I upplysningssyfte använda verkliga värden för kategorin ”lånefordringar och kundfordringar” uppskattas genom diskontering av framtida avtalsenliga kassaflöden till tillgänglig aktuell marknadsränta för likartade finansiella instrument med justering för kreditrisk baserat på kända kreditspreadar där sådana finns tillgängliga annars på individuella bedömningar.

  Gränsdragning mellan kortfristiga och långfristiga poster, nettoredovisning

  Finansiella tillgångar och skulder med förfallotidpunkt mer än ett år efter rapportperiodens slut redovisas som långfristiga. Övriga finansiella tillgångar och skulder redovisas som kortfristiga.

  Finansiella tillgångar och skulder redovisas i respektive tas bort från balansrapporten med tillämpning av likvid­dags­redovisning.
 Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas endast om det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och avsikten är att reglera posterna netto eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

  Finansiella tillgångar – värdering

  Noterade egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde, vilket är de noterade marknadspriserna. Orealiserade vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i verkligt värde, förutom nedskrivningar, fram till avyttringstidpunkten redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i reserven för verkligt värde. Om det verkliga värdet på ett noterat egetkapitalinstrument klassificerat som finansiella tillgångar som kan säljas minskar gör ledningen antaganden om värdenedgången för att bestämma om den är sådan att den ska resultatföras. En avsevärd eller utdragen minskning av instrumentets verkliga värde till under anskaffningsvärde ger belägg för en nedskrivning. Onoterade egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde och verkligt värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat. Telia Company:s primära värderingsteknik för onoterade eget kapitalinstrument baseras på den senaste transaktionen för det specifika företaget om en sådan transaktion nyligen ägt rum. Justeringar av redovisat värde görs för att avspegla väsentliga förändring-ar i omständigheter sedan transaktionsdatumet om Telia Company bedömer att det har en väsentlig påverkan på det verkliga värdet. Det bedömda verkliga värdet för väsentliga egetkapitalinstrument verifieras genom att använda andra värderingsmodeller såsom multipelvärdering med relevanta finansiella och operationella mått från jämförbara bolag. Onoterade egetkapitalinstrument vars verkliga värde inte tillförlitligt kan bestämmas värderas till anskaffningskostnad med avdrag för eventuella nedskrivningar. En nedskrivning av onoterade egetkapitalinstrument beräknas som skillnaden mellan redovisat värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till aktuell marknadsavkastning för likartade finansiella tillgångar. Nedskrivningar av egetkapitalinstrument upptagna till anskaffningsvärde reverseras inte och nedskrivningar av egetkapitalinstrument klassificerade som ”finansiella tllgångar som kan säljas” reverseras aldrig via årets resultat. Investeringar i Venture Capital bolag värderas till verkligt värde och verkligt värdeförändringar redovisas i årets resultat.

  Statsobligationer och statsskuldsväxlar som hålls till förfall redovisas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden och med avdrag för nedskrivningar. Obligationer som kan säljas värderas till verkligt värde (noterade marknadspriser). De orealiserade verkligt värdeförändringarna redovisas i övrigt totalresultat. Fordringar som härrör från egen utlåning, med undantag för kortfristiga fordringar där ränteeffekten är oväsentlig, värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden och med avdrag för nedskrivningar. En nedskrivning av stats­obligationer och statsskuldsväxlar (om de hålls till förfall) och fordringar som härrör från egen utlåning beräknas som skillnaden mellan redovisat värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan.

  Kortfristiga placeringar med en löptid överstigande 3 månader inbegriper bankdepositioner, bankcertifikat, obligationer och aktieinnehav som innehas för handel. Likvida medel omfattar kortfristiga placeringar samt kassatillgodohavanden och bankdepositioner såväl som mycket likvida korta placeringar med löptid på 3 månader eller mindre. Samtliga instrument värderas initialt till verkligt värde och därefter till verkligt värde om de tillhör kategorin ”innehas för handel”, annars till upplupet anskaffningsvärde.

  Finansiella skulder – värdering

  Finansiella skulder (räntebärande lån och annan finansiering), med undantag för korta skulder där ränteeffekten är oväsentlig, värderas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skulder som säkrats mot förändring i verkligt värde redovisas dock till säkrat verkligt värde. Eventuell skillnad mellan utbetalt belopp (efter avdrag för transaktionskostnader) och reglering eller inlösen av upplåningen redovisas över avtalad löptid. Upplåning med räntevillkor som avviker från marknadsräntesatsen redovisas initialt till verkligt värde, vilket utgörs av nuvärdet efter diskontering till marknadsräntesats. Skillnaden mellan nominellt värde och nuvärde periodiseras fram till förfallodagen.

  Finansiella garantiavtal är avtal som kräver att emittenten gör en betalning för att ersätta innehavaren för en förlust denne ådrar sig då den angivne gäldenären inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren i ett skuldinstrument. Finansiella garantiavtal värderas initialt som skuld till verkligt värde justerat för transaktionskostnader. Därefter värderas skulden till det högre av den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera befintlig förpliktelse vid rapportperiodens slut och det belopp som ursprungligen redovisades.

  Kundfordringar och leverantörsskulder – värdering

  Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde, vilket normalt överensstämmer med ursprungligt fakturavärde och redovisas därefter till fakturerat belopp efter avdrag för eventuella nedskrivningar (kundförluster), vilket motsvarar upplupet anskaffningsvärde eftersom betalningsvillkoren generellt är 30 dagar och diskonteringseffekten är oväsentlig. En bedömning av storleken på en osäker fordran görs när betalning av det totala beloppet inte längre är sannolik. Nedskrivning av kundfordringar beräknas som skillnaden mellan redovisat värde och nuvärde av uppskattade framtida kassaflöden. Kundförluster kostnadsförs när de konstateras och redovisas i resultatrapporten som Försäljnings- och marknadsföringskostnader. Upplupna intäkter för tillhandahållna tjänster och varor redovisas till ett belopp som motsvarar förväntad fakturering.

  Leverantörsskulder redovisas initialt till verkligt värde, vilket normalt motsvarar fakturavärdet och värderas därefter till fakturerat belopp, vilket överensstämmer med upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden eftersom betalningsvillkoren generellt är sådana att diskonteringseffekten är oväsentlig.

  Leverantörsskulder under leverantörsfinansieringsarrangemang är nära relaterade till verksamhetsinköp och finansieringsarrangemanget leder inte till någon väsentlig förändring av skuldernas natur eller funktion. Dessa skulder klassificeras därför som leverantörsskulder men specificeras i upplysningarna. Kreditperioden överstiger inte 12 månader och leverantörsskulderna diskonteras därför inte.

  Derivat och säkringsredovisning – värdering och klassificering

  Telia Company använder sig av derivatinstrument, till exempel ränte- och valutaränteswappar, terminsavtal och optioner, i första hand för att kontrollera exponeringen mot fluktuationer i räntesatser och växelkurser. För säkring av netto­investeringar i utlandsverksamhet använder Telia Company även finansiella skulder.

  Derivat och inbäddade derivat, när deras ekonomiska egenskaper och risker inte är tydligt och nära relaterade till andra egenskaper hos det så kallade värdkontraktet, värderas till verkligt värde. Derivat med ett positivt verkligt värde redovisas som långfristiga eller kortfristiga fordringar och derivat med ett negativt verkligt värde som långfristiga eller kortfristiga skulder. Valutaswappar, terminsavtal och optioner klassificeras som icke räntebärande, medan ränte- och valutaränteswappar klassificeras som räntebärande poster. Klassificeringen i totalresultatrapporten framgår av avsnitten ”Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader” respektive ”Finansieringskostnader och övriga finansiella poster” ovan.

  Säkringsinstrument betecknas antingen som ekonomiska säkringar, se nedan eller som säkringar av verkligt värde, kassaflödessäkringar eller säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Säkring av en valutarisk i ett bindande åtagande redovisas som en kassaflödessäkring. Säkringsdokumentationen omfattar identifiering av förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten eller transaktionen, riskhanteringsmål och riskhanteringsstrategi avseende olika säkringstransaktioner samt i vad mån det säkringsinstrument som används är hög­effektivt vid motverkande av förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som är hänförliga till den säkrade posten.

  För säkringar av verkligt värde redovisas den effektiva och den ineffektiva delen av förändringen i verkligt värde på derivatet i årets resultat, tillsammans med vinsten eller förlusten på den säkrade posten hänförlig till den risk som skyddas.

  Den effektiva delen av förändringen i verkligt värde på utestående derivat som säkrar prognostiserade kassaflöden redovisas i övrigt totalresultat till dess att underliggande transaktion avspeglas i årets resultat, varvid eventuella uppskjutna säkringsvinster eller säkringsförluster återvinns till årets resultat. Den ineffektiva delen av förändringen i verkligt värde på ett derivat som används för kassaflödes­säkring redovisas i årets resultat. Skulle dock den säkrade framtida transaktionen resultera i en icke finansiell tillgång eller skuld inkluderas vinsterna och förlusterna i anskaffningsvärdet på tillgången eller skulden när den redovisas första gången.

  Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas på samma sätt som kassaflödessäkringar. Vinster och förluster hänförliga till den effektiva delen av säkringen redovisas i övrigt totalresultat. Den ineffektiva delen av vinster och förluster redovisas i årets resultat. Vinster och förluster redovisade i valutakursreserven återvinns till årets resultat i samband med avyttring av utlandsverksamheten. Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning redovisas i årets resultat.

  Säkringsredovisning tillämpas inte för derivat som ekonomiskt säkrar monetära tillgångar och skulder i annan valuta (ekonomiska säkringar) eller som initieras i avsikt att styra till exempel den samlade räntebindningen på skuldportföljen. Förändringar i verkligt värde på ekonomiska säkringar redovisas som kursdifferenser i årets resultat och motverkar kursdifferenserna på monetära tillgångar och skulder. Förändringar i verkligt värde på portföljstyrningsderivat redovisas i årets resultat som Finansieringskostnader.

  Återköpstransaktioner

  Återköpstransaktioner, innebär att parterna har kommit överens om försäljning och återköp av ett visst värdepapper till ett förutbestämt pris och tidpunkt. Då koncernen under transaktionens löptid förblir exponerad för risker och förmånerar av tillgången kvarstår sålda värdepapper i balansräkningen som finansiell tillgång. Erhållen likvid redovisas som skuld i balansräkningen. Sålt värdepapper redovisas även som ställd säkerhet.

  Lager

  Lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet, inklusive en skälig andel av fasta och rörliga omkostnader, hänförs till inneliggande lager enligt den metod som är bäst anpassad för artiklar med likartad beskaffenhet och likartad användning, där majoriteten värderas enligt först in/först ut-metoden. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma försäljningen.

  Vid bedömning av inkurans tas hänsyn till artiklarnas ålder och omsättningshastighet. Förändringen mellan årets in- och utgående inkuransreserv påverkar i sin helhet Kostnader för sålda tjänster och varor. Verkligt värde för lager anskaffade i ett rörelseförvärv fastställs utifrån det uppskattade försäljningspriset med avdrag för uppskattad försäljningskostnad och en skälig vinstmarginal.

  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och
  avyttringsgrupper klassificeras som innehav för försäljning om deras redovisade värden kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom fortlöpande användning. En anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

  Ett av de villkor som måste vara uppfyllt för att en tillgång ska klassificeras som innehav för försäljning är att försäljningen är mycket sannolik och att tillgångarna (avyttringsgruppen) är tillgängliga för försäljning i sitt nuvarande skick. Ett kriterium för att försäljningen ska anses vara mycket sannolik är att behörig nivå i företagsledningen är bunden till en plan för att sälja anläggstillgångarna i sitt nuvarande skick. I telekombranschen krävs vid förvärv oftast tillstånd från regulatoriska myndigheter. Om köparen är en telekom­operatör på samma marknad måste parterna ofta samtycka till ett antal eftergifter för att få tillståndet. Så länge förväntade väsentliga eftergifter inte är överenskomna eller accepterade av företagsledningen anser inte Telia Company att försäljningen är mycket sannolik och följaktligen redovisas inte anläggningstillgången (avyttringsgruppen) som innehav för försäljning. Att bestämma om och när anläggningstillgångar och avyttringsgrupper ska klassificeras som innehav för försäljning kräver bedömning av företagsledningen. Företag kan vid tillämpningen av IFRS komma till olika slutsatser.

  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare indelas i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, säkringsreserv, reserv för verkligt värde, valutakursreserv, omvärderingsreserv, reserv för inflationsjusteringar, egetkapitaltransaktioner i intressebolag och balanserade vinstmedel. Som aktiekapital upptas det legalt registrerade aktiekapitalet. Övrigt tillskjutet kapital omfattar tillskott som gjorts av aktieägare i form av överkurser vid nyemission, aktieägartillskott m m. Posten reduceras med återbetalningar till aktieägare i enlighet med särskilt beslutade och kommunicerade kapitalåterföringsprogram (till exempel genom återköp av egna aktier eller extraordinära utdelningar). Säkringsreserven liksom reserven för verkligt värde och valutakursreserven omklassificeras till årets resultat. Kassaflödessäkringar kan också justera ursprungligt anskaffningsvärde för en ickefinansiell tillgång eller skuld. Omvärderingsreserven används i samband med successiva förvärv gjorda före 2010 och reserven för inflationsjusteringar vid redovisning av verksamheter i höginflationsländer. Egetkapitaltransaktioner i intressebolag avser påverkan på koncernens eget kapital av ett intressebolags återköp av aktier från tredjepart. Allt annat eget kapital är balanserade vinstmedel.

  Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av bolagsstämman. Föreslagen men ännu ej beslutad kontant utdelning kommer att redovisas som skuld omedelbart i samband med att det definitiva beslutet fattas av aktie­ägarna.

  Avsatt för pensioner och anställningsavtal

  Telia Company tillhandahåller premiebestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner till sina anställda. Inbetalningar till premiebestämda planer utgörs normalt av en procentuell andel av den anställdes lön och kostnadsförs löpande. Telia Company betalar fastställda premier till separata juridska enheter och har ingen legal eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om inte tillräckliga medel finns för att betala förmånerna. Betalningar till premiebestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med den anställdes tjänstgöring vilken berättigar till förmånen.

  Förmånsbestämda pensionsplaner erbjuds till delar av de anställda i Sverige, Finland och Norge och innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentuell andel av lönen. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension. Nuvärdet av pensionsförpliktelserna samt pensionskostnaderna beräknas årligen med tillämpning av den så kallade projected unit creditmetoden, vilken fördelar kostnaden över den anställdes tjänstgöringsperiod. Pensionskostnaden redovisas i tre komponenter, kostnad avseende tjänstgöring, nettoränta och omvärderingar. Kostnad avseende tjänstgöring redovisas i rörelseresultatet, nettoräntan, baserat på diskonteringsräntan, för pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar, redovisas som finansiell intäkt eller finansiell kostnad i finansiella poster. Förändringar i aktuariella antaganden, erfarenhetsbaserade justeringar av förpliktelser och avvikelse mot diskonteringsränta avseende avkastningen på förvaltningstillgångarna, resulterar i omvärderingar som redovisas i övrigt totalresultat i slutet av rapporteringsperioden.

  Aktuariella antaganden fastställs i slutet av rapporteringsperioderna. Förvaltningstillgångarna i Telia Company:s pensionsstiftelser värderas till verkligt värde vid rapporteringsperiodens slut.

  I balansrapporten upptagen nettoavsättning eller nettofordran för pensioner och anställningsavtal avser nuvärdet av förpliktelserna vid årets slut efter avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna.

  Övriga avsättningar och eventualposter

  En avsättning redovisas när Telia Company har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, när det är troligt att ett utflöde av resurser i form av ekonomiska förmåner kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt när en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om sannolikheten för ett utflöde av resurser är ytterst liten eller om det inte är möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning, lämnas istället upplysning om en eventualförpliktelse under förutsättning att förpliktelsen eller rättstvisten är materiell.

  Avsättningar värderas enligt företagsledningens bästa bedömning, per rapportperiodens slut, av erforderliga kostnader för att reglera förpliktelsen. Diskontering görs till nuvärde i de fall tidseffekten är väsentlig. Från tid till annan kan outnyttjade delar av avsättningar återföras på grund av att utfallet av vidtagna åtgärder varit bättre än förväntat i termer av kassautflöde.

  I de fall det finns ett antal likartade förpliktelser, till exempel åtaganden för produktgarantier, fastställs sannolikheten för ett utflöde genom en sammantagen bedöm-ning av dessa förpliktelser. En avsättning görs även om sannolikheten för ett utflöde kan vara liten för varje enskild förpliktelse inom grupperingen men det är sannolikt att åtminstone något utflöde av resurser krävs för en reglering av samtliga förpliktelser.

  I Övriga avsättningar ingår avsättningar för omstruktureringskostnader vilka innefattar ersättningar vid förtida avgång, förlustkontrakt och andra kostnader hänförliga till kostnadsminskningsprogram, program för integrering efter rörelseförvärv, nedläggning av verksamheter etc. Omstruktureringskostnader redovisas huvudsakligen som Övriga rörelsekostnader eftersom de inte utgör kostnader för den ordinarie verksamhet som bedrivs efter beslutstidpunkten.

  Ersättningar vid förtida avgång redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när Telia Company inte längre kan dra tillbaka erbjudandet om dessa ersättningar eller när Telia Company har gjort ett offentligt tillkännagivande där villkoren för förtida avgång beskrivs liksom antalet anställda som berörs, eller efter att enskilda anställda har blivit underrättade om de specifika villkoren.

  Förlustkontrakt redovisas när de förväntade ekonomiska fördelarna som härrör från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktets förpliktelser. Avsättningen redovisas till det beräknade nuvärdet av det lägsta av den förväntade kostnaden för att inte fullfölja kontraktet eller nettokostnaden för att fullfölja kontraktet. Innan en avsättning fastslås görs en nedskrivning av värdet på de tillgångar som är knutna till kontraktet.

  Övriga avsättningar inkluderar även garantiåtaganden, miljömässig återställning, rättstvister, förlustkontrakt som inte avser omstruktureringsprogram m m. Dessa avsättningar redovisas beroende på omständigheterna som Kostnader för sålda tjänster och varor, Försäljnings- och marknadsföringskostnader, Administrationskostnader eller Forsknings- och utvecklingskostnader.

  Leasingavtal

  Leasingavtal klassificeras som finansiella om avtalsvillkoren innebär att de ekonomiska risker och fördelar som följer av ägande i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Alla andra leasingavtal klassificeras som operationella.

  Telia Company som leasetagare

  Som leasetagare har Telia Company ingått finansiella och operationella leasing- och hyresavtal. För finansiella leasingavtal redovisas den förhyrda tillgången som en materiell anläggningstillgång och den framtida förpliktelsen till uthyraren som en skuld, vid leasingperiodens början upptagen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. Direkta utgifter i samband med leasingavtalets tecknande läggs till det aktiverade beloppet. Minimileaseavgifterna fördelas mellan ränta och amortering av skulden så att en fast räntesats för under respektive period redovisad återstående skuld erhålls. Räntekostnader redovisas löpande i årets resultat. Övriga avtal är operationella avtal där hyreskostnaden redovisas jämnt över avtalsperioden.

  Telia Company som finansiell leasegivare

  Telia Company äger tillgångar som leasas till kunder enligt finansiella leasingavtal. Belopp att erhålla från leasetagare redovisas som finansiell fordran, upptagen till det belopp som motsvarar nettoinvesteringen i respektive leasingavtal, vilket motsvarar det diskonterade nuvärdet. Direkta utgifter i samband med tecknande av ett leasingavtal inkluderas i den ursprungliga värderingen av den finansiella leasingfordran och reducerar de belopp som intäktsförs under avtalsperioden. Intäkterna redovisas över avtalsperioden enligt annuitetsmodell.

  Telia Company som operationell leasegivare

  Hyresintäkter från operationella leasingavtal intäktsredovisas linjärt under respektive leasingavtals löptid. Direkta utgifter som uppstår i samband med att avtal förhandlas och ställs upp läggs till det redovisade värdet för den leasade tillgången och kostnadsförs över avtalsperioden likformigt med motsvarande leasingintäkt.

  Inom ramen för Telia Company:s internationella carrier-verksamhet sker försäljning av fiber och dukter. Telia Company har valt att betrakta dessa som fast egendom (”integral equipment”). Enligt avtalen har lagfaren äganderätt inte överförts till leasetagaren. Transaktionerna redovisas därför som operationella leasingavtal. Avtalat försäljningspris betalas huvudsakligen i förskott. Ej resultatavräknad försäljning redovisas som långfristig skuld respektive kortfristig förutbetald intäkt.

