Moderbolagets noter

INNEHÅLL

Not

 1. Redovisningsnorm

  Allmänt

  De finansiella rapporterna för moderbolaget Telia Company AB har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, övrig svensk lagstiftning samt rekommendationen RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” och andra uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rapportering. Rekommendationen ska tillämpas av juridiska personer vars värdepapper vid rapportperiodens utgång är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. I koncernens finansiella rapporter ska sådana företag tillämpa EU:s förordning om internationella redovisningsnormer medan de fortsatt ska tillämpa årsredovisningslagen vid upprättande av den egna årsredovisningen. RFR 2 anger att som huvudregel ska noterade företag tillämpa IFRS och specificerar de undantag och tillägg som föranleds av lagbestämmelser eller av sambandet mellan redovisning och beskattning.

  Värderingsgrunder och betydelsefulla redovisningsprinciper

  Med nedanstående få undantag tillämpar Telia Company AB samma värderingsgrunder och redovisningsprinciper som beskrivs i not K3.

  Post

  Not

  Redovisningstillämpning

  Koncernbidrag

  M6

  Vinstöverföring genom koncernbidrag kan under vissa förutsättningar ske mellan svenska bolag i en koncern. Ett koncernbidrag är normalt en avdragsgill kostnad för givaren och en skattepliktig intäkt för mottagaren. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

  Lånekostnader

  M5, M8, M9

  Lånekostnader direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång aktiveras ej som en del av tillgångens anskaffningsvärde.

  Andelar i koncernbolag 
  och intressebolag

  M5, M10

  Andelar i koncernbolag och intressebolag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar resultatredovisas medan återbetalning av visst bundet tillskjutet kapital minskar redovisat värde.

  Avsatt för pensioner
  och anställningsavtal

  M5, M14

  Pensionsskuld och pensionskostnad redovisas i enlighet med förenklingsregeln för pensioner i RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”.

  Obeskattade
  reserver och
  bokslutsdispositioner

  M6

  Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner redovisas brutto exklusive uppskjuten skatteskuld hänförlig till de temporära skillnaderna.

  Aktiverade
  utvecklingsutgifter

  M8

  Motsvarande belopp som har aktiverats som utvecklingsutgifter i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar har redovisats i fond för aktiverade utvecklingsutgifter i eget kapital.

  Leasingavtal

  M21

  Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.

  Belopp och datum

  Om inget annat anges presenteras belopp i miljoner svenska kronor (MSEK) eller annan angiven valuta och avser perioden 1 januari–31 december för resultaträknings- och kassa­flödesrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster.

  Nyligen publicerade redovisningsstandarder

  För information av relevans för Telia Company AB, se not K1.

  IFRS 9 “Financial Instruments”

  Från och med 1 januari 2018 kommer IFRS 9 ”Financial Instruments” att ersätta IAS 39 ”Financial Instruments: Recognition and measurement” som standard för rapportering för finansiella instrument i enlighet med IFRS. Enligt IFRS 9, får ett bolag som upprättar bokslut i enlighet med RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” välja att tillämpa IFRS 9 eller inte. Telia Company AB har valt att tillämpa IFRS 9 i den juridiska personen per den 1 januari, 2018. Standardens tre huvudprojekt har varit klassificering och värdering, nedskrivningar och säkringredovisning. Se not K1 för ytterligare information avseende IFRS 9. Under 2017 har Telia Company utfört en granskning och bedömning av övergångseffekterna för finansiella tillgångar och finansiella skulder. Baserad på denna bedömning är slutsatsen att Telia Company AB kommer att ha en övergångseffekt för nedskrivning av koncerninterna fordringar på 150 MSEK. Beloppet kommer att redovisas per 1 januari 2018 som en minskning i Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar och en minskning av Eget kapital.

  IFRS 15 “Revenue from contracts with customers”

  Den nya intäktsstandarden kommer inte att få någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna för moderbolaget vid initial tillämpning.

  Bedömningar och osäkerhet i uppskattningar – kritiska områden

  För information av relevans för Telia Company AB, se not K2.

 2. Nettoomsättning

  Nettoomsättningen avsåg främst koncerngemensamma tjänster till dotterbolag och fördelade sig per enskilt betydelsefulla länder på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Sverige

  194

  250

  Finland

  73

  97

  Nederländerna

  49

  Norge

  38

  47

  Danmark

  29

  36

  Övriga länder

  29

  39

  Summa

  413

  469

 3. Kostnadsslagsredovisning

  Rörelsens kostnader presenteras i resultaträkningen med en klassificering baserad på funktionerna ”Kostnader för sålda tjänster”, ”Försäljnings- och marknadsföringskostnader”, samt ”Administrationskostnader”. Summan av de funktions­indelade kostnaderna fördelade sig på följande kostnadsslag.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Övriga nätkostnader

  -11

  -5

  Personalkostnader (se även not M25)

  -777

  -821

  Hyres- och leasingavgifter

  -36

  -34

  Konsulttjänster

  -174

  -209

  It-kostnader

  -10

  29

  Övriga kostnader och netto av koncernintern fakturering

  -118

  -178

  Avskrivningar och nedskrivningar

  -4

  -4

  Summa

  -1 130

  -1 222

  Avskrivningar och nedskrivningar per funktion fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Administrationskostnader

  -4

  -4

  Summa

  -4

  -4

 4. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

  Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Övriga rörelseintäkter

     

  Återförda avsättningar

  6 807

  varav justering av avsättning för den globala uppgörelsen med myndigheterna avseende utredningarna i Uzbekistan

  4 293

  varav överföring av delar av den ursprungliga avsättningen till andra koncernbolag

  2 514

  Initial diskonteringseffekt på utestående avsättning relaterad till utredningarna i Uzbekistan

  66

  Kursvinster

  161

  9

  Summa övriga rörelseintäkter

  7 034

  9

  Nedskrivning av koncerninterna fordringar

  -341

  Kursförluster

  -30

  -16

  Realisationsförluster

  -6

  Förändring i nuvärde på avsättningnar

  -9

  Omstruktureringskostnader

  -14

  -57

  Övriga rörelsekostnader

  -318

  -13 483

  Summa övriga rörelsekostnader

  -719

  -13 556

  varav avskrivningar och nedskrivningar

  -341

  Resultateffekt, netto

  6 314

  -13 547

  varav netto kursvinster/-förluster på derivatinstrument som innehas för handel

  Den 21 september 2017 meddelade Telia Company att man nått en global uppgörelse med myndigheter i USA och Nederländerna avseende utredningarna i Uzbekistan. Övriga rörelsekostnader 2016 inkluderar resultateffekten av avsättningen för förlikningsbeloppet som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna. För mer information, se not K34.

 5. Finansiella intäkter och finansiella kostnader

  Finansiella intäkter och finansiella kostnader fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Finansiella intäkter

     

  Utdelningar från koncernbolag

  12 916

  21 796

  Kapitalvinster från koncernbolag

  1 098

  152

  Utdelningar från intressebolag

  0

  0

  Räntor från koncernbolag

  330

  400

  Övriga ränteintäkter

  75

  75

  Kursvinster

  5

  255

  Utdelningar från aktieinnehav

  6

  Övriga finansiella intäkter

  14

  Summa finansiella intäkter

  14 437

  22 684

       

  Finansiella kostnader

     

  Nedskrivningar från koncernbolag

  -7 837

  -2 671

  Realisationsförluster från dotterbolag

  -38

  -25

  Realisationsförluster från intressebolag

  -15

  Nedskrivningar från övriga finansiella investeringar

  -11

  -202

  Övriga räntekostnader

  -2 981

  -2 611

  Räntekomponent i pensionskostnader

  -17

  -18

  Kursförluster

  -1 461

  -2 930

  Övriga finansiella kostnader

  0

  Summa finansiella kostnader

  -12 344

  -8 472

  Resultateffekt, netto

  2 093

  14 212

  För mer information om Nedskrivningar från koncernbolag se not M10.

