Moderbolagets kassaflödesanalyser

MSEK

Not

 

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Årets resultat

   

14 153

10 367

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

8 187

2 877

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar

   

-1 061

-118

Pensioner och övriga avsättningar

   

-4 227

12 942

Finansiella poster

   

2 899

3 539

Koncernbidrag och bokslutsdispositioner

   

-7 000

-11 567

Skatter

   

194

-641

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

13 145

17 399

Ökning (-)/Minskning (+) rörelsefordringar

   

-34

-103

Ökning (+)/Minskning (-) rörelseskulder

   

-6 238

-46

Förändring av rörelsekapital

   

-6 271

-150

Kassaflöde från löpande verksamhet

   

6 874

17 249

Förvärvade immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

0

-7

Återbetalning av kapital från dotterbolag

   

219

501

Förvärvade egetkapitalinstrument

   

-4 082

-1 495

Avyttrade egetkapitalinstrument och avyttrad verksamhet

   

1 373

3 342

Lämnade lån och andra investeringar

   

8 410

-11 195

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande fordringar

   

-8 056

1 719

Återbetalning av långfristiga lån

   

2 774

2 716

Kassaflöde från investeringsverksamhet

   

638

-4 419

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

   

7 512

12 830

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-4

-5

Utdelning till aktieägare

   

-8 660

-12 990

Erhållna/lämnade koncernbidrag

   

7 687

7 394

Upptagna lån

   

15 670

-337

Amorterade lån

   

-18 589

-6 843

Nettoförändring av lån med kort löptid

   

-3 362

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar
och CSA

   

-1 927

1 180

Erhållna likvida medel avseende återköpsavtal

   

1 812

6 975

Betalda likvida medel avseende återköpsavtal

   

-1 707

-6 416

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-5 719

-14 403

Årets kassaflöde

   

1 793

-1 573

         

Likvida medel vid årets början

   

12 232

13 558

Årets kassaflöde

   

1 793

-1 573

Kursdifferens i likvida medel

   

393

247

Likvida medel vid årets slut

M12

 

14 418

12 232

         

Erhållna utdelningar

   

12 916

21 796

Erhållna räntor

   

723

884

Betalda räntor

   

-1 701

-2 198

Betalda skatter

   

-342

-1 754