 4. Förändringar i koncernens samman­sätt­ning och händelser efter balansdagen

  Koncernens sammansättning

  Dotterbolag

  Telia Company:s huvudsakliga rörelsedrivande dotterbolag per 31 december 2017 framgår av “Här är vi verksamma”. Ägar­andel inkluderar, utöver aktier som innehas direkt eller indirekt av Telia Company, aktier som innehas av intressebolag. I konsoliderad andel är också åtaganden om att förvärva aktier från ägare till innehav utan bestämmande inflytande medräknade. Dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga andelar utan bestämmande inflytande redovisas i not K19 ”Eget kapital och resultat per aktie”. Dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga andelar utan bestämmande inflytande redovisas i not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Rörelseförvärv

  Under 2017 förvärvade Telia Company de svenska bolagen Fält Communications AB, C-Sam AB, Humany AB, SalaNet AB och TV-Net i Löddeköpinge AB, de finska bolagen Nebula Top Oy och Propentus Oy samt det norska bolaget Phonero AS. Se not K33 ”Rörelseförvärv” för ytterligare information om dessa förvärv samt övriga mindre rörelseförvärv under 2017.

  Avyttringar av dotterbolag

  Under 2017 avyttrade Telia Company sitt ägande i Tcell i Tadzjikistan och sitt ägande i Sergel. För mer information se not K34 ”Avvecklad verksamet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Intressebolag

  Väsentliga intressebolag redovisas i not K14 ”Andelar i intresse­bolag och joint ventures”.

  I oktober 2017 avyttrade Telia Company intressebolaget MegaFon. För mer information se not K14 “Andelar i intressebolag och joint ventures” och not K34 ”Avvecklad verksamet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Under det andra och tredje kvartalet 2017 avyttrade Telia Company aktier i intressebolaget Turkcell, som mot­svarande 7 procent vardera av Turkcells aktiekapital. För mer information se not K14 “Andelar i intressebolag och joint ventures”.

  Samarbetsarrangemang

  Telia Company är delägare i tre samarbetsarrangemang som är klassificerade som gemensamma verksamheter, Svenska UMTS-nät AB (SUNAB) i Sverige, TT-Netværket P/S (TT) i Danmark och Suomen Yhteisverkko Oy i Finland. Bolagen är gemensamt ägda nätbolag med Tele2 (SUNAB), Telenor (TT) och DNA (Suomen Yhteisverkko). Telia Company äger 50 procent av aktierna i både SUNAB och TT. Telia Company äger 51 procent av aktierna i Suomen Yhteisverkko, men baserat på aktieägaravtalet är bolaget under gemensamt bestämmande inflytande och styrs gemensamt utifrån principen att parterna är överens.

  Händelser efter balansdagen

  Den 18 december 2017 tillkännagav Telia Company att det tecknat ett avtal att förvärva samtliga aktier i det finska ICT-företaget Inmics Oy till ett pris om 75 MEUR på skuld- och kassafri bas. Förvärvet av Inmics Oy var föremål för godkännande från finska Konkurrens- och konsumentverket. Godkännandet erhölls i januari 2018 och transaktionen genomfördes den 31 januari 2018. För mer information, se not K33 ”Rörelseförvärv”.

  Den 26 januari 2018 tillkännagav Telia Company att Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av Telia Company och Turkcell, har tecknat ett avtal om att sälja 100 procent av sitt innehav i Geocell LLC, till det georgiska telekombolaget JSC Silknet, Georgiens största fastnätsoperatör, för ett transaktionspris om 153 MUSD. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras i det andra kvartalet 2018.

  I februari 2018 ingick Telia Company ett avtal om att av­yttra sitt innehav i intressebolaget TOO Rodnik i Kazakstan, vilket Telia Company konsoliderar till 50 procent. Rodnik äger det noterade bolaget AO KazTransCom.

  Fintur Holdings B.V. (Fintur) som ägs gemensamt av Telia Company (58,55 procent) och Turkcell (41,45 procent), har den 5 mars 2018 kommit överens om att sälja sitt innehav om 51,3 procent i Azertel Telekommunikasyon Yatirim Diş Ticaret A.Ş (Azertel), till Azerbaijan International Telecom LLC (Azintelecom), ett av azeriska staten helägt företag. Transaktionen var inte föremål för prövning av tillsyns- eller konkurrensmyndigheter och slutfördes samma dag. Azertel är den enda aktieägaren i den ledande azeriska mobiloperatören Azercell LLC (Azercell). Det överenskomna priset för Finturs andel om 51,3 procent i Azertel är 222 MEUR vilket motsvarar ett värde om 432 MEUR för 100 procent av Azercell och ett kassa- och skuldfritt värde om 197 MEUR. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 2,1x baserat på 2017. Utöver nedskrivningen om 2,6 GSEK som redovisades i december 2017 kommer ackumulerade valutakursförluster om 3,0 GSEK att omklassificeras till nettoresultatet från avvecklad verksamhet, men kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eget kapital. Transaktionen uppskattas på pro forma bas öka nettoskuldsättningen/EBITDA med cirka 0,1x. Slutliga belopp kan komma att ändras på grund av förändringar i redovisade värden och valutakurser. Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Azintelecom uppfyller Telia Companys krav på en köpare eftersom det är ett av den azeriska staten helägt företag.

 5. Segmentinformation
  Telia Company:s verksamhetsmodell är baserad på geografiska områden och organisationsstrukturen förändrades den 1 januari 2017. Koncernens verksamhet styrs och rapporteras utifrån de sex rörelsesegmenten: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen och Estland. Organisationerna är landsbaserade och chefen för Sverige, Finland och Norge rapporterar direkt till VD medan chefen för Danmark, Litauen och Estland rapporterar till Head of Cluster (LED - Litauen, Estland, Danmark) som rapporterar till VD. Övrig verksamhet rapporteras sammanslagen. Sedan den 31 december 2015 är det tidigare segmentet region Eurasien klassificerat som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och inkluderas därmed inte i segmentinformationen. Se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” för mer information.
  • Sverige består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Sverige.
  • Finland består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Finland.
  • Norge består av Telia Company:s mobilverksamhet i Norge.
  • Danmark består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Danmark.
  • Litauen består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Litauen.
  • Estland består av Telia Company:s mobil-, bredbands-, tv- och fastnätsverksamheter i Estland.
  • Övrig verksamhet omfattar verksamheten i Lettland, den internationella carrierverksamheten, kundfinansieringsverksamhet, Telia Company:s innehav i det turkiska intressebolaget Turkcell och det tidigare intressebolaget MegaFon i Ryssland (vilket avyytrades under 2017) samt koncernfunktioner. Sergel-­bolagen (Sergel) var inkluderade i Övrig verksamhet till dess att försäljningen slutfördes den 30 juni 2017. Spanien (vilket avyttrades under 2016) har inkluderats i Övrig verksamhet.

  Segmentinformationen baseras på samma redovisningsprinciper som för koncernen som helhet. Transaktioner mellan segment baseras på marknadsmässiga villkor.Utöver nettoomsättning och rörelseresultat, centrala styrnings- och rapporterings­begrepp är EBITDA före justeringsposter, investeringar i intressebolag och joint ventures, övriga operativa segmenttillgångar och operativa segmentskulder (se Definitioner).

  Operativa segmenttillgångar består av totala tillgångar minskat med ej rörelserelaterade räntebärande fordringar, lång- och kortfristiga investeringar, tillgångar för pensions­åtaganden, valutaderivat, upplupen ränta, skattefordringar och likvida medel. Operativa segmentskulder består av totala skulder minskat med ej rörelserelaterade räntebärande skulder, avsättningar för pensioner och anställningsavtal, valutaderivat, upplupen ränta och skatteskulder. För information om fördelning av goodwill per segment se not K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar”.

  MSEK

  Januari-december 2017 eller 31 december 2017

  Sverige

  Finland

  Norge

  Danmark

  Litauen

  Estland

  Övrig
  verk­samhet

  Avvecklad verksamhet
  och tillgångar och
  skulder som innehas
  för försäljning

  Elimine-
  ringar
  och
  övrigt

  Kon­cernen

  Nettoomsättning

  36 825

  13 742

  10 128

  5 945

  3 557

  2 824

  9 047

  -2 201

  79 867

  Extern nettoomsättning

  36 578

  13 575

  10 104

  5 845

  3 506

  2 737

  7 522

  79 867

  EBITDA före justeringsposter

  13 749

  4 232

  3 520

  691

  1 227

  871

  1 149

  25 438

  Justeringsposter

  -268

  -84

  -143

  -52

  -29

  -34

  977

  368

  Av- och nedskrivningar

  -5 282

  -2 258

  -1 577

  -812

  -563

  -515

  -1 887

  -12 893

  varav nedskrivningar

  -232

  -116

  -39

  -58

  -21

  -588

  -1 054

  Resultat från intressebolag och joint ventures

  -1

  -1

  8

  0

  0

  4

  769

  778

  Rörelseresultat

  8 198

  1 889

  1 807

  -174

  635

  326

  1 008

  13 690

  Finansiella poster, netto

                   

  -4 234

  Skatter

                   

  -1 041

  Årets resultat från kvarvarande verksamhet

                   

  8 416

  Andelar i intressebolag och joint ventures

  4

  -1

  26

  4

  8

  20

  9 388

  9 449

  Övriga operativa segmenttillgångar

  46 226

  48 989

  28 505

  8 125

  7 146

  5 148

  17 137

  -1 939

  159 336

  Aktuella och uppskjutna ­skattefordringar

                   

  3 411

  Övriga ofördelade tillgångar

                   

  53 241

  Tillgångar som innehas för ­försäljning

  18 408

  18 408

  Summa tillgångar

                   

  243 845

  Operativa segmentskulder

  11 522

  4 970

  2 531

  1 412

  767

  588

  8 730

  -1 943

  28 576

  Aktuella och uppskjutna skatteskulder

                   

  9 127

  Övriga ofördelade skulder

                   

  92 359

  Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  8 552

  8 552

  Summa långfristiga och kortfristiga avsättningar och skulder

                   

  138 615

  Investeringar från kvarvarande verksamhet

  6 571

  4 039

  3 963

  391

  598

  502

  4 581

  20 645

  varav CAPEX från kvarvarande verksamhet

  6 392

  3 116

  1 481

  428

  552

  502

  3 202

  -1

  15 672

  Antal anställda

  6 619

  3 107

  1 201

  1 026

  2 891

  1 871

  4 012

  4 745

  25 472

  MSEK

  Januari-december 2016 eller 31 december 2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Danmark

  Litauen

  Estland

  Övrig
  verk­samhet

  Avvecklad verksamhet
  och tillgångar och
  skulder som innehas
  för försäljning

  Elimine-
  ringar
  och
  övrigt

  Kon­cernen

  Nettoomsättning

  37 251

  13 042

  9 057

  5 880

  3 268

  2 733

  15 299

  -2 352

  84 178

  Extern nettoomsättning

  36 938

  12 869

  9 037

  5 755

  3 203

  2 655

  13 723

  84 178

  EBITDA före justeringsposter

  14 455

  4 059

  3 125

  692

  1 139

  811

  1 555

  25 836

  Justeringsposter

  -209

  -46

  -42

  -29

  -52

  -20

  4 376

  3 977

  Av- och nedskrivningar

  -4 887

  -1 972

  -1 518

  -751

  -556

  -502

  -1 348

  -11 534

  varav nedskrivningar

  -5

  -24

  -2

  -31

  Resultat från intressebolag och joint ventures

  1

  -2

  -3

  -2

  0

  2 815

  2 810

  Rörelseresultat

  9 360

  2 039

  1 562

  -89

  531

  288

  7 398

  21 090

  Finansiella poster, netto

                   

  -1 841

  Skatter

                   

  -2 816

  Årets resultat från kvarvarande verksamhet

                   

  16 433

  Andelar i intressebolag och joint ventures

  6

  0

  19

  4

  0

  16

  23 026

  23 072

  Övriga operativa segmenttillgångar

  46 151

  44 798

  27 564

  8 685

  6 893

  5 073

  14 724

  -1 849

  152 039

  Aktuella och uppskjutna ­skattefordringar

                   

  4 994

  Övriga ofördelade tillgångar

                   

  44 281

  Tillgångar som innehas för ­försäljning

  29 042

  29 042

  Summa tillgångar

                   

  253 429

  Operativa segmentskulder

  11 304

  3 462

  2 207

  1 564

  701

  442

  21 590

  -1 855

  39 048

  Aktuella och uppskjutna ­skatteskulder

                   

  10 586

  Övriga ofördelade skulder

                   

  95 300

  Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  13 627

  13 627

  Summa långfristiga och kortfristiga avsättningar och skulder

                   

  158 560

  Investeringar från kvarvarande verksamhet

  7 224

  2 081

  1 551

  697

  635

  358

  3 560

  16 108

  varav CAPEX från kvarvarande verksamhet

  7 119

  2 035

  1 344

  697

  631

  358

  3 442

  -1

  15 625

  Antal anställda

  6 720

  3 066

  1 033

  1 070

  3 081

  1 916

  4 144

  4 987

  26 017

 6. Nettoomsättning

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Intäkter från mobiltelefoni

  36 187

  39 049

  Intäkter från fasta tjänster

  30 595

  31 393

  Intäkter från övriga tjänster

  1 013

  1 074

  Intäkter från produktförsäljning

  12 073

  12 663

  Summa nettoomsättning

  79 867

  84 178

  I fasta tjänster ingår huvudsakligen telefoni-, bredbands-, tv- och övriga fasta tjänster. Jämförelseperioden har omräknats för att reflektera en omklassificering om 133 MSEK i intäkter mellan Fasta tjänster och Övriga tjänster.

  Extern nettoomsättning baserad på kundens hemvist respektive immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelade sig per enskilt betydelsefulla länder på följande sätt.

   

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Nettoomsättning

  Immateriella och materiella anläggningstillgångar

  MSEK

  Procent

  MSEK

  Procent

  MSEK

  Procent

  MSEK

  Procent

  Sverige

  35 857

  44,9

  36 696

  43,6

  40 465

  29,6

  38 705

  30,0

  Finland

  13 458

  16,8

  12 816

  15,2

  45 504

  33,3

  43 169

  33,4

  Norge

  10 063

  12,6

  9 196

  10,9

  24 688

  18,1

  25 977

  20,1

  Danmark

  5 945

  7,4

  5 835

  6,9

  6 080

  4,4

  6 269

  4,9

  Spanien

  87

  0,1

  6 133

  7,3

  0

  0,0

  0

  0,0

  Alla övriga länder

  14 457

  18,1

  13 502

  16,0

  19 939

  14,6

  14 934

  11,6

  Summa

  79 867

  100,0

  84 178

  100,0

  136 675

  100,0

  129 054

  100,0

  Extern nettoomsättning baserad på kundens hemvist fördelade sig per ekonomiskt samarbetsområde på följande sätt.

   

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  MSEK

  Procent

  MSEK

  Procent

  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  76 730

  96,1

  81 141

  96,4

  varav medlemsstater i Europeiska unionen (EU)

  66 593

  83,4

  71 851

  85,4

  Övriga Europa

  765

  1,0

  738

  0,9

  North-American Free Trade Agreement (NAFTA)

  890

  1,1

  791

  0,9

  Övriga länder

  1 482

  1,9

  1 508

  1,8

  Summa

  79 867

  100,0

  84 178

  100,0

  Telia Company-koncernen erbjuder en diversifierad portfölj av massmarknadstjänster och -produkter på starkt konkurrens­utsatta marknader. Detta medför att koncernens beroende av enskilda kunder är begränsat.

 7. Kostnadsslagsredovisning

  Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten med en klassificering baserad på funktionerna ”Kostnader för sålda tjänster och varor”, ”Försäljnings- och marknadsföringskostnader”, ”Administrationskostnader” samt ”Forsknings- och utvecklingskostnader”. Summan av de funktionsindelade kostnaderna fördelade sig på följande kostnadsslag.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Inköp av varor och entreprenadtjänster

  -16 553

  -17 441

  Samtrafik- och roamingkostnader

  -6 978

  -7 971

  Övriga nätkostnader

  -3 792

  -4 695

  Förändring i varulager

  -3 730

  -3 470

  Personalkostnader (se även not K31)

  -12 526

  -12 105

  Marknadsföringskostnader

  -3 073

  -4 319

  Övriga kostnader

  -8 111

  -8 456

  Avskrivningar och nedskrivningar

  -12 892

  -11 533

  Summa

  -67 655

  -69 991

  Övriga kostnader utgörs huvudsakligen av hyreskostnader, konsultkostnader, it-kostnader samt energikostnader.

  Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Kostnader för sålda tjänster och varor

  -11 053

  -9 959

  Försäljnings- och marknadsföringskostnader

  -1 343

  -1 019

  Administrationskostnader

  -388

  -509

  Forsknings- och utvecklingskostnader

  -108

  -47

  Summa

  -12 892

  -11 533

  Totala avskrivningar och nedskrivningar för 2017 uppgick till 12 892 MSEK, allt fördelat på funktionerna ovan. För mer information om avskrivningar och nedskrivningar se noterna K12 ”Goodwill och övriga immateriella anlägg­ningstillgångar” och K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Avskrivningar och nedskrivningar fördelat per rapporterbart segment presenteras i not K5 ”Segmentinformation”.

 8. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

  Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Övriga rörelseintäkter

     

  Kapitalvinster

  1 258

  4 686

  Kursvinster

  498

  522

  Provisioner, licens- och patentintäkter, m m

  64

  70

  Bidrag

  27

  25

  Återvunna kundfordringar

  51

  91

  Domstolsbeslutade avgifter med andra operatörer

  1

  17

  Erhållna skadestånd

  86

  79

  Summa övriga rörelseintäkter

  1 984

  5 490

  Övriga rörelsekostnader

     

  Kapitalförluster

  -95

  -84

  Transaktionskostnader i samband med rörelseförvärv

  -111

  -2

  Avsättningar för förlustkontrakt

  0

  0

  Kursförluster

  -481

  -561

  Omstruktureringskostnader

  -444

  -594

  Nedskrivningar

  Domstolsbeslutade avgifter med andra operatörer

  -112

  -128

  Lämnade skadestånd

  -42

  -28

  Summa övriga rörelsekostnader

  -1 284

  -1 397

  Resultateffekt, netto

  700

  4 092

  varav netto kursvinster på derivatinstrument som innehas för handel

  -3

  10

  Under andra kvartalet 2017 redovisades en kapitalvinst hänförlig till avyttringen av Sergel uppgående till 1 213 MSEK.

  Kapitalvinster 2016 var påverkade av en avyttring av fastighet uppgående till 152 MSEK och även av avyttringen av Xfera Móviles S.A, (Yoigo) uppgående till 4 504 MSEK.

  För mer information om nedskrivningar se noterna K12 ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar” och K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Omstruktureringskostnader avser i huvudsak övertalighetskostnader för personal.

 9. Finansiella intäkter och finansiella kostnader

  Finansiella intäkter och finansiella kostnader fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Finansiella intäkter

     

  Ränteintäkter

  274

  329

  Ränteintäkter på finansiell leasing

  99

  98

  Netto kursvinster

  184

  Nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången)

  64

  97

  Övriga finansiella intäkter

  15

  Förändring i nuvärdet av fordringar

  58

  80

  Summa finansiella intäkter

  496

  803

       

  Finansiella kostnader

     

  Räntekostnader

  -3 523

  -2 669

  Räntekostnader på finansiell leasing

  -4

  -3

  Förändring i nuvärdet av avsättningar

  -48

  -30

  Aktiverade ränteutgifter

  139

  91

  Förändringar i verkligt värde på investeringar som innehas för handel

  -5

  -8

  Kreditförlust på finansiell leasing

  -1

  -25

  Netto kursförluster

  -13

  Realisationsförluster på finansiella investeringar

  -1 275

  Summa finansiella kostnader

  -4 730

  -2 644

  Resultateffekt, netto

  -4 234

  -1 841

  Räntekostnader påverkades negativt av transaktionskostnader för återköp av obligationer, uppgående till 805 MSEK. Realisationsförluster på finansiella investeringar avser avyttringen av innehavet om 19,0 procent i MegaFon, vilket var klassificerat som en finansiell tillgång före avyttringen. För ytterligare information se not K34.

  Räntekostnader, netto kursvinster/kursförluster och ränteintäkter hänförliga till säkringsaktiviteter, lånefordringar och upp­låning fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Räntekostnader

  Netto kursvinster/
  kursförluster

  Ränteintäkter

  Derivat för säkring av verkligt värde

  75

  387

  -51

  130

  Derivat för kassaflödessäkring

  94

  10

  -130

  -457

  Derivat som innehas för handel

  145

  695

  -186

  125

  Placeringar som hålls till förfall

  13

  Lånefordringar och kundfordringar

  -1 582

  1 364

  4

  128

  Upplåning i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  -1 905

  -1 415

  -832

  -3 190

  96

  Upplåning och andra finansiella skulder till
  upplupet anskaffningsvärde

  -1 895

  -2 308

  2 768

  2 212

  Övrigt

  -37

  -39

  174

  187

  Summa

  -3 523

  -2 669

  -13

  184

  274

  329

  Upplåning till upplupet anskaffningsvärde omfattar såväl poster i säkringsförhållanden avseende kassaflöden som icke säkrade poster.