  Detaljer avseende övriga räntekostnader, netto kursvinster/kursförluster och övriga ränteintäkter hänförliga till säkringsaktiviteter, låneford­ringar, obligationer och upplåning fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Övriga
  räntekostnader

  Netto kursvinster/
  kursförluster

  Övriga
  ränteintäkter

  Derivat för säkring av
  verkligt värde

  76

  387

  -50

  119

  Derivat för kassaflödessäkring

  95

  10

  -131

  -457

  Derivat som innehas för handel

  145

  695

  -186

  125

  Lånefordringar och kundfordringar

  -1 486

  1 379

  20

  14

  Obligationer som hålls till försäljning

  55

  61

  Upplåning i
  säkringsförhållanden
  avseende verkligt värde

  -1 906

  -1 415

  -832

  -3 190

  Upplåning
  och andra finansiella
  skulder till upplupet anskaffningsvärde

  -1 279

  -2 201

  1 229

  -652

  Övrigt

  -111

  -87

  Summa

  -2 981

  -2 611

  -1 456

  -2 675

  75

  75

  Upplåning till upplupet anskaffningsvärde omfattar såväl poster i säkringsförhållanden avseende kassaflöden som icke säkrade poster.

 6. Skatter

  Skatt redovisad i totalresultatet

  Skatt redovisad i totalresultatet fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Skatt redovisad i årets resultat

     

  Aktuell skatt

  -533

  -1 057

  Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

  -1

  -1

  Uppskjuten skatt

  -2

  -54

  Summa skattekostnad redovisad i årets resultat

  -536

  -1 113

  Skatt redovisad i övrigt totalresultat

     

  Aktuell skatt

  2

  -29

  Uppskjuten skatt

  32

  28

  Summa skatt redovisad i övrigt totalresultat

  34

  -1

       

  Skatt redovisad direkt i eget kapital

     

  Uppskjuten skatt

  37

  Total skatt redovisad direkt i eget kapital

  37

  Resultat före skatt uppgick till 14 689 MSEK under 2017 (11 479). Skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt.

  Procent

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Svensk inkomstskattesats

  22,0

  22,0

  Justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år

  0,0

  0,0

  Ej avdragsgilla kostnader

  12,4

  29,8

  Ej skattepliktiga intäkter

  -30,8

  -42,1

  Effektiv skattesats i årets resultat

  3,6

  9,7

  Ej avdragsgilla kostnader 2016 utgjordes i huvudsak av avsättning för förlikningsbelopp som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna. Reverseringen av del av avsättningen är behandlad som ej skattepliktig intäkt 2017. Ej skattepliktiga intäkter för 2017 och 2016 utgjordes i huvudsak av utdelningar från dotterbolag.

  MSEK

  2017

  Ingående

  redovisat

  värde

  Förändring

  redovisad i resultat­räkningen

  Förändring redovisad 
  i övrigt 
  totalresultat

  Förändring redovisad i eget kapital

  Utgående

  redovisat

  värde

  Uppskjutna skattefordringar, brutto

           

  Anläggningstillgångar

  2

  0

  0

  2

  Avsättningar

  99

  -1

  37

  134

  Delsumma

  101

  -2

  37

  136

  Kvittning av uppskjutna skatteskulder/-fordringar

  -101

  2

  -5

  -105

  Summa uppskjutna skattefordringar

  32

  32

  Uppskjutna skatteskulder

           

  Verkligt värdejustering, kassaflödessäkringar och finansiella instrument som kan säljas

  137

  -32

  105

  Delsumma

  137

  -32

  105

  Kvittning av uppskjutna skattefordringar/-skulder

  -101

  2

  -5

  -105

  Summa uppskjutna skatteskulder

  36

  2

  -37

  Netto uppskjutna skattefordringar (+)/skatteskulder (-)

  -36

  -2

  37

  MSEK

  2016

  Ingående

  redovisat

  värde

  Förändring

  redovisad i resultat­räkningen

  Förändring redovisad 
  i övrigt 
  totalresultat

  Förändring redovisad i eget kapital

  Utgående

  redovisat

  värde

  Uppskjutna skattefordringar, brutto

           

  Anläggningstillgångar

  2

  0

  2

  Senarelagda kostnader för avsättningar

  153

  -54

  99

  Delsumma

  155

  -54

  101

  Kvittning av uppskjutna skatteskulder/-fordringar

  -155

  54

  -101

  Summa uppskjutna skattefordringar

  Uppskjutna skatteskulder

           

  Verkligt värdejustering, kassaflödessäkringar och finansiella instrument som kan säljas

  165

  -28

  137

  Delsumma

  165

  -28

  137

  Kvittning av uppskjutna skattefordringar/-skulder

  -155

  54

  -101

  Summa uppskjutna skatteskulder

  10

  54

  -28

  36

  Netto uppskjutna skattefordringar (+)/skatteskulder (-)

  -10

  -54

  28

  -36

  Ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag eller oredovisade uppskjutna skattefordringar, som skulle ha kunnat utnyttjas under obegränsad tid, fanns ej för åren 2017 och 2016. Oredovisad uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver uppgick per den 31 december 2017 till 1 766 MSEK (1 933).

  Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner

  Per den 31 december 2017 och 2016 bestod obeskattade reserver i balansräkningen av periodiseringsfonder totalt uppgående till 8 029 MSEK respektive 8 786 MSEK.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Förändring av periodiseringsfonder

  757

  3 880

  Erhållna koncernbidrag

  6 711

  8 297

  Lämnade koncernbidrag

  -468

  -609

  Resultateffekt, netto

  7 000

  11 568

 7. Övrigt totalresultat

  Övrigt totalresultat fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Egetkapital­komponent

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Kassaflödessäkringar

       

  Nettoförändring i verkligt värde

  Reserv
  för verkligt värde

  -180

  214

  Överfört till finansiella kostnader i årets resultat

  Reserv
  för verkligt värde

  33

  -343

  Skatteeffekt

  Reserv
  för verkligt värde

  32

  28

  Summa kassaflödes­säkringar

   

  -115

  -100

  Finansiella instrument som kan säljas

       

  Nettoförändring i verkligt värde

  Reserv
  för verkligt värde

  729

  134

  Överfört till finansiella kostnader i årets resultat

  Reserv
  för verkligt värde

  0

  Skatteeffekt

  Reserv
  för verkligt värde

  2

  -29

  Summa finansiella instrument som kan säljas

   

  731

  105

  Summa övrigt totalresultat

   

  615

  5

  varav summa skatteeffekt (se även not M6)

   

  34

  -1

 8. Immateriella anläggningstillgångar

  Utgående redovisat värde fördelades och förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ackumulerat anskaffningsvärde

  39

  68

  Ackumulerade avskrivningar

  -30

  -57

  Redovisat värde

  9

  11

  varav pågående arbeten

  2

  7

  Ingående redovisat värde

  11

  7

  Investeringar

  0

  7

  Utrangeringar

  0

  Årets avskrivningar

  -3

  -3

  Utgående redovisat värde

  9

  11

  Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under året. För tillämpade avskrivningstider, se not K2. I resultaträkningen ingår avskrivningar och nedskrivningar, i förekommande fall, i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden övriga rörelsekostnader. I den mån svensk skattelagstiftning tillåter högre avskrivningar redovisas dessa som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, se detta avsnitt i not M6.

