Moderbolagets resultaträkningar

MSEK

Not

 

Jan–dec 2017

Jan–dec 2016

Nettoomsättning

M2

 

413

469

Kostnader för sålda tjänster

   

Bruttoresultat

   

413

469

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

M3

 

-55

-51

Administrationskostnader

M3

 

-1 075

-1 171

Övriga rörelseintäkter

M4

 

7 034

9

Övriga rörelsekostnader

M4

 

-719

-13 556

Rörelseresultat

   

5 597

-14 300

Finansiella intäkter

M5

 

14 437

22 684

Finansiella kostnader

M5

 

-12 344

-8 472

Resultat efter finansiella poster

   

7 689

-88

Bokslutsdispositioner

M6

 

7 000

11 567

Resultat före skatt

   

14 689

11 479

Skatter

M6

 

-536

-1 113

Årets resultat

   

14 153

10 367