 10. Skatter

  Skatt redovisad i totalresultatet och direkt mot eget kapital

  Skatt redovisad i totalresultatet och direkt mot eget kapital fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Skatt redovisad i årets resultat

     

  Aktuell skatt

  -1 454

  -2 160

  Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

  -25

  6

  Uppskjuten skatt

  342

  -577

  Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

  -8

  -68

  Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser

  104

  -17

  Summa skattekostnad redovisad i årets resultat

  -1 041

  -2 816

  Skatt redovisad i övrigt totalresultat

     

  Aktuell skatt

  235

  640

  Uppskjuten skatt

  125

  304

  Summa skatt redovisad i övrigt totalresultat

  359

  944

  Skatt redovisad direkt mot eget kapital

     

  Uppskjuten skatt

  40

  -4

  Summa skatt redovisad direkt mot eget kapital

  40

  -4

  Resultat före skatt uppgick till 9 457 MSEK under 2017 respektive 19 249 MSEK under 2016. Skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt.

  Procent

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Svensk inkomstskattesats

  22,0

  22,0

  Skillnader i skattesats i dotterbolag

  -1,1

  -0,4

  Källskatt på vinstmedel i dotterbolag och intressebolag1

  -7,5

  1,1

  Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

  0,3

  0,0

  Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

  0,1

  0,4

  Effekt på uppskjuten skatt av förändrade skattesatser

  -1,1

  0,1

  Resultat från intressebolag

  -4,0

  -3,2

  Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats

  0,3

  0,4

  Ej avdragsgilla kostnader2

  10,3

  0,5

  Ej skattepliktiga intäkter3

  -8,2

  -6,3

  Effektiv skattesats i årets resultat

  11,0

  14,6

  Effektiv skattesats exklusive effekter av intressebolag

  18,1

  17,6

  1) Källskatt på vinstmedel i dotterbolag och intressebolag inkluderar omvärdering av avsättning för källskatt till följd av avyttring av aktier i Turkcell och MegaFon 2017.

  2) Ej avdragsgilla kostnader är påverkade av ej avdragsgill realisationsförlust relaterad till avyttring av aktier i Turkcell 2017.

  3) Ej skattepliktiga intäkter är påverkade av ej skattepliktig realisationsvinst relaterad till försäljning av MegaFon och Sergel Group 2017.

  Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

  Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Uppskjutna skattefordringar

     

  Ingående redovisat värde

  4 366

  5 054

  Förändring redovisad i totalresultatet

  -613

  -359

  Förvärvad verksamhet

  11

  Avyttrad verksamhet

  -510

  Reverserad kvittning av skatteskulder/
  -fordringar, övriga omklassificeringar

  -732

  -50

  Förändrade skattesatser1

  -67

  -17

  Kursdifferenser

  37

  266

  Omklassificering till tillgångar som
  innehas för försäljning

  -18

  Uppskjutna skattefordringar,
  utgående redovisat värde

  3 003

  4 366

  Uppskjutna skatteskulder

     

  Ingående redovisat värde

  10 567

  10 627

  Förändring redovisad i totalresultatet

  -1 071

  -19

  Förändring redovisad direkt mot eget kapital

  -40

  4

  Förvärvad verksamhet

  333

  Avyttrad verksamhet

  -33

  Reverserad kvittning av skattefordringar/
  -skulder, övriga omklassificeringar

  -732

  -32

  Förändrade skattesatser1

  -171

  0

  Kursdifferenser

  -120

  20

  Omklassificering till skulder relaterade till
  tillgångar som innehas för försäljning

  0

  Uppskjutna skatteskulder, utgående
  redovisat värde

  8 766

  10 567

  1) Förändrade skattesatser är hänförlig till den beslutade sänkningen av den norska bolagsskattesatsen samt skattereformen i Lettland vilka tillämpas från och med den 1 januari 2018. Sänkningen av bolagsskatt i Norge föranledde en omräkning av uppskjutna skatter hänförliga till Telia Company:s norska verksamhet och resulterade i en uppskjuten skatteintäkt på nettobasis om 8 MSEK under 2017. Skattereformen i Lettland föranledde en reversering av samtliga uppskjutna skatter och resulterade i en uppskjuten skatteintäkt om 96 MSEK under 2017.

  Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder allokeras till följande temporära skillnader samt skattemässiga underskottsavdrag.

  MSEK

  2017

  Ingående 
  redovisat 
  värde

  Förändring
  redovisad i
  resultat­-
  räkningen

  Förändring
  redovisad i
  övrigt
  totalresultat

  Förändring 
  redovisad i
  eget kapital

  Förvärvad/
  avyttrad
  verk­samhet

  Kurs-
  diffe­renser

  Andra
  omklassi-
  ficeringar

  Utgående
  redovisat
  värde

  Uppskjutna skattefordringar, brutto

                 

  Anläggningstillgångar

  3 408

  -629

  5

  60

  2 845

  Avsättningar

  1 016

  -22

  16

  37

  0

  1 047

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  13

  12

  0

  25

  Outnyttjade ränteavdrag

  199

  -43

  3

  158

  Skattemässiga underskottsavdrag

  1 843

  300

  6

  20

  2 169

  Delsumma

  6 479

  -382

  16

  37

  11

  83

  6 244

                   

  Värderingsreserv

                 

  Anläggningstillgångar

  -4

  -35

  1

  -39

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  -3

  1

  -2

  Skattemässiga underskottsavdrag

  -1 569

  -430

  -46

  -2 045

  Delsumma

  -1 576

  -464

  -45

  -2 086

  Kvittning av uppskjutna skatteskulder/
  -fordringar

  -537

  114

  -732

  -1 155

  Summa uppskjutna skattefordringar

  4 366

  -732

  16

  37

  11

  37

  -732

  3 003

                   

  Uppskjutna skatteskulder

                 

  Källskatter dotterbolag och
  intressebolag

  1 210

  -901

  -3

  -107

  199

  Anläggningstillgångar

  6 619

  -378

  333

  -7

  6 567

  Avsättningar

  1 062

  183

  -76

  0

  1 169

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  272

  -20

  -33

  -5

  214

  Periodiseringsfonder

  1 941

  -168

  -1

  1 772

  Delsumma

  11 104

  -1 284

  -109

  -3

  333

  -120

  9 921

  Kvittning av uppskjutna
  skattefordringar/-skulder

  -537

  114

   

  -732

  -1 155

  Summa uppskjutna skatteskulder

  10 567

  -1 170

  -109

  -3

  333

  -120

  -732

  8 766

  Netto uppskjutna skattefordringar
  (+)/ skatteskulder (-)

  -6 200

  438

  125

  40

  -322

  157

  0

  -5 763

   

  MSEK

  2016

  Ingående 
  redovisat
  värde

  Förändring
  redovisad i
  resultat­-
  räkningen

  Förändring
  redovisad
  i övrigt
  totalresultat

  Förändring
  redovisad i
  eget kapital

  Förvärvad/
  avyttrad
  verk­samhet

  Tillgångar
  som inne-
  has för
  försäljning

  Kurs-
  diffe­renser

  Andra
  omklassi-
  ficeringar

  Utgående
  redovisat
  värde

  Uppskjutna skattefordringar, brutto

                   

  Anläggningstillgångar

  3 276

  -26

  158

  3 408

  Avsättningar

  1 029

  -16

  -18

  21

  1 016

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  19

  -121

  112

  3

  13

  Outnyttjade ränteavdrag

  92

  98

  9

  199

  Skattemässiga underskottsavdrag

  4 340

  67

  -2 745

  181

  1 843

  Delsumma

  8 756

  2

  112

  -2 745

  -18

  372

  6 479

                     

  Värderingsreserv

                   

  Anläggningstillgångar

  -4

  0

  -4

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  -17

  14

  -3

  Skattemässiga underskottsavdrag

  -3 192

  -505

  2 234

  -106

  -1 569

  Delsumma

  -3 213

  -491

  2 234

  -106

  -1 576

  Kvittning av uppskjutna
  skatteskulder/-fordringar

  -489

  0

  -48

  -537

  Summa uppskjutna skattefordringar

  5 054

  -489

  112

  -511

  -18

  266

  -48

  4 366

                     

  Uppskjutna skatteskulder

                   

  Källskatter dotterbolag och
  intressebolag

  1 149

  128

  4

  -71

  1 210

  Anläggningstillgångar

  5 928

  638

  -33

  86

  6 619

  Avsättningar

  1 230

  -4

  -164

  0

  1 062

  Kundfordringar och andra
  kortfristiga fordringar

  13

  254

  5

  272

  Periodiseringsfonder

  2 796

  -855

  1 941

  Delsumma

  11 116

  161

  -164

  4

  -33

  20

  11 104

  Kvittning av uppskjutna skattefordringar/
  -skulder

  -489

  -16

  -32

  -537

  Summa uppskjutna skatteskulder

  10 627

  145

  -164

  4

  -33

  20

  -32

  10 567

  Netto uppskjutna skattefordringar
  (+)/ skatteskulder (-)

  -5 573

  -634

  276

  -4

  -478

  -18

  246

  -16

  -6 200

  Oredovisad uppskjuten skatt

  Oredovisade uppskjutna skattefordringar, som framgår av värderingsreserven per den 31 december 2017 förväntades förfalla enligt nedan.

  Förväntade förfall, MSEK

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023-2026

  Obegränsade

  Summa

  Oredovisade uppskjutna skattefordringar

  0

  0

  0

  0

  0

  952

  1 094

  2 046

  Oredovisade uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel i dotterbolag, inklusive uppskattad sådan inkomstskatt som utgår på betalda utdelningar, uppgick till 123 MSEK och 52 MSEK per den 31 december 2017 respektive 2016.

  Skattemässiga underskottsavdrag

  Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag avser huvudsakligen den internationella carrier-verksamheten. Underskottsavdragen inom den internationella carrier-verksamheten avser främst nedskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar som gjordes under 2002. Telia Company:s ackumulerade skatte­mässiga underskotts­avdrag uppgick till 7 924 MSEK och 6 711 MSEK för åren 2017 respektive 2016.

  Underskottsavdrag per den 31 december 2017 förväntades förfalla enligt nedan.

  Förväntade förfall, MSEK

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023-2037

  Obegränsade

  Summa

  Skattemässiga underskottsavdrag

  0

  0

  2

  79

  12

  4 101

  3 730

  7 924

 11. Övrigt totalresultat

  Övrigt totalresultat fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Komponent i eget kapital

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Övrigt totalresultat som kan komma att omklassificeras till årets resultat

       

  Valutakursdifferenser

       

  Omräkning av utländsk verksamhet, kvarvarande verksamhet

  Valutakursreserv

  -613

  4 280

  Omräkning av utländsk verksamhet, avvecklad verksamhet

  Valutakursreserv

  -1 352

  555

  Omräkning av utländska innehav utan bestämmande inflytande,
  kvarvarande verksamhet

  Innehav utan bestämmande inflytande

  20

  48

  Omräkning av utländska innehav utan bestämmande inflytande,
  avvecklad verksamhet

  Innehav utan bestämmande inflytande

  -402

  313

  Avyttrad verksamhet

  Valutakursreserv

  12 483

  13

  Säkring av utländsk verksamhet

  Valutakursreserv

  -1 059

  -3 039

  Skatteeffekt

  Valutakursreserv

  233

  669

  Summa valutakursdifferenser

   

  9 310

  2 839

  varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

   

  -382

  361

  Resultat från intressebolag

       

  Nettoförändring i verkligt värde av kassaflödessäkringar

  Säkringsreserv

  0

  0

  Omräkning av utländsk verksamhet

  Valutakursreserv

  138

  -340

  Summa resultat från intressebolag

   

  138

  -340

  Kassaflödessäkringar

       

  Nettoförändring i verkligt värde

  Säkringsreserv

  -180

  214

  Överfört till finansieringskostnader i årets resultat

  Säkringsreserv

  33

  -343

  Skatteeffekt

  Säkringsreserv

  32

  28

  Summa kassaflödessäkringar

   

  -115

  -101

  Finansiella instrument som kan säljas

       

  Nettoförändring i verkligt värde

  Reserv för verkligt värde

  563

  134

  Avyttringar, överfört till övriga finansiella poster i årets resultat

  Reserv för verkligt värde

  166

  Skatteeffekt

  Reserv för verkligt värde

  2

  -29

  Summa finansiella instrument som kan säljas

   

  731

  105

  Summa övrigt totalresultat som kan komma att omklassificeras

  till årets resultat

   

  10 064

  2 504

  varav summa skatteeffekt (se även not K10)

   

  267

  668

  varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

   

  -382

  362

         

  Övrigt totalresultat som inte kommer att
  omklassificeras till årets resultat

       

  Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

  Balanserade vinstmedel

  -406

  -1 297

  Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras

  Balanserade vinstmedel

  92

  276

  Intressebolags omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

  Balanserade vinstmedel

  -25

  -20

  Summa övrigt totalresultat som inte kommer att
  omklassificeras till årets resultat

   

  -340

  -1 042

  varav summa skatteeffekt (se även not K10)

   

  92

  276

         

  Summa övrigt totalresultat

   

  9 725

  1 463

  varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, kvarvarande verksamhet

   

  20

  48

  varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, avvecklad verksamhet

   

  -402

  313

  Säkringsreserven omfattar vinster och förluster på derivat som säkrar ränte- och valutaexponering och hade en netto­effekt i eget kapital om -115 MSEK per den 31 december 2017 jämfört med -100 MSEK per den 31 december 2016. Framtida vinster eller förluster påverkar årets resultat under 2018, 2019, 2020 och framåt då de säkrade posterna förfaller. Se vidare avsnittet ”Finansiella instrument” i not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper” och not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal” för omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner.

 12. Goodwill och övriga immateriella anläggnings­tillgångar

  Redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Goodwill

  Övriga immateriella anläggnings­tillgångar

  Ackumulerat anskaffningsvärde

  69 851

  66 974

  45 283

  39 842

  Ackumulerade avskrivningar

  -27 852

  -25 347

  Ackumulerade nedskrivningar

  -8 867

  -9 051

  -1 763

  -1 471

  Förskott

  Redovisat värde

  60 984

  57 923

  15 668

  13 024

  varav pågående arbeten

  2 334

  1 296

  Ingående redovisat värde

  57 923

  54 938

  13 024

  12 995

  Investeringar

  4 147

  2 786

  varav aktiverade räntor

  35

  21

  Försäljningar/utrangeringar

  -552

  0

  Förvärvad verksamhet

  3 120

  34

  1 596

  8

  Avyttrad verksamhet

  -13

  0

  -819

  Omklassificeringar

  33

  121

  Årets avskrivningar

  -2 760

  -2 620

  Årets nedskrivningar

  -1

  -306

  -3

  Förskott

  Kursdifferenser

  -45

  3 527

  -66

  570

  Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

  -24

  -15

  Utgående redovisat värde

  60 984

  57 923

  15 668

  13 024

  Under 2017 och 2016 uppgick investeringarna i telekom­licenser och frekvenstillstånd till 457 MSEK respektive 609 MSEK. Förvärvad verksamhet under 2017 avsåg främst förvärvet av Phonero i Norge och Nebula i Finland. För mer information om avvecklad verksamhet, se not K34.

  Frånsett goodwill finns för närvarande inga immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod. Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2017. För tillämpade avskrivningssatser, se avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2 ”Bedömningar och osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden”. I totalresultatrapporten ingår avskrivningar och nedskrivningar i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelse­kostnader.

  Under 2017 har nedskrivningar om 306 MSEK redovisats. För ytterligare information se not K13 ”Materiella anläggningstillgångar”.

  Redovisat värde för goodwill fördelade sig per rapporterbart segment och kassagenererande enhet med väsentliga goodwillbelopp på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Sverige

  1 137

  950

  Finland

  32 266

  30 493

  Norge

  18 896

  18 110

  Danmark

  2 176

  2 126

  Estland

  2 515

  2 698

  Litauen

  2 768

  2 465

  Övrig verksamhet

  1 226

  1 081

  varav Lettland

  1 004

  979

  varav övriga länder

  222

  102

  Summa goodwill

  60 984

  57 923

  Redovisat värde för övriga immateriella anläggningstillgångar fördelade sig per tillgångsslag som följer.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Varumärken

  158

  57

  Telekomlicenser och frekvenstillstånd

  4 583

  5 049

  Kund- och leverantörsavtal, samtrafik- och roamingavtal

  4 534

  3 135

  Aktiverade utvecklingsutgifter

  3 567

  2 899

  Patent m m

  29

  35

  Hyresrätter m m

  463

  552

  Pågående arbete, förskott

  2 334

  1 297

  Summa övriga immateriella anläggningstillgångar

  15 668

  13 024

  Aktiverade utvecklingsutgifter samt Pågående arbete, förskott avser i huvudsak it-stödsystem för funktionerna försäljning och marknadsföring samt administration.

  Prövning av nedskrivningsbehov, kvarvarande verksamhet

  Prövning av nedskrivningsbehov för kvarvarande verksamhet beskrivs nedan. För information om värdering av avvecklad verksamhet se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Goodwill har, i avsikt att kunna pröva nedskrivningsbehov, allokerats till kassagenererande enheter enligt Telia Company:s affärsmässiga organisation. Varje land samt Telia Carrier utgör en separat kassagenererande enhet. Redovisade värden, (i samband med prövning av nedskrivningsbehov definierat som operativt segmentkapital och allokerade gemensamma tillgångar från koncernfunktionen Group Technology minus uppskjuten skatt på verkligt värde-justeringar och kapitalmässigt justerat för innehav utan bestämmande inflytande i goodwill), för samtliga kassagenererande enheter prövas årligen med avseende på nedskrivningsbehov. Se not K5 ”Segmentinformation” samt Definitioner för definition av operativt segmentkapital. Återvinningsvärden (dvs det högre av nyttjandevärde och verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader) fastställs normalt baserat på nyttjandevärde, framtaget med användande av diskonterade kassaflödesberäkningar.

  Beräkningarna av återvinningsvärden baseras på bedömningar från företagsledningen, vilka ledningen anser vara rimliga givet den bästa information som finns tillänglig. De mest väsentliga antagandena vid beräkningen av återvinningsvärden var försäljningstillväxt, utveckling av EBITDA-marginal, vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), CAPEX i relation till nettoomsättning och slutvärde för tillväxt i fritt kassa­flöde. Beräkningarna av nyttjandevärdet baserades på av ledningen godkända prognoser, vilka enligt deras bedömning avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i bransch­studier och annan extern tillgänglig information. För Danmark, avviker försäljningstillväxten och EBITDA-marginalens utveckling i prognosperioden från historisk utveckling. Detta är på grund av att Telia Company har tydliga och fastställda planer för prognosperioden avseende försäljningsinitiativ, kostnadsreduceringar och förbättringar av rörelsekapital i Danmark, vilka några delvis har genomförts under 2017. Ledningen anser att nyttjandevärdet baserat på interna affärsplaner ger en mer korrekt bild av värdet för Telia Company, samt en mer långsiktig värdering jämfört med börsvärden som i vissa fall kan vara lägre än de verkliga värden som härleds från Telia Company:s interna långsiktiga affärsplaner.

  Förväntade kassaflöden har diskonterats med en vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för den relevanta kassagenererande enheten. WACC härleds från den riskfria räntan i lokal valuta, landets riskpremie, affärsrisken som representeras av uppskattad beta, den lokala aktiemarknadsriskpremien och en uppskattad rimlig lånekostnad över den riskfria räntan. Diskonteringsräntan före skatt kan normalt inte observeras direkt eller mätas. Den beräknas genom iteration – genom att först göra en DCF-beräkning baserad på kassaflöden efter skatt med en diskonteringsränta efter skatt och sedan bestämma vad diskonteringsräntan före skatt skulle behöva vara för att ge ett nyttjande­värde baserat på diskonterade kassaflöden före skatt som är lika stort som beräknat nyttjandevärdet baserat på DCF-beräkningen efter skatt.

  Prognosperioderna, diskonteringsräntor (WACC), och slutvärden för tillväxt i fritt kassaflöde som användes för att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden varierade för de kassagenererande enheterna på det sätt som presenteras nedan. Ledningen anser att de slutvärden för tillväxt som använts inte i något fall överstiger de genomsnittliga tillväxttakterna för de marknader där Telia Company verkar.

  År/Procent

  2017

   

  Sverige

  Finland

  Norge

  Danmark

  Litauen

  Lettland

  Estland

  Telia Carrier

  Prognosperiod (år)

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  WACC efter skatt (%)

  4,9

  4,7

  5,5

  4,5

  5,2

  4,9

  5,3

  5,3

  WACC före skatt (%)

  5,9

  5,8

  7,2

  5,6

  6,2

  5,7

  6,6

  7,0

  Slutvärde för tillväxt i

  fritt kassaflöde (%)

  2,0

  2,0

  2,5

  2,0

  2,5

  2,3

  2,5

  2,0

  År/Procent

  2016

   

  Sverige

  Finland

  Norge

  Danmark

  Litauen

  Lettland

  Estland

  Telia Carrier

  Prognosperiod (år)

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  WACC efter skatt (%)

  4,6

  4,5

  5,5

  4,4

  5,1

  4,9

  5,0

  5,0

  WACC före skatt (%)

  5,4

  5,4

  7,1

  5,5

  5,7

  5,7

  6,1

  5,9

  Slutvärde för tillväxt i
  fritt kassaflöde (%)

  2,1

  2,0

  2,5

  2,0

  2,2

  2,0

  2,2

  2,1

  Känslighetsanalys

  Det beräknade återvinningsvärdet för Danmark och Lettland var nära redovisat värde per den 31 december 2017. Per den 31 december 2016 var det beräknade återvinningsvärdet nära redovisat värde för Finland, Norge och Danmark. Vid prövningen av nedskrivningsbehov har, utöver de diskonteringsräntor efter skatt (WACC) och de slutvärden för tillväxt i fritt kassa­flöde som anges ovan, försäljningstillväxt, EBITDA-marginaler och CAPEX i relation till nettoomsättning under de kommande 5 åren varierat på följande sätt för de kassa­genererande enheter som är känsliga för rimliga förändringar i antaganden.