  Summa utgående redovisat värde för immateriella anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Aktiverade utvecklingsutgifter

  7

  4

  Pågående arbeten

  2

  7

  Utgående redovisat värde

  9

  11

 9. Materiella anläggningstillgångar

  Totalt utgående redovisat värde fördelades och förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Maskiner och andra tekniska anläggningar

  Inventarier, verktyg

  och installationer

  Summa

  Ackumulerat anskaffningsvärde

  6

  6

  17

  17

  23

  24

  Ackumulerade avskrivningar

  -6

  -4

  -17

  -17

  -23

  -22

  Redovisat värde

  1

  2

  0

  1

  2

  Ingående redovisat värde

  2

  3

  0

  0

  2

  3

  Årets avskrivningar

  -1

  -1

  0

  0

  -1

  -1

  Utgående redovisat värde

  1

  2

  0

  1

  2

  Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2017. För tillämpade avskrivningstider, se not K2. I resultaträkningen ingår avskrivningar och nedskrivningar, i förekommande fall, i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelsekostnader. I den mån svensk skattelagstiftning tillåter högre avskrivningar redovisas dessa som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, se not M6.

 10. Övriga finansiella anläggningstillgångar

  Redovisat värde förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Andelar i intressebolag och joint ventures

  Andelar i

  utomstående bolag

  Andelar i koncernbolag och övriga
  finansiella tillgångar

  Summa

  Ingående redovisat värde

  54

  267

  1 186

  1 077

  161 031

  161 346

  162 273

  162 690

  Nyemissioner och aktieägartillskott

  4

  122

  1 359

  126

  1 359

  Återbetalning av kapital

  -2

  -2

  -219

  -501

  -221

  -503

  Återbetalning av lån och räntor

  -3

  -3

  Investeringar

  20

  1

  112

  13 578

  9 977

  13 599

  10 089

  Avyttringar

  -15

  -5 936

  -9 309

  -5 936

  -9 324

  Nedskrivningar

  -6

  -197

  -5

  -5

  -7 830

  -2 623

  -7 843

  -2 825

  Omklassificeringar till kortfristiga placeringar

  0

  -6 184

  851

  -6 184

  851

  Förändringar av verkligt värde

  0

  738

  3

  -65

  738

  -62

  Utgående redovisat värde

  72

  54

  1 917

  1 186

  154 562

  161 031

  156 551

  162 273

  Verkligt värde för övriga finansiella anläggningstillgångar överensstämmer med redovisat värde. Nedskrivningar var främst hänförliga till Skanova AB 2017 och 2016. För mer information avseende Andelar i utomstående bolag som kan säljas se not K25. Redovisat värde för övriga finansiella anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Redovisat värde

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Andelar i utomstående bolag som kan säljas

  1 898

  1 160

  Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

  19

  26

  Obligationer som kan säljas

  12 084

  10 185

  Ränteswappar och valutaränteswappar till verkligt värde

  2 977

  4 453

  varav betecknade som säkringar av verkligt värde

  719

  1 039

  varav som innehas för handel

  1 268

  2 116

  varav betecknade som kassaflödessäkringar

  990

  1 298

  Derivat som innehas för handel

  Valutaswappar och valutaterminer som innehas för handel

  Delsumma(se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not M19)

  16 978

  15 823

  Lånefordringar och kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

  10

  54

  Delsumma (se Kategorier – not M19 och Kreditrisk – not M20)

  16 989

  15 877

  Andelar i koncernbolag

  134 963

  139 239

  Fordringar hos koncernbolag

  4 528

  7 103

  Andelar i intressebolag

  72

  54

  Summa övriga finansiella anläggningstillgångar

  156 551

  162 273

  varav räntebärande

  19 599

  21 793

  varav icke räntebärande

  136 952

  139 294

  För Lånefordringar och kundfordringar (inklusive fordringar hos intressebolag), uppskattas verkligt värde till nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med användande av marknadsmässiga räntesatser per rapportperiodens slut.

  Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för fordringar hos koncernbolag.

  Andelar i koncernbolag specificeras nedan, medan motsvarande uppgifter om intressebolag och utomstående bolag återfinns i not K14 och K15.

  Dotterbolag,

  organisationsnummer, säte

  Ägarandel
  (%)

  Antal

  aktier

  Redovisat värde (MSEK)

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Svenska bolag

         

  Skanova AB,556446-3734,Solna

  100

  1 000 000

  18 531

  25 616

  Telia Sverige AB,556430-0142,Stockholm

  100

  3 000 000

  4 376

  4 376

  Telia Nättjänster Norden AB,556459-3076,Stockholm

  100

  68 512

  3 146

  3 146

  TeliaSonera Mobile Networks AB,556025-7932,Stockholm

  100

  550 000

  663

  1 343

  Cygate AB,556549-8952,Solna

  100

  61 000

  659

  659

  Telia Finance AB,556404-6661,Solna

  100

  45 000

  541

  481

  Telia Carrier AB,556583-2226,Stockholm

  100

  1 000 000

  453

  453

  Telia Mobile Holding AB,556855-9040,Stockholm

  100

  50 000

  476

  476

  Zitius Service Delivery AB,556642-8339,Göteborg

  100

  2 079 000

  353

  353

  Telia Försäkring AB,516401-8490,Stockholm

  100

  2 000 000

  200

  200

  Telia Sverige Net Fastigheter AB,556368-4801,Stockholm

  100

  5 000

  169

  169

  Fält Communications AB,556556-1999,Umeå

  100

  31 857 538

  158

  C-Sam AB,556628-1498,Gnesta

  100

  1 000

  94

  Svenska Stadsnät AB,556577-9195,Lund

  100

  100 000

  70

  70

  Humany AB,556569-7314,Stockholm

  100

  62 161 368

  69

  SalaNet AB,556612-1686,Sala

  100

  40 000

  43

  Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB,556669-1704,Umeå

  100

  8 500

  31

  31

  Telia Asset Finance AB,556599-4729,Solna

  100

  1 000

  22

  22

  TV-Net i Löddeköpinge AB,556419-9908,Löddeköpinge

  100

  1 000

  21

  Quadracom Networks AB,556606-6055,Göteborg

  100

  10 000

  9

  9

  Svenska Stadsnät Transit AB,556333-0934,Täby

  100

  1 000

  8

  8

  Telia Network Sales AB,556458-0040,Stockholm

  100

  10 000

  7

  7

  Svenska Stadsnät Perspektiv AB,559028-4153,Stockholm

  100

  500

  4

  4

  We Care and Repair Nordic AB,556989-3679,Stockholm

  100

  500

  2

  2

  Växjö Support Center Försäljnings AB,556663-4514,Växjö

  100

  1 000

  1

  1

  Sergel Kredittjänster AB, 556264-8310,Stockholm

  100

  5 000

  8

  Sergel Finans AB, 559067-6416,Stockholm

  100

  50 000

  0

  Övriga aktiva, vilade och avyttrade bolag

     

  0

  0

  Dotterbolag,

  organisationsnummer, säte

  Ägarandel
  (%)

  Antal

  aktier

  Redovisat värde (MSEK)

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Bolag utanför Sverige

         

