Moderbolagets balansräkningar

MSEK

Not

 

31 dec 2017

31 dec 2016

Tillgångar

       

Immateriella anläggningstillgångar

M8

 

9

11

Materiella anläggningstillgångar

M9

 

1

2

Uppskjutna skattefordringar

M6

 

32

Övriga finansiella anläggningstillgångar

M10

 

156 551

162 273

Summa anläggningstillgångar

   

156 592

162 286

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

M11

 

39 200

35 043

Aktuella skattefordringar

   

375

581

Kortfristiga placeringar

M12

 

15 957

13 699

Kassa och bank

M12

 

12 024

3 576

Summa omsättningstillgångar

   

67 556

52 898

Summa tillgångar

   

224 148

215 184

         

Eget kapital och skulder

       

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital

   

13 856

13 856

Reservfond

   

1 855

1 855

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

   

2

1

Fritt eget kapital

       

Fond för verkligt värde

   

1 207

591

Balanserade vinstmedel

   

55 327

53 615

Årets resultat

   

14 153

10 367

Summa eget kapital

   

86 400

80 286

Obeskattade reserver

M6

 

8 029

8 786

Avsatt för pensioner och anställningsavtal

M14

 

417

433

Uppskjutna skatteskulder

M6

 

36

Övriga avsättningar

M15

 

1 736

49

Summa avsättningar

   

2 153

519

Räntebärande skulder

       

Långfristiga lån

M16

 

85 437

81 207

Kortfristiga lån

M16

 

40 849

29 642

Ej räntebärande skulder

       

Långfristiga skulder

M17

 

13

9

Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

M15, M18

 

1 267

14 735

Summa skulder

   

127 566

125 594

Summa eget kapital och skulder

   

224 148

215 184