  5-årsperioden/Procent

  2017

  Danmark

  Lettland

  Försäljningstillväxt, lägsta under perioden (%)

  -3,8

  -0,2

  Försäljningstillväxt, högsta under perioden (%)

  0,7

  3,0

  EBITDA-marginal, lägsta under perioden (%)

  12,6

  29,7

  EBITDA-marginal, högsta under perioden (%)

  15,2

  31,3

  CAPEX i % av nettoomsättning, lägsta under perioden (%)

  7,5

  18,8

  CAPEX i % av nettoomsättning, högsta under perioden (%)

  14,7

  24,4

  5-årsperioden/Procent

  2016

  Danmark

  Lettland

  Försäljningstillväxt, lägsta under perioden (%)

  1,1

  0,7

  Försäljningstillväxt, högsta under perioden (%)

  2,3

  2,0

  EBITDA-marginal, lägsta under perioden (%)

  11,5

  31,7

  EBITDA-marginal, högsta under perioden (%)

  14,4

  34,0

  CAPEX i % av nettoomsättning, lägsta under perioden (%)

  7,2

  16,8

  CAPEX i % av nettoomsättning, högsta under perioden (%)

  17,7

  24,5

  I den övre delen av nedanstående tabell framgår med hur många procentenheter varje enskilt väsentligt antagande måste förändras, allt annat lika, för att återvinningsvärdet ska motsvara redovisat värde för respektive kassagenererande enhet. Den nedre delen av tabellen visar först effekten i GSEK på de kassagenererande enheternas återvinnings­värden om diskonteringsräntan (WACC) skulle stiga med en procentenhet. Slutligen framgår den absoluta förändringen av återvinningsvärdet i GSEK som skulle medföra att detta motsvarar redovisat värde i respektive kassagenererande enhet. Minskningen av skillnaden mellan återvinningsvärdet och redovisat värde för Lettland till 0,0 GSEK (1,5) beror i huvudsak på en högre CAPEX-nivå vilken förväntas behövas för att driva tillväxt och EBITDA-generering framöver.

  Procentenheter/GSEK

  2017

  Danmark

  Lettland

  Försäljningstillväxt varje år under 5-årsperioden (%)

  -0,3

  0,0

  EBITDA-marginal varje år under 5-årsperioden och därefter (%)

  -0,1

  0,0

  CAPEX i % av nettoomsättning varje år i 5-årsperioden och därefter (%)

  0,1

  0,0

  Slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde (%)

  -0,1

  0,0

  WACC efter skatt (%)

  0,1

  0,0

       

  Effekt av en ökning av WACC med en procentenhet (GSEK)

  -1,8

  -0,9

  Förändring av återvinningsvärde för att att motsvara redovisat värde (GSEK)

  -0,2

  0,0

  Procentenheter/GSEK

  2016

  Danmark

  Lettland

  Försäljningstillväxt varje år under 5-årsperioden (%)

  0,0

  -2,3

  EBITDA-marginal varje år under 5-årsperioden och därefter (%)

  0,0

  -2,8

  CAPEX i % av nettoomsättning varje år i 5-årsperioden och därefter (%)

  0,1

  2,8

  Slutvärde för tillväxt i fritt kassaflöde (%)

  0,0

  -1,6

  WACC efter skatt (%)

  0,0

  1,4

       

  Effekt av en ökning av WACC med en procentenhet (GSEK)

  -1,3

  -1,2

  Förändring av återvinningsvärde för att att motsvara redovisat värde (GSEK)

  0,0

  -1,5

 13. Materiella anläggningstillgångar

  Redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec
  2017

  31 dec
  2016

  31 dec
  2017

  31 dec
  2016

  31 dec
  2017

  31 dec
  2016

  31 dec
  2017

  31 dec
  2016

  Fastigheter

  Maskiner och andra
  tekniska anläggningar

  Inventarier, verktyg
  och installationer

  Summa

  Ackumulerat anskaffningsvärde

  8 329

  8 049

  191 101

  183 301

  8 263

  7 659

  207 693

  199 009

  Ackumulerade avskrivningar

  -4 571

  -4 411

  -125 559

  -119 999

  -5 372

  -4 990

  -135 502

  -129 401

  Ackumulerade nedskrivningar

  -513

  -515

  -11 400

  -10 885

  -255

  -104

  -12 168

  -11 504

  Förskott

  1

  3

  1

  3

  Redovisat värde

  3 245

  3 124

  54 143

  52 419

  2 636

  2 565

  60 024

  58 107

  varav pågående nyanläggningar

  6 779

  6 759

  6 779

  6 759

  Ingående redovisat värde

  3 124

  2 794

  52 419

  49 922

  2 565

  2 378

  58 107

  55 093

  Investeringar

  170

  365

  10 493

  11 581

  862

  893

  11 525

  12 838

  varav aktiverade räntor

  104

  70

  104

  70

  Försäljningar/utrangeringar

  -25

  -1

  -33

  -215

  -10

  -7

  -68

  -223

  Nedmontering/återställning

  -9

  -4

  -40

  218

  36

  -3

  -13

  211

  Förvärvad verksamhet

  2

  62

  21

  97

  0

  159

  23

  Avyttrad verksamhet

  -2

  -2 231

  0

  -50

  0

  -2 283

  Erhållna bidrag

  2

  -4

  2

  -4

  Omklassificeringar

  221

  78

  -551

  -491

  277

  297

  -53

  -117

  Årets avskrivningar

  -242

  -224

  -7 781

  -7 660

  -1 054

  -998

  -9 077

  -8 882

  Årets nedskrivningar

  -14

  -1

  -571

  -24

  -164

  -4

  -748

  -28

  Förskott

  -1

  1

  0

  Kursdifferenser

  20

  118

  144

  1 301

  27

  66

  191

  1 485

  Omklassificering till tillgångar som
  innehas för försäljning

  -6

  -6

  Utgående redovisat värde

  3 245

  3 124

  54 143

  52 419

  2 636

  2 565

  60 024

  58 107

  Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2017. För tillämpade avskrivningssatser, se avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2 ”Bedömningar och osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden”. I totalresultatrapporten ingår avskrivningar och nedskrivningar i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelsekostnader, se not K7 ”Kostnadsslagsredovisning” och K8 ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”. Under 2017 har nedskrivningar om 306 MSEK redovisats avseende Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar och 748 MSEK avseende Materiella anläggningstillgångar, totala nedskrivningar uppgick till 1 054 MSEK. Av dessa nedskrivningar avser 803 MSEK nedskrivningar till följd av en översyn av värdering av it- och nätverkstillgångar. Nedskrivningarna är främst hänförliga till maskiner och andra tekniska anläggningar samt aktiverade utvecklingsutgifter och avser de följande segmenten; Sverige 232 MSEK, Finland 116 MSEK, Danmark 58 MSEK, Norge 39 MSEK och Övrig verksamhet (Koncernfunktioner) 357 MSEK. Utöver detta har nedskrivningar om 251 MSEK redovisats under 2017 främst till följd av ersättning eller nedläggning av gamla tekniska plattformar och nätverksutrustning samt förändrade marknadsvärden. Dessa nedskrivningar avser de följande segmenten; Litauen 21 MSEK och Övrig verksamhet (Lettland och Koncernfunktioner) 230 MSEK. Information om avtalsbundna förpliktelser avseende framtida förvärv av materiella anläggningstillgångar återfinns i not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

  Fastigheter

  Telia Company:s fastighetsbestånd omfattar omkring 4 500 fastig­heter, huvudsakligen i Sverige och Finland. Flertalet är rena teknikfastigheter, använda för telenätsinstallationer, dator­installationer, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt serviceverksamhet.

  Summa redovisat värde för fastigheter fördelade sig på avskrivningsbara/icke avskrivningsbara tillgångar på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Avskrivningsbara fastighetstillgångar (byggnader m m)

  2 790

  2 755

  Icke avskrivningsbara fastighetstillgångar (mark)

  455

  369

  Summa fastigheter

  3 245

  3 124

 14. Andelar i intressebolag och joint ventures

  Redovisat värde fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Andelar i intressebolag

  9 416

  22 673

  Andelar i joint ventures

  33

  26

  Summa redovisat värde

  9 449

  22 698

  Poster redovisade i årets resultat samt i totalresultatet var:

  MSEK

  Januari–december

  2017

  2016

  Resultat från intressebolag

  1 713

  2 809

  Netto kapitalvinster/förluster vid avyttringar av andelar i intressebolag

  -943

  -5

  Resultat från joint ventures

  8

  6

  Redovisat i årets resultat

  778

  2 810

  Övrigt totalresultat från intressebolag

  113

  -361

  Redovisat i totalresultatet

  891

  2 450

  Information om väsentliga intressebolag

  Telia Company har ett intressebolag som bedöms vara materiellt, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. där såväl ägar- och röstandel som konsoliderad andel uppgår till 24 procent (38 procent). Turkcell har sin verksamhet som mobiloperatör i Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Turkcell, som i Telia Company:s finansiella rapporter redovisas enligt kapital­andelsmetoden, är ett börsnoterat bolag och intas därför med ett kvartals fördröjning med justering för effekter av väsentliga transaktioner eller händelser som inträffar mellan Telia Company:s bokslutsdatum och datum för respektive bolags finansiella rapporter. Den 8 maj 2017 avyttrade Telia Company genom ett anbudsförfarande till institutionella placerare en andel av sitt direkta innehav i intressebolaget Turkcell. Totalt avyttrades 155 miljoner ordinarie aktier i Turkcell till ett pris om 11,45 TRY per ordinarie aktie, vilket gav en försäljningslikvid brutto om 1 775 MTRY (motsvarande 4 426 MSEK). Avyttringen motsvarade 7,0 procent av Turkcells aktiekapital och resulterade i en kapitalförlust om 1 828 MSEK (pga ackumulerade valutakursförluster i eget kapital som omklassificerats till nettoresultatet om 3 098 MSEK). Den 19 september 2017 avyttrade Telia Company den resterande andelen av sitt direkta innehav till institutionella investerare, för cirka 4 127 MSEK. Avyttringen motsvarade 153,5 miljoner ordinarie aktier, motsvarande 7,0 procent av Turkcells aktiekapital. Avyttringen resulterade i en kapitalförlust om 1 911 MSEK (pga ackumulerade valutakursförluster i eget kapital som omklassificerats till nettoresultatet om 3 275 MSEK). Försäljningen till institutionella ägare innebär att Telia Company inte längre har ett direkt innehav i Turkcell. Telia Company:s indirekta ägande (24 procent) i Turkcell genom Turkcell Holding förblir oförändrat. PAO MegaFon som har sin verksamhet främst i Ryssland avyttrades det fjärde kvartalet 2017. För ytterligare information, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning” samt Risker och osäkerheter, avsnittet ”Intresse­bolag och gemensamma verksamheter”. Börsvärden för Telia Company:s innehav vid årsskiftet var:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  PAO MegaFon, Ryssland

  13 387

  Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Turkiet

  17 622

  21 088

  Följande tabell sammanfattar MegaFons och Turkcells finan­siella information så som den redovisas i bolagens egna finansiella rapporter justerade med verkligt värde-­justeringar vid förvärven och avvikelser i redovisningsprinciper. Tabellen är också en avstämning mellan den finansiella informationen och koncernens bokförda värden på bolagen. Information om övriga, icke materiella, intresse­bolag och joint ventures redovisas inte separat. Telia Company har tre samarbetsarrangemang som klassi­ficeras som samägda bolag. Ytterligare information om dessa återfinns i not K4 ”Förändringar i koncernens sammansättning och händelser efter balansdagen”.

  Balansrapporter

  MSEK

  31 december

  MegaFon

  Turkcell

  Summa

  2017

  2016

  2017

  2016

  2017

  2016

  Anläggningstillgångar

  51 283

  40 057

  63 279

  40 057

  114 562

  Omsättningstillgångar

  12 418

  29 160

  14 592

  29 160

  27 010

  Långfristiga avsättningar och skulder

  35 447

  19 706

  16 710

  19 706

  52 157

  Kortfristiga avsättningar och skulder

  12 866

  18 089

  21 553

  18 089

  34 419

  Nettotillgångar (100 procent)

  15 388

  31 421

  39 608

  31 421

  54 996

  Innehav utan bestämmande inflytande

  -5

  411

  388

  411

  383

  Nettotillgångar efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande

  15 383

  31 832

  39 996

  31 832

  55 379

  Justering för skillnader i redovisningsprinciper

  5

  -409

  -377

  -409

  -372

  Nettotillgångar efter justering

  15 388

  31 423

  39 619

  31 423

  55 007

  Koncernens andel

  4 032

  7 570

  15 119

  7 570

  19 150

  Justering för Turkcells andel av Finturs egna kapital

  -829

  -1 370

  -829

  -1 370

  Verkligt värde-justeringar

  702

  1 764

  3 334

  1 764

  4 036

  Redovisat värde för andelar i MegaFon och Turkcell

  4 733

  8 505

  17 082

  8 505

  21 816

  Redovisat värde för övriga intressebolag som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp (koncernens andel)

         

  912

  857

  Redovisat värde för joint ventures (koncernens andel)

         

  33

  26

  Summa redovisat värde för andelar i intressebolag och joint ventures

       

  9 449

  22 698

  Totalresultatrapporter

  MSEK

   

  Januari–december

  2017

  (9 månader)

  2016

  2017

  2016

  2017

  2016

  MegaFon

  Turkcell

  Summa

  Nettoomsättning

  28 261

  39 318

  42 478

  39 121

  70 739

  78 439

  Årets resultat

  -364

  3 432

  5 279

  5 021

  4 915

  8 453

  Övrigt totalresultat

  -160

  -142

  642

  -847

  482

  -989

  Totalresultat (100 procent)

  -523

  3 290

  5 921

  4 173

  5 398

  7 464

  Totalresultat (koncernens andel)

  -137

  862

  1 426

  1 597

  1 289

  2 459

  Justering för Turkcells del av Finturs totalresultat

  42

  -115

  42

  -115

  Justering av årets resultat till följd av ändrat ägande under året

  353

  353

  Kapitalvinster/förluster netto

  2 795

  -3 738

  -943

  Totalresultat efter justeringar (koncernens andel)

  2 658

  862

  -1 916

  1 481

  742

  2 343

  Övriga intressebolag som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp

             

  Nettoomsättning (100 procent)

         

  2 199

  2 107

  Årets resultat (koncernens andel)

         

  141

  105

  Totalresultat från intressebolag (koncernens andel)

         

  141

  105

  Kapitalvinster/förluster netto från avyttringar i övriga intressebolag

         

  -5

  Joint ventures som var för sig inte uppgår till väsentliga belopp

             

  Årets resultat (koncernens andel)

         

  8

  6

  Totalresultat från joint ventures (koncernens andel)

         

  8

  6

  Koncernens andel av totalresultat från
  intressebolag och joint ventures

         

  891

  2 450

               

  Utdelningar erhållna från MegaFon och Turkcell

  681

  1 700

  2 006

  77

  2 687

  1 777

  Utdelningar erhållna från övriga intressebolag

         

  164

  341

  Summa utdelningar erhållna från intressebolag och joint ventures

         

  2 851

  2 117

  Utgående redovisat värde fördelade sig och förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Goodwill och verkligt värde-justeringar

  1 804

  3 822

  Andel i eget kapital

  7 645

  18 876

  Redovisat värde

  9 449

  22 698

  Ingående redovisat värde

  22 698

  23 341

  Andel i årets resultat

  1 727

  2 821

  Andel i övrigt totalresultat för året, pensioner

  -25

  -20

  Andel i övrigt totalresultat för året, valutakursdifferenser

  138

  -340

  Av- och nedskrivningar på andra koncernmässiga övervärden

  -6

  -6

  Erhållna utdelningar

  -3 175

  -2 117

  Investeringar och förvärvad verksamhet

  27

  Försäljningar och avyttrad verksamhet

  -6 580

  -9

  Egetkapitaltransaktioner

  -43

  39

  Omklassificeringar

  -2 989

  23

  Kursdifferenser

  -2 322

  -1 032

  Utgående redovisat värde

  9 449

  22 698

  Fördelning av redovisat värde per rapportsegment återfinns i not K5 ”Segmentinformation” och per bolag nedan.

  Bolag, organisationsnummer, säte

  Ägarandel (%)

  Antal
  aktier

   

  Kapital-
  andel
  i koncernen

  Redovisat värde i
  moder-
  bolaget

  2017

  2016

  2017

  2016

  MSEK

  Moderbolagets innehav

               

  Svenska bolag

               

  Overseas Telecom AB, 556528-9138, Stockholm

  65

  1 180 575

   

  19

  25

  15

  21

  Springworks AB, 556915-3983, Stockholm

  31

  23 519

   

  26

  28

  36

  32

  SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB, 556595-2925, Stockholm

  20

  400

   

  4

  6

  1

  1

  Solidtango AB, 556671-5586, Stockholm

  25

  3 333

   

  20

  20

  Bolag utanför Sverige

               

  Yoga AS, 11486721, Tallinn

  25

  1 013 333

   

  7

  7

  0

  0

  ZeroGroup Holding OÜ, 11536594, Tartu

  25

  1

   

  8

  8

  0

  0

  Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

         

  0

  0

  0

  Summa moderbolaget

           

  72

  54

  Dotterbolagens innehav

               

  Svenska bolag

               

  Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

       

     

  Bolag utanför Sverige

               

  SK ID Solutions, 10747013, Tallinn

  50

  32

   

  20

  16

     

  SIA Lattelecom, 00030527, Riga

  49

  71 581 000

   

  800

  766

     

  Turkcell Holding A.S., 430991, Istanbul

  47

  214 871 670

   

  8 503

  10 796

     

  OCH A/S, 18936909, Köpenhamn

  25

  250

   

  0

  0

     

  4T af 1. oktober 2012 ApS, 32348882, Köpenhamn

  25

   

  8

  7

     

  Suomen Numerot NUMPAC Oy, 1829232-0, Helsingfors

  25

  3 000

   

  1

  1

     

  SCF Huolto Oy, 1892276-7, Loimaa

  20

  20

   

  0

  0

     

  Strex AS, 985867569, Oslo

  49

  49 001

   

  25

  19

     

  UAB Mobilieji mokéjimai, 304431143, Vilnius

  33

  77 678

   

  8

     

  Övriga aktiva, vilande och avyttrade bolag

       

  0

  11 019

     

  varav Turkcell Iletisim Hizmeleri A.S., 304877, Istanbul

       

  6 286

     

  varav PAO MegaFon, 1027809169585, Moskva

       

  4 733

     

  Summa koncernen

       

  9 449

  22 698

     

  Röstandelen i Overseas Telecom AB är 42 procent. Turkcell Holding A.S. äger 51 procent av aktierna i Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., Telias 14 procent direktägda aktier avyttrades under 2017.

  För ytterligare information avseende intressebolag, se not K28 ”Transaktioner med närstående” och not K29 ”Eventual­poster, övriga kontraktsförbindelser och rätts­tvister”.

 15. Övriga anläggningstillgångar

  Verkligt värde för övriga anläggningstillgångar överensstämmer med redovisat värde. Redovisat värde för övriga anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Redovisat värde

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Andelar i utomstående bolag som kan säljas

  1 899

  1 162

  Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

  19

  26

  Övriga derivat som innehas för handel

  Obligationer som kan säljas

  12 677

  10 185

  Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

  2 978

  4 453

  varav betecknade som säkringar av verkligt värde

  719

  1 039

  varav som innehas för handel

  1 268

  2 116

  varav betecknade som kassaflödessäkring

  990

  1 298

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  17 573

  15 825

  Statsobligationer och statsskuldsväxlar som hålls till förfall

  0

  9

  Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

  2 691

  2 997

  Delsumma (se Kategorier – not K25)

  20 264

  18 830

  Finansiella leasingavtal

  585

  712

  Delsumma (se Kreditrisk – not K26)

  20 848

  19 542

  Andelar i utomstående bolag till anskaffningsvärde

  47

  48

  Förutbetalda kostnader

  370

  387

  Summa övriga anläggningstillgångar

  21 265

  19 976

  varav räntebärande

  18 674

  18 120

  varav icke räntebärande

  2 591

  1 856

  För ytterligare information om Andelar i utomstående bolag som kan säljas, se not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå”.