  Telia Finland Oyj,1475607-9,Helsingfors

  100

  1 417 360 515

  74 863

  74 863

  Nebula Top Oy,2546028-1,Helsingfors

  100

  46 921 852

  1 117

  -

  Cygate Oy,0752421-0,Helsingfors

  100

  1 500 000

  252

  246

  Telia Carrier Finland Oy,1649304-9,Helsingfors

  100

  100

  98

  98

  Propentus Oy,1841830-9,Kouvola

  100

  720

  79

  Bemecon Solutions Oy, 2442892-5,Esbo

  100

  10 000

  6

  Sergel Oy, 1571416-1,Helsingfors

  100

  267 966 000

  149

  Telia Norge AS,981929055,Oslo

  100

  30 000

  12 786

  12 786

  Phonero AS,992984856,Kristiansand

  100

  41 315

  2 382

  Sergel Norge AS, 984272170,Sandefjord

  100

  227 247

  143

  Telia Carrier Denmark A/S,24210413,Köpenhamn

  100

  1 000

  172

  172

  TeliaSonera Danmark A/S,18530740,Köpenhamn

  100

  14 500

  19

  19

  Argon A/S,36462272,Köpenhamn

  100

  500 000

  1

  1

  Sergel A/S, 35481036,Köpenhamn

  100

  500 000

  1

  Telia Lietuva, AB,121215434,Vilnius

  88,2

  513 594 774

  4 144

  4 144

  UAB Sergel, 125026242,Vilnius

  100

  10 850

  7

  SIA Telia Latvija,000305757,Riga

  100

  353 500

  24

  29

  Telia Carrier Latvia SIA,000325135,Riga

  100

  108 542

  7

  13

  Latvijas Mobilais Telefons SIA,50003050931,Riga

  24,5

  200 165

  2

  2

  SIA Sergel, 010318318,Riga

  100

  3 507

  4

  Telia Eesti AS,10234957,Tallinn

  100

  137 954 528

  5 690

  5 686

  Telia Carrier Estonia OÜ,12606073,Tallinn

  100

  1

  11

  11

  Telia Carrier France S.A.S.,B421204793,Paris

  100

  1 366 667

  482

  681

  Telia Carrier UK Ltd,02796345,London

  100

  1 010 000

  268

  268

  Telia Carrier Germany GmbH,HRB50081,Frankfurt am Main

  100

  0

  249

  249

  AO Telia Carrier Russia,1027809197327,Moskva

  100

  220 807 825

  200

  200

  Telia Carrier U.S. Inc.,541837195,Herndon

  100

  3 000 100

  136

  136

  Telia Carrier Czech Republic a.s.,26207842,Prag

  100

  20 000

  126

  118

  Telia Carrier Austria GmbH,FN191783i,Wien

  100

  0

  118

  118

  Telia Carrier Netherlands B.V.,34128048,Amsterdam

  100

  910

  59

  59

  Telia Carrier Switzerland AG,CHE-105.398.242,Zürich

  100

  1 000

  54

  54

  Telia Frankfurt Property GmbH,HRB98956,Frankfurt am Main

  100

  0

  49

  49

  Telia Carrier Poland Sp.z.o.o.,KRS0000018616,Warszawa

  100

  22 500

  37

  37

  Telia Carrier Italy S.p.A.,07893960018,Turin

  100

  530 211

  17

  17

  Telia Carrier Bulgaria EOOD,175215740,Sofia

  100

  29 210

  14

  14

  Telia Carrier Hungary Kft,01-09-688192,Budapest

  100

  0

  13

  19

  Telia Carrier Turkey Telekomunikasyon L.S.,609188,Istanbul

  99,5

  55 919

  8

  8

  Telia Carrier Ireland Ltd.,347074,Dublin

  100

  27

  6

  6

  TOV Telia Carrier Ukraine,34716440,Kiev

  100

  0

  6

  6

  Telia Carrier Romania S.R.L.,20974985,Bukarest

  100

  10 001

  3

  5

  Telia Carrier Slovakia s.r.o.,36709913,Bratislava

  100

  0

  3

  7

  Telia Carrier Belgium S.A.,0469422293,Bryssel

  100

  50 620

  3

  3

  Telia Carrier Canada Inc.,BC0968600,Vancouver

  100

  100

  1

  1

  Telia Carrier Singapore Pte. Ltd.,200005728N,Singapore

  100

  1 200 002

  1

  1

  Telia Carrier Croatia d.o.o.,081061252,Zagreb

  100

  112 500

  0

  0

  TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V.,6547289,Rotterdam

  100

  10

  1 355

  1 355

  TeliaSonera Telekomünikasyon Hizmetleri A.S.,381395,Istanbul

  99,0

  79 193

  10

  10

  TeliaSonera Assignments B.V.,24300363,Rotterdam

  100

  1 810 719 000

  0

  0

  Övriga aktiva, vilade och avyttrade bolag

     

  1

  1

  Summa

     

  134 963

  139 239

  Under 2017 skrevs det bokförda värdet för Skanova AB ner för att återspegla de operativa egenskaperna och kapital-strukturen. Sergel såldes under året till Marginalen Bank. Avyttringen omfattade två svenska bolag och fyra bolag utanför Sverige.

  För ytterligare information om förvärv se not K33. Telia Danmark är en filial till Telia Nättjänster Norden AB. Telia Company:s andelar i nätdelningsverksamheterna i Sverige och Danmark ägs via Telia Sverige AB respektive Telia Mobile Holding AB. Ytterligare 24,5 procent av aktierna i Latvijas Mobilais Telefons SIA ägs av ett dotterbolag. Telia Company har styrelse­majoritet i Latvijas Mobilais Telefons SIA. Resterande aktier i Telia­Sonera Telekomünikasyon Hizmetleri A.S. ägs av Telia­ Finland Oyj som också indirekt kontrollerar Fintur Holdings B.V. och TeliaSonera UTA Holding B.V.

  I samtliga bolag överensstämmer kapitalandel med rösträttsandel.

  Övriga aktiva och vilande bolag disponerar ej över koncernmässiga tillgångar av väsentligt värde. Förutom ovan nämnda bolag kontrollerar Telia Company AB indirekt ett antal rörelsedrivande och vilande dotterdotterbolag.

 11. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  Redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelar sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ränteswappar och valutaränteswappar betecknade som säkringar av verkligt värde

  301

  Valutaswappar och valutaterminer som innehas för handel

  240

  942

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not M19)

  240

  1 243

  Kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde

  20

  Lånefordringar och fordringar till upplupet anskaffningsvärde

  2

  0

  Delsumma (se Kategorier – not M19 och Kreditrisk – not M20)

  261

  1 243

  Fordringar hos koncernbolag

  38 706

  33 407

  varav cashpool och kortfristiga placeringar

  31 923

  25 234

  varav kundfordringar och övriga fordringar

  6 783

  8 173

  Övriga kortfristiga fordringar

  200

  369

  Förutbetalda kostnader

  32

  25

  Summa kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  39 200

  35 043

  varav räntebärande

  32 106

  26 197

  varav icke räntebärande

  7 094

  8 846

  Redovisat värde för Kundfordringar samt Lånefordringar och fordringar motsvarar verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. För Kundfordringar respektive Lånefordringar och andra fordringar (inklusive fordringar hos intressebolag och joint ventures) var vid rapportperiodens slut koncentrationen av kreditrisker per geografiskt område och per kundsegment som följer.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Geografiskt område

     

  Sverige

  2

  0

  Övriga länder

  20

  Summa redovisat värde

  22

  Kundsegment

     

  Övriga kunder

  22

  0

  Summa redovisat värde

  22

  0

  Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för fordringar hos koncernbolag. Vid rapportperiodens slut uppgick reserven för osäkra respektive åldersfördelningen hos Kundfordringar till:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Fakturerade kundfordringar

  20

  Reserv för osäkra kundfordringar

  Summa kundfordringar

  20

  Ej förfallna kundfordringar

  20

  Förfallna ej nedskrivna kundfordringar

  varav 30–180 dagar

  varav mer än 180 dagar

  Summa kundfordringar

  20

  Vid rapportperiodens slut var åldersfördelningen hos Lånefordringar och andra kundfordringar (inklusive fordringar hos intressebolag) som följer.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ej förfallna fordringar

  2

  Summa lånefordringar och andra kundfordringar

  2

  Inga nedskrivningar av kundfordringar (kundförluster) gjordes och inga kundfordringar återvanns under 2017 och 2016.