  För lånefordringar och fordringar uppskattas verkligt värde till nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med användande av marknadsmässiga räntesatser vid rapportperiodens slut (verkligt värde-hierarki nivå 2). För statsobligationer och statsskuldsväxlar samt lånefordringar och fordringar per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga kassaflöden följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall, MSEK

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare år

  Summa

  Statsobligationer och statsskuldsväxlar

  Lånefordringar och fordringar

  1 269

  858

  263

  221

  80

  2 691

  Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin respektive exponerade för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” och avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. För information om leasing, se not K27 ”Leasingavtal”.

 16. Varulager

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Produkter till försäljning

  1 399

  1 637

  Övriga lager och nedlagda kostnader för entreprenader

  122

  155

  Summa

  1 521

  1 792

  I övriga lager ingår inköpt material som huvudsakligen är avsedda att användas för uppförande av egna anläggningar samt för reparation och underhåll. Lager redovisade till netto­försäljningsvärde uppgick till 12 MSEK för 2017 respektive 195 MSEK för 2016.

 17. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

  214

  259

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  214

  259

  Kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

  9 414

  9 676

  Lånefordringar och andra fordringar till upplupet anskaffningsvärde

  3 582

  3 735

  Delsumma (se Kategorier – not K25 och Kreditrisk – not K26)

  13 210

  13 670

  Övriga kortfristiga fordringar

  815

  1 021

  Förutbetalda kostnader

  2 029

  2 147

  Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  16 054

  16 839

  För kundfordringar respektive lånefordringar och andra fordringar, inklusive fordringar hos intressebolag, motsvarar de redo­visade värdena verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Lånefordringar och andra fordringar omfattar huvudsakligen upplupna samtals-, samtrafik- och roamingavgifter. Telia Company erbjuder en diversifierad portfölj av massmarknadstjänster och produkter på ett antal starkt konkurrensutsatta marknader, vilket medför att koncernens beroende av enskilda kunder och marknader är begränsat.

  För kundfordringar respektive lånefordringar och andra fordringar var vid rapportperiodens slut koncentrationen av kredit­risker per geografiskt område och per kundsegment som följer.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Geografiskt område

     

  Norden

  9 995

  10 726

  Baltikum

  1 859

  1 765

  Övriga länder

  1 142

  920

  Summa redovisat värde

  12 996

  13 411

  Kundsegment

     

  Konsumenter

  4 807

  3 737

  Företagskunder

  6 339

  7 532

  Andra operatörer

  1 755

  1 947

  Återförsäljare

  95

  195

  Summa redovisat värde

  12 996

  13 411

  Den geografiska koncentrationen till verksamheterna i Norden avspeglar en relativt sett högre andel fakturerade kundavtal. Kunderna faktureras till övervägande del i lokal valuta. Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för internationell fastnätstrafik och roaming regleras normalt netto via clearingcentraler. Ytter­ligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin respektive exponerade för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”.

  Vid rapportperiodens slut uppgick reserven för osäkra kundfordringar samt åldersfördelningen hos kundfordringar till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Fakturerade kundfordringar

  10 210

  10 517

  Reserv för osäkra kundfordringar

  -796

  -841

  Summa kundfordringar

  9 414

  9 676

  Ej förfallna kundfordringar

  6 281

  7 062

  Förfallna ej nedskrivna kundfordringar

  3 133

  2 614

  varav mindre än 30 dagar

  2 247

  1 798

  varav 30–180 dagar

  722

  640

  varav mer än 180 dagar

  164

  176

  Summa kundfordringar

  9 414

  9 676

  Vid rapportperiodens slut var åldersfördelningen hos låne­fordringar och andra fordringar som följer.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ej förfallna fordringar

  3 330

  3 518

  Förfallna ej nedskrivna fordringar

  252

  217

  varav mindre än 30 dagar

  213

  123

  varav 30–180 dagar

  28

  67

  varav mer än 180 dagar

  11

  27

  Summa lånefordringar och andra fordringar

  3 582

  3 735

  Ingen reserv var avsatt för fordringar som vid rapportperiodens slut var förfallna då det inte skett någon väsentlig förändring i kreditvärdighet och beloppen fortfarande bedömdes kunna återvinnas. Se även avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering” för information om hur risker i kundfordringar motverkas.

  Nedskrivna kundfordringar (kundförluster) uppgick till 585 MSEK under 2017, exklusive tillgångar som innehas för försäljning, och 455 MSEK under 2016. Återvunna kundfordringar var 28 MSEK under 2017, exklusive tillgångar som innehas för försäljning, respektive 21 MSEK under 2016. Se not K8 “Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader” för mer information om återvunna kundfordringar.

  Reserven för osäkra kundfordringar förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ingående redovisat värde

  841

  1 161

  Periodens avsättningar för osäkra fordringar samt avskrivna fordringar

  -48

  -47

  Förvärvad och avyttrad verksamhet

  -7

  -303

  Återförda avsättningar

  -2

  -18

  Kursdifferenser

  12

  48

  Utgående redovisat värde

  796

  841

 18. Räntebärande fordringar och likvida medel

  Räntebärande fordringar

  Summa räntebärande fordringar fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

  26

  984

  varav betecknade som säkringar av verkligt värde

  0

  301

  varav som innehas för handel

  26

  683

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  26

  984

  Kortfristiga placeringar med löptid över 3 månader

  13 563

  5 660

  varav obligationer som kan säljas

  8 651

  5 181

  varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

  4 912

  479

  Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

  3 335

  4 334

  Delsumma (se Kategorier – not K25)

  16 924

  10 978

  Finansiella leasingavtal

  410

  165

  Summa (se Kreditrisk – not K26)

  17 335

  11 143

  Redovisade värden för poster värderade till upplupet anskaffningsvärde samt finansiella leasingavtal anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. För information om leasing, se not K27 ”Leasingavtal”.

  Likvida medel

  Likvida medel fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Kortfristiga placeringar med löptid t o m 3 månader

  2 395

  8 656

  varav obligationer som kan säljas

  1 411

  3 810

  varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

  983

  4 846

  Kassa och bank

  13 222

  5 854

  Summa (se Kategorier – not K25 och Kreditrisk – not K26)

  15 616

  14 510

  Redovisade värden anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om exponering för kreditrisker återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”. Information om spärrade bankmedel återfinns i not K29 ”Eventualposter, övriga kontraktsförpliktelser och rättstvister”.

 19. Eget kapital och resultat per aktie

  Aktiekapital

  Enligt bolagsordningen för Telia Company AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 8 GSEK och till högst 32 GSEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. Registrerat aktiekapital har sedan den 31 december 2005 förändrats på följande sätt.

   

  Registrerat 
  aktiekapital (SEK)

  Registrerat 
  antal aktier

  Kvotvärde
  (SEK/aktie)

  Registrerat aktiekapital 31 december 2005

  14 960 742 621

  4 675 232 069

  3,20

  Indragning av aktier som återköptes 2005,
  6 september 2006

  -591 279 539

  -184 774 856

  3,20

  Registrerat aktiekapital 31 december 2006, 2007, 2008, 
  2009 och 2010

  14 369 463 082

  4 490 457 213

  3,20

  Indragning av aktier som återköptes 2011, 19 juli 2011

  -513 191 783

  -160 372 432

  3,20

  Registrerat aktiekapital 31 december 2011, 2012, 2013,
  2014, 2015 och 2016

  13 856 271 299

  4 330 084 781

  3,20

  Registrerat aktiekapital 31 december 2017

  13 856 271 299

  4 330 084 781

  3,20

  Egna aktier

  Den 29 april 2016 köpte Telia Company AB ytterligare 118 398 egna aktier till ett genomsnittligt pris om 38,6519 SEK för att täcka sina åtaganden inom ramen för ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”. Under det andra kvartalet 2016 distribuerades 122 986 aktier till incitamentsprogrammets deltagare. Per den 31 december 2016 ägdes inga Telia Company-aktier av bolagets själv eller av dess dotterbolag. Det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781. Den 2 maj 2017 köpte Telia Company AB 108 171 egna aktier till ett genomsnittligt pris om 36,1906 SEK för att täcka sina åtaganden inom ramen för ”Långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017”. Under det andra kvartalet 2017 distribuerades aktierna till incitamentsprogrammets deltagare. Per den 31 december 2017 ägdes inga Telia Company-aktier av bolagets själv eller av dess dotterbolag. Det totala antalet registrerade och utestående aktier var 4 330 084 781.

  Dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande

  Finansiell information i sammandrag för dotterbolag i kvarvarande verksamhet med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande presenteras nedan. Beloppen som redovisas för varje bolag är baserade på de belopp som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna innan eliminering av interna mellanhavanden och enbart de nettotillgångar i vilka andra ägare har en andel. Övrigt totalresultat innehåller enbart kursdifferenser som uppkommer vid omräkning till SEK.

  Innehav utan bestämmande inflytande i Telia Lietuva, AB (tidigare TEO LT, AB) uppgår till 11,8 procent. Koncernen äger 49 procent av aktierna i Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT). Dock har Telia Companyenligt aktieägaravtal majoriteten i LMTs styrelse och bolaget betraktas därför som ett dotterbolag. LMT ägs delvis av intresse­bolaget Lattelecom SIA vilket minskar innehav utan bestämmande inflytande till 39,7 procent.

  Det tidigare segmentet region Eurasien klassificeras som innehav för försäljning sedan den 31 december 2015. För information om dotterbolag i avvecklad verksamhet med väsentliga innehav utan betstämmande inflytande se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Betalda utdelningar till ägare av innehav utan bestämmande inflytande redovisas i not K30 ”Kassaflödesinformation”.

  31 december 2017
  MSEK, förutom procent

  Telia Lietuva, AB
  (tidigare TEO LT, AB), 
  Litauen

  Latvijas 
  Mobilais 
  Telefons SIA,
  Lettland

  Övriga 
  dotterbolag,
  kvarvarande
  verksamhet

  Avvecklad 
  verksamhet

  Summa

  Tillgångar

           

  Anläggningstillgångar

  4 207

  1 703

       

  Omsättningstillgångar

  1 362

  810

       

  Skulder

           

  Långfristiga skulder

  -1 574

  -616

       

  Kortfristiga skulder

  -896

  -795

       

  Nettotillgångar

  3 100

  1 102

       

  Innehav utan bestämmande inflytande procent

  11,8

  39,7

       

  Redovisat värde hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

  367

  438

  227

  4 227

  5 260

  Nettoomsättning

  3 557

  1 290

       

  Årets resultat

  577

  239

       

  Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

  68

  95

  34

  341

  537

             

  Kassaflöde från löpande verksamhet

  1 122

  520

       

  Fritt kassaflöde

  473

  282

       

  31 december 2016
  MSEK, förutom procent

  TEO LT, AB,
  Litauen

  Latvijas 
  Mobilais 
  Telefons SIA,
  Lettland

  Övriga 
  dotterbolag,
  kvarvarande
  verksamhet

  Avvecklad 
  verksamhet

  Summa

  Tillgångar

           

  Anläggningstillgångar

  3 626

  1 679

       

  Omsättningstillgångar

  702

  639

       

  Skulder

           

  Långfristiga skulder

  -1 040

  -678

       

  Kortfristiga skulder

  -817

  -566

       

  Nettotillgångar

  2 471

  1 074

       

  Innehav utan bestämmande inflytande procent

  11,8

  39,7

       

  Redovisat värde hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

  293

  427

  213

  4 104

  5 036

  Nettoomsättning

  1 965

  1 196

       

  Årets resultat

  296

  97

       

  Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

  35

  39

  64

  2 626

  2 764

             

  Kassaflöde från löpande verksamhet

  693

  501

       

  Fritt kassaflöde

  339

  237

       

  Resultat per aktie och utdelningar

   

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare (MSEK)

  9 608

  3 732

  Genomsnittligt antal utestående aktier (1 000-tal), före och efter utspädning

  4 330 085

  4 330 083

  Resultat per utestående aktie (SEK), före och efter utspädning

  2,22

  0,86

  Kontant ordinarie utdelning (för 2017 enligt styrelsens förslag)

     

  – per aktie (SEK)

  2,30

  2,00

  – totalt (MSEK)

  9 959

  8 660

 20. Långfristiga och kortfristiga lån

  Marknadsfinansieringsprogram

  Telia Company har följande marknadsfinansieringsprogram.

  Program

   

  Egenskaper

  Ram-

  valuta

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ram

  Utnyttjat

  Räntetyp

  Genomsnittlig löptid

  Ram

  Utnyttjat

  Rörlig

  Fast

  (miljoner)

  (år)

  (miljoner)

  Telia Company AB

  Euro Medium Term Note (EMTN)

  Obekräftat, Inter­nationell, Långfristig

  EUR

  12 000

  6 728

  448

  6 280

  7,94

  12 000

  8 611

  Telia Company AB

  Euro Commercial Paper (ECP)

  Obekräftat, Inter­nationell, Kortfristig

  EUR

  1 000

  1 000

  Telia Company AB

  Flexible Term Note (FTN)

  Obekräftat, Svensk, Kort- och långfristig

  SEK

  8 000

  8 000

  Upplåning

  Långfristiga och kortfristiga lån fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Redovisat värde

  Verkligt
  värde

  Redovisat värde

  Verkligt
  värde

  Långfristiga lån

         

  Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  44 918

  54 965

  37 189

  46 135

  Räntederivat till verkligt värde

  276

  276

  37

  37

  varav betecknade som säkringsinstrument

  276

  276

  18

  18

  varav som innehas för handel

  18

  18

  Valutaräntederivat till verkligt värde

  1 990

  1 990

  2 648

  2 648

  varav som säkring av nettoinvesteringar

  1 417

  1 417

  1 778

  1 778

  varav betecknade som säkringsinstrument

  381

  381

  549

  549

  varav som innehas för handel

  192

  192

  320

  320

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  47 184

  57 231

  39 873

  48 819

  Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

  38 255

  43 269

  41 334

  45 209

  varav som säkring av nettoinvesteringar

  27 875

  30 491

  32 444

  35 182

  Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

  2 204

  2 204

  1 733

  1 733

  Delsumma (se Kategorier – not K25)

  87 642

  102 704

  82 940

  95 761

  Finansiella leasingavtal

  171

  171

  221

  221

  Summa långfristiga lån

  87 813

  102 875

  83 161

  95 982

  Kortfristiga lån

         

  Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  729

  735

  7 486

  7 551

  Räntederivat som innehas för handel

  4

  4

  3

  3

  Räntederivat betecknade som säkringsinstrument

  106

  106

  Valutaräntederivat som innehas för handel

  93

  93

  191

  191

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  932

  937

  7 679

  7 744

  Utnyttjade checkräkningskrediter och kortfristiga
  kreditfaciliteter till upplupet anskaffningsvärde

  0

  0

  0

  0

  Marknadsfinansiering

  1 459

  1 461

  2 258

  2 265

  varav som säkring av nettoinvesteringar

  983

  984

  varav till upplupet anskaffningsvärde

  477

  477

  2 258

  2 265

  Skulder avseende återköpsavtal

  664

  664

  559

  559

  Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

  613

  672

  801

  801

  Delsumma (se Kategorier – not K25)

  3 668

  3 734

  11 297

  11 368

  Finansiella leasingavtal

  6

  6

  10

  10

  Summa kortfristiga lån

  3 674

  3 740

  11 307

  11 378

  Verkligt värde avseende lånen ovan relaterar till Nivå 2 i verkligt värdehierarkin. För en beskrivning av värdering se not K3 ”Betydelsefulla redovisningsprinciper”, avsnittet ”Uppskattning av verkligt värde”.

  Normalt swappas den del av Telia Company:s upplåning som är denominerad i utländsk valuta till SEK. Undantagen utgörs typiskt av upplåning som avser finansiering av koncernens internationella etableringar eller selektiv säkring av utländska nettoinvesteringar.

  Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” samt information om förfallotidpunkter respektive hantering av likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och finansieringsrisk i not K26 ”Finansiell riskhantering”.

 21. Avsatt för pensioner och anställnings­avtal

  Ersättning efter avslutad anställning

  Telia Company tillhandahåller förmånsbestämda pensionsplaner till flertalet anställda i Sverige, Finland och Norge. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension.

  Anställda i Telia Company AB och merparten av dess svenska dotterbolag är berättigade till pensionsförmåner enligt den förmånsbestämda pensionsplanen ITP-Tele (ITP 2-plan). Samtliga anställda födda 1979 och senare omfattas dock av en premiebestämd pensionsplan (ITP 1-plan). Den del av den svenska flerarbetsgivarplanen ITP 2 som tryggas genom betalning av pensionspremier till Alecta redovisas som en premiebestämd plan till följd av avsaknad av den information som erfordras för att redovisa planen som en förmånsbestämd plan. Telia Company:s andel av sammanlagda premier i Alectas ITP 2-plan är 0,14 procent och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i ITP 2-planen uppgår till 0,82 procent. Förväntade avgifter för ITP 2-planen under 2018 uppgår till 34 MSEK.

  Telia Company:s anställda i Finland äger rätt till lagstadgade pensionsförmåner i enlighet med den finska lagen om pensioner för arbetstagare, en förmånsbestämd pensionsplan omfattande ålderspension, sjukpension, arbetslöshetsersättning och dödsfallsersättning (TyEL-pension). Därutöver har vissa anställda rätt till högre pensionsförmåner genom en tilläggspensionsplan. I Finland tryggas en del av pensionen genom avsättning till pensionsstiftelsen och resterande del finansieras som direktpension, dvs avgifterna sätts till en nivå som förväntas motsvara ett belopp som är tillräckligt stort för att täcka de förmåner som förfaller till betalning under samma period.

  Telia Norge tillhandahåller en förmånsbestämd pensionsplan, som stängdes för nyintjäning 2011.

  Pensionsförpliktelserna tryggas främst i pensionsstiftelser men säkerställs också genom avsättningar i balansrapporten i kombination med pensionskreditförsäkring.

  Medlemmarna i Telia Company:s förmånsbestämda planer är ungefär fördelade mellan följande grupper; 21 procent aktiva medlemmar, 42 procent fribrevshavare och 36 procent pensionärer.

  Telia Company:s anställda i många andra länder omfattas vanligtvis av premiebestämda pensionsplaner. Premierna till de sistnämnda planerna utgör normalt en procentuell andel av den anställdes lön och kostnadsförs löpande.

  Pensionsförpliktelser och pensionskostnader

  Totala belopp redovisade i koncernens balansrapporter för pensionsförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Nuvärde av fonderade pensionsförpliktelser

  18 737

  5 429

  255

  24 421

  18 230

  4 906

  278

  23 413

  Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

  -23 016

  -4 542

  -160

  -27 718

  -21 859

  -4 129

  -158

  -26 146

  Överskott (-)/ underskott (+) avseende fonderade pensionsplaner

  -4 279

  886

  96

  -3 297

  -3 629

  777

  120

  -2 733

  Nuvärde av ofonderade pensionsförpliktelser

  1 564

     

  1 564

  1 462

     

  1 462

  Nettotillgångar (-)/nettoskuld (+) för pensionsförpliktelser

  -2 715

  886

  96

  -1 733

  -2 168

  777

  120

  -1 271

  varav redovisade som avsättningar

  1 395

  886

  96

  2 377

  1 213

  777

  120

  2 109

  varav redovisade som tillgångar

  -4 110

     

  -4 110

  -3 380

     

  -3 380

  De totala pensionskostnaderna fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Kostnader avseende tjänstgöring under året

  105

  146

  17

  268

  97

  181

  20

  297

  Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år

  -9

  -8

  -2

  -19

  -36

  -12

  -48

  Vinst/förlust från regleringar

  1

  1

  6

  6

  Totala pensionskostnader i rörelseresultatet från förmånsbestämda förpliktelser

  97

  138

  15

  250

  67

  168

  20

  255

  Räntekostnader

  617

  108

  6

  731

  689

  115

  7

  811

  Ränteintäkter

  -700

  -92

  -3

  -795

  -796

  -108

  -4

  -908

  Totalt räntenetto i finansiella poster

  -83

  16

  2

  -64

  -106

  7

  3

  -97

  Totala pensionskostnader från förmånsbestämda förpliktelser

  14

  154

  18

  186

  -39

  175

  22

  158

                   

  Pensionskostnader i rörelseresultatet från premiebestämda planer

       

  1 127

       

  901

                   

  Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

                 

  Vinst/förlust från förändring i finansiella antaganden

  1 082

  124

  -9

  1 197

  1 617

  701

  15

  2 333

  Erfarenhetsbaserad vinst/förlust

  -184

  53

  -12

  -142

  -385

  -29

  -37

  -451

  Vinst/förlust från förändring i demografiska antaganden

  -18

  -18

  -62

  -62

  Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive ränteintäkt)

  -458

  -174

  1

  -630

  -373

  -176

  26

  -523

  Summa vinster/förluster redovisat i övrigt totalresultat, förmånsbestämda pensionsplaner

  441

  -15

  -19

  406

  859

  434

  4

  1 297

  Specifikationer till pensionsförpliktelser och pensionskostnader

  Förändring av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser var som följer.

  MSEK

  2017

  2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Ingående balans, nuvärde av pensionsförpliktelser

  19 691

  4 906

  278

  24 875

  18 899

  4 012

  251

  23 162

  Ingående balans, skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  164

  41

  205

  Total ingående balans

  19 855

  4 946

  278

  25 080

  18 899

  4 012

  251

  23 162

  Kostnader avseende tjänstgöring under året

  105

  146

  17

  268

  97

  181

  20

  297

  Räntekostnader

  617

  108

  6

  731

  689

  115

  7

  811

  Betalda förmåner

  -998

  -16

  -2

  -1 016

  -1 028

  -113

  -3

  -1 143

  Betalda förmåner, förtidspension

  -1

  -1

  -4

  -4

  Betalda regleringar

  -8

  -8

  Kostnader för förtida avgångspensioner

  1

  1

  6

  6

  Reduktion av pensionsförpliktelser

  -9

  -8

  -2

  -19

  -36

  -12

  -48

  Förvärvade verksamheter

  2

  2

  Avyttrade verksamheter

  -169

  -40

  -209

  Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

                 

  Vinst/förlust från förändring i finansiella antaganden

  1 082

  124

  -9

  1 197

  1 617

  701

  15

  2 333

  Erfarenhetsbaserad vinst/förlust

  -184

  53

  -12

  -142

  -385

  -29

  -37

  -451

  Vinst/förlust från förändring i demografiska antaganden

  -18

  -18

  -62

  -62

  Kursdifferenser

  134

  -15

  120

  152

  26

  178

  Omklassificerat till skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  -164

  -41

  -205

  Utgående balans, nuvärde av pensionsförpliktelser

  20 300

  5 429

  255

  25 984

  19 691

  4 906

  278

  24 875

  Förändring i förvaltningstillgångarnas verkliga värde var som följer.

  MSEK

  2017

  2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Ingående balans, verkligt värde förvaltningstillgångar

  21 859

  4 129

  158

  26 146

  21 222

  3 739

  149

  25 110

  Ingående balans, skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  32

  25

  57

  Total ingående balans

  21 891

  4 154

  158

  26 203

  21 222

  3 739

  149

  25 110

  Ränteintäkter

  700

  92

  3

  795

  796

  108

  4

  908

  Tillskjutna medel till pensionsstiftelsen

  54

  19

  72

  60

  19

  79

  Utbetalda medel från pensionsstiftelsen

  -16

  -2

  -18

  -500

  -113

  -3

  -616

  Betalda regleringar

  -8

  -8

         

  Avyttrade verksamheter

  -33

  -26

  -59

  Omvärderingsvinster (-)/förluster (+)

                 

  Avkastning på förvaltningstillgångar (exklusive ränteintäkt)

  458

  174

  -1

  630

  373

  176

  -26

  523

  Kursdifferenser

  111

  -9

  102

  184

  15

  199

  Omklassificerat tilll skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

  -32

  -25

  -57

  Utgående balans, verkligt värde förvaltningstillgångar

  23 016

  4 542

  160

  27 718

  21 859

  4 129

  158

  26 146

  Väsentliga aktuariella antaganden

  Den aktuariella beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader baseras på följande väsentliga antaganden, angivna som sammanvägda medelvärden för de olika pensionsplanerna. Dessa antaganden är de mest väsentliga i termer av risk för förändringar i Telia Company:s pensionsskulder. Diskonteringsräntan avspeglar den ränte­nivå vid vilken pensionsförpliktelserna skulle kunna lösas i sin helhet och påverkar värdet av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna.

  I linje med tidigare år fastställs diskonteringsräntan för Sverige genom referens till marknaden för säkerställda bostadsobligationer. Eftersom åtagandet har en längre duration än de flesta bostadsobligationer görs en extrapolering av räntekurvan, varpå den läses av motsvarande durationen på Telia Company:s pensionsåtagande. Därefter justerar Telia Company:s ledning diskonteringsräntan motsvarande skillnaden mellan Riksbankens långsiktiga inflationsmål och faktisk marknadsinflation vid rapport­periodens slut. Diskonteringsräntan för Finland fastställs utifrån förstklassiga företagsobligationer med lång duration. I Norge fastställs diskonteringsräntan efter samma princip som Sverige.

  Faktorn årlig pensionsuppräkning och ökad livslängd påverkar framtida pensionsutbetalningar och därmed pensionsförpliktelsen. Ledningen har valt att använda de måltal för årlig inflation som satts upp av de för Sverige och Norge nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken. För Finland baseras inflationsantagandet på långfristiga inflationsswappar. Se nedan för känslighetsanalys för de väsentliga antaganden som har använts vid beräkning av pensionsförpliktelserna.

  Procent, förutom livslängd

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Sverige

  Finland

  Norge

  Sammanvägda medelvärden

  Sverige

  Finland

  Norge

  Sammanvägda medelvärden

  Diskonteringsränta

  2,9

  2,0

  2,4

  2,7

  3,2

  2,2

  2,1

  3,0

  Årlig pensionsuppräkning

  2,0

  1,0

  0,3

  1,8

  2,0

  1,1

  0,1

  1,8

  Livslängd

                 

  förväntad livslängd 65-årig man (år)

  20

  21

  24

  20

  20

  21

  24

  20

  förväntad livslängd 65-årig kvinna (år)

  23

  25

  26

  23

  23

  25

  26

  23

  Känsligheten i pensionsförpliktelserna av förändring i antaganden presenteras nedan.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Påverkan på

  pensionsförpliktelsen

  Påverkan på

  pensionsförpliktelsen

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Sverige

  Finland

  Norge

  Summa

  Diskonteringsränta +0,5 p.p.

  -1 800

  -551

  -30

  -2 381

  -1 743

  -511

  -31

  -2 285

  Diskonteringsränta -0,5 p.p.

  2 218

  645

  30

  2 894

  1 963

  599

  35

  2 598

  Årlig pensionsuppräkning +0,5 p.p.

  2 218

  620

  -14

  2 824

  1 963

  571

  -58

  2 477

  Årlig pensionsuppräkning -0,5 p.p.

  -1 800

  -556

  11

  -2 345

  -1 743

  -512

  76

  -2 179

  Livslängd +1 år

  1 056

  178

  5

  1 239

  861

  161

  5

  1 0261

  1) Livslängd för 2016 har omräknats från 744 MSEK till 1 026 MSEK, men utan inverkan på pensionsförpliktelserna.

  Känslighetsanalyserna baseras på en förändring i ett antagande medan andra antaganden är konstanta. I praktiken är detta osannolikt, och förändringar i vissa antaganden kan vara korrelerade.

  Investeringsstrategi

  Pensionsstiftelsernas tillgångar utgör förvaltningstillgångar för pensioner och värderas till verkligt värde. Pensionsstiftelsernas tillgångar utgör huvudsaklig finansieringskälla för Telia Company:s pensionsförpliktelser och finns huvudsakligen i Sverige och Finland. Pensionsstiftelserna investerar på sådant sätt att likviditeten för pensionsstiftelsen är säkrad. Investeringstiden är långsiktig och ämnar att täcka ökningen av pensionsförpliktelser. Den viktade genomsnittliga durationen för pensionsförpliktelsen är ungefär 20 år. Investeringsplaner beslutas av pensionsstiftelsernas styrelser. Investeringarna skall även följa lagar och regler som krävs för pensionsstiftelser i respektive land.

  För den svenska pensionsstiftelsens som svarar för cirka 83 procent av de totala förvaltningstillgångarna, tillämpar Telia Company ett lägsta fonderingskrav. Portföljsammansättningen var framgångsrik och avkastningen var positiv under året. Per den 31 december 2017 var den strategiska fördelningen av kapitalet, som beslutats av styrelsen för den svenska pensionsstiftelsen fördelad på 50 procent räntebärande tillgångar, 34 procent aktier och 16 procent alternativa investeringar. Alternativa investeringar består av hedgefonder och ”private equity” (onoterade innehav). Den faktiska fördelningen kan avvika från den strategiska fördelningen upp till en specifik risklimit. Arbetet med att förbättra relationen mellan avkastning och risk fortsätter kontinuerligt i den svenska pensionsstiftelsen. Minskad allokering till räntebärande tillgångar till förmån för aktier och fastigheter ökade både avkastning och risken under 2017. Resultatet av förändringsarbetet som bedrivits under 2017 var förbättrad riskspridning, lägre kostnader och högre avkastning.

  Fördelning av totala förvaltningstillgångar

  Förvaltningstillgångarnas fördelning vid rapportperiodens slut var enligt nedan.

  MSEK

  Tillgångsslag

  31 december 2017

  31 december 2016

  Noterat

  Onoterat

  Summa

  Procent

  Noterat

  Onoterat

  Summa

  Procent

  Egetkapitalinstrument

  9 936

  327

  10 263

  37

  8 500

  216

  8 716

  33

  Skuldinstrument

  11 247

  337

  11 584

  42

  12 062

  371

  12 433

  48

  Fastigheter

  1 412

  1 412

  5

  1 014

  1 014

  4

  Likvida medel

  279

  141

  420

  2

  274

  111

  385

  1

  Alternativa investeringar

  162

  3 716

  3 878

  14

  185

  3 255

  3 440

  13

  Övrigt

  160

  160

  1

  158

  158

  1

  Summa

  21 625

  6 093

  27 718

  100

  21 021

  5 125

  26 146

  100

  varav aktier i Telia Company AB

  13

   

  13

  0,05

  14

   

  14

  0,06

  Framtida tillskott

  För svenska företag tryggas pensionsförpliktelserna även genom kreditförsäkring. Det innebär att, skulle nettoavsättningen för pensionsförpliktelser öka kan respektive företag därmed välja om och när medel tillskjuts till pensionsstiftelsen eller i annat fall redovisa avsättning. Till pensionsstiftelserna utanför Sverige förväntar sig Telia Company att tillskjuta 104 MSEK under 2018.

 22. Övriga avsättningar

  Övriga avsättningar förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 december 2017

  Avsättningar för omstruk­turering

  Av­sättningar för åter­ställning

  Övriga
  avsättningar

  Summa

  Ingående redovisat värde

  387

  3 023

  15 436

  18 846

  varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

  Årets avsättningar

  447

  69

  208

  724

  Avyttrad verksamhet

  Ianspråktagna avsättningar

  -538

  -107

  -4 408

  -5 053

  varav hänförligt till den globala uppgörelsen med myndigheterna om utredningarna avseende Uzbekistan

  -3 608

  -3 608

  Återförda avsättningar

  -3

  -136

  -6 812

  -6 951

  varav justering av avsättning för den globala uppgörelsen med myndigheterna avseende utredningarna i Uzbekistan

  -4 293

  -4 293

  Omklassificeringar

  -1

  38

  37

  Tids- och ränteeffekter

  16

  -56

  -40

  Kursdifferenser

  -3

  -1 259

  -1 262

  Utgående redovisat värde

  292

  2 901

  3 111

  6 303

  varav långfristig del

  117

  2 894

  2 822

  5 833

  varav kortfristig del

  175

  6

  289

  470

  varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
  (se Kategorier - not K25 och Kreditrisk - K26

  Avsättningen för förlikningsbeloppet föreslaget av myndigheterna i USA och Nederländerna är inkluderat i det redovisade värdet för Övriga avsättningar. Se not K34 för ytterligare information.

  Redovisat värdet för finansiella skulder motsvarar verkligt värde då avsättningen är diskonterad till nuvärde. Se vidare not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” för ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier.

  Avsättningar för omstrukturering

  Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna. Beloppen kan komma att variera beroende på förändringar i det faktiska antalet månader en anställd stannar kvar i omställning och i faktiskt utfall av förhandlingar med leasegivare, underleverantörer och andra externa motparter liksom när i tiden sådana förändringar inträffar. Avsättningar för omstrukturering avser i huvudsak personalminskning till följd av pågående optimering av verksamheten i Norden och koncernfunktioner.

  Avsättningar för återställning och övriga avsättningar

  Avsättningar för återställning avser främst hantering av miljöfarligt avfall som uttjänta kreosot- och arsenikimpregnerade telefonstolpar samt nedmontering och återställning av mobila och fasta stationssajter. Återstående avsättningar per den 31 december 2017 förväntas bli fullt utnyttjade under perioden 2018–2068, beroende på faktorer som förekommande förlängningsvillkor i hyresavtal för sajter och av ledningen beslutade nedtagningsplaner.

  Övriga avsättningar inkluderar avsättningar för skadestånd och rättstvister, inklusive avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheterna i USA och Nederländerna. Övriga avsättningar omfattar även avsättningar för framtida förlustkontrakt, försäkringstekniska avsättningar, löneskatt på framtida pensionsutbetalningar, uppskattade framtida utgifter för att leva upp till gjorda påståenden om sakförhållanden och utställda garantier, t ex transaktionsgarantier, samt för eventuella rättsliga tvister m m. i samband med avyttring och nedläggning av koncernbolag, intressebolag och utomstående bolag samt avsättningar för återköpsåtaganden för såld utrustning på vissa marknader. För dessa avsättningar förväntas fullt utnyttjande inträffa under perioden 2018-2025.

  Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna.

 23. Övriga långfristiga skulder

  Övriga långfristiga icke räntebärande skulder fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Skuld för danska licensavgifter till upplupet anskaffningsvärde

  42

  Skuld för finska licensavgifter till upplupet anskaffningsvärde

  162

  Skuld avseende rättigheter för finska ishockeyligan till upplupet anskaffningsvärde

  1 143

  Övriga skulder till upplupet anskaffningsvärde

  50

  51

  Skulder till upplupet anskaffningsvärde (se Kategorier – not K25)

  1 193

  255

  Förskottsbetalda operationella leasingavtal

  357

  297

  Övriga skulder

  400

  172

  Summa övriga långfristiga skulder

  1 950

  725

  För skulder till upplupet anskaffningsvärde motsvarar redovisat värde verkligt värde, då effekten av diskontering till marknadsmässiga räntesatser vid rapportperiodens slut var oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om hantering av likviditetsrisk återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive K26 ”Finansiell riskhantering”.

  För skulder till upplupet anskaffningsvärde per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga odiskonterade kassa­flöden följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall, MSEK

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare år

  Summa

  Redo­visat värde

  Skulder till upplupet anskaffningsvärde

  241

  206

  205

  205

  343

  1 200

  1 193

  Beträffande leasingavtal, se not K27 ”Leasingavtal”. Vidare ingick uppskjutna ”dag 1-vinster” 2016 vilka förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ingående redovisat värde

  46

  Avyttrad verksamhet

  -36

  Redovisat i årets resultat

  -14

  Kursdifferenser

  4

  Utgående redovisat värde

  varav kortfristig del

 24. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

  225

  694

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not K25)

  225

  694

  Leverantörsskulder till upplupet anskaffningsvärde

  7 982

  6 610

  varav leverantörsskulder med leverantörsfinansieringsarrangemang

  1 678

  684

  Kortfristiga skulder till upplupet anskaffningsvärde1

  2 237

  2 170

  Delsumma (se Kategorier – not K25)

  10 444

  9 474

  Övriga kortfristiga skulder

  4 800

  4 815

  Förutbetalda intäkter

  3 574

  3 911

  Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

  18 818

  18 200

  1) Inkluderar kortfristig skuld avseende rättigheter för finska ishockeyligan uppgående till 84 MSEK.

  För leverantörsskulder och kortfristiga skulder motsvarar redovisat värde verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om hantering av likviditetsrisk återfinns i not K25 ”Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå” respektive K26 ”Finansiell riskhantering”. Telia Company har ett arrangemang med en bank, där banken erbjuder Telia Company:s leverantörer möjligheten att erhålla tidigare betalning av Telia Company:s leverantörsskulder. Leverantörer som nyttjar finansieringsarrangemanget betalar en kreditavgift till banken. Telia Company betalar ingen kreditavgift och ställer inga ytterligare säkerheter eller garantier till banken.

  För skulder till upplupet anskaff­ningsvärde per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga kassaflöden följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall, MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  Summa

  Skulder till upplupet anskaffningsvärde

  9 641

  120

  113

  345

  10 219

  Motsvarande information om valutaderivat som innehas för handel återfinns i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not K26 ”Finansiell riskhantering”.

  Kortfristiga skulder består huvudsakligen av upplupna skulder till leverantörer samt upplupna samtrafik- och roaming­kostnader, medan övriga kortfristiga skulder huvud­sakligen utgörs av mervärdesskatt, förskott från kunder samt upplupna personalkostnader och sociala kostnader.

  Förutbetalda intäkter avser i huvudsak abonnemangs- och andra telekomavgifter.

 25. Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå

  Kategorier

  Exklusive de finansiella instrument som behandlas i not K27 ”Leasingavtal” fördelade sig redovisat värde för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder på följande sätt per kategori.

  MSEK

  Not

   

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Finansiella tillgångar

         

  Derivat betecknade som säkringsinstrument

  K15, K18

   

  1 708

  2 637

  Finansiella tillgångar till verkligt värde via årets resultat

     

  1 527

  3 084

  varav derivat ej betecknade som säkringsinstrument (innehas för handel)

  K15, K17K18

   

  1 508

  3 058

  varav övriga investeringar som innehas för handel

  K15

   

  19

  26

  Investeringar som hålls till förfall

  K15K18

   

  9

  Lånefordringar och kundfordringar

  K15, K17K18

   

  38 139

  31 920

  Finansiella tillgångar som kan säljas

  K15K18

   

  24 638

  20 348

  Summa finansiella tillgångar per kategori

     

  66 012

  57 999

  Finansiella skulder

         

  Derivat betecknade som säkringsinstrument

  K20, K24

   

  2 180

  2 346

  Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

  K20K24

   

  515

  1 226

  Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

  K20, K22, K23K24

   

  100 255

  100 394

  Summa finansiella skulder per kategori

     

  102 950

  103 966

  Nivåer inom verkligt värde-hierarkin

  Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde fördelade sig per nivå inom verkligt värde-hierarkin på följande sätt.

  MSEK

  Not

  31 december 2017

  31 december 2016

  Redovisat värde

  varav

  Redovisat värde

  varav

  Nivå 1

  Nivå 2

  Nivå 3

  Nivå 1

  Nivå 2

  Nivå 3

  Finansiella tillgångar till verkligt värde

                   

  Andelar i utomstående bolag som kan säljas

  K15

  1 899

  1 899

  1 162

  1 162

  Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

  K15

  19

  19

  26

  26

  Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

  K15, K18

  22 738

  18 029

  4 709

  19 186

  12 533

  6 653

  Derivat betecknade som säkringsinstrument

  K15K18

  1 709

  1 709

  2 637

  2 637

  Derivat som innehas för handel K15, K17K18

  1 508

  1 508

  3 058

  3 058

  Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå

   

  27 874

  18 029

  7 926

  1 919

  26 069

  12 533

  12 348

  1 188

  Finansiella skulder till verkligt värde

                   

  Derivat som betecknade som säkringsinstrument

  K20, K24

  2 180

  2 180

  2 346

  2 346

  Derivat som innehas för handel

  K20K24

  514

  514

  1 226

  1 226

  Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå

   

  2 693

  2 693

  3 572

  3 572

                     

  Jämförelsetal avseende Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas har justerats med 6 653 MSEK från Nivå 1 till Nivå 2.

  Inga omföringar mellan Nivå 1, 2 eller 3 gjordes under 2017 och 2016.

  Värdering av finansiella instrument i Nivå 3
  till verkligt värde

  Vid uppskattning av verkligt värde för investeringar som klassificeras i Nivå 3 används betydande icke observerbara indata eftersom det inte finns någon aktiv marknad för dessa investeringar. Då det inte finns några observerbara priser tillgängliga för dessa egetkapitalinstrument, tillämpar Telia Company en marknadsansats för att uppskatta verkligt värde.

  Den primära värderingsteknik som Telia Company använder för att uppskatta verkligt värde för onoterade egetkapitalinstrument i Nivå 3 baseras på den senaste transaktionen för det specifika företaget om en transaktion har skett nyligen. Om det har skett väsentliga förändringar i förutsättningarna mellan transaktionsdagen och balansdagen som, enligt Telia Company:s bedömning, skulle kunna ha en betydande påverkan på verkligt värde justeras det redovisade värdet för att återspegla dessa förändringar.

  Därutöver verifieras bedömningen av det verkliga värdet för väsentliga onoterade egetkapitalinstrument genom tillämpning av andra värderingstekniker i form av värderings­multiplar härledda från noterade jämförbara företag för relevanta finansiella och operationella mått såsom intäkter, bruttoresultat och andra nyckeltal som är relevanta för det specifika företaget. Jämförbara noterade företag bestäms baserat på bransch, storlek, utvecklingsfas, geografiskt område och strategi. Multipeln beräknas genom att dividera det jämförbara företagets värde (enterprise value) med det relevanta måttet. Multipeln justeras sedan för rabatter/premier avseende skillnader, fördelar och nackdelar mellan Telia Company:s investering och de jämförbara noterade företagen baserat på företagets specifika fakta och omständigheter.