 12. Kortfristiga placeringar, likvida medel

  Kortfristiga placeringar och likvida medel var som följer:

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Kortfristiga placeringar med löptid längre än 3 månader

  13 563

  5 043

  varav obligationer som kan säljas

  8 651

  4 564

  Kortfristiga placeringar med löptid t o m 3 månader

  2 394

  8 656

  varav obligationer som kan säljas

  1 411

  3 810

  varav bankdepositioner till upplupet anskaffningsvärde

  982

  4 846

  Summa kortfristiga placeringar

  15 957

  13 699

  Kassa och bank

  12 024

  3 576

  Summa (se Kategorier – not M19 och Kreditrisk – not M20)

  27 981

  17 275

  varav likvida medel

  14 418

  12 232

  Likvida medel definieras som summan av Kortfristiga placeringar med löptider t o m 3 månader och balansposten Kassa och bank. Redovisade värden anses motsvara verkliga värden då risken för värdeförändringar är oväsentlig. Per den 31 december 2017 fanns inga spärrade medel på Telia Company AB:s bankkonton. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier samt om exponering för kreditrisker återfinns i not M19 respektive i avsnittet ”Hantering av kreditrisk” i not M20.

 13. Eget kapital

  Aktiekapital, egna aktier, resultat per aktie och utdelningar

  Se koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K19).

  Till årsstämmans förfogande står:

   

  SEK

  Fritt eget kapital

  56 534 464 757

  Årets resultat

  14 152 801 703

  Summa

  70 687 266 460

  Styrelsen föreslår att beloppet disponeras på följande sätt:

   

  SEK

  Ordinarie utdelning om 2,30 SEK per aktie till ägarna

  9 959 194 996

  I ny räkning överförs

  60 728 071 464

  Summa

  70 687 266 460

  Utdelningen ska delas upp och betalas ut i två lika delar om 1,15 SEK vardera per aktie, en i april 2018 och en i oktober 2018.

  Styrelsen har, enligt kapitel 18 paragraf 4 i den svenska aktiebolagslagen, övervägt huruvida föreslagen utdelning är försvarlig. Styrelsen bedömer att:

  Moderbolagets bundna egna kapital och koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utdelning i enlighet med förslaget kommer att vara tillräckligt i förhållande till omfattningen av moderbolagets och koncernens verksamhet.

  Den föreslagna utdelningen äventyrar inte moderbolagets och koncernens förmåga att genomföra de investeringar som anses nödvändiga. Förslaget är förenligt med fastställd kassaflödesprognos under vilken moderbolaget och koncernen förväntas kunna hantera oväntade händelser och tillfälliga avvikelser i kassaflöden i rimlig omfattning.

  Styrelsens fullständiga redogörelse ingår i dokumenten till årsstämman.

 14. Avsatt för pensioner och anställningsavtal

  Pensionsförpliktelser och pensionskostnader

  Det stora flertalet anställda i Telia Company AB omfattas av en förmånsbestämd pensionsplan (ITP-Tele och ITP2 plan), vilket innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentuell andel av lönen. Pensionsplanen omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension och familjepension. Samtliga anställda födda 1979 eller senare omfattas av en premiebestämd pensionsplan (ITP1).

  Merparten av Telia Company AB:s pensionsförpliktelser tryggas genom Telia Pensionsstiftelse. Vissa åtaganden, såsom vissa individuella tilläggspensionsförmåner samt en rättighet enligt anställningsvillkoren för vissa personalkategorier att gå i pension vid 55, 60 eller 63 års ålder, säkerställs genom beskattade reserver i balansräkningen.

  Pensionsförpliktelserna beräknas årligen, per rapport­periodens slut, enligt försäkringstekniska grunder.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ingående balans, pensionsförpliktelser som omfattas av stiftelsetillgångar

  1 568

  1 569

  Ingående balans, pensionsförpliktelser som ej omfattas av stiftelsetillgångar

  432

  436

  Ingående balans, summa pensions­förpliktelser

  2 001

  2 005

  Kostnader avseende tjänstgöring under året

  38

  21

  Räntekostnader, fribrevsuppräkning

  72

  125

  Utbetalning av pensioner

  -120

  -131

  Avyttrad verksamhet

  0

  0

  Annan förändring av kapitalvärdet

  -27

  -22

  Förtida avgångspensioner

  2

  Utgående balans, pensionsförpliktelser som omfattas av stiftelsetillgångar

  1 547

  1 568

  Utgående balans, pensionsförpliktelser som ej omfattas av stiftelsetillgångar

  417

  432

  Utgående balans, summa pensions­förpliktelser

  1 964

  2 001

  varav PRI Pensionsgaranti-pensioner

  1 330

  1 343

  Förvaltningstillgångarnas verkliga värde förändrades på följande sätt.

  MSEK, förutom avkastning

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Ingående balans, förvaltningstillgångar

  2 555

  2 421

  Årets avkastning

  135

  133

  Utgående balans, förvaltningstillgångar

  2 690

  2 555

  Verklig avkastning på förvaltningstillgångar (%)

  5,3

  5,5

  Avsättningar för pensioner redovisades i balansräkningen enligt nedan.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Nuvärde av pensionsförpliktelser

  1 964

  2 001

  Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

  -2 690

  -2 555

  Övervärde på förvaltningstillgångar

  1 143

  987

  Avsatt för pensioner och anställningsavtal

  417

  432

  Redovisade pensionskostnader (+)/intäkter (-) fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Kostnader avseende tjänstgöring under året

  38

  21

  Räntekostnader, fribrevsuppräkning

  72

  125

  Avgår räntekostnader redovisade som finansiell kostnad

  -17

  -18

  Årets avkastning på förvaltningstillgångar

  -135

  -133

  Avyttrad verksamhet, kapitalvärde

  0

  0

  Annan förändring av kapitalvärdet

  -27

  -22

  Förtida avgångspensioner

  2

  Kostnader (+)/intäkter (-) för pensionering i egen regi

  -69

  -25

  Pensionspremier för förmåns- och premiebestämda planer och övriga pensionskostnader

  82

  85

  Löneskatt på pensionskostnader

  48

  52

  Avgår förtida avgångspensioner (inklusive pensionspremier och löneskatt)
  redovisade som omstruktureringskostnader

  -5

  -10

  Pensionskostnader (+)/intäkter (-)

  125

  127

  Minskning (-)/Ökning (+) av överskott i förvaltningstillgångar

  156

  135

  Redovisade pensionskostnader (+)/intäkter (-)

  212

  237

  varav pensionspremier betalda till ITP-planen

  5

  6

  Väsentliga försäkringstekniska antaganden

  Vid värdering av gjorda utfästelser och beräkning av pensionskostnader tillämpas de försäkringstekniska grunder som fastställts av PRI Pensionsgaranti respektive Finans­inspektionen.

  Det mest väsentliga beräkningsantagandet är diskonteringsräntan, vilken som ett sammanvägt medelvärde för de olika pensionsplanerna, och i förekommande fall netto efter beräknad avkastningsskatt, var 3,0 procent under 2017 (3,0). Förpliktelserna beräknades utifrån rådande lönenivåer per den 31 december 2017 respektive 2016.

  Fördelning av förvaltningstillgångar

  Förvaltningstillgångarnas fördelning vid rapportperiodens slut var.

  Tillgångsslag

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  MSEK

  Procent

  MSEK

  Procent

  Räntebärande värdepapper, likvida medel

  1 138

  42,3

  1 244

  48,9

  Aktier och övriga investeringar

  1 552

  57,7

  1 310

  51,1

  Summa

  2 690

  100,0

  2 555

  100,0

  varav aktier i Telia Company AB

  Framtida tillskott och pensionsutbetalningar

  Den 31 december 2017 översteg det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna nuvärdet av pensionsförpliktelserna. Såvida inte det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna under 2018 skulle komma att understiga nuvärdet av pensionsförplitelserna har Telia Company AB inte för avsikt att tillskjuta några medel till pensionsstiftelsen.