  Även om Telia Company gör sin bästa bedömning vid uppskattningen av verkligt värde för onoterade egetkapitalinstrument, och stämmer av resultat från den primära värderingstekniken mot andra värderingsmodeller, finns det inneboende begränsningar i alla värderingstekniker. Uppskattningar av verkligt värde som presenteras här indikerar därför inte nödvändigtvis ett belopp som Telia Company skulle kunna realisera i en aktuell transaktion. Framtida bekräftande händelser kommer också påverka uppskattningen av verkligt värde. Effekten av sådana händelser på uppskattade verkliga värden skulle kunna vara väsentlig.

  Onoterade egetkapitalinstrument där verkligt värde inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning.

  Tabellen nedan visar förändringar i Nivå 3-instrument under tolvmånadersperioden som slutar den 31 december 2017.

  MSEK

  31 december 2017

  31 december 2016

  Andelar i
  utomstående bolag som
  kan säljas

  Andelar i utomstående bolag som innehas
  för handel

  Summa

  Andelar i utomstående bolag som
  kan säljas

  Andelar i utomstående bolag som innehas
  för handel

  Derivat som innehas för handel

  Summa

  Nivå 3, ingående redovisat värde

  1 162

  26

  1 188

  1 053

  35

  65

  1 153

  Förändringar i verkligt värde

  738

  -7

  731

  -4

  -4

  varav redovisade i årets resultat

  -7

  -7

  varav redovisade i övrigt totalresultat

  738

  738

  -4

  -4

  Förvärv/kapitaltillskott

  48

  48

  Inlösen av teckningsoptioner

  65

  -65

  Avyttringar

  -10

  -10

  Kursdifferenser

  0

  0

  Nivå 3, utgående redovisat värde

  1 899

  19

  1 919

  1 162

  26

  1 188

  Förändringen i verkligt värde uppgående till 738 MSEK under 2017 för andelar i utomstående bolag som kan säljas, är hänförlig till en omvärdering av Telia Company:s andel av aktierna i Spotify. Innehavet i Spotify värderades om under det tredje och fjärde kvartalet 2017 baserat på aktiepriset i den senaste transaktionen som gjordes avseende Spotify under september respektive december 2017.

 26. Finansiell riskhantering

  Principer för finansiering och finansiell riskhantering

  Telia Company:s finansiering och finansiella risker hanteras med styrning och övervakning av styrelsen i Telia Company AB. Finansieringsverksamheten är centraliserad till enheten Group Treasury inom Telia Company AB. Enheten fungerar som Telia Company:s internbank och ansvarar för hantering av finansiering kapitalbehov och betalflöden. Group Treasury ansvarar även för koncerngemensam finansiell riskhantering avseende implementering av policyer och instruktioner, identifiering och övervakning av finansiella risker samt implementering av säkringstrategier för dessa risker. De väsentligaste riskerna Group Treasury ansvarar för är kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk ränterisk och (re)finansieringsrisk. Group Treasury strävar även efter att hantera kostnaderna för riskhanteringen.

  Telia Company finansierar sig i huvudsak genom upplåning via sina marknadsfinansieringsprogram direkt i svensk och internationell penning- och kapitalmarknad. Den finansieringsstrategi som kommunicerats är att hålla en hög duration, diversifiera koncernens finansieringskällor och hålla en betryggande likviditet. Kapitalmarknadsupplåning är den primära källan och bankupplåning betraktas huvudsakligen som ett komplement. Detta ökar flexibiliteten och säkerställer tillgång till flera kapitalmarknader för att möjliggöra en så attraktiv prisbild som möjligt. Marknadsfinansieringsprogrammen utgör normalt ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ till bankfinansiering.

  Sedan den 31 december 2015 klassificeras det före detta segmentet region Eurasien som innehav för försäljning och avvecklad verksamhet och ingår därmed inte i 2016 och 2017 års värden. För ytterligare information se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  Förvaltning av kapital

  Telia Company:s kapitalstruktur och utdelningspolicy beslutas av styrelsen. Avsikten är att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet exklusive licenser. Den föreslagna utdelningen om 2,30 SEK per aktie motsvarar 81 procent.

  Telia Company har fortsättningsvis ett mål om en solid kreditvärdering på lång sikt på A- till BBB+ och ha en skuldsättningsgrad motsvarande måttet nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2× plus/minus 0,5×, för att säkra bolagets strategiskt viktiga finansiella flexibilitet för investeringar i framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv.

  I mars 2017 emitterade Telia Company hybridobligationer till ett nominellt belopp om 15 GSEK. Hybridobligationerna är uppdelade i tre separata trancher, en EUR-tranche (900 MEUR och två SEK-trancher (6,5 GSEK). Anledningen till att addera ytterligare ett instrument till kapitalstrukturen är att bibehålla en finansiell flexibilitet i balansräkningen och stötta ambitionen om en solid kreditvärdering mellan A- och BBB+. I samband med emissionen av hybridobligationerna köpte Telia Company tillbaka utestående seniora obligationer till ett värde av 5 GSEK. Under senhösten gjordes ännu ett återköp av obligationer till ett värde av ytterligare 5 GSEK.

  Efter emissionen av hybridobligationer tog Standard & Poors Rating Services bort sin kreditvärdering för långsiktig upplåning om A- på bevakning för nedgradering och bekräftade sin kreditvärdering om A- med negativa utsikter. De bekräftade också sin kreditvärdering om A-2 för kortsiktig upplåning. Kreditvärderingen från Moody´s kvarstår på Baa1 med stabila utsikter. De bägge institutens kreditvärdering motsvarar en stark kreditvärdighet och bedöms därför ge Telia Company fortsatt god tillgång till kapitalmarknaderna.

  Telia Company är inte föremål för några externa påtvingade kapitalkrav.

  Vid förvaltning av kapital definierar Telia Company kapital som eget kapital och 50 procent av hybridupplåning, vilket är i enlighet med marknadspraxis för denna typ av instrument. Per den 31 december 2017 uppgick Telia Company:s kapital till 114 410 MSEK (101 734), varav eget kapital utgjorde 106 740 MSEK (101 734) och 50 procent av hybridupplåning uppgick till 7 670 MSEK (-).

  Hantering av kreditrisk

  Kreditrisk är risken för försenad eller utebliven inkomst eller värde såväl som åsamkad kostnad på grund av motparts konkurs eller oförmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Det bokförda värdet av Telia Company:s instrument med kreditriskexponering är följande.

  MSEK

  Not

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Övriga anläggningstillgångar exklusive Andelar i utomstårende bolag och
  Förutbetalda kostnader

  K15

  20 848

  19 542

  Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar exklusive Övriga kortfristiga
  fordringar och Förutbetalda kostnader

  K17

  13 210

  13 670

  Räntebärande fordringar

  K18

  17 335

  11 143

  Likvida medel

  K18

  15 616

  14 510

  Summa

   

  67 009

  58 865

  Vid ingående av finansiella transaktioner som ränte- och valutaränteswappar samt andra derivattransaktioner accepterar Telia Company AB endast kreditvärdiga motparter med goda kreditbetyg. Telia Company AB kräver även avtal enligt International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA). Tillåten exponeringsvolym per motpart vid ingående av en finansiell transaktion är beroende av vilket kreditbetyg motparten ifråga har. Den sammanlagda nettomotpartsexponeringen i derivatinstrument i Telia Company AB vid rapportperiodens slut fördelades på motpartens kreditvärdering hos Moody’s i nedanstående tabell. Erhållen likvid föreskriven i Credit Support Annex enligt ISDA-avtal är avdragen från exponeringen.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Motpartens kreditvärdering Aa3

  253

  727

  Motpartens kreditvärdering Aa2

  4

  121

  Motpartens kreditvärdering A1

  23

  769

  Motpartens kreditvärdering A2

  63

  Motpartens kreditvärdering A3

  2

  226

  Motpartens kreditvärdering Baa1

  Motpartens kreditvärdering Baa2

  48

  Motpartens kreditvärdering Baa3

  Summa motpartsexponering i derivatinstrument

  393

  1 842

  Telia Company kan placera överskottslikviditet i bankdepositioner och värdepapper utgivna av banker med en kreditvärdering om minst A- (Standard & Poor’s) eller A3 (Moody’s). Placeringar kan dessutom göras i värdepapper utgivna av företag med en kreditvärdering om minst BBB+ eller Baa1. Därutöver kan likviditet också placeras i stats-obligationer och statsskuldsväxlar utgivna av den svenska, tyska, finska, norska eller danska staten samt svenska kommunobligationer, investeringsfonder och säkerställda tillgångar med en kreditvärdering om AAA/Aaa.

  Vad gäller Telia Company:s kundfordringar är motpartsrisken spridd geografiskt och på ett stort antal kunder såväl privatpersoner som företag i olika branscher. Soliditetsupplysning erfordras för försäljning på kredit i syfte att minimera risken för kundförluster och baseras på koncern-intern information om betalningsbeteende om nödvändigt kompletterad med kredit- och affärsinformation från externa källor. Kundförlusterna i relation till koncernens nettoomsättning uppgick till cirka 0,6 procent under 2017 och 0,5 procent under 2016.

  Hantering av likviditetsrisk

  Likviditetsrisk utgör risken att Telia Company kommer att möta svårigheter vad gäller att uppfylla åtaganden förbundna med finansiella skulder vilka regleras med likvida medel eller någon annan finansiell tillgång.

  Telia Company har internkontrollprocesser och beredskapsplaner för hantering av likviditetsrisk. Den kort- och medelfristiga likviditetshanteringen tar i beaktande förfallotidpunkter för finansiella tillgångar och finansiella skulder samt bedömda kassaflöden från verksamheten.

  En centraliserad daglig process för cash pooling gör det möjligt för Telia Company att hantera över- eller underskottslikviditet efter de faktiska behoven på koncern- och dotterbolagsnivå.

  Telia Company:s policy är att ha en betryggande likviditetsposition avseende tillgängliga likvida medel och/eller outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter. Telia Company hanterar sin kortfristiga likviditetsrisk (åtaganden som förfaller till betalning under 2018, se tabell Förväntade förfall) med den likviditetsreserv som beskrivs nedan.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Överskottslikviditet

     

  Kassa och bank

  13 222

  5 854

  Kortfristiga placeringar1

  2 395

  8 656

  Likvida medel (se även not K18)

  15 616

  14 510

  Kortfristiga placeringar2 (se även not K18)

  13 563

  5 043

  Summa

  29 180

  19 553

  Långfristiga placeringar3 (se även not K15)

  12 677

  10 185

  Summa överskottslikviditet

  41 856

  29 738

  Bekräftade bankkreditlöften

     

  Revolverande kreditfaciliteter (rambelopp)

  14 735

  14 365

  Checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter (rambelopp)

  1 403

  3 817

  Utnyttjade kreditlöften

  -2 196

  Summa outnyttjade bekräftade bankkreditlöften

  16 138

  15 986

  Likviditetsposition

  57 994

  45 724

  1) Bankdepositioner och kortfristiga placeringar som förfaller inom 3 månader från anskaffningsdag.

  2) Kortfristiga placeringar med löptid på mellan 3 – 12 månader. Konverterbara till likvida medel inom 2 dagar dvs exklusive kortfristiga placeringar som på grund av regelverk inte är konverterbara till likvida medel inom 2 dagar.

  3) Långfristiga placeringar med löptid över 12 månader. Konverterbara till likvida medel inom 2 dagar.

  Telia Company:s bekräftade bankkreditlöften och checkräkningskrediter, vilka är avsedda för kortfristig finansiering och som likviditetsreserv, fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

       

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Koncernenhet

  Typ

  Egenskaper

  Slutförfall

  Valuta

  Ram­belopp

  Ram­belopp

  Telia Company AB

  Revolverande kreditfacilitet

  Bekräftad, syndikerad

  September 2021

  EUR

  14 735

  14 365

  Telia Company AB
  och dotterbolag

  Checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter

  Bekräftade, bilaterala

  Förlängs årligen

  (diverse valutor)

  1 403

  3 817

  Per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga odiskonterade kassaflöden för koncernen följande förväntade förfallostruktur. Belopp avseende koncernens ränte­bärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat inkluderar amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Hybridobligationerna i SEK förfaller 2077 och hybridobligationen i EUR förfaller 2078. Telia Company har en option att vid särskilt angivna tidpunkter förtidsinlösa obligationerna. Dessa så kallade call dates infaller första gången 2022 för obligationerna i SEK och 2023 för obligationen i EUR. Omräkning till SEK av belopp i utländsk valuta har gjorts till rådande valutakurs vid rapport­periodens slut. Terminsräntor har använts för att uppskatta framtida räntebetalningar hänförliga till instrument med rörlig ränta. I de fall likvidavräkning görs brutto (valuta­ränte­swappar, valutaswappar och valutaterminer) har samtliga värden redovisats brutto.

  Förväntade förfall
  MSEK

  Not

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Utnyttjade checkräkningskrediter och kortfristiga kreditfaciliteter

   

  Marknadsfinansiering

   

  -2 816

  -349

  -1 115

  -909

  -7 744

  -9 472

  -9 078

  -14 864

  -59 703

  -106 050

  Övrig upplåning

   

  -80

  -373

  -76

  -78

  -307

  -601

  -84

  -890

  -2 488

  Finansiella leasingavtal

   

  -5

  -5

  -5

  -4

  -17

  -16

  -16

  -13

  -157

  -237

  Valutaränte- och ränteswappar

                       

  Skulder

   

  -2 713

  -211

  -1 022

  -3 271

  -11 845

  -9 438

  -8 339

  -3 328

  -23 954

  -64 121

  Fordringar

   

  2 864

  248

  838

  3 317

  12 232

  9 966

  8 300

  3 283

  23 463

  64 511

  Valutaswappar och valutaterminer

                       

  Skulder

   

  -23 829

  -3 039

  -1 995

  -430

  -29 293

  Fordringar

   

  23 658

  3 154

  2 002

  426

  29 240

  Statsobligationer och statsskuldväxlar

  K15

  Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

  K15

  1 269

  858

  263

  221

  80

  2 691

  Finansiella garantier

  K22

  Övriga långfristiga skulder till
  upplupet anskaffningsvärde

  K23

  -241

  -206

  -205

  -205

  -343

  -1 200

  Leverantörsskulder och övriga kort­fristiga skulder till upplupet anskaffnings­värde

  K24

  -9 641

  -121

  -113

  -345

  -10 219

  Kredit- och fullgörandegarantier

  K29

  -16

  -16

  Summa

   

  -12 562

  -696

  -1 486

  -1 294

  -6 653

  -8 925

  -9 159

  -15 796

  -60 614

  -117 182

  Hantering av valutarisk

  Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar negativt påverkar koncernens resultat, finansiella ställning och/eller kassaflöden. Valutarisk kan indelas i transaktions­exponering och omräkningsexponering.

  Transaktionsexponering uppkommer i nettot av operativa och finansiella in- och utflöden i valutor. Telia Company:s allmänna policy är att säkra merparten av känd operativ transaktionsexponering upp till 12 månader framåt i tiden. Säkring av finansiella flöden som lån och placeringar görs däremot normalt för hela löptiden, även om denna är längre än 12 månader.

  Avseende transaktionsexponering i utländsk valuta har finansdirektören ett tydligt avgränsat avvikelsemandat, vilket är begränsat till motsvarande 10 MSEK och beräknas som en dags Value at Risk (VaR), baserat på utestående långa/korta positioner exponerade för valuta­fluktuationer. SEK är Telia Company AB:s funktionella valuta. Den upplåning som Telia Company AB har är därför normalt antingen denominerad i eller swappad till SEK, såvida den inte är kopplad till internationell verksamhet eller använd som säkring av utländska nettoinvesteringar.

  Finansiell transaktionsexponeringsrisk

  Per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga odiskonterade finansiella kassaflöden, fördelat per valuta, för koncernens räntebärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat följande förväntade förfallostruktur inklusive amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Omräkning till SEK av belopp i utländsk valuta har gjorts till rådande valutakurs vid rapport­periodens slut. Terminsräntor har använts för att uppskatta framtida räntebetalningar hänförliga till instrument med rörlig ränta.

  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  DKK

  Räntebärande tillgångar

   

  Räntebärande skulder

  -40

  -40

   

  Derivat

  -4 432

  -4 432

   

  Netto

  -4 472

  -4 472

  EUR

  Räntebärande tillgångar

  6 148

  6 148

   

  Räntebärande skulder

  -1 951

  -660

  -422

  -650

  -4 505

  -8 833

  -8 613

  -6 877

  -49 123

  -81 633

   

  Derivat

  16 623

  166

  46

  73

  2 700

  6 653

  5 887

  -1 471

  -5 561

  25 116

   

  Netto

  20 820

  -494

  -376

  -577

  -1 805

  -2 180

  -2 726

  -8 348

  -54 684

  -50 369

  GBP

  Räntebärande tillgångar

   

  Räntebärande skulder

  -119

  -119

  -119

  -119

  -119

  -5 103

  -5 698

   

  Derivat

  -97

  119

  119

  119

  119

  119

  5 103

  5 601

   

  Netto

  -97

  -

  -97

  JPY

  Räntebärande tillgångar

   

  Räntebärande skulder

  -7

  -733

  -7

  -7

  -7

  -1 314

  1

  -2 074

   

  Derivat

  7

  733

  7

  7

  7

  1 314

  -1

  2 074

   

  Netto

  NOK

  Räntebärande tillgångar

   

  Räntebärande skulder

  -85

  -17

  -46

  -81

  -81

  -81

  -580

  -2 272

  -3 243

   

  Derivat

  -2 291

  -3 059

  -2 007

  -2 514

  -3 012

  15

  11

  7

  -22

  -12 872

   

  Netto

  -2 376

  -3 076

  -2 007

  -2 560

  -3 093

  -66

  -70

  -573

  -2 294

  -16 115

  USD

  Räntebärande tillgångar

  82

  20

  102

   

  Räntebärande skulder

   

  Derivat

  775

  -427

  348

   

  Netto

  857

  20

  -427

  450

  SEK

  Räntebärande tillgångar

  5 831

  1 333

  374

  2 591

  4 153

  4 093

  1 855

  1 504

  306

  22 040

   

  Räntebärande skulder

  -812

  -45

  -35

  -173

  -3 339

  -1 033

  -342

  -6 864

  -3 207

  -15 850

   

  Derivat

  -10 415

  3 059

  1 050

  2 794

  572

  -6 266

  -6 063

  -12

  -7

  -15 288

   

  Netto

  -5 396

  4 347

  1 389

  5 212

  1 386

  -3 206

  -4 550

  -5 372

  -2 908

  -9 098

  Summa, netto

  9 336

  797

  -994

  1 648

  -3 512

  -5 452

  -7 346

  -14 293

  -59 886

  -79 701

  Kassaflödet avser valutasäkring av fordringar, skulder och likvida medel i utländska valutor. Valutarisker är även minskade genom koncernens nettoinvesteringar i EUR och NOK, se avsnittet ”Omräkningsexponering”.

  Känslighet för transaktionsexponering i verksamheten

  Telia Company:s kunder faktureras till övervägande del i respektive lokal valuta. Kundfordringar på och leverantörsskulder till andra operatörer för internationell fastnätstrafik och roaming regleras netto via clearingcentraler. Det operativa behovet av att nettoköpa utländsk valuta föranleds därför främst av ett underskott i dessa avräkningar och en begränsad import av utrustning. De huvudsakliga transaktionsexponeringarna kommer från de nordiska verksamheterna och involverar SEK, EUR, NOK och DKK.

  Valuta
  MSEK

  Påverkan på årets resultat
  om valutan försvagas med
  10 procent 2017

  Påverkan på årets resultat
  om valutan försvagas med 
  10 procent 2016

  SEK

  -483

  -510

  EUR

  417

  450

  NOK

  -4

  -13

  DKK

  65

  14

  Övriga

  5

  9

  Känslighetanalysen är baserad på antagandet att operativ transaktionsexponering motsvarar den som gällde under 2017, och förutsatt att säkringsåtgärder ej vidtagits.

  Omräkningsexponering

  Omräkningsexponering uppkommer i nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Finansdirektören har mandat att verkställa säkring upp till en specifik andel av omräkningsexponeringen. Telia Company:s nettoinvesteringar i utlandsverksamhet fördelade sig per valuta på följande sätt.

  MSEK

  2017

  2016

  Netto-
  investering

  Säkrad genom upplåning
  eller derivat

  Netto

  Netto-
  investering

  Säkrad genom upplåning
  eller derivat

  Netto

  DKK

  2 940

  2 940

  3 240

  3 240

  EUR

  91 095

  -43 732

  47 363

  72 461

  -43 991

  28 470

  GBP

  96

  96

  98

  98

  NOK

  14 027

  -1 828

  12 199

  16 255

  -1 438

  14 817

  RUB

  105

  105

  4 957

  4 957

  TRY

  8 276

  8 276

  16 099

  16 099

  USD

  256

  256

  1 746

  1 746

  Övriga valutor

  398

  398

  431

  431

  Summa

  117 194

  -45 560

  71 634

  115 287

  -45 429

  69 858

  Känslighet för omräkningsexponering

  Koncernens eget kapital skulle påverkas positivt med cirka 7 200 MSEK om den svenska kronan försvagades med 10 procentenheter mot samtliga valutor i vilka Telia Company har omräkningsexponering, baserat på exponeringen per den 31 december 2017, inklusive säkringar men exklusive eventuella effekter i eget kapital till följd av Telia Company:s operativa behov av att nettoköpa utländsk valuta eller vid valutaomräkning av andra poster ingående i årets resultat.

  Hantering av ränterisk

  Telia Company:s finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, kassaflöde från löpande verksamhet och upplåning. Den räntebärande upplåningen och finansiella investeringar exponerar koncernen för ränterisk. Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntesatser påverkar koncernens räntenetto och/eller kassaflöden negativt.

  Genomsnittliga räntesatser, inklusive tillhörande säkringsinstrument, för Telia Company AB:s utestående lång- respektive kortfristiga upplåning var vid rapportperiodens slut:

  Procent

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Långfristig upplåning

  2,76

  2,07

  Kortfristig upplåning

  1,46

  1,88

  Nyckeltal för skuldportföljen var vid rapportperiodens slut följande. Angivna belopp avser redovisade värden.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Räntebindning (år)

  4,1

  5,1

  Genomsnittlig löptid (år)

  7,7

  7,8

  Kortfristiga skulder

  3 674

  11 307

  Långfristiga skulder

  87 813

  83 161

  Räntejustering < 1 år

  55 733

  67 170

  Räntejustering > 1 år

  35 754

  31 737

  Telia Company:s finanspolicy anger riktlinjer för hantering av räntebindning respektive genomsnittlig löptid för låneskulden och finansiella investeringar. Koncernen eftersträvar en avvägning mellan bedömd löpande kostnad för upplåningen och risken att få en signifikant negativ påverkan på resultatet vid en plötslig större ränteförändring. Koncernens policy är att låneskuldens genomsnittliga duration normalt ska ligga mellan 3 och 7 år.

  I de fall tillgänglig upplåningsform inte motsvarar önskvärd struktur används olika former av derivat, till exempel ränteswappar och valutaränteswappar, för att anpassa strukturen vad avser räntebindning och/eller valuta.

  Per den 31 december 2017 motsvarade räntebindningstiden för Telia Company-koncernens räntebärande tillgångar, skulder och derivat följande räntetyper och förväntade löptider. Angivna belopp avser nominella värden.

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Fast ränta

                     

  Räntebärande tillgångar

  10 399

  369

  300

  2 150

  3 650

  3 049

  1 540

  1 346

  200

  23 003

  Räntebärande skulder

  -664

  295

  -726

  -3 303

  -6 074

  -7 686

  -7 517

  -49 057

  -74 732

  Derivat

  -340

  726

  -49

  3 303

  12 338

  5 745

  7 812

  19 757

  49 293

  Netto

  9 395

  663

  300

  2 101

  3 650

  9 313

  -400

  1 641

  -29 100

  -2 437

  Rörlig ränta

                     

  Räntebärande tillgångar

  4 377

  4 377

  Räntebärande skulder

  -9 401

  -589

  -9 991

  Derivat

  -47 177

  -2 040

  -49 217

  Netto

  -52 201

  -2 630

  -54 831

  Summa, netto

  -42 806

  -1 966

  300

  2 101

  3 650

  9 313

  -400

  1 641

  -29 100

  -57 268

  Telia Company har designerat vissa ränteswappar som kassa­flödessäkringar till skydd för förändringar i framtida kassa­flöden avseende räntebetalningar på existerande skulder, även inkluderande vissa långfristiga lån som säkrar nettoinvesteringar, se not K20 ”Långfristiga och kortfristiga lån”. Säkrings­ineffektivitet avseende utestående kassa­flödessäkringar var försumbar och redovisades i årets resultat. Nettoförändringar av verkligt värde redovisade i övrigt totalresultat balanseras i en säkringsreserv som en komponent i eget kapital, se not K11 ”Övrigt totalresultat”. Under 2017 avslutades inga kassa­flödessäkringar till följd av att de ursprungligen prognostiserade transaktionerna inte inträffade inom den ursprungligen angivna tidsperioden.

  Känslighet för ränterisk

  Telia Company hade den 31 december 2017 räntebärande skulder om 88,5 GSEK, redovisat värde, med en räntebindning om cirka 4,1 år, inklusive derivat. Lån som var exponerade för ränteförändringar under den närmaste tolvmånadersperioden uppgick till cirka 55,7 GSEK, redovisat värde, givet ett antagande om att befintliga låneförfall under denna period refinansieras, och efter beaktande av derivat.

  Den exakta effekten på finans­nettot av en ränteförändring från denna låneportfölj beror på när i tiden låneförfall inträffar liksom räntejusteringsdatum för lån med rörlig ränta, och att lånevolymen kan variera över tiden, vilket påverkar bedömd nivå för marknadsvärdeförändring i låneportföljen.

  Vid antagandet att dessa lån omsattes per den 1 januari 2018 till en räntesats som var en procentenhet högre än den som gällde per den 31 december 2017 och att räntesatsen förblev oförändrad vid denna nya nivå under 12 månader, skulle räntekostnaderna efter skatt öka med omkring 435 MSEK. Samtidigt skulle effekten på eget kapital vara en minskning om 132 MSEK på grund av kassa­flödessäkringar.

  Låneportföljens verkliga värde skulle förändras med cirka 4,1 GSEK om marknadsräntenivån förändrades med en procentenhet, givet samma lånevolym och den räntebindningstid som gällde den 31 december 2017.

  Hantering av refinansieringsrisk

  I syfte att reducera refinansieringsrisken har koncernen som ambition att sprida låneförfall över en längre period. Koncernens policy är att genomsnittlig kapitalbindningstid på låneskulden skall överstiga 4 år, samt att maximalt 25 procent av upplåningen tillåts förfalla inom 2 år. Per den 31 december 2017 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden för Telia Company AB:s upplåning 7,7 år och 8 procent av upplåningen förfaller inom 2 år.

  Pensionsskuldrisk

  Se not K21 ”Avsatt för pensioner och anställningsavtal” för detaljer rörande pensionsskuldsrisk samt känslighets­analys.

  Hantering av försäkringsbara risker

  Försäkringsskyddet regleras av centrala riktlinjer och omfattar ett gemensamt paket av olika egendoms- och ansvarsförsäkringslösningar. Graden av försäkringsskydd beslutas av affärsenheter och andra enheter som är ansvariga för riskbedömningen. Enheten Corporate Insurance inom Telia Company AB hanterar de koncerngemensamma försäkringslösningarna och använder ett försäkringscaptive, Telia Försäkring AB, som strategiskt verktyg i hantering av försäkringslösningarna. Vissa av de risker som placeras i försäkringsbolaget återförsäkras i den internationella återförsäkringsmarknaden.

  Ramavtal om nettning och liknande avtal

  Telia Company har ingått ISDA-ramavtal (International Swaps and Derivatives Association) för OTC-derivat, dvs ränte- och valutaderivat, med alla huvudbanker. Dessa ISDA-avtal möjliggör kvittning. CSA-avtal (Credit Support Annex) för finansiella derivattransaktioner får upprättas som en bilaga till respektive ramavtal och redovisas som övriga kortfristiga fordringar/skulder. Under ett CSA-avtal är parterna överens om att utväxla likviditet, grundat på exponering, beräknat på veckobasis, som faller under avtalet. Överförda medel och upplupen ränta under ett CSA-avtal är inte att betrakta som en säkerhet.

  För information om avvecklad verksamhet, se not K34 ”Avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning”.

  MSEK

  Not

  31 december 2017

  Bruttobelopp finansiella tillgångar

  Brutto­belopp finansiella skulder

  Netto av finansiella tillgångar i
  balans­räkningen

  Finansiella skulder som
  inte har nettats

  CSA

  Netto

  Ränte- och valutaränte-
  swappar

  K15, K18

  3 004

  3 004

  -2 130

  -848

  26

  Valutaswappar
  och valuta-
  terminer

  K15K17

  214

  214

  -139

  76

  Övriga fordringar

   

  96

  -41

  55

     

  55

  Summa

   

  3 314

  -41

  3 273

  -2 269

  -848

  156

                 
                 

  MSEK

  Not

  31 december 2017

  Bruttobelopp finansiella skulder

  Brutto­belopp finansiella tillgångar

  Netto av finansiella skulder i
  balans­räkningen

  Finansiella tillgångar som
  inte har nettats

  CSA

  Netto

  Ränte- och valutaränte-
  swappar

  K20

  2 469

  2 469

  -2 130

  -370

  -32

  Valutaswappar
  och valuta-
  terminer

  K23, K24

  225

  225

  -139

  86

  Övriga skulder

   

  156

  -41

  114

     

  114

  Summa

   

  2 849

  -41

  2 808

  -2 269

  -370

  169

                 
                 

  MSEK

  Not

  31 december 2016

  Bruttobelopp finansiella tillgångar

  Brutto­belopp finansiella skulder

  Netto av finansiella tillgångar i
  balans­räkningen

  Finansiella skulder som
  inte har nettats

  CSA

  Netto

  Ränte- och valutaränte-
  swappar

  K15, K18

  5 437

  5 437

  -2 517

  -1 407

  1 513

  Valutaswappar
  och valuta-
  terminer

  K15, K17

  259

  259

  -255

  4

  Övriga fordringar

   

  34

  -19

  15

  15

  Summa

   

  5 729

  -19

  5 711

  -2 772

  -1 407

  1 532

                 
                 

  MSEK

  Not

  31 december 2016

  Bruttobelopp finansiella skulder

  Brutto­belopp finansiella tillgångar

  Netto av finansiella skulder i
  balans­räkningen

  Finansiella tillgångar som
  inte har nettats

  CSA

  Netto

  Ränte- och valutaränte-
  swappar

  K20

  2 877

  2 877

  -2 517

  360

  Valuta-
  swappar och valutaterminer

  K23, K24

  694

  694

  -255

  440

  Övriga skulder

   

  36

  -19

  17

  17

  Summa

   

  3 608

  -19

  3 589

  -2 772

  817

 27. Leasingavtal

  Telia Company som leasetagare, kvarvarande verksamhet

  Finansiell leasing

  Koncernens finansiella leasing avser datorer och annan it-utrustning, produktionsbilar, förmånsbilar och övriga fordon. Vidare­uthyrning förekommer ej.

  De leasade tillgångarnas redovisade värde uppgick vid rapport­periodens slut till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Anskaffningsvärde

  354

  329

  Avgår ackumulerade av- och nedskrivningar

  -80

  -85

  Nettovärde av finansiella leasingavtal

  274

  244

  Av- och nedskrivningar uppgick till 25 MSEK respektive 2 MSEK för åren 2017 och 2016. Totalt erlagda leaseavgifter under dessa år var 16 MSEK respektive 10 MSEK.

  Nuvärdet av framtida leaseavgifter för icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal uppgick vid rapportperiodens slut till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Totala framtida minimileaseavgifter

  237

  259

  Avgår räntebelastning

  -21

  -32

  Nuvärde av framtida minimileaseavgifter

  216

  227

  Framtida minimileaseavgifter och dessas nuvärden enligt icke uppsägningsbara finansiella avtal gällande den 31 december 2017 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Framtida minimileaseavgifter

  5

  5

  4

  4

  17

  16

  16

  13

  157

  237

  Nuvärde av framtida minimi-
  leaseavgifter

  4

  4

  4

  4

  15

  14

  15

  12

  144

  216

  Operationell leasing

  Koncernens operationella leasing avser i huvudsak lokaler för kontor och teknik, mark samt datorer och annan utrustning. Vissa avtal innefattar möjlighet till förlängning under varierande tidsperioder. Vidareuthyrning avser främst kontorslokaler.

  Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2017 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Framtida minimileaseavgifter

  411

  410

  409

  369

  810

  657

  495

  430

  1 467

  5 458

  Vidareuthyrningar

  2

  1

  1

  1

  1

  2

  8

  Totalt erlagda hyror och leasingavgifter var 1 631 MSEK respektive 1 771 MSEK för åren 2017 och 2016.

  Intäkter för vidareuthyrda objekt uppgick till 5 MSEK och 24 MSEK för respektive år.

  Förutom viss korttidsförhyrning varierar kontrakts­tiderna mellan 3 månader och 30 år, med en genomsnittlig löptid om cirka 5 år. Hyresavtalen är tecknade på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Vissa hyreskontrakt kan fölängas över varierande tidsperioder.

  Telia Company som leasegivare, kvarvarande verksamhet

  Finansiell leasing

  Leasingportföljen inom Telia Company:s kundfinansieringsverksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge omfattar finansiering inom ramen för Telia Company:s produkt- och tjänsteutbud. Löptiden på avtalen i stocken uppgår till cirka 14 kvartal. För nytecknade avtal under 2017 var löptiden 14 kvartal. 60 procent av samtliga avtal löper med fast ränta och 40 procent med rörlig ränta. Flertalet avtal ger möjlighet till förlängning. I Finland tillhandahåller Telia Company därutöver enligt ett finansiellt leasingavtal elmätare med sim-kort för automatiserad avläsning till ett energiföretag som en del av Telia Company:s paketerade tjänst. Avtalet har en löptid om 15 år och löper med fast ränta. Avtalet löper ut 2023.

   

  Nuvärdet av fordran avseende framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara finansiella leasingavtal uppgick vid rapportperiodens slut till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal

  1 089

  1 007

  Ej garanterade restvärden som tillfaller lease­givaren

  Bruttoinvestering i finansiella leasingavtal

  1 089

  1 007

  Ej intjänade finansiella intäkter

  -94

  -130

  Nuvärde av fordran avseende framtida mini­mileaseavgifter (nettoinvestering i finansiella leasingavtal)

  995

  877

  Bruttoinvestering respektive nuvärde av fordran avseende framtida minimileaseavgifter som hänför sig till icke uppsägningsbara finansiella avtal per den 31 december 2017 uppgick till:

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Bruttoinvestering

  88

  90

  89

  88

  210

  288

  133

  68

  35

  1 089

  Nuvärde av fordran avseende
  framtida minimileaseavgifter

  102

  104

  103

  102

  182

  187

  122

  62

  31

  995

  Reserv för osäkra fordringar avseende minimileaseavgifter uppgick den 31 december 2017 och 2016 till 0 MSEK respektive 0 MSEK. Kreditförluster på leasingfordringar reduceras av vinster vid försäljning av återlämnad utrustning.

  Operationell leasing

  Leasingportföljen avser huvudsakligen den internationella carrier-verksamheten och omfattar avtal med andra internationella operatörer samt andra avtal. Avtalstiderna med operatörer varierar mellan 10 och 25 år, med en genomsnittlig avtalslängd om 20 år. För andra avtal varier avtalstiderna mellan 3 och 10 år med en genomsnittlig avtalslängd om cirka 5 år. Utöver detta har Telia Company operationella leasingavtal relaterade till produktutbudet till slutkunder i Sverige och Finland. Avtalstiderna varierar mellan 3 och 5 år, med en genomsnittlig avtalslängd om cirka 3 år.

  De leasade tillgångarnas redovisade värde uppgick vid rapport­periodens slut till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Anskaffningsvärde

  1 634

  3 304

  Avgår ackumulerade av- och nedskrivningar

  -710

  -1 880

  Bruttoredovisat värde

  924

  1 424

  Avgår förskottsbetalda leaseavgifter

  -390

  -365

  Nettovärde av operationella leasingavtal

  534

  1 059

  Av- och nedskrivningar gjordes med 386 MSEK under 2017 och med 636 MSEK under 2016.

  Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2017 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Framtida minimileaseavgifter

  103

  103

  102

  102

  282

  371

  198

  87

  33

  1 381

 28. Transaktioner med närstående

  Svenska staten

  Vid årsskiftet ägde svenska staten 37,3 procent av utestående aktier i Telia Company AB. Resterande 62,7 procent av utestående aktier har ett spritt ägande.

  Telia Company-koncernens utbud av tjänster och produkter erbjuds svenska staten, statliga myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra operatörer och på normala kommersiella villkor. Vissa statliga bolag och affärsverk bedriver med Telia Company konkurrerande verksamhet. På motsvarande sätt köper Telia Company tjänster från statliga myndigheter och bolag till marknadsmässiga priser och på i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken svenska staten och deras myndigheter eller statliga bolag för en väsentlig andel av Telia Company:s netto­omsättning eller resultat.

  Den svenska telemarknaden regleras främst av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och av förordningar, föreskrifter och beslut enligt lagen. Operatörer som är anmälda enligt LEK ska betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektroniska kommunikationer. Telia Company:s avgift uppgick till 43 MSEK under 2017 respektive 43 MSEK under 2016. Därutöver betalar Telia Company, i likhet med övriga operatörer, årliga avgifter till Post- och telestyrelsen för myndighetens verksamhet enligt LEK och lagen om radio- och teleterminalutrustning. Telia Company betalade avgifter enligt dessa lagar med 45 MSEK under 2017 respektive 47 MSEK under 2016.

  Intressebolag och joint ventures

  Telia Company säljer och köper tjänster och produkter till och från intressebolag. Dessa transaktioner görs på marknadsmässiga villkor.

  I sammandrag fördelade sig transaktioner och balansposter med intressebolag på följande sätt.

  MSEK

  Januari–december
  eller 31 december

  2017

  2016

  Försäljning av varor och tjänster

     

  PAO MegaFon1

  3

  76

  Operators Clearing House A/S

  4

  4

  Turkcell

  2

  2

  Lattelecom

  2

  2

  Övriga

  2

  7

  Summa försäljning av varor och tjänster

  13

  91

  Summa köp av varor och tjänster

  28

  96

  Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  16

  17

  Summa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

  21

  24

  1) Avser transaktioner med MegaFon under den period som bolaget var klassificerat som intressebolag, fram till och med 3 oktober 2017.

  Pensions- och personalstiftelser

  Per den 31 december 2017 ägde Telia Company:s finska pensions­stiftelse 366 802 aktier och dess finska personalstiftelse 868 249 aktier i Telia Company AB, sammantaget 0,03 procent av röstetalet. Information om transaktioner och balansposter återfinns i not K21 ”Avsatt för pensioner och anställnings­avtal”.

  Nyckelpersoner i ledande ställning

  Se avsnittet ”Ersättningar till ledande befattnings­havare på koncernnivå” i not K31 ”Personal” för ytterligare information.

 29. Eventualposter, övriga kontrakts­förpliktelser och rättstvister

  Eventualtillgångar och ansvarsförbindelser, kvarvarande verksamhet

  Vid rapportperiodens slut hade Telia Company inga eventualtillgångar, medan ansvarsförbindelser rapporterade som eventualförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Kredit- och fullgörandegarantier m m

  16

  112

  Delsumma (se Likviditetsrisk – not K26)

  16

  112

  Garantier för pensionsförpliktelser

  352

  287

  Summa ansvarsförbindelser

  368

  398

  Kredit- och fullgörandegarantier per den 31 december 2017 hade följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Kredit- och fullgörandegarantier

  16

  0

  16

  Vissa av koncernens lånearrangemang begränsar möjligheten att avyttra eller pantsätta vissa tillgångar. I några av Telia Company AB:s senast tecknade avtal om låneemissioner ingår regler avseende ”change of control”, vilka tillåter långivarna att på vissa villkor återkalla lånet före avtalad förfallotidpunkt. Bland de villkor som uppställts ingår att en ny ägare får ett bestämmande inflytande över Telia Company AB, bland annat även medförande en sänkning av Telia Company AB:s officiella kreditvärdering till en icke-solid nivå (”non-investment grade”).

  För samtliga utställda ansvarsförbindelser avser angivna värden de maximala framtida betalningar som Telia Company eventuellt skulle kunna tvingas göra enligt respektive förbindelse.

  Ställda säkerheter, kvarvarande och avvecklad verksamhet

  Vid rapportperiodens slut fördelade sig ställda säkerheter på följande sätt baserat på hela Telia Company-koncernen vilket inkluderar både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Avseende likvida medel: Obligationer pantsatta i återköpsavtal

  664

  559

  Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar och företags­inteckningar

  137

  Avseende övriga avsättningar: Obligationer och korta placeringar

  0

  9

  Avseende operationella leasingavtal: Spärrade bankmedel

  50

  47

  Summa ställda säkerheter

  714

  752

  Övriga oredovisade kontraktsförpliktelser, kvarvarande verksamhet

  Koncernens oredovisade avtalsbundna förpliktelser per den 31 december 2017 avseende framtida förvärv (eller mot­svarande) av anläggningstillgångar hade följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntad investeringsperiod
  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Immateriella anläggningstillgångar

  252

  19

  1

  8

  280

  Materiella anläggningstillgångar

  1 001

  537

  228

  455

  866

  3 087

  Övriga aktierelaterade innehav

  1

  1

  1

  1

  2

  6

  Summa (se Likviditetsrisk – not