 15. Övriga avsättningar

  Övriga avsättningar förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 december 2017

  Löneskatt
  på framtida
  pensions­utbetalningar

  Omstrukturerings­avsättningar

  Övriga
  avsättningar

  Skadestånd och
  rättstvister

  Försäkrings­avsättningar

  Summa

  Ingående redovisat värde

  16

  42

  10

  13 204

  23

  13 294

  varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

  Årets avsättningar

  33

  14

  26

  73

  Utnyttjade avsättningar

  -2

  -48

  -2

  -3 608

  -2

  -3 661

  Återförda avsättningar

  -6 807

  -6 807

  Kursdifferenser

  -1 083

  -1 083

  Diskonteringseffekt, netto

  -56

  -56

  Utgående redovisat värde

  48

  8

  35

  1 650

  21

  1 761

  varav långfristig del

  48

  0

  16

  1 650

  21

  1 736

  varav kortfristig del

  0

  8

  19

  0

  0

  26

  För finansiella skulder motsvarar redovisat värde verkligt värde då avsättningar diskonteras till nuvärde. Se vidare not M19 för ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier.

  Omstruktureringsavsättningar avser främst kostnader för övertalig personal relaterade till kostnadsbesparingsprogram. Återstående avsättning per den 31 december förväntas bli fullt utnyttjad under 2018–2019. I skadestånd och rättstvister ingår avsättningen för förlikningsbelopp med myndigheter i USA och Nederländerna. För ytterligare information se not K34. För löneskatt på framtida pensionsutbetalningar, garantiavsättningar, rättstvister och försäkringsavsättningar förväntas fullt utnyttjande inträffa under perioden 2018–2025.

  Avsättningarna motsvarar nuvärdet av de belopp som enligt ledningens bästa bedömning erfordras för att reglera skulderna. Beloppen kan komma att variera beroende på förändringar i faktiska pensionsutbetalningar, i det faktiska antalet månader en anställd stannar kvar i omställning, förändringar i skatte- och annan lagstiftning, och förändring i faktiskt utfall av förhandlingar med leasegivare, underleverantörer och andra externa motparter liksom när i tiden sådana förändringar inträffar.

 16. Långfristiga och kortfristiga lån

  Marknadsfinansieringsprogram

  Information om Telia Company AB:s marknadsfinansieringsprogram återfinns i not K20.

  Upplåning

  Långfristiga och kortfristiga lån fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Redovisat värde

  Verkligt värde

  Redovisat värde

  Verkligt värde

  Långfristiga lån

         

  Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  44 918

  54 965

  37 189

  46 135

  Räntederivat till verkligt värde

  276

  276

  37

  37

  varav betecknade som säkringsinstrument

  276

  276

  18

  18

  varav som innehas för handel

  18

  18

  Valutaräntederivat till verkligt värde

  1 990

  1 990

  2 648

  2 648

  varav betecknade som säkring av nettoinvestering

  1 417

  1 417

  1 778

  1 778

  varav betecknade som säkringsinstrument

  381

  381

  549

  549

  varav som innehas för handel

  192

  192

  320

  320

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not M19)

  47 184

  57 231

  39 873

  48 819

  Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

  38 254

  43 268

  41 334

  45 209

  Delsumma (se Kategorier – not M19)

  85 437

  100 499

  81 207

  94 028

  Lån från koncernbolag

   

   

  varav övriga lån

   

   

  Summa långfristiga lån

  85 437

   

  81 207

   

  Kortfristiga lån

         

  Marknadsfinansiering i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

  729

  735

  7 486

  7 551

  Räntederivat som innehas för handel

  4

  4

  3

  3

  Räntederivat betecknade som säkringsinstrument

  106

  106

  Valutaräntederivat som innehas för handel

  93

  93

  191

  191

  Delsumma(se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not M19)

  932

  937

  7 679

  7 744

  Marknadsfinansiering till upplupet anskaffningsvärde

  1 460

  1 462

  2 258

  2 265

  varav som säkring av nettoinvesteringar

  983

  984

  varav till upplupet anskaffningsvärde

  477

  477

  2 258

  2 265

  Skulder avseende återköpsavtal

  664

  664

  559

  559

  Övrig upplåning till upplupet anskaffningsvärde

  Delsumma (se Kategorier – not M19)

  3 056

  3 063

  10 496

  10 567

  Lån från koncernbolag

  37 793

   

  19 146

   

  varav koncernkontoskulder

  36 718

   

  9 229

   

  varav övriga lån

  1 074

   

  9 917

   

  Summa kortfristiga lån

  40 849

   

  29 642

   

  Beviljade, i sin helhet outnyttjade, belopp på checkräkningskrediter uppgick per den 31 december 2017 till 1 246 MSEK (1 342).

  Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin återfinns i not M19 och information om förfallotidpunkter och likviditetsrisker i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20. Se not K20 för ytterligare information om upplåning och om swap-portföljen. Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för lån från koncernbolag, vilka innefattar koncernkontoskulder och övriga lån.

 17. Långfristiga skulder

  Redovisat värde för långfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Skulder till koncernbolag

  0

  Övriga skulder

  13

  9

  Summa långfristiga skulder

  13

  9

  Inga långfristiga skulder för åren 2017 och 2016 förföll till betalning senare än 5 år efter rapportperiodens slut.

 18. Kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

  Redovisat värde för kortfristiga avsättningar, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Valutaswappar, valutaterminer och valutaoptioner som innehas för handel

  225

  694

  Delsumma (se Nivåer inom verkligt värde-hierarkin – not M19)

  225

  694

  Leverantörsskulder till upplupet anskaffningsvärde

  82

  86

  Kortfristiga skulder till upplupet anskaffningsvärde

  89

  7

  Delsumma (se Kategorier – not M19)

  396

  788

  Skulder till koncernbolag

  731

  497

  Övriga kortfristiga skulder

  140

  13 450

  Summa kortfristiga avsättningar, leverantörs­skulder och övriga kortfristiga skulder

  1 267

  14 735

  Redovisat värde för Leverantörsskulder och Kortfristiga skulder motsvarar verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig. Övriga kortfristiga skulder 2016 bestod främst av förlikningsbeloppet föreslaget av myndigheter i USA och Nederländerna vid den tidpunkten, för ytterligare information se not K34. Ytterligare upplysningar om finansiella instrument indelade i kategorier/nivåer inom verkligt värde-hierarkin samt om likviditetsrisker återfinns i not M19 respektive i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20. För skulder till upplupet anskaffningsvärde per den 31 december 2017 motsvarade avtalsenliga kassa­flöden följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall

  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  Summa

  Skulder till upplupet anskaffningsvärde

  171

  0

  0

  0

  171

  Motsvarande information om valutaderivat som innehas för handel återfinns i avsnittet ”Hantering av likviditetsrisk” i not M20.

  Sedvanliga affärsmässiga villkor tillämpas för handel med koncernbolag.

   

 19. Finansiella tillgångar och skulder per kategori och nivå

  Kategorier

  Redovisat värde för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder fördelade sig per kategori på följande sätt. Finansiella tillgångar och skulder avseende koncernbolag ingår ej. Exkluderade är också andelar i intressebolag och joint ventures som behandlas i not M10 samt pensionsåtaganden som behandlas i not M14

  MSEK

  Not

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Finansiella tillgångar

       

  Derivat betecknade som
  säkringsinstrument

  M10, M11

  1 708

  2 637

  Finansiella tillgångar till
  verkligt värde via årets resultat

   

  1 527

  3 084

  Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

  M10M11

  1 508

  3 058

  Investeringar som innehas för handel

  M10

  19

  26

  Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas

  M10, M12

  22 146

  18 560

  Lånefordringar och kundfordringar

  M10, M11M12

  43 466

  40 933

  Finansiella tillgångar som kan säljas

  M10M12

  1 898

  1 160

  Summa finansiella tillgångar per kategori

   

  70 745

  66 374

  Finansiella skulder

       

  Derivat betecknade som säkringsinstrument

  M16

  2 180

  2 346

  Derivat ej betecknade som säkringsinstrument

  M16, M18

  514

  1 226

  Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

  M16, M18

  124 720

  108 562

  Summa finansiella skulder per kategori

   

  127 414

  112 133

  Nivåer inom verkligt värde-hierarkin

  Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och skulder fördelade sig per nivå inom verkligt värde-hierarkin på följande sätt.

  MSEK

  Not

  31 december 2017

  31 december 2016

  Verkligt
  värde

  varav

  Verkligt
  värde

  varav

  Nivå 1

  Nivå 2

  Nivå 3

  Nivå 1

  Nivå 2

  Nivå 3

  Finansiella tillgångar till
  verkligt värde

                   

  Andelar i utomstående bolag
  som kan säljas

  M10

  1 898

  1 898

  1 160

  1 160

  Andelar i utomstående bolag
  som innehas för handel

  M10

  19

  19

  26

  26

  Lång- och kortfristiga obligationer
  som kan säljas

  M10
  M12

  22 148

  17 438

  4 709

  18 560

  11 907

  6 653

  Derivat betecknade som
  säkringsinstrument

  M10
  M11

  1 709

  1 709

  2 637

  2 637

  Derivat som innehas för handel

  M10
  M11

  1 508

  1 508

  3 058

  3 058

  Summa finansiella tillgångar till
  verkligt värde per nivå

   

  27 282

  17 438

  7 926

  1 917

  25 442

  11 907

  12 348

  1 186

  Finansiella skulder till verkligt värde

                   

  Derivat betecknade som säkrings-
  instrument

  M16

  2 180

  2 180

  2 346

  2 346

  Derivat som innehas för handel

  M16
  M18

  514

  514

  1 226

  1 226

  Summa finansiella skulder till
  verkligt värde per nivå

   

  2 693

  2 693

  3 572

  3 572

  Jämförelsetal avseende Lång- och kortfristiga obligationer som kan säljas har justerats med 6 653 MSEK från Nivå 1 till Nivå 2.

  Inga omföringar mellan Nivå 1, 2 eller 3 gjordes under 2017 och 2016.

  Finansiella tillgångar på nivå 3 förändrades på följande sätt.

  MSEK

  31 december 2017

  31 december 2016

  Andelar i utomstående bolag som kan säljas

  Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

  Derivat som innehas för handel

  Summa

  Andelar i utomstående bolag som kan säljas

  Andelar i utomstående bolag som innehas för handel

  Derivat som innehas för handel

  Summa

  Nivå 3, ingående redovisat värde

  1 160

  26

  1 186

  1 052

  25

  65

  1 142

  Förändringar i verkligt värde

  738

  -7

  731

  -4

  -4

  varav redovisade i årets resultat

  -7

  -7

  -4

  -4

  varav redovisade i övrigt totalresultat

  738

  738

  Förvärv/kapitaltillskott

  48

  1

  49

  Inlösen av teckningsoptioner

  65

  -65

  0

  Nivå 3, utgående redovisat värde

  1 897

  19

  1 917

  1 160

  26

  0

  1 186

  Förändringen i verkligt värde uppgående till 738 MSEK under 2017 för andelar i utomstående bolag som kan säljas, är hänförlig till en omvärdering av Telia Company:s andel av aktierna i Spotify. Innehavet i Spotify värderades om under det tredje och fjärde kvartalet 2017 baserat på aktiepriset i de senaste transaktionerna som gjordes avseende Spotify under september respektive december 2017. Förändringar i verkligt värde redovisade i årets resultat ingår i posten Finansiella intäkter och kostnader, se specifikation i not M5. För ytterligare information se not K25.

 20. Finansiell riskhantering

  Principer, förvaltning av kapital och hantering av finansiella risker

  Information av relevans för Telia Company AB återfinns i not K26.

  Hantering av kreditrisk

  Telia Company:s exponering för kreditrisk härrör från motparters oförmåga att fullgöra sina skyldigheter (inklusive prisrisker vad avser investeringar i egetkapitalinstrument), med en maximal exponering motsvarande det redovisade värdet av följande finansiella instrument (specificerat i respektive not och exklusive fordringar hos koncernbolag).

  MSEK

  Not

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Övriga finansiella anläggnings­tillgångar (exklusive investeringar och fordringar på koncernbolag och investeringar i övriga utomstående bolag)

  M10

  15 072

  14 692

  Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

  M11

  262

  1 244

  Kortfristiga placeringar, likvida medel

  M12

  27 981

  17 275

  Summa

   

  43 315

  33 211

  Ytterligare information om hantering av kreditrisk av relevans för Telia Company AB återfinns i not K26.

  Hantering av likviditetsrisk

  Likviditetsrisk utgör risken att Telia Company AB kommer att möta svårigheter vad gäller att uppfylla åtaganden förbundna med finansiella skulder vilka regleras med kontanter eller någon annan finansiell tillgång. Information om hantering av likviditetsrisk av relevans för Telia Company AB återfinns i not K26.

  Avtalsenliga odiskonterade kassaflöden per den 31 december 2017 för räntebärande upplåning och icke ränte­bärande valutaderivat (exklusive koncerninterna derivat) motsvarade nedanstående förväntade förfallostruktur, inklusive amorteringar och uppskattade räntebetalningar. Belopp som förfaller inom 12 månader motsvarar de redovisade värdena då diskonteringseffekten är oväsentlig.

  Förväntade förfall

  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare år

  Summa

  Utnyttjad checkräkningskredit

  185

  185

  Marknadsfinansiering

  9 164

  57

  351

  1 792

  4 453

  11 267

  10 513

  11 489

  59 088

  108 175

  Valutaränte- och ränteswappar

                     

  Skulder

  23 829

  3 039

  1 995

  430

  29 293

  Fordringar

  -23 658

  -3 154

  -2 002

  -426

  -29 240

  Valutaswappar och valutaterminer

                     

  Skulder

  2 713

  211

  1 022

  12 692

  11 863

  8 339

  3 328

  82 057

  122 225

  Fordringar

  -2 864

  -248

  -838

  -13 119

  -12 397

  -8 300

  -3 283

  -84 304

  -125 353

  Summa, netto

  9 184

  90

  528

  1 369

  4 453

  10 733

  10 552

  11 534

  56 841

  105 285

  Förfallostruktur för och ytterligare information om icke räntebärande skulder samt ansvarsförbindelser och övriga kontraktsförpliktelser återfinns i not M15, M18 och M23.

 21. Operationella leasingavtal

  Telia Company AB förhyr främst kontorslokaler. Förhyrning sker i huvudsak från utomstående. Villkoren för hyresavtalen är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

  Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella avtal gällande den 31 december 2017 och där förpliktelsen överstiger ett år uppgick till:

  Förväntade förfall

  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Framtida minimileaseavgifter

  9

  9

  9

  9

  35

  34

  22

  127

  Totalt erlagda hyror och leasingavgifter 2017 uppgick till 39 MSEK (43).

 22. Transaktioner med närstående

  Allmänt

  Vid leverans av tjänster och produkter till respektive från koncernbolag, intressebolag och joint ventures tillämpas sedvanliga affärsmässiga villkor.

  Dotterbolag

  Försäljningen till dotterbolag under 2017 var 406 MSEK (467) medan inköp från dotterbolag uppgick till 27 MSEK (122).

  Åtaganden till förmån för närstående

  Telia Company har gjort vissa åtaganden till förmån för koncernbolag, intressebolag och joint ventures. Ytterligare information återfinns i not M23.

  Övriga transaktioner

  För beskrivning av vissa övriga transaktioner med närstående hänvisas till not K28.

 23. Eventualposter, övriga kontrakts­förpliktelser och rättstvister

  Eventualtillgångar och ansvarsförbindelser

  Vid rapportperiodens slut hade Telia Company AB inga eventual­tillgångar, medan ansvarsförbindelser rapporterade som eventualförpliktelser fördelade sig på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Borgens- och ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag

  10 762

  11 752

  Garantier för pensionsförpliktelser

  38

  39

  Garantier för pensionsförpliktelser till förmån för tidigare dotterbolag

  67

  Summa ansvarsförbindelser

  10 867

  11 791

  Vissa lånearrangemang begränsar möjligheten att avyttra eller pantsätta vissa tillgångar. Upplysningar om regler avseende change-of-control i några av Telia Company AB:s senast tecknade avtal om låneemissioner återfinns i koncernens noter (motsvarande avsnitt i not K30). För samtliga utställda ansvarsförbindelser avser angivna värden de maximala framtida betalningar som Telia Company AB eventuellt skulle kunna tvingas göra enligt respektive förbindelse. I ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag ingår 8 183 MSEK avseende TeliaSonera UTA Holding B.V. och Sonera Holding B.V. för att stödja företagen ekonomiskt om de inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till mars 2018. Garantin var nödvändig för företagen för genomförande av utdelningar inom koncernen. I ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag ingår också 509 MSEK avseende svenska pensionsförpliktelser och 1 678 MSEK avseende leverantörsfinansieringsarrangemang. Utöver ovan angivna ansvarsförbindelser förekommer, som ett led i koncernens normala affärsverksamhet, att moderbolaget lämnar garantier för fullgörandet av dotter­bolags olika avtalsenliga åtaganden. Vid utgången av rapportperioden fanns ingen indikation på att lämnade kontraktsgarantier kommer att medföra någon utbetalning.

  Ställda säkerheter

  Vid rapportperiodens slut fördelade sig ställda säkerheter på följande sätt.

  MSEK

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Avseende åtaganden enligt aktieägaravtal

  664

  559

  Summa ställda säkerheter

  664

  559

  Övriga oredovisade kontraktsförpliktelser

  Oredovisade avtalsbundna förpliktelser per den 31 december 2017 avseende framtida förvärv (eller mot­svarande) av anläggningstillgångar motsvarade följande förväntade förfallostruktur.

  Förväntade förfall

  MSEK

  Jan–mar 2018

  Apr–jun 2018

  Jul–sep 2018

  Okt–dec 2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senare
  år

  Summa

  Övriga innehav

  1

  1

  1

  1

  2

  5

  Summa (se Likviditetsrisk – not M20)

  1

  1

  1

  1

  2

  5

  Angivna åtaganden avser licenser för och anpassning av system för affärsstöd.

  Rättsliga och administrativa tvister

  För ytterligare information med relevans för Telia Company AB, se not K29.

 24. Kassaflödesinformation

  Icke-kontanta transaktioner

  Inga icke-kontanta transaktioner förekom under 2017 eller 2016.

  Skulder och kassaflöden uppkomna från finansieringsverksamhet

  MSEK

  31 dec 2016

  Kassa­flöden

  Icke likviditetspåverkande
  förändringar

  31 dec 2017

  Förändringar i valuta­kurser

  Förändringar i verkligt värde

  Övriga förändringar¹

  Långfristiga lån

  81 207

  4 111

  1 113

  -772

  -221

  85 437

  Långfristiga lån (exklusive lån från dotterbolag)

  81 207

  4 111

  1 113

  -772

  -221

  85 437

  varav derivat som innehas för att säkra långfristiga lån

  2 684

  -951

  -504

  1 037

  2 266

  Kortfristiga lån

  29 642

  -8 852

  21

  -27

  20 065

  40 849

  Kortfristiga lån (exklusive lån från dotterbolag)

  10 496

  -8 852

  21

  -27

  1 418

  3 056

  varav derivat som innehas för att säkra kortfristiga lån

  193

  -52

  61

  203

  Förändring i lån från dotterbolag

  19 146

  18 647

  37 793

  Summa skulder från finansieringsverksamhet

  110 849

  -4 741

  1 133

  -799

  19 844

  126 286

  1) Övriga förändringar avser främst omklassificeringar till följd av förfall från långt till kort.

  MSEK

  31 dec 2015

  Kassa­flöden

  Icke likviditetspåverkande
  förändringar

  31 dec 2016

  Förändringar i valuta­kurser

  Förändringar i verkligt värde

  Övriga förändringar¹

  Långfristiga lån

  87 896

  -5 876

  2 488

  539

  -3 840

  81 207

  Långfristiga lån (exklusive lån från dotterbolag)

  87 896

  -5 876

  2 488

  539

  -3 840

  81 207

  varav derivat som innehas för att säkra långfristiga lån

  2 316

  1 303

  -182

  -753

  2 684

  Kortfristiga lån

  37 537

  -2 926

  644

  27

  -5 640

  29 642

  Kortfristiga lån (exklusive lån från dotterbolag)

  9 031

  -2 926

  644

  27

  3 720

  10 496

  varav derivat som innehas för att säkra kortfristiga lån

  72

  107

  15

  193

  Förändring i lån från dotterbolag

  28 506

  -9 360

  19 146

  Summa skulder från finansieringsverksamhet

  125 433

  -8 802

  3 132

  566

  -9 480

  110 849

  1) Övriga förändringar avser främst omklassificeringar till följd av förfall från långt till kort.

 25. Personal

  Antalet anställda uppgick till 332 per den 31 december 2017 (273). Medelantalet anställda var:

  Land

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Totalt
  (antal)

  varav
  män (%)

  Totalt
  (antal)

  varav
  män (%)

  Sverige

  262

  50

  286

  51

  Summa

  262

  50

  286

  51

  Ledande befattningshavare fördelade sig könsmässigt på följande sätt. Med ledande befattningshavare avses samtliga styrelseledamöter, verkställande direktören samt de övriga 8 medlemmar (10) av koncernledningen som var anställda i moderbolaget.

  Procent

  31 dec 2017

  31 dec 2016

  Styrelsen

  Övriga ledande
  befattnings­havare

  Styrelsen

  Övriga ledande
  befattnings­havare

  Kvinnor

  41,7

  44,4

  45,5

  33,3

  Män

  58,3

  55,6

  54,5

  66,7

  Summa

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  Totala personalkostnader fördelades på kostnadsslag på följande sätt.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Löner och andra ersättningar

  405

  418

  varav prestationsaktieprogram

  10

  8

  Sociala kostnader

     

  Arbetsgivaravgifter

  122

  131

  varav prestationsaktieprogram

  3

  3

  Pensionskostnader

  213

  237

  Summa sociala kostnader

  335

  368

  Övriga personalkostnader

  36

  32

  Summa personalkostnader per kostnadsslag

  777

  818

  Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda uppgick till:

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Ledande befattnings­havare
  (varav rörlig ersättning)

  Övriga

  anställda

  Ledande befattnings­havare
  (varav rörlig ersättning)

  Övriga

  anställda

  Löner och andra ersättningar

  65 (−)

  340

  67 (−)

  351

  Ledande befattningshavare omfattar styrelsens ledamöter och i förekommande fall tidigare styrelseledamöter (men exkluderar arbetstagarrepresentanter), verkställande direktören och vice verkställande direktören och i förekommande fall tidigare innehavare av dessa poster samt de övriga 8 medlemmar (9) av koncernledningen som är anställda i moderbolaget.

  Pensionskostnader respektive utestående pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare framgår nedan. Det finns inga avtal om pensionsförmåner för externa styrelseledamöter.

  MSEK

  Januari–december eller
  31 december

  2017

  2016

  Pensionskostnader

  21

  20

  Utestående pensionsförpliktelser

  167

  171

  Se vidare avsnitten ”Prestationsaktieprogram” samt ”Ersättningar till ledande befattningshavare på koncernnivå” i K31.

 26. Arvoden till revisionsföretag

  Följande ersättningar har utgått. Kompletterande upplysningar återfinns i not K32.

  MSEK

  Jan–dec 2017

  Jan–dec 2016

  Arvoden

     

  Deloitte

     

  Revision

  8

  9

  Revisionsnära tjänster

  0

  0

  Skatterådgivning

  0

  Övriga tjänster

  14

  6

  Summa

  